Консультации : Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця


Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Відповідно до ст. 46 Закону № 755-ІV державна реєстрація при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі:

прийняття фізичною особою-підприємцем рішення про припинен­ня підприємницької діяльності;

смерті фізичної особи - підпри­ємця;

винесення судового рішення про оголошення фізичної особи помер­лою або визнання безвісно відсут­ньою;

винесення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної діє­здатності;

винесення судового рішення про припинення підприємницької ді­яльності фізичної особи - підпри­ємця.

Підставами для винесення судово­го рішення про припинення підпри­ємницької діяльності фізичної осо­би - підприємця є:

визнання фізичної особи - під­приємця банкрутом;

провадження нею підприємницької діяльності, забороненої законом;

неподання протягом року орга­нам державної податкової служби податкових декларацій, докумен­тів фінансової звітності відповідно до закону.

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності

Відповідно до ст. 47 Закону № 755-ІV для внесення до Єдиного державно­го реєстру запису про рішення фі­зичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа повинна подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

заяву про припинення підприєм­ницької діяльності фізичною осо­бою - підприємцем;

документ, що підтверджує вне­сення плати за публікацію повідо­млення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.

Державному реєстратору забо­роняється вимагати додаткові до­кументи, якщо вони не передбаче­ні частиною першою ст. 47 Закону № 755-V.

Якщо документи подаються заяв­ником особисто, державному реє­стратору додатково пред'являється паспорт. Документи приймаються за описом, копія якого в день надхо­дження документів видається (над­силається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізич­ної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяль­ності вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор має пра­во залишити документи без розгля­ду, якщо:

документи подано за неналежним місцем проведення державної реє­страції припинення фізичною осо­бою - підприємцем підприємниць­кої діяльності;

документи не відповідають вимо­гам частини першої ст. 8 «Вимоги до оформлення документів, які по­даються державному реєстратору», якою визначено, що документи, котрі відповідно до вимог Закону № 755-ІV подаються (надсилають­ся рекомендованим листом) дер­жавному реєстратору, повинні бути складені державною мовою, та час­тини двадцять першої ст. 22 «Публі­кація відомостей з Єдиного дер­жавного реєстру», якою визначено, що документом, котрий підтверджує внесення плати за публікацію пові­домлень, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного дору­чення з відміткою банку;

документи подано не в повному обсязі.

Про залишення документів без розгляду заявнику в день надхо­дження документів видаються (над­силаються рекомендованим листом з описом вкладення) державним ре­єстратором відповідне повідомлен­ня із зазначенням підстав залишен­ня поданих документів без розгляду та самі подані документи відповід­но до опису. Залишення їх без роз­гляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державно­го реєстратора в загальному поряд­ку після усунення причин, що слугу­вали підставою для залишення цих документів без розгляду.

Державний реєстратор за відсут­ності підстав для залишення доку­ментів без розгляду зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цих доку­ментів внести до Єдиного держав­ного реєстру запис про рішення щодо припинення фізичною осо­бою підприємницької діяльності та в той самий день передати ор­ганам статистики, державної по­даткової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального стра­хування повідомлення про внесен­ня такого запису.

Документи, потрібні для проведення державної реєстрації припинення діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

Для проведення державної реє­страції припинення підприємницької діяльності фізичною особою - під­приємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповно­важена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлен­ня у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через упо­вноважену особу такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстра­ції припинення підприємницької ді­яльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

свідоцтво про державну реєстра­цію фізичної особи - підприємця;

довідку відповідного органу дер­жавної податкової служби про від­сутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

довідку відповідного органу Пен­сійного фонду України про відсут­ність заборгованості;

довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсут­ність заборгованості або про те, що фі­зична особа не перебувала на обліку.

Державному реєстратору забо­роняється вимагати додаткові до­кументи для проведення державної реєстрації припинення фізичної осо­би - підприємця, якщо вони не пе­редбачені частиною дев'ятою ст. 47 Закону № 755-ІV.

Якщо документи подаються заяв­ником особисто, державному реє­стратору додатково пред'являється паспорт.

Документи приймаються за опи­сом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяль­ності фізичною особою - підприємцем вноситься до журналу обліку ре­єстраційних дій.

Державний реєстратор має пра­во залишити без розгляду вище­зазначені документи, якщо:

документи подано за неналежним місцем проведення державної реє­страції;

документи не відповідають вимо­гам, установленим частинами пер­шою та другою ст. 8 Закону № 755-ІV, а саме: документи, які згідно з вимо­гами цього Закону подаються (над­силаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути складені державною мовою та реєстраційна картка заповню­ється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо доку­менти надсилаються державному реєстратору рекомендованим лис­том, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, пові­домленні) має бути нотаріально засвідчена;

документи подано не в повному обсязі;

документи подано раніше терміну, встановленого абзацом першим час­тини дев'ятої ст. 47 Закону № 755-ІV (два місяці з дати публікації повідо­млення у спеціалізованому друкова­ному засобі масової інформації).

