Консультации : Складаємо звіт неприбуткових організацій


Материал подготовлен специалистами редакции журнала "Бюджетная бухгалтерия"

Складаємо звіт
неприбуткових організацій

З метою забезпечення єдиних принципів подання податкової звітності установами та організаціями, які внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій і яким присвоєна відповідна ознака неприбутковості, наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. N 56 було затверджено нову форму Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій і Порядок його складання.

У цій статті пропонуємо вам ознайомитися з основними правилами заповнення цього Звіту.

Починаючи з 1 квітня 2011 року, тобто дати набуття чинності розд. III Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - ПКУ) неприбуткові установи та організації, зареєстровані* згідно з вимогами законодавства та внесені органами ДПС у встановленому порядку до Реєстру неприбуткових установ та організацій, керуються спеціальною ст. 157 ПКУ. Саме в цій статті визначено порядок оподаткування неприбуткових організацій.

Згідно зі ст. 133 ПКУ платниками податку на прибуток із числа резидентів є неприбуткові установи та організації в разі одержання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню.

При цьому до неприбуткових організацій належать підприємства, установи та організацій, основною метою діяльністю яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства, а також іншої діяльності, передбаченої законодавством.

До неприбуткових організацій, на які поширюються вимоги ст. 157 ПКУ, зокрема, належать органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи чи організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Як передбачено п. 157.14 ст. 157 ПКУ, центральний орган ДПС установлює порядок обліку та подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі - Звіт). Форму такого Звіту та Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі - Порядок) затверджено наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. N 56. Такий Звіт неприбуткові організації за новою формою повинні подавати починаючи з II кварталу 2011 року. Тому акцентуємо увагу насамперед на нововведеннях, які стосуються порядку заповнення Звіту. Відразу зауважимо, що структура нової форми Звіту не зазнала істотних змін порівняно зі старою, і переважно вони спрямовані на приведення цього документа у відповідність до вимог ПКУ.

Порядок подання звіту

Звіт є податковою декларацією та складається в порядку, установленому ст. 48 ПКУ.

Звіт подається до податкового органу, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація, у строки, встановлені для квартального звітного періоду, тобто протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Уперше Звіт за новою формою бюджетні установи подають за II квартал 2011 року. Отже, у 2011 році ця форма звітності має бути подана:

- за II квартал - не пізніше 9 серпня;

- за II - III квартали - не пізніше 9 листопада;

- за II - IV квартали - не пізніше 9 лютого 2012 року.

У подальшому при поданні цього Звіту (з 2012 року) застосовуються такі податкові періоди: І квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік.

Щодо Звіту діє загальний порядок перенесення строків подання звітності: якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

Бюджетні установи можуть подати Звіт одним із таких способів:

1) особисто або уповноваженою на це особою. При цьому один примірник Звіту буде подано до органу ДПС, а другий з підписом відповідального про прийняття Звіту та штампом органу ДПС залишається для установи. Наявність штампа є підтвердженням подання Звіту;

2) надіслати поштою за адресою податкового органу з повідомленням про вручення та описом вкладення згідно з Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. N 799. У цьому випадку відправити Звіт потрібно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку його подання (п. 49.5 ст. 49 ПКУ, п. 1.7 Порядку). У цьому випадку підтвердженням подання Звіту буде повідомлення про вручення з підписом відповідальної особи органу ДПС;

3) відправити засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб в порядку, визначеному законодавством. Підтвердженням подання Звіту в цьому випадку є квитанція про його отримання (п. 49.3 ст. 49 ПКУ).

Згідно з п. 120.1 ст. 120 ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання чи несвоєчасне подання.

Сплата податкового зобов'язання, зазначеного у Звіті, здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

Увага! На відміну від граничних строків подання звітності, які переносяться на наступний за вихідним або святковим робочий день, для строків сплати податків і зборів у ПКУ таке перенесення не передбачено. Отже, податки і збори, останній строк сплати яких закінчується в неробочий (вихідний або святковий) день, слід сплатити напередодні.

Таким чином, останнім днем сплати податку на прибуток є:

- за II квартал - 19 серпня 2011 року;

- за II - III квартали - 18 листопада 2011 року;

- за II - IV квартали - 17 лютого 2012 року.

