Консультации : Матеріальна допомога фізичним особам


Матеріальна допомога фізичним особам

Майже кожне підприємство здійснює виплати матеріальної допомоги своїм працівникам. До редакції «Вісника» надходить чимало запитань щодо оподаткування матеріальної допомоги. Пропонуємо розглянути найактуальніші з них.

Види допомоги

Допомога на лікування. Відповідно до пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-ІV кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, зазначених у підпунктах «а» - «з» пп. 5.3.4 п. 5.3 ст. 5 Закону № 889-IV не включаються (не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку.

Благодійна допомога. Згідно з пп. 9.7.1 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV не підлягає оподаткуванню та включенню до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога, яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову благодійну допомогу.

Цільова благодійна допомога - допомога, яка надається під визначені умови та напрями її витрачання, передбачені у п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-ІV.

Нецільова благодійна допомога надається без установлення таких умов або напрямів.

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, - допомога, надана всім або більшості працівників (пп. 2.3.3 п. 2.3 Інструкції № 5).

Матеріальна допомога разового характеру - допомога, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.

Матеріальна допомога, яка не підлягає оподаткуванню

Розглянемо види матеріальної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню.

Так, пп. 9.7.2 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-ІV визначено, що не підлягає включенню до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить платнику податку, постраждалому внаслідок:

екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;

стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий -бюджет або через банківські рахунки мережі благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України.

Нецільова благодійна допомога

Відповідно до пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-ІV не підлягає включенню до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує розмір суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 цього Закону, встановленого на 1 січня такого року, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 цього Закону.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2010 р. величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу становить 869 грн. Отже, граничний розмір доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, дорівнює 1220 грн. (869 х х 1,4 = 1216,6 «1220 грн.).

Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у складі податкової звітності.

При отриманні нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її сум у разі, якщо:

загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-ІV;

платник податку не має права на отримання податкової соціальної пільги згідно з пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 цього Закону.

Цільова благодійна допомога

Крім того, згідно з пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-ІV не підлягає включенню до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):

закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового медичного страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; клонування людини або її органів; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не підпадають під перелік життєво необхідних, установлений Кабінетом Міністрів України;

нижчевизначеним закладам для розподілу благодійної допомоги між особами, які не досягли 18-річного віку та перебувають у таких закладах: будинку маляти; будинку дитини; будинку-інтернаті; школі-інтернаті (утому числі спеціальній, санаторній або для сиріт); дитячому будинку сімейного типу; школі соціальної реабілітації; притулку для неповнолітніх; приймальнику-розподільнику системи МВС України;

державному або комунальному закладу чи благодійній організації, у тому числі Товариству Червоного Хреста України, що надають послуги особам, які не мають житла, з харчування та облаштування їх на нічліг;

слідчому ізолятору або установі виконання покарань для поліпшення умов утримання, харчування чи медичного обслуговування осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань, або безпосередньо таким особам;

будинку для людей похилого віку чи інвалідів для поліпшення умов їх утримання, харчування, медичного обслуговування, соціальної реабілітації;

платнику податку, який здійснює наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших особистих витрат), за умови, що результати таких досліджень і розробок підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному поширенні об'єктів права інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо отримання такої допомоги не містить передумов до виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги.

У разі коли після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), набувач зобов'язаний:

або придбати ці об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент придбання;

або повернути ці об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації;

або визнати дохід у розмірі вартості таких об'єктів власності, визначеної за звичайними цінами, з подальшим його оподаткуванням;

аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю, користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена-аматора у спортивних змаганнях;

платникові податку (батькові чи матері), який виховує трьох і більше дітей.

Відповідно до пп. 9.7.5 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-ІV набувач цільової благодійної допомоги у вигляді коштів має право на її використання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше ніж 12 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ен-давменту. Якщо цільова благодійна допомога у вигляді коштів не використовується її набувачем протягом такого строку та не повертається благодійнику до його закінчення, такий набувач зобов'язаний включити невикористану суму цієї допомоги до складу загального річного оподатковуваного.доходу та сплатити відповідний податок.

Під терміном «ендавмент» слід розуміти суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником до банку або небанківської фінансової установи, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну суму ендавменту без згоди благодійника.

Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання такої цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного використання у зазначені цим пунктом строки, а керівник податкового органу має право прийняти рішення про таке продовження. Якщо податковий орган відмовляє у продовженні, його рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку згідно із законом.

Застереження

Забороняється надавати благодійну чи спонсорську допомогу органам державного управління та органам місцевої влади або створеним ними благодійним фондам чи іншим неприбутковим організаціям, чи за їх дорученням третім особам, якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною умовою видачі платнику податку будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, державної послуги чи іншого рішення на його користь або прискорення такої видачі (спрощення її процедури).

Дії посадових (службових) осіб органів державного управління та органів місцевої влади з висування таких умов вважаються діями з вимагання коштів або майна у розмірі такої благодійної чи спонсорської допомоги.

Запитання-відповіді

Чи може підприємство виплатити колишньому співробітнику, який перебуває на пенсії, матеріальну допомогу без оподаткування? Якщо так, то в якому розмірі?

Оподаткування нецільової благодійної (матеріальної) допомоги регламентується пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-І\/, згідно з положеннями якого не підлягає оподаткуванню сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суму, встановлену пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону № 889-ІV (у 2010 р. - 1220 грн.), за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 цього Закону (заробітна плата у 2010 р. не перевищує 1220 грн.).

Тобто одержати матеріальну допомогу сукупно на рік у неоподатковуваному розмірі мають право фізичні особи, в тому числі пенсіонери - колишні працівники підприємства, заробітна плата яких менше встановленого Законом № 889-ІV рівня, або які зовсім не одержують заробітну плату (тобто вона дорівнює 0 грн.).