Про залишення документів без розгляду заявнику в день надхо­дження документів видаються (над­силаються рекомендованим листом з описом вкладення) державним ре­єстратором відповідне повідомлен­ня із зазначенням підстав залишен­ня поданих документів без розгляду та самі подані документи відповідно до опису. Залишення їх без розгляду не перешкоджає повторному звер­ненню заявника до державного реє­стратора в загальному порядку після усунення причин, що слугували під­ставою для залишення цих докумен­тів без розгляду.

За відсутності підстав для зали­шення перелічених вище документів без розгляду державний реєстратор повинен внести до Єдиного держав­ного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дата внесення такого запи­су до Єдиного державного реєстру є датою державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Термін державної реєстрації припинення

Термін державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльнос­ті фізичною особою - підприємцем не повинен перевищувати два робо­чі дні з дати надходження докумен­тів для проведення такої державної реєстрації.

Державний реєстратор не пізні­ше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізич­ною особою - підприємцем пови­нен видати або надіслати заявнику копію свідоцтва про державну ре­єстрацію фізичної особи - підпри­ємця із спеціальною відміткою про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізич­ною особою - підприємцем.

Порядок державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця в разі її смерті,
оголошення її померлою або визнання фізичної
особи - підприємця безвісно відсутньою

Статтею 48 Закону № 755-ІV визначено, що в разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема спадкоємець, може пода­ти державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом) нотаріально засвідчену копію свідо­цтва про смерть фізичної особи або нотаріально засвідчену копію довідки органу реєстрації актів громадянсько­го стану про смерть фізичної особи.

Державному реєстратору забо­роняється вимагати додаткові до­кументи, якщо вони не передбаче­ні частиною першою ст. 48 Закону № 755-ІV.

Якщо документи подаються тре­тьою особою, зокрема спадкоєм­цем, особисто, державному реє­стратору додатково пред'являється її паспорт.

Документи приймаються за опи­сом, копія якого в день надходжен­ня документів видається третій осо­бі (надсилається рекомендованим листом) зокрема спадкоємцю, з від­міткою про дату надходження доку­ментів.

Суд, який виніс рішення про ого­лошення фізичної особи - підпри­ємця померлою або визнання фізич­ної особи - підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної осо­би - підприємця.

У судовому рішенні про оголо­шення фізичної особи - підприєм­ця померлою або визнання фізич­ної особи - підприємця безвісно відсутньою зазначається особа, призначена управителем майна фі­зичної особи - підприємця за по­данням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.

Дата надходження документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізич­ною особою - підприємцем у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підпри­ємця безвісно відсутньою вноситься державним реєстратором до журна­лу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'я­заний не пізніше наступного робочо­го дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької ді­яльності фізичною особою - підпри­ємцем у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної осо­би - підприємця безвісно відсутньою заповнити реєстраційну картку на про­ведення державної реєстрації припи­нення підприємницької діяльності фі­зичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю, оголошенням її померлою або визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного ре­єстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяль­ності фізичною особою - підприєм­цем у зв'язку з її смертю, оголошен­ням її померлою або визнанням її безвісно відсутньою.

Порядок державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
за судовим рішенням, не пов'язаним з банкрутством
фізичної особи - підприємця

Статтею 49 Закону № 755-ІV ви­значено, що суд, який виніс рішення про припинення підприємницької ді­яльності фізичної особи - підприєм­ця, утому числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця недіє­здатною або про обмеження її ци­вільної дієздатності, в день набран­ня таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фі­зичної особи - підприємця для вне­сення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дата надходження судового рі­шення щодо припинення підприєм­ницької діяльності фізичної особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу обліку ре­єстраційних дій.

У разі якщо підставою для вине­сення судового рішення щодо при­пинення підприємницької діяльнос­ті фізичною особою - підприємцем є визнання її недієздатною або об­меження її цивільної дієздатності, у судовому рішенні щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням фізичної особи - підприєм­ця недієздатною або обмеженням її цивільної дієздатності суд може вка­зати особу, призначену управителем майна фізичної особи - підприєм­ця за поданням органу опіки та пі­клування, якщо інше не встановле­но законом.

Державний реєстратор зобов'я­заний не пізніше наступного робочо­го дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною осо­бою - підприємцем внести до Єди­ного державного реєстру запис про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та в той самий день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пен­сійного фонду України, фондів соці­ального страхування та фізичну осо­бу-підприємця, щодо якої було винесено судове рішення, про вне­сення такого запису.

З дати внесення до Єдиного дер­жавного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підпри­ємницької діяльності фізичною осо­бою - підприємцем застосовують­ся обмеження, встановлені законом, зокрема частиною восьмою ст. 47 Закону № 755-ІV, тобто забороняєть­ся проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, щодо якої прийнято рішення про припи­нення підприємницької діяльності.

Порядок державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльності за судовим рішенням, не пов'язаним з банкрутством фізичної особи - підприємця, здійснюється за про­цедурами, встановленими частина­ми дев'ятою - вісімнадцятою ст. 47 Закону № 755-ІV, тобто на підставах, визначених для проведення держав­ної реєстрації припинення підпри­ємницької діяльності фізичною осо­бою - підприємцем за її рішенням.