І ще один момент. Відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ платник податку на прибуток повинен подавати разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Що стосується бюджетних організацій, то на них це правило поширюється тільки в разі, якщо вони одержують прибуток від неосновної діяльності та/ або доходи, що підлягають оподаткуванню, тобто в разі, коли бюджетні організації є платниками податку на прибуток.

Загальні правила заповнення Звіту

Основні правила, передбачені Порядком щодо заповнення Звіту, полягають у такому:

- Звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року. Однак, як уже зазначалося, у 2011 році звітними податковими періодами для цього Звіту є: II квартал, II - III квартали і II - IV квартали;

- Звіт заповнюється у гривнях без копійок (з округленням за загальноприйнятими правилами);

- у разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту через відсутність операції (суми), цей рядок прокреслюється. При цьому якщо платник податків не здійснював у звітному періоді господарську діяльність, цей факт не звільняє його від обов'язку подати Звіт до органу податкової служби (п. 49.2 ПКУ);

- показники, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам складання податкової звітності;

- Звіт заповнюється засобами, які забезпечують вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого строку зберігання звітності. Не дозволяється заповнювати Звіт олівцем;

- у Звіті не повинно бути підчисток, помарок та виправлень;

- достовірність даних, наведених у Звіті, підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) бюджетної організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до органу державної податкової служби) та завіряється печаткою.

Як уже зазначалося, структура Звіту зазнала деяких змін і тепер виглядає так:

1. Загальна частина.

У загальній частині Звіту вказуються обов'язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація (п. 48.3 ст. 48 ПКУ). Зверніть увагу: якщо неприбуткова організація має відокремлені підрозділи, то вони разом з головною організацією також повинні подавати Звіт. До речі, для цього в новій формі Звіту передбачено два спеціальні поля «Юридична особа», «Відокремлений підрозділ», де кожна організація ставить відповідну відмітку.

2. Перша частина.

У цій частині Звіту бюджетні організації відображають доходи, які звільняються від обкладення податком на прибуток. Також у цій частині Звіту в рядку 8 наводиться інформація про профінансовані видатки бюджетних організацій, тобто про кошти, які було витрачено у звітному періоді відповідно до затверджених кошторисів.

3. Друга частина.

Ця частина Звіту заповнюється у випадку, якщо бюджетна організація протягом звітного періоду отримувала доходи, які не звільнені від оподаткування. Також у цій частині відображається розрахунок податку на прибуток.

4. Додаток.

Розрахунок податкових зобов'язань за період, за який виявлено помилку(и) є додатком до рядків 25, 26, 27, 28 Звіту та подається в разі виправлення помилок. Такий додаток є нововведенням для неприбуткових організацій. Він подається у складі звітного/звітного нового Звіту, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. При цьому такий додаток подається за кожний звітний (податковий) період, в якому виявлено помилки.

Далі розглянемо порядок заповнення всіх частин Звіту.

Які доходи бюджетних організацій звільнені від оподаткування

До доходів бюджетних організацій, звільнених від обкладення податком на прибуток, належать насамперед доходи, перелічені в п. 157.2 ст. 157 ПКУ. Перелік таких доходів наведено далі, див. схему.

Крім того, до таких доходів належать власні надходження бюджетних організацій, що зараховуються до складу спеціального фонду бюджету згідно з вимогами Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. N 2456-VI (далі - БКУ). Так, доходи неприбуткових організацій, визначених у п.п. «а» п. 157.1 ст. 157 ПКУ, у тому числі доходи закладів та установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій та використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого і затвердженого в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними установами, установлюється Кабінетом Міністрів України.

Зауважимо, що до складу спеціального фонду бюджету включаються власні надходження бюджетних установ, які надходять додатково до коштів загального фонду бюджету. Перелік власних надходжень бюджетних установ наведено у ст. 13 БКУ.

Для наочності перелік доходів бюджетних установ, звільнених від оподаткування, з урахуванням норм ПКУ і БКУ зобразимо у вигляді схеми.