Чи залежатиме порядок оподаткування матеріальної допомоги, виплаченої колишньому співробітнику, який перебуває на пенсії, від того, має він чи ні інші доходи, наприклад від виконання робіт на іншому підприємстві за цивільно-правовими договорами?

Оскільки встановлені Законом № 889-ІV застереження щодо одержання податкової соціальної пільги стосуються лише розміру заробітної плати, у непрацюючих громадян, зокрема у пенсіонерів, які не одержують заробітну плату (заробітна плата дорівнює 0 грн.), незалежно від того, провадиться їм виплата нецільової благодійної (матеріальної) допомоги колишнім працедавцем чи іншою особою - непрацедавцем,- така допомога у визначеному в пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону № 889-ІV розмірі сукупно на рік не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у джерела виплати. Сума перевищення матеріальної допомоги над зазначеним розміром підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою 15%.

Чи включається до місячного оподатковуваного доходу грошова допомога, яка виплачується Департаментом Державної служби охорони при МВС України у разі загибелі або інвалідності працівника міліції?

Підпунктом «а» пп. 4.3.1 п. 43 ст. 4 Закону № 889-ІV встановлено, що сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів і надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом, у тому числі сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (безвісно пропали) або померли внаслідок виконання ними службових обов'язків, до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається (не підлягає відображенню в річній податковій декларації).

Частиною третьою ст. 23 Закону № 565-ХІІ визначено, що у разі загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов'язків по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, сім'ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику міліції під час виконання ним службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України (частина шоста ст. 23 Закону № 565-ХІІ).

При цьому згідно з частиною першою ст. 24 цього Закону фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядком № 707 встановлено, що виплати здійснюються з 01.01.2007 р. за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на утримання МВС України (п. 2 цього Порядку).

Водночас відповідно до п. 9 Положення № 615 Державна служба охорони провадить свою діяльність на засадах госпрозрахунку за рахунок коштів, одержаних її підрозділами охорони, підприємствами та установами, за організацію і надання послуг з охорони та безпеки за договорами, та інших надходжень, передбачених законодавством.

При цьому п. 27 Положення № 615 встановлено, що Державна служба охорони за рахунок коштів, які надходять від виконання договорів, здійснює в установленому законодавством порядку виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або настання інвалідності працівника міліції охорони, страхування належного їй майна, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією службових транспортних засобів, з віднесенням сум на валові витрати.

Водночас відповідно до п. 1 та 4 Положення № 878 Департамент Державної служби охорони при МВС України є головним органом у системі Державної служби охорони при МВС України, діяльність якого не передбачає отримання прибутку, фінансування видатків якого здійснюється за рахунок централізованих відрахувань підпорядкованих підрозділів Державної служби охорони.

Враховуючи вищенаведене, якщо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), а також інвалідності працівника міліції здійснюються відповідно до ст. 23 Закону № 565-ХІІ з урахуванням вимог пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-ІV, вони не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку (не підлягають відображенню в річній податковій декларації).

Чи підлягають оподаткуванню доходи платників податків, отримані у вигляді продовольчих наборів за рахунок коштів міського бюджету?

Місцеві ради мають право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додатково до визначених законодавством гарантій встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту населення. Якщо одноразова адресна грошова допомога або соціальні послуги (видача продовольчих наборів) надаються окремим малозабезпеченим категоріям громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до програм соціального захисту окремих категорій населення, що розробляються та затверджуються на підставі Закону № 280/97-ВР, такі доходи не є об'єктом оподаткування у їх отримувачів (частина перша пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-ІV).

Чи підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб одноразова грошова допомога, яка виплачується посадовим особам місцевого самоврядування у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію?

У разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше ніж 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців (частина одинадцята ст. 21 Закону № 2493-III).

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України (частина третя ст. 21 Закону № 2493-III).

Підпунктом «д» п. 1.3 ст. 1 Закону № 889-ІV встановлено, що дохід з джерелом його походження з України - це будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі дохід у вигляді заробітної плати, нарахований (виплачений, наданий) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом.

Для цілей Закону № 889-ІУ під терміном «заробітна плата» слід розуміти також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (абзац третій п. 1 ст. 1 Закону № 889-ІV).

Відповідно до пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-ІV доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку згідно з умовами трудового або цивільно-правового договору, в тому числі виплати, передбачені частиною одинадцятою ст. 21 Закону № 2493-III, включаються до складу його загального місячного оподатковуваного доходу й оподатковуються за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 цього Закону, тобто 15%.

Хто виконує функцію податкового агента при оподаткуванні податком з доходів фізичних осіб одноразової допомоги?

Згідно з пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону № 889-ІV податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 7 цього Закону.

Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету (пп. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закону № 889-ІV).

Підпунктом «а» п. 17.2 ст. 17 Закону № 889-ІV встановлено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з оподатковуваних доходів з джерелом їх походження з України, є податковий агент.

Відповідно до пп. «б» п. 19.2 ст. 19 вищезазначеного Закону податковий агент зобов'язаний подати на загальних підставах податковому органу за місцем свого розташування податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за ф. № 1 ДФ, затверджений наказом № 451, з відображенням у цьому податковому розрахунку вищезазначених доходів за ознакою доходу «01».

Профспілкою працівникам підприємства надано путівки до дитячого табору для дітей під час літніх канікул. Чи потрібно оподатковувати податком з доходів фізичних осіб такі подарунки?

Ні, не потрібно.

Підпунктом 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV установлено, що до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються (не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) доходи у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку - члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Олена ХОБИЧ,
оглядач «Вісника»

“Вісник податкової служби України” № 33 вересень 2010 р.
передплатні індекси:
22599 (укр.) 22600 (рос.)


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Середа, 25.04.2018
В базi 535405 документов

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2017 © ПАРУС