Консультации : Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств у 2010 році


КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Департамент адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

Особливості обчислення та сплати податку
на прибуток підприємств у 2010 році

ПИТАННЯ 1. Підприємство здійснювало щомісяця преміювання працівників. Чи включаються такі виплати до складу валових витрат? Чи впливають збитки в бухгалтерському обліку на включення зазначених виплат до складу валових витрат?

ПИТАННЯ 2. На підприємстві сталася крадіжка товару. Який порядок формування валових витрат у разі, якщо викрадений товар застраховано?

ПИТАННЯ 3. Після ліквідації основних фондів групи 1 залишаються матеріали. Чи збільшуються валові витрати на вартість таких матеріалів?

ПИТАННЯ 4. У IV кварталі 2009 р. підприємство придбало інвестиційні сертифікати з терміном погашення через 10 років. Як відображається в декларації з податку на прибуток підприємства купівля зазначених інвестиційних сертифікатів?

ПИТАННЯ 5. У минулому році підприємство придбало матеріали для використання в ремонтних роботах, вартість яких не потрапила до валових витрат і в приросту (убутку) запасів участі не брала. Як відображатиметься в податковому обліку з податку на прибуток використання зазначених матеріалів у ремонтних роботах в цьому році?

ВІДПОВІДЬ 1. Пунктом 5.6 ст. 5 Закону України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” (за текстом - Закон № 334/94-ВР) встановлено особливості визначення складу витрат на оплату праці.

Зокрема, згідно з пп. 5.6.1 п. 5.6 ст. 5 цього Закону до складу валових витрат платника податку відносяться витрати на оплату праці (з урахуванням норм п. 5.3 цієї статті) фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами закону, що регулює питання оподаткування доходів фізичних осіб (законодавства, що встановлює правила оподаткування прибутковим податком з громадян)).

При цьому не включаються до складу валових витрат витрати на виплату винагород або інших видів заохочень пов'язаним з таким платником податку фізичним чи юридичним особам у разі, якщо немає документальних доказів, що таку виплату або заохочення було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час). За наявності зазначених документальних доказів віднесенню до складу валових витрат підлягають фактичні суми виплат (заохочень), але не більші ніж суми, розраховані за звичайними цінами (пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону № 334/94-ВР).

Отже, витрати на виплату премій працівникам можуть бути включені платником до складу валових витрат за умови дотримання норм пп. 5.6.1 п. 5.6 ст. 5 вищезазначеного Закону.

При цьому Законом № 334/94-ВР не встановлено обмеження на включення зазначених витрат до валових витрат у разі наявності збитків у бухгалтерському обліку такого платника.

ВІДПОВІДЬ 2. Якщо викрадений товар було застраховано, то формування валових витрат здійснюється платниками за нормами пп. 5.4.6 п. 5.4 ст. 5 Закону № 334/94-ВР зокрема до валових витрат включаються будь-які витрати зі страхування майна платника податку.

У разі якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку - страхувальника, застраховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться до його валових витрат у податковий період їх понесення, а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платника податку у податковий період їх отримання.

Віднесення до складу валових витрат платника податку витрат із страхування (крім витрат на медичне, пенсійне страхування та за обов'язковими видами страхування) здійснюється в розмірі, що не перевищує 5% валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року, а для сільськогосподарських підприємств - за звітний податковий рік.

Вартість викрадених товарів відображається у колонці 4 “Запаси використані не в господарській діяльності” таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства.

ВІДПОВІДЬ 3. Так. Згідно з пп. 8.4.8 п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР у разі ліквідації основних фондів за рішенням платника податку або якщо з не залежних від платника податку обставин основні фонди (іх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних фондів з обставин загрози чи неминучості 'іх заміни, зруйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1, при цьому вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля.

Якщо в подальшому такі матеріали продаватимуться, то дохід, отриманий від їх продажу, включатиметься до валових доходів.

ВІДПОВІДЬ 4. У податковому обліку з податку на прибуток операції з купівлі інвестиційних сертифікатів відображаються як операції з придбання цінних паперів. Згідно з п. 7.6 ст. 7 Закону № 334/94-ВР платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному ст. 6 цього Закону.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Усі інші витрати та доходи такого платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами (корпоративними правами), визначеними цим підпунктом, беруть участь у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Законом.

Отже, понесені підприємством витрати з придбання інвестиційних сертифікатів не відносяться до валових витрат, а відображаються в окремому податковому обліку фінансових результатів відповідно до п. 7.6 ст. 7 Закону № 334/94-ВР та в додатку К3 “Розрахунок фінансових операцій з цінними паперами та деривативами” до декларації з податку на прибуток підприємства за IV квартал 2009 р.

ВІДПОВІДЬ 5. Порядок відображення в податковому обліку з податку на прибуток матеріалів, які використовуються для ремонту, здійснюється відповідно до пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону № 334/94-ВР

Зокрема, платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

При цьому витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

Наталія БОНДАРЕНКО,
оглядач “Вісника”,
за сприяння Олексія ЗАДОРОЖНОГО,
заступника директора Департаменту,
та Департаменту масово-роз'яснювальної
роботи та звернень громадян ДПА України

“Вісник податкової служби України” № 7 лютий 2010 р.
передплатні індекси:
22599 (укр.) 22600 (рос.)


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Середа, 20.06.2018
В базi 539424 документа

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2017 © ПАРУС bigmir)net TOP 100