ДОХОДИ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ 

Перелік доходів, наведений у п. 157.2 ст. 157 ПКУ  Власні надходження бюджетних організацій, наведені в п. 4 ст. 13 БКУ 
Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань 
Група 1 -
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними організаціями згідно із законодавством 
Підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними організаціями згідно з їх основною діяльністю 
Пасивні доходи  Підгрупа 2 - надходження бюджетних організацій від додаткової (господарської) діяльності 
Кошти або майно, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю  Підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних організацій 
Підгрупа 4 - надходження бюджетних організацій від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 
Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим
організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін 
Група 2 - інші джерела власних
надходжень бюджетних організацій 
Підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки 
Підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 
Підгрупа 3 - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 

Отже, кошти, які бюджетні організації отримують у вигляді власних надходжень, звільняються від оподаткування за умови, що такі кошти:

- передбачені кошторисом, затвердженим відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. N 228;

- зараховуються до складу доходів спеціального фонду (на спеціальний рахунок) відповідно до вимог БКУ;

- використовуються виключно на фінансування видатків такої установи (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно зі статутом бюджетної установи).

Усі доходи, які були отримані у звітному періоді та звільняються від оподаткування залежно від виду надходжень, бюджетні установи показують у першій частині Звіту в рядках 1.3.1 - 1.3.7.

Якщо за результатами звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом видатків, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року. При цьому з суми перевищення доходів над видатками зазначених неприбуткових організацій податок, передбачений у п. 151.1 ст. 151 ПКУ, не сплачується.

При відображенні доходів, що зараховуються до складу спеціального фонду, слід мати на увазі, що у Звіті відображаються тільки ті доходи, які залишаються в розпорядженні бюджетної організації. Особливо уважними слід бути при отриманні таких видів власних надходжень бюджетних організацій:

1. Орендна плата.

Так, згідно з п. 14 ст. 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. N 2857-VI (далі - Закон про держбюджет-2011) до доходів спеціального фонду включається 50 % орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету. Щодо решти 50 % орендної плати, що зараховується до складу загального фонду держбюджету, то такі суми орендної плати у Звіті не відображаються.

Виняток становить плата за оренду військового майна та майна Національної академії наук України і галузевих академій наук, яка повністю зараховується до доходу спеціального фонду їх кошторису.

Слід мати на увазі, що такий порядок розподілу орендної плати стосується тільки бюджетних установ, які утримуються за рахунок державного бюджету. Щодо установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, то питання розподілу орендної плати між установою та місцевим бюджетом регулюються рішеннями органів місцевого самоврядування.

2. Кошти, отримані за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.

У Законі про держбюджет-2011 немає жодних вимог щодо необхідності розподілу таких коштів, однак про це згадується у ст. 29 і 69 БКУ.

Так, відповідно до п. 42 ст. 29 і п. 19 ст. 69 БКУ до доходів загального фонду відповідного бюджету належать 80 % коштів, отриманих підприємствами, установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 % коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло. Отже, у розпорядженні бюджетних організацій залишається відповідно 20 і 50 % таких коштів, які і має бути відображено у Звіті. Відповідно 80 і 50 % отриманих коштів, які перераховуються до доходу загального фонду бюджету, у Звіті не відображаються.

Решта власних надходжень бюджетних установ, що зараховуються до доходу спеціального фонду кошторису й залишаються у розпорядженні бюджетних установ, відображаються в Звіті в повному обсязі.

Заповнюючи Звіт, слід мати на увазі, що в ньому відображаються тільки грошові кошти (вартість отриманого майна), які фактично надійшли, та профінансовані видатки.

Це правило випливає з форми самого Звіту та назви його рядків:

- рядок 1.1 «Фактично одержане фінансування за загальним фондом»;

- рядок 1.3 «Доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом»;

- рядок 8 «Профінансовані видатки бюджетної установи (організації)».

Таким чином, за аналогією з попередніми роками, при заповненні оновленої форми Звіту зберігся касовий принцип відображення доходів та видатків, тобто такі суми відображаються на дату фактичного одержання таких коштів на рахунок неприбуткової організації або списання їх з рахунка такої організації. З цього питання див. консультацію фахівця ДПС на с. 15 цього номера нашої газети.

І ще один момент, який буде цікавий бюджетним організаціям - платникам ПДВ, які протягом звітного періоду здійснювали операції, що обкладаються цим податком.

У доходній частині Звіту (рядки 1.3.1 - 1.3.7) такі організації відображають тільки ту частину коштів, що надійшли на їх реєстраційний рахунок, яка стосується доходів, запланованих кошторисом, та залишається у розпорядженні бюджетної установи, тобто суму доходу за вирахуванням ПДВ.

