Консультации : Розраховуємо суми відпускних


Розраховуємо суми відпускних

При розрахунку сум відпускних за надані працівникам щорічні відпуст­ки, додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, або виплати ком­пенсації за невикористані відпуст­ки керуються Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвер­дженим постановою № 100.

Відповідно до Порядку № 100 об­числення середньої заробітної пла­ти для оплати щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додатко­вої відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки прова­диться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невико­ристані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, органі­зації менше року, середня заробіт­на плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенса­ція за невикористану відпустку.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньо­місячна заробітна плата обчислюєть­ся виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що переду­ють події, з якою пов'язана відповід­на виплата. Працівникам, які пропра­цювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календар­них місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох ка­лендарних місяців працівник не пра­цював, середня заробітна плата об­числюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не працював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзацу останньо­го п. 4 Порядку №100, згідно з яким в інших випадках, коли нарахуван­ня проводяться виходячи із серед­ньої заробітної плати, працівник не мав заробітку не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому до­говорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працю­вали і за ними не зберігався заробі­ток або зберігався частково, виклю­чається з розрахункового періоду.

Для працівників з відрядною опла­тою праці у разі відсутності оператив­них даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватись ін­шим місяцем, який безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Отже, розрахунковим періодом для визначення середньої заробіт­ної плати для оплати відпустки є пе­ріод з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається від­пустка.

Наприклад, працівник, якого прий­нято на роботу 05.03.2009 p., йде у відпустку в серпні 2009 р. У цьому разі розрахунковим періодом вважатиметься період з квітня по ли­пень 2009 р.

У разі якщо працівник відпра­цював менше року (прийнятий на роботу з 02.03.2009 р. і йде у від­пустку в серпні 2009 p.), то роз­рахунковим вважатиметься період з 2 березня (оскільки це перший робочий день місяця) по липень 2009 р.

У разі якщо працівник відпрацю­вав більше року і хоче отримати від­пустку з 02.07.2009 p., то розрахун­ковим буде період з липня 2008 р. по червень 2009 р.

Виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробіт­ної плати в усіх випадках її збережен­ня до її розрахунку включаються:

основна заробітна плата;

доплати і надбавки (за наднорма­тивну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розши­рення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу профе­сійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бри­гадою, за вислугу років тощо);

виробничі премії та премії за еко­номію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

винагорода за підсумками річної роботи та за вислугу років тощо.

Усі виплати включаються до роз­рахунку середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нара­ховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення алімен­тів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Премії включаються до заробіт­ку того місяця, на який вони при­падають згідно з розрахунковою ві­домістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і три­валіший проміжок часу, при обчис­ленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці вклю­чаються до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розра­хунковому періоді. У разі коли кіль­кість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочу­вальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за остан­ні два календарні місяці враховують­ся пропорційно часу, відпрацьовано­му в розрахунковому періоді.

Одноразова винагорода за підсум­ками роботи за рік і за вислугу ро­ків включається до середнього заро­бітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового пе­ріоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній ка­лендарний рік.

Особливості обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічної
відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або
компенсації за невикористані відпустки

При обчисленні середньої заро­бітної плати для оплати щорічної відпустки, додаткової відпустки пра­цівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпуст­ки крім вищезазначених виплат до фактичного заробітку включають­ся виплати за час, протягом яко­го працівнику зберігається серед­ній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання дер­жавних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога по тимчасовій непраце­здатності.

Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробіт­ної плати в усіх випадках її збережен­ня у розрахунку не враховуються:

виплати за виконання окремих до­ручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання до­даткових обсягів робіт і виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадо­вих окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступни­ками);

одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матері­альна допомога, допомога працівни­кам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

компенсаційні виплати на від­рядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на на­ймання житла, підйомні, надбав­ки, що виплачуються замість до­бових);

премії за винаходи та раціоналі­заторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціона­лізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлен­ня відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих пре­мій працівникам будівельних органі­зацій, що виплачуються у складі пре­мій за результатами господарської діяльності);

грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

пенсії, державна допомога, соці­альні та компенсаційні виплати;

літературний гонорар штатним пра­цівникам газет і журналів, що випла­чується за авторським договором;

вартість безоплатно виданого спец­одягу, спецвзуття та інших засобів ін­дивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного хар­чування;

дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довго­літню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

вартість безоплатно наданих де­яким категоріям працівників кому­нальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

заробітна плата на роботі за суміс­ництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним зако­нодавством);

суми відшкодування шкоди, запо­діяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

доходи (дивіденди, проценти), на­раховані за акціями трудового ко­лективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

В інших випадках, коли нараху­вання провадяться виходячи із се­редньої заробітної плати, якщо пра­цівник не мав заробітку не з вини працівника, розрахунки здійснюють­ся виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Дні, які не враховуються при розрахунку відпускних

Тривалість відпусток визначається незалежно від режимів та графіків роботи і розраховується в календар­них днях.

Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалос­ті щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають ді­тей (ст. 19 Закону № 504/96-ВР), не враховуються.

Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2009 р. на підприємствах, в установах, ор­ганізаціях робота не проводиться в такі святкові та неробочі дні:

1 січня - Новий рік;

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіно­чий день;

19 квітня - Пасха (Великдень);

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня - День Перемоги;

7 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України.

Згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробо­чий день (ст. 73) збігається з вихід­ним днем, вихідний переноситься на наступний день після святково­го або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та не­ділю в 2009 р. вихідний день у не­ділю 8 березня має бути перенесено на понеділок 9 березня, вихідний день у неділю 19 квітня - на понеді­лок 20 квітня, вихідний день у суботу 2 травня - на понеділок 4 травня, вихідний день у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня, вихідний день у неділю 7 червня - на поне­ділок 8 червня, вихідний день у не­ділю 28 червня - на понеділок 29 червня.

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2009 рік

З розрахунком можна ознайомитись, звернувшись у відділ "Консультант".

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2008 рік

З розрахунком можна ознайомитись, звернувшись у відділ "Консультант".

Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2008 р. на підприємствах, в установах, ор­ганізаціях робота не проводилась у такі святкові та неробочі дні:

1 січня - Новий рік;

1 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіно­чий день;

27 квітня - Пасха (Великдень);

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня - День Перемоги;

15 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України.

Згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП у випадку якщо святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день пере­носиться на наступний після святко­вого або неробочого. Тому за гра­фіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неді­лю у 2008 р. вихідний день у суботу 8 березня перенесено на понеділок 10 березня, вихідний день у неділю 27 квітня - на понеділок 28 квітня, вихідний день у неділю 15 черв­ня - на понеділок 16 червня, вихід­ний день у суботу 28 червня - на понеділок 30 червня, вихідний день у неділю 24 серпня - на понеділок 25 серпня.

При цьому святкові та неробочі дні необхідно відрізняти від вихідних днів - суботи та неділі, які включа­ються при розрахунку відпустки як календарні дні.

Отже, у разі якщо на той період, в якому надається відпустка, припада­ють святкові та неробочі дні, її три­валість збільшується на кількість таких днів.

Наприклад, працівнику з 01.06.2009 р. надано відпустку три­валістю 31 календарний день (24 ка­лендарні дні - щорічна основна відпустка і 7 календарних днів - додаткова відпустка за ненормований робочий день). У зв'язку з тим, що 1 червня - Трійця, а 28 червня - День Конституції України є не­робочими днями, тривалість відпуст­ки збільшується на два дні.

Отже, розмір відпускних визнача­ється виходячи із середньоденно­го (погодинного) заробітку, який обчислюється шляхом ділення су­марного заробітку за останні пе­ред наданням відпустки 12 мі­сяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів (за текстом - к. дн.) року чи мен­шого відпрацьованого періоду (за винятком святкових та неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП України, за текстом - с. н. дн.). Отриманий результат множать на кількість календарних днів відпустки.

Розглянемо приклади нарахуван­ня відпускних у загальному випадку, у випадку, коли працівник протягом розрахункового періоду перебував на лікарняному, і у випадку, коли працівник протягом розрахунково­го періоду перебував у відпустці без збереження заробітної праці тощо.

Ситуація 1. Загальний принцип розрахунку відпускних

Працівник працює з 20.05.2008 p., а з 22.06.2009 р. він йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні. За­робітна плата працівника за розрахунковий період з червня 2008 р. по травень 2009 р. становить 25 000 грн. Як розрахувати суму від­пускних?

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

25 000 грн. : 355 к. дн. = 70,42 грн.

3. Сума відпускних становитиме 70,42 грн. х 24 к. дн. = 1690,08 грн.

Ситуація 2. Якщо у розрахунко­вому періоді - лікарняний

Працівник йде у щорічну відпуст­ку з 02.06.2009 р. на 24 календар­ні дні. Розрахунковий період - чер­вень 2008 р. - травень 2009 р. При цьому у лютому 2009 р. він пе­ребував на лікарняному. Заробітна плата за розрахунковий період - 17 500 грн., допомога по тимчасо­вій непрацездатності - 750 грн. Як обчислюються відпускні?