Порядок державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом

Статтею 50 Закону № 755-IV ви­значено, що суд, який виніс рішення про порушення провадження у спра­ві про банкрутство фізичної особи-підприємця, у день набрання рішен­ням законної сили надсилає його державному реєстратору за місце­знаходженням фізичної особи - підприємця для внесення до Єдино­го державного реєстру запису про відповідне судове рішення.

Дата надходження судового рі­шення про порушення проваджен­ня у справі про банкрутство фізич­ної особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журна­лу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор повинен у день надходження судового рі­шення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця внести до Єди­ного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той самий день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пен­сійного фонду України, фондів соці­ального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру та­кого запису.

Суд, який виніс рішення про ви­знання фізичної особи - підприєм­ця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає його копію державному реєстратору за міс­цем державної реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру за­пису про судове рішення. Дата над­ходження відповідного судового рішення вноситься державним ре­єстратором до журналу обліку реє­страційних дій.

Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішен­ня внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом і в той самий день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соці­ального страхування, а також фізич­ну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про вне­сення такого запису.

У разі якщо після завершення проце­дури банкрутства, встановленої зако­ном, судом винесено рішення про при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що ви­ніс відповідне рішення, у день набран­ня ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприєм­ця для внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного судо­вого рішення вноситься до журналу об­ліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор пови­нен у день надходження судово­го рішення заповнити реєстрацій­ну картку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяль­ності фізичної особи - підприєм­ця, внести до Єдиного державно­го реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізич­ної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.

На свідоцтві про державну реєстра­цію фізичної особи - підприємця державний реєстратор зобов'язаний зробити відмітку про державну реє­страцію припинення підприємницької діяльності та видати (надіслати реко­мендованим листом) його за місцем проживання фізичної особи - під­приємця, стосовно якої було винесе­но рішення про припинення держав­ної реєстрації.

У разі якщо після завершення про­цедури банкрутства, встановленої за­коном, судом винесено рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство, суд, що виніс відпо­відне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його дер­жавному реєстратору за місцем реє­страції фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державно­го реєстру запису про судове рішен­ня щодо припинення провадження у справі про банкрутство.

Дата надходження судового рі­шення про припинення проваджен­ня у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. Державний реєстратор повинен удень надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про припи­нення провадження у справі про бан­крутство фізичної особи - підприєм­ця та в той самий день повідомити органи статистики, державної подат­кової служби, Пенсійного фонду Укра­їни, фондів соціального страхування про внесення такого запису.

Порядок надання відомостей органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування щодо реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи

Державний реєстратор у день дер­жавної реєстрації припинення фі­зичної особи - підприємця у поряд­ку, визначеному статтями 47 - 50 Закону № 755-ІV, зобов'язаний на­діслати відповідним органам статис­тики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів со­ціального страхування повідомлення про державну реєстрацію припинен­ня підприємницької діяльності фізич­ною особою - підприємцем та ві­домості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи - під­приємця (ст. 51 Закону № 755-ІV).

Повідомлення про проведення дер­жавної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної осо­би - підприємця у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнан­ня її безвісно відсутньою, або повідо­млення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - під­приємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також відомос­ті відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної осо­би - підприємця з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Порядок внесення до Єдиного державного реєстру
судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Статтею 52 Закону № 755-ІV ви­значено, що підставою для внесен­ня до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємниць­кої діяльності фізичної особи - під­приємця є винесення судом рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяль­ності фізичної особи - підприємця.

Суд, який виніс рішення щодо від­міни державної реєстрації припи­нення підприємницької діяльності фі­зичної особи - підприємця, у день набрання таким рішенням закон­ної сили направляє його державно­му реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи для внесення до Єди­ного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації фізич­ної особи - підприємця.

Дата надходження судового рішен­ня вноситься державним реєстрато­ром до журналу обліку реєстрацій­них дій.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішен­ня внести до Єдиного державного ре­єстру запис про відміну державної ре­єстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприєм­ця та в той самий день повідомити ор­гани статистики, державної податко­вої служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису для взяття фі­зичної особи - підприємця на облік, а також повідомити фізичну особу-підприємця про внесення до Єдино­го державного реєстру запису про поновлення державної реєстрації фі­зичної особи - підприємця.

При надходженні до державного реєстратора свідоцтва про держав­ну реєстрацію фізичної особи - під­приємця, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності якої була відмінена на підставі від­повідного судового рішення, держав­ний реєстратор зобов'язаний зробити на зазначеному документі відмітку про відміну державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та ви­дати (надіслати рекомендованим лис­том з описом вкладення) на адресу місця проживання фізичної особи -підприємця, щодо якої було прийнято судове рішення про відміну держав­ної реєстрації припинення.

Олена Хобич,
оглядач "Вісника"

“Вiсник податкової служби України” № 44 листопад 2009 р.
передплатнi iндекси:
22599 (укр.) 22600 (рос.)


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Четвер, 26.04.2018
В базi 535454 документа

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2017 © ПАРУС bigmir)net TOP 100