Що стосується видатків на придбання товарів (послуг), здійснених за рахунок спецфонду, то суми ПДВ, віднесені до складу податкового кредиту у зв'язку з таким придбанням, не є видатками установи, тому не повинні відображатися в рядку 8.2 Звіту.

Бюджетні установи - неплатники ПДВ суми податку, сплачені при придбанні товарів, робіт і послуг, включають до складу фактичних видатків за відповідними кодами економічної класифікації видатків. У Звіті такі профінансовані видатки бюджетної установи відображаються в повній сумі (тобто з урахуванням ПДВ, сплаченого при придбанні товарів, робіт, послуг).

Щоб простіше було зорієнтуватися в порядку заповнення першої частини Звіту, наведемо необхідну інформацію в таблиці:

Назва рядка  Код рядка  Особливості заповнення 
Доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом  1.3    Підсумовуються дані, наведені в рядках 1.3.1 - 1.3.7, в яких відображаються доходи бюджетних організацій, що зараховуються до складу спеціального фонду  
Безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань    1.3.1    У цьому рядку відображаються надходження, що належать до підгрупи 1 другої групи власних надходжень.
До таких доходів належать всі види добровільної безповоротної допомоги у вигляді коштів та майна, благодійних внесків, гранти і дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів 
Пасивні доходи    1.3.2    Пасивні доходи, тобто доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат та відшкодувань, а також роялті 
Кошти або майно, які надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг   1.3.3    У цьому рядку відображаються надходження підгрупи 1 першої групи власних надходжень.
Під державними послугами (п. 157. 15 ПКУ) слід розуміти як будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна «державні послуги» не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), передбачені ПКУ.
Відповідно до п. 32 ст. 4 Закону про держбюджет-2011 плата за адміністративні послуги належить до джерел формування спеціального фонду. Плата за надання таких послуг справляється в розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а якщо це не передбачено законодавчими актами України - актами КМУ.
Нагадаємо, що до адміністративних послуг належать державні послуги, що є результатом здійснення суб'єктом повноважень з прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав та законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).
До адміністративних послуг належать:
- видача ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного характеру, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, посвідчень;
- реєстрація (фактів, суб'єктів, прав, об'єктів, у тому числі легалізація суб'єктів та актів (документів), нострифікація та верифікація);
- інші види діяльності незалежно від назви, у результаті здійснення яких зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також об'єктам, які перебувають у власності, володінні або користуванні таких осіб надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт. При цьому до адміністративних послуг не належить контрольна діяльність (проведення перевірки, ревізії, інспекція тощо), освітні, медичні та господарські послуги, які надаються органами виконавчої влади державними підприємствами, установами та організаціями. Переліки адміністративних послуг та розмір плати за надання таких послуг затверджені постановами КМУ 
Доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг  1.3.4    У цьому рядку відображаються надходження підгруп 2 і 3 першої групи, що отримуються державними навчальними закладами від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг  
Доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю   1.3.5   У цьому рядку відображаються надходження підгрупи 1 першої групи, а саме: плата за послуги, які бюджетні установи надають згідно з їх функціональними повноваженнями, тобто надання таких платних послуг безпосередньо пов'язане з їх основною діяльністю. Нагадаємо, що під основною діяльністю неприбуткових організацій (п. 157.15 ст. 157 ПКУ) слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації). До основної діяльності також належать продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою. При цьому статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, що не передбачають одержання прибутку відповідно до норм законів, які регулюють їх діяльність. Варто звернути увагу на те, що попередня форма Звіту не вимагала проводити розмежування між платними послугами, які пов'язані з основною діяльністю такої неприбуткової організації, та рештою платних послуг. Головною умовою було те, що такі платні послуги мали бути передбачені відповідним переліком, затвердженим КМУ 
Інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки)    1.3.7    У цьому рядку Звіту відображаються види власних надходжень бюджетних установ, які не було включено до рядків 1.3.1 - 1.3.6 Звіту, а саме:
- надходження підгрупи 2 першої групи;
- надходження підгрупи 3 першої групи;
- надходження підгрупи 4 першої групи;
- надходження підгрупи 2 другої групи;
- надходження підгрупи 3 другої групи.
Докладна розшифровка власних надходжень бюджетних установ, що належать до тієї чи іншої підгрупи, наведена на схемі 
Профінансовані видатки бюджетної установи (організації)  8    У цьому рядку відображають суму даних, наведених у рядках 8.1 і 8.2 
Сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)  8.1    У цьому рядку наводиться інформація про суму фактичних видатків бюджетної організації, які було здійснено у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду  
Сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)  8.2    У цьому рядку наводиться інформація про суму фактичних видатківбюджетної організації, які було здійснено у звітному періоді за рахунок коштів спеціального фонду   