Порядком № 100 визначено, що сума допомоги по тимчасовій не­працездатності не виключається із розрахунку середньої заробітної плати.

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

(17 500 грн. + 750 грн.) : 355 к. дн. = 51,41 грн.

3. Сума відпускних становитиме 24 к. дн. х 51,41 грн. = 1233,84 грн.

Ситуація 3. Якщо у розрахунко­вому періоді - відпустка без збе­реження заробітної плати

Працівник йде у щорічну відпуст­ку з 05.05.2009 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період - травень 2008 p.- квітень 2009 р. Заробітна плата працівника за цей період - 15 500 грн. У червні 2008 р. йому надано відпустку без збереження за­робітної плати у зв'язку із народжен­ням дитини на 10 календарних днів. Як розраховуються відпускні у цьому випадку?

Згідно з Порядком № 100 час, протягом якого працівники від­повідно до законодавства або з інших поважних причин не пра­цювали і за ними не зберігалася заробітна плата, виключається із розрахункового періоду. Тобто від­пустки без збереження заробітної плати, надані згідно із законодав­ством, виключають із розрахунко­вого періоду.

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. - 10 к. дн. відпустки без збереження заробіт­ної плати = 345 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

15 500 грн.: 345 к. дн. = 44,93 грн.

3. Сума відпускних становитиме 44,93 грн. х 24 к. дн. = 1078,32 грн.

Ситуація 4. Якщо у розрахунко­вому періоді - виплати за підсум­ками роботи за рік

Працівника у жовтні 2008 р. при­йнято на роботу, а у січні 2009 р. йому нараховано премію за підсумка­ми роботи за 2008 р. у сумі 1500 грн. У червні 2009 р. працівник йде у що­річну відпустку на 24 календарні дні. Заробітна плата за розрахунковий період листопад 2008 р. - травень 2009 р. становить 8700 грн. Якою буде сума відпускних?

Оскільки за кожний місяць роз­рахункового періоду включають 1/12 винагороди за підсумками ро­боти за рік, то до розрахунку відпус­кних зарахується 7/12 річної премії, тобто 875 грн. (1500 х 7 : 12).

1. Визначимо суму доходу, що вхо­дить до розрахунку середньої заро­бітної плати:

8700 грн. + 875 грн. = 9575 грн.

2. Визначимо кількість календар­них днів:

212 к. дн. - 7 с. н. дн. = 205 к. дн.

3. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

9575 грн. : 205 к. дн. = 46,71 грн.

4. Сума відпускних становитиме 46,71 грн. х 24 к. дн. = 1121,04 грн. До речі, якщо б працівник перед відпусткою відпрацював всі 12 місяців, то до розрахунку відпускних включили б усю суму нарахованої премії.

Ситуація 5. Якщо у розрахунко­вому періоді - декретна відпуст­ка та відпустка для догляду за ди­тиною до трьох років

Працівниця підприємства йде у щорічну відпустку з 15.06.2009 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період - червень 2008 р. - тра­вень 2009 р. При цьому в цей період вона перебувала: з 01.07.2008 р. по 04.11.2008 р. у відпустці по ва­гітності та пологах; з 05.11.2008 р. по 31.01.2009 р. - у відпустці для догляду за дитиною до трьох років.

Заробітна плата працівниці за чер­вень 2008 р. та лютий - травень 2009 р. - 3800 грн., допомога по вагітності та пологах - 2500 грн. Як розрахувати суму відпускних?

З'ясуємо, чи враховується допомо­га по вагітності та пологах при об­численні середньої заробітної плати для відпускних.

Пунктом 3 Порядку № 100 визна­чено, що при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу що­річної відпустки включаються випла­ти за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відряджен­ня тощо), та допомога по тимчасовій непрацездатності.

Оскільки допомога по вагітності та пологах не передбачена п. 4 По­рядку № 100, що регламентує пе­релік виплат, які не включаються при обчисленні середньої заробіт­ної плати, і, зокрема, розраховуєть­ся виходячи із середнього заробітку працівниці, яка фактично не пра­цювала, але перебувала у трудових відносинах з підприємством, то така допомога включається до виплат, які враховуються під час обчислен­ня середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки. Тоб­то час відпустки у зв'язку з вагітніс­тю та пологами включається до роз­рахункового періоду.