Які доходи обкладаються податком на прибуток

Оподаткування доходів, отриманих бюджетною організацією, які не зазначені серед джерел доходів, звільнених від оподаткування, тобто оподатковуваних доходів, здійснюється згідно з вимогами п. 157.11 ст. 157 ПКУ.

Так, податок на прибуток визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, має бути зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких інших доходів, які не можуть перевищувати ці доходи. При цьому, як і раніше, при обчисленні суми оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Звісно, переважно бюджетні організації отримують доходи, звільнені від оподаткування, і тому доволі рідко в них виникає необхідність у заповненні другої частини Звіту. Як уже зазначалося, це пов'язане з тим, що платниками податку на прибуток неприбуткові установи та організації є в разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню (п. 152.6 ст. 152 ПКУ).

У цьому випадку суму оподатковуваних доходів відображають у рядку 10 Звіту, а суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, - у рядку 11 Звіту. При цьому показник рядка 11 не може перевищувати показник з рядка 10.

Згідно з п. 2.7 Порядку витрати відображаються у рядку 11 Звіту в тому звітному періоді, в якому отримано доходи, що підлягають оподаткуванню, тобто одночасно з оподатковуваними доходами.

При заповненні другої частини Звіту доходи та витрати відображаються за датою фактичного отримання таких коштів на рахунок неприбуткової організації або списання їх з рахунка такої організації.

Сума нарахованого податку на прибуток відображається в рядку 15 Звіту та сплачується за звітний податковий період, коли було отримано цей прибуток. Нагадаємо, що ставка податку на прибуток з 1 квітня по 31 грудня 2011 року становить 23 %.

Що стосується решти рядків другої частини Звіту, а саме рядків 16 - 23, то в них провадиться розрахунок податку на прибуток з перевищення відповідно до абз. 1 п. 157.11 ст. 157 ПКУ, який здійснюється тільки за підсумками І кварталу. Однак бюджетні установи, як і раніше, звільнені выід розрахунку та сплати податку на прибуток із суми перевищення, і тому проставляють у цих рядках прокреслення.

Як виправити помилки, допущені при складанні Звіту

За загальним правилом, установленим п. 50.1 ст. 50 ПКУ, якщо в наступних податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, допущені в раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний подати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, що діє на момент його подання.

Платник податків має право не подавати такий уточнюючий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники він вказує у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було ним виявлено самостійно.

Якщо платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, він виправляє помилку одним зі способів:

1) направляє уточнюючий розрахунок як самостійний документ. У цьому випадку на бланку самого Звіту у верхньому правому полі проставляється відмітка «Уточнюючий». При такому способі виправлення необхідно сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

2) відображає суму недоплати у складі Звіту, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання. У цьому випадку сума штрафу сплачується у розмірі 5 % такої суми з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання за цим податком. При такому варіанті виправлення помилки разом зі Звітом за поточний звітний період подається спеціальний додаток - «Розрахунок податкових зобов'язань за період, за який виявлено помилку(и)», в якому здійснюється безпосередньо перерахунок податкового зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки. Зауважимо, що за кожний звітний період, який уточнюється, складається окремий додаток.

Крім того, у разі самостійного виявлення платником податків заниження податкового зобов'язання передбачено необхідність нарахування пені на суму такого заниження за весь період заниження (п.п. 129.1.2 ст. 129 ПКУ). При цьому ДПАУ в листі від 03.06.2011 р. N 15666/7/16-1517-26 вказала на те, що при самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов'язання пеня нараховується на суму заниження і за весь період заниження (із дня настання строку погашення податкового зобов'язання по день фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов'язання) з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження.