На відміну від відпустки у зв'язку з: вагітністю та пологами відпустка для догляду за дитиною до трьох років до розрахункового періоду не включа­ється (п. 2 Порядку № 100).

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 88 к. дн. відпустки для догляду за дитиною до трьох років - 9 с. н. дн. = 270 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

(3800 грн. + 2500 грн.) : 270 к. дн. = 23,33 грн. 3. Сума відпускних становитиме 23,33 грн. х 24 к. дн. = 559,92 грн.

Ситуація 6. Якщо у розрахунко­вому періоді немає заробітку

Жінка йде у щорічну відпустку у червні 2009 р. на 24 календарні дні одразу після відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Посадовий оклад працівниці на день оформлен­ня відпустки - 2000 грн. Розрахун­ковий період - червень 2008 р. - травень 2009 р. Як розраховуються відпускні?

Виходячи з норм Порядку № 100, якщо перед початком відпустки пра­цівник не мав заробітку не, із сво­єї вини, то розрахунок здійснюється на підставі встановленого в трудово­му договорі працівника посадового окладу (тарифної ставки) на момент здійснення обчислення.

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

(2000 грн. х 12 міс) : 355 к. дн. = 67,61 грн.

3. Сума відпускних становитиме 67,61 грн. х 24 к. дн. = 1622,64 грн.

Ситуація 7. Якщо відбулося під­вищення заробітної плати

Працівник бюджетного підпри­ємства йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні з 1 червня 2009 р. Розрахунковий період - червень 2008 р. - травень 2009 р. У січні 2009 р. на підприємстві підвищено заробітну плату на 25%. Крім того, у розрахунковому періоді з червня 2008 р. по січень 2009 р. посадо­вий оклад працівника - 1500 грн., а з січня 2009 р. - 1875 грн. Як розраховуються відпускні?

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на під­приємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (уго­дах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, а також премії й інші виплати, що врахову­ються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіці­єнт її підвищення. Виходячи з відкоригованої в такий спосіб заробітної плати в розрахунковому періоді ви­значається середньоденний (пого­динний) заробіток.

1. Визначимо відкориговану заро­бітну плату:

1500 грн. х 7 міс х 1,25 + 1875 грн. х 5 міс = 22 500 грн.

2. Визначимо кількість днів, на яку необхідно розділити фактичний заробіток:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

3. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

22 500 грн. : 355 к. дн. = 63,38 грн.

4. Сума відпускних становитиме 24 к. дн. х 63,38 грн. = 1521,12 грн.

Ситуація 8. Якщо відбулося під­вищення заробітної плати на госп­розрахунковому підприємстві

Працівник госпрозрахунково­го підприємства йде у відпустку з 01.06.2009 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період – червень 2008 р. - травень 2009 р. У січні 2009 р. на підприємстві підвищили заробітну плату на 15%. Але, враху­вавши фінансові можливості, керівник підприємства прийняв рішення зменшити коефіцієнт коригування заробітної плати до 1,1, про що ви­дав відповідний наказ. При цьому у розрахунковому періоді з черв­ня 2008 р. по січень 2009 р. поса­довий оклад працівника становив 1500 грн., а з січня 2009 р. -1725 грн. Як розраховуються від­пускні?

На госпрозрахункових підприєм­ствах і в організаціях коригування зарплати й інших виплат здійсню­ється з урахуванням їх фінансових можливостей, і може прийматися рі­шення щодо зменшення коефіцієнта коригування заробітної плати.

1. Визначимо відкориговану заро­бітну плату:

1500 грн. х 7 міс х 1,1 + 1725 грн, х 5 міс = 20 175 грн.

2. Визначимо кількість днів, на яку необхідно розділити фактичний заробіток:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

3. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

20 175 грн. : 355 к. дн. = 56,83 грн.

4. Сума відпускних становитиме 24 к. дн. х 56,83 грн. = 1363,92 грн.

Ситуація 9. Якщо працівника відкликали з відпустки

Працівника у зв'язку з виробничою необхідністю відкликано з відпуст­ки 07.04.2009 р. в яку він пішов з 01.04.2009 р. на 24 календарні дні. Сума нарахованих відпускних стано­вить 1500 грн., а заробітна плата за квітень - 1160 грн. При цьому пра­цівником вже використано 6 календарних днів відпустки. Як бути у цьо­му випадку?