Штрафні санкції 3 % і 5 % не застосовуються тільки у випадку, якщо платник податків після подання Звіту за звітний період подає новий Звіт з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання Звіту за такий звітний період.

Приклад заповнення Звіту

Розглянемо порядок заповнення Звіту з урахуванням таких даних: навчальний заклад, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, у II кварталі 2011 року здійснив такі операції:

N з/п  Зміст господарської операції  Сума, грн. 
Отримано фінансування за загальним фондом  300000 
Надійшла плата за навчання студентів *  140000 
Надійшла благодійна допомога від фізичних та юридичних осіб  23000 
Отримано орендну плату**  7000 
Отримано плату за проживання студентів у гуртожитку ***  12000 
Отримано кошти за оформлення документів про освіту державного зразка **  350 
Надійшли кошти від реалізації навчальної літератури, методичних видань*  1700 
Отримано кошти за оформлення студентських квитків, залікових книжок**  710 
Надійшли кошти від реалізації продукції громадського харчування**  6400 
10  Виплачено стипендію  150000 
11  Виплачено заробітну плату працівникам навчального закладу****  320000 
12  Оплачено комунальні послуги, послуги зв'язку тощо  18000 
* Згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установам та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою КМУ від 27.08.2010 р. N 796 (далі - Перелік), такі платні послуги зазначені в розділі 1 «У сфері освітньої діяльності», тому у Звіті доходи від таких послуг відображаються в рядку 1.3. 5 як доходи, пов'язані з основною діяльністю навчального закладу.
** Згідно з Переліком такі платні послуги зазначені в розділі 8 «Інші послуги», тому у Звіті доходи від таких послуг відображаються в рядку 1.3.7 як інші надходження.
*** Згідно з Переліком такі платні послуги зазначені в розділі 7 «У сфері житлово-комунальних послуг», тому у Звіті доходи від таких послуг відображаються в рядку 1.3.7 як інші надходження.
**** Загальна сума видатків на виплату заробітної плати становить 320000 грн., із них 300000 грн. Виплачено за рахунок коштів загального фонду і 20000 грн. - за рахунок коштів спеціального фонду. 

У цьому випадку Звіт необхідно заповнити так:

Податковий звіт
про використання коштів неприбуткових установ та організацій
(витяг)

(грн.)

Показники  Код рядка    Наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року 
I частина 
Фінансування установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту «а» пункту 157.1 статті 157 розділу 111 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (ознака неприбутковості з 0001 до 0004) (сума рядків 1.1 - 1.3)  1    490160   
фактично одержане фінансування за загальним фондом  1.1  300000 
залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року  1.2 
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом (сума рядків 1.3.1 - 1.3.7)  1.3  190160 
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (сума рядків 1.3. 1.1, 1.3.1.2)  1.3.1  23000 
сума коштів  1.3.1.1  23000 
вартість майна  1.3.1.2 
пасивні доходи  1.3.1.3 
кошти або майно, які надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг  1.3.3 
доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг  1.3.4 
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю  1.3.5  141700 (140000 + 1700) 
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін  1.3.6 
інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки)  1.3.7  25460 (7000 + 12000 + 350 + 710 + 5400) 
<...> 
Профінансовані видатки бюджетної установи (організації) (сума рядків 8.1, 8.2)  488000 
сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)  8.1  468000 (150000 + 18000 + 300000) 
сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)  8.2  20000 
<...> 

________________

* Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій затверджено наказом ДПАУ від 24.01.2011 р. N 37.

Вікторія МАТВЄЄВА,
економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

журнал "Бюджетная бухгалтерия"
№ 27 , (18.07.2011), стр.16
Издательский Дом "Фактор"


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Недiля, 21.01.2018
В базi 535113 документа

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  19.01.2018  

Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій громадян
Постанова Кабінету Міністрів України N 1096 від 27 грудня 2017 р.

Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
Постанова Кабінету Міністрів України N 1098 від 27 грудня 2017 р.

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Постанова Правління Національного банку України N 134 від 20.12.2017 р.

  16.01.2018  

Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі
Постанова Кабінету Міністрів України N 833 від 10 листопада 2017 р.

Про перенесення робочих днів у 2018 році
Розпорядження Кабінету Міністрів України N 1-р від 11 січня 2018 р.

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2017 © ПАРУС bigmir)net TOP 100