Відкликання працівника зі що­річної відпустки допускається, але лише у разі стихійного лиха, вироб­ничої аварії або негайного усунен­ня їх наслідків, відвернення нещас­них випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, уста­нови, організації. У разі відкликання працівника з відпустки його праця оплачується з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату неви­користаної частини відпустки (ст. 12 Закону № 504/96-ВР). Отже, опла­ту невикористаних днів відпустки не­обхідно утримати із заробітної плати працівника за квітень.

1. Визначимо кількість днів неви­користаної відпустки:

24 к. дн. - 6 к. дн. = 18 к. дн.

2. Визначимо суму відпускних за невикористані дні відпустки:

1500 грн. : 24 к. дн. х 18 к. дн. = 1125 грн.

3. Визначимо суму заробітної пла­ти за квітень:

1160 грн. - 1125 грн. = 35 грн.

При наступному наданні працівни­кові невикористаних днів щорічної відпустки середню заробітну плату розраховують із заробітку за 12 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку.

Грошова компенсація за невикористані відпустки

Таблиця 1

№ з/п   Випадки, за якими виплачується грошова компенсація  Особливості виплат  
1  
1    У разі звільнення    Працівнику виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткових відпусток працівникам, які мають дітей. У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропра­цювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості. Отже, при проведенні остаточного розрахунку працівнику мають виплати­ти компенсацію за невикористану відпустку, навіть якщо відпустка не на­давалася працівнику, наприклад, протягом 5 - 6 років. При цьому роз­рахунковим періодом є середня заробітна плата за останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації 
2   За бажанням працівникам компенсують частину щорічної від­пустки (крім додаткової відпустки працівникам, які мають дітей)  Тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні 
3    При переведенні працівника на роботу на інше підприємство  Грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник 
4    У разі смерті працівника    Грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям 

Які відпустки підлягають компенсації при звільненні, а які не підлягають, розглянемо в табл. 2.

Таблиця 2

Компенсації підлягають   Компенсації не підлягають  
щорічні відпустки:
основна відпустка;
додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; додаткова відпустка за особливий характер праці; додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей;
інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законо­давством 
відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років;
додаткові відпустки у зв'язку із навчанням; творчі відпустки; відпустки працівникам віком до 18 років   

Як розраховується сума компенсації за невикористану відпустку

Сума компенсації за невикориста­ну відпустку здійснюється відповідно до Порядку № 100 аналогічно розра­хунку сум відпускних.

Ситуація 10. Якщо працівник звільняється в останній день мі­сяця

Працівника прийнято на робо­ту 14.08.2008 p., а звільняється він 29.05.2009 р. Розрахунковий пері­од - вересень 2008 р. - квітень 2009 р. Заробітна плата праців­ника - 1600 грн. на місяць. Кіль­кість днів за відпрацьований період з 20.08.2008 р. по 29.05.2009. р. - 282 календарні дні. Як обчислюється компенсація?

У цій ситуації травень не враховуєть­ся при обчисленні середньої заробітної плати, оскільки Порядком № 100 ви­значено, що відпускні розраховують­ся за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

242 к. дн. - 4 с. н. дн. = 238 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

(1600 грн. х 8 міс) : 238 к. дн. = 53,78 грн.

3. Визначимо кількість днів неви­користаної відпустки:

24 к. дн.: 355 к. дн. х 282 к. дн. = 19 к. дн.

4. Сума компенсації становитиме 53,78 грн. х 19 к. дн. = 1021,82 грн.

Ситуація 11. Якщо працівник не був у відпустці

Працівник звільняється з підпри­ємства 30.06.2009 р. При цьому за останні три роки він не був у від­пустці. Кількість невикористаних днів відпустки - 72 календарні дні. Заробітна плата за розрахунковий пе­ріод з червня 2008 р. по травень 2009 р. - 19 200 грн. Як розраху­вати компенсацію?

1. Визначимо кількість кален­дарних днів у розрахунковому пе­ріоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

19 200 грн.: 355 к. дн. = 54,08 грн.

3. Сума компенсації становитиме 54,08 грн. х 72 к. дн. = 3893,76 грн.

Перелік використаних нормативних документів:

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. (за текстом - КЗпП)

Закон України № 504/96-ВР від 15.11.96 р. «Про відпустки» (зі змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.95 р. «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (за текстом - Порядок № 100)

Інна ПЕТРЕНКО,
оглядач «Вісника»

“Вісник податкової служби України” № 19 травень 2009
Передплатні індекси –
22599 (укр.), 22600 (рос.).


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Середа, 20.06.2018
В базi 539424 документа

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2017 © ПАРУС