Документ : Основні засоби, облік, оподаткування


Основні засоби облік, оподаткування

Безоплатна передача, ліквідація і реалізація ОЗ
облікування по-різному

Облік основних засобів регулюється п.п. 40-46 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250, та п.п. 12-14 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 р. N 25.

До складу основних засобів належать предмети (будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, господарський інвентар тощо) вартістю більше 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ціною придбання і терміном служби більше одного року. До складу основних засобів включаються також сільсгосподарські машини і знаряддя, робоча і продуктивна худоба, будівельний механізований інструмент і бібліотечні фонди незалежно від вартості.

Не належать до основних засобів та обліковуються як засоби в обороті предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості.

Основні засоби підприємства відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними затратами на їх придбання, доставку, спорудження, виготовлення та встановлення (монтаж і влаштування фундаментів, опор, оплата проектно-розвідувальних робіт тощо) і державну реєстрацію, що становлять їх первісну вартість.

Облік основних засобів ведеться на рахунку 01 "Основні засоби", який має наступні субрахунки:

01/1 "Власні основні засоби"

01/2 "Орендовані основні засоби"

01/3 "Приватизований житловий фонд"

01/4 "Орендовані засоби, взяті у фінансову оренду"

Аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках, які мають містити відомості про місцезнаходження (зберігання) основних засобів, балансову вартість, дату придбання, заводський та інвентарний номер, коротку характеристику предмета, норму амортизації, дату проведення та вартість капітальних ремонтів, реконструкції об'єкта та його індексації.

Витрати на придбання основних засобів обліковуються на рахунку 33 "Капітальні вкладення". У дебет рахунка 33 відносяться вартість придбання, доставки, спорудження, виготовлення, монтаж об'єкта з кредиту різних рахунків.

Причому відповідно до п. 82 інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість", затвердженої Наказом ГДПІ України від 10.02.93 р. N3, замовники (забудовники) суму податку на добавлену вартість по виконаних підрядчиками будівельно-монтажних роботах та устаткуванню, що не потребує монтажу, відображають за дебетом рахунка 33 "Капітальні вкладення", а по устаткуванню, що потребує монтажу, і будівельних матеріалах та конструкціях - за дебетом рахунка 07 "Будівельні матеріали та устаткування до установки".

На підставі акта про введення основних засобів в експлуатацію рахунок 33 "Капітальні вкладення" закривається. Зібрані на цьому рахунку витрати списуються:

а) по державних підприємствах - за рахунок джерел фінансування капітальних вкладень, тобто в дебет рахунків 93 "Фінансування капітальних вкладень" або 86 "Амортизаційний фонд", 87 "фонди економічного стимулювання", 81 "Використання прибутку". Одночасно на суму первісної вартості робиться бухгалтерське проведення по дебету рахунка 01 "Основні засоби" та кредиту рахунка 85 "Статутний фонд";

б) по недержавних підприємствах - у дебет рахунку 01 "Основні засоби" (дебет 01 кредит 33).

Основні фонди, отримані підприємством безкоштовно, відображаються в бухгалтерському обліку по державних підприємствах записами по дебету рахунка 01 - на балансову вартість, кредиту рахунка 02 - на суму зносу та кредиту рахунка 85 - на різницю.

По недержавних підприємствах отримані безоплатно основні фонди відображаються по обліку записом по дебету рахунка 01 - на балансову вартість, кредиту рахунка 02 - на суму зносу по них та кредиту рахунка 88, субрахунок "Отримане безоплатно майно" - на різницю.

Що стосується відображення по бухгалтерському обліку використаних на капітальні вкладення джерел фінансування, то в цьому випадку слід керуватися листом Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України від 17.10.96 р. N 18-39165 та листом ДПА від 28.10.96 р. N12-112/11-444. Зміст цих листів наведено також у п. 2.56 інструкції "Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства" (зі змінами та доповненнями), затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. N 139.

Зокрема, в цих інструктивних вказівках визначено, що у разі, коли залишок амортизації (зносу) на кінець місяця здійснення капітальних вкладень менше суми капітальних вкладень за цей місяць, то сума перевищення відображається по дебету рахунків 81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного стимулювання", 98 "Нерозподільний прибуток минулих років" у кореспонденції з рахунком 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку".

При введенні в експлуатацію основних фондів слід визначити, чи підлягає відшкодуванню з бюджету податок на добавлену вартість, сплачений постачальникам, за придбані та споруджені основні фонди.

На суму податку на добавлену вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, робиться бухгалтерське проведення методом сторно по дебету рахунка 33 "Капітальні вкладення" та кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом по ПДВ", а в дебет рахунка 01 "Основні засоби", відноситься вартість придбання за виключенням податку на добавлену вартість.

Балансова (первісна) вартість основних засобів може змінюватися лише у разі індексації їх вартості, проведення добудови, дообладнання, реконструкції та капітального ремонту.

Індексація основних засобів у кожному окремому випадку проводиться на підставі Постанови Кабінету Міністрів України та затвердженого Порядку проведення індексації.

Зміна балансової вартості основних засобів внаслідок реконструкції, добудови, дообладнання регулюється п. 43 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Що стосується капітального ремонту, то Наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 1996 р. N120 затверджено Порядок відображення у бухгалтерському обліку і звітності збільшення балансової вартості основних фондів на суму затрат, пов'язаних із закінченим капітальним ремонтом.

Згідно з п.1 цього Порядку затрати на капітальний ремонт власних основних засобів на підставі акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (типова форма N03-2 затверджена наказом Міністерства статистики України 29.12.95 р. N352) відображаються записами по дебету рахунка 01 "Основні засоби" і кредиту рахунка 03 "Ремонт основних засобів", субрахунок 03/2 "Капітальний ремонт".

При введенні основних фондів в експлуатацію виникають питання, пов'язані з відшкодуванням з бюджету сплаченого постачальником ПДВ за придбані або споруджені основні фонди. Ці питання в основному регулюються п.п. 38, 40, 44, 48, 76, 79 інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість", затвердженої Наказом ГДПІ України від 10.02.93 р. N 3.

Відповідно до п. 38 інструкції, сума податку на добавлену вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою податку, одержаного від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), і сумою податку, що сплачена або підлягає сплаті постачальником за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати виробництва й обігу відповідно до діючого законодавства, за придбані і введенні в експлуатацію основні виробничі фонди (відповідно до класифікації).

Таким чином, відшкодуванню підлягає ПДВ лише по виробничих фондах, але не у всіх випадках.

У зазначеній інструкції недано визначення належності основних фондів до виробничої або невиробничої сфери.

Проте у своїх роз'ясненнях ГДПІ України рекомендує у цьому випадку керуватися п.п. 4.14 та 4.15 інструкції "Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства", затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. N 139.

Пунктами 4.14 та 4.15 цієї інструкції визначено, що до основних засобів виробничого призначення належать засоби, використання яких пов'язано з виробництвом і збутом продукції (робіт, послуг), що є предметом діяльності цього підприємства.

Якщо на самостійному балансі підприємства перебувають підсобно-допоміжні та обслуговуючі виробництва, господарства та інші структурні підрозділи, як виділені, так і не виділені на окремий баланс (підсобне сільське господарство, будівельна дільниця, їдальня та інші), які здійснюють діяльність, що віднесена до сфери матеріального виробництва, але за своїм характером та призначенням безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), що є предметом діяльності цього підприємства, то основні засоби таких підрозділів відносяться до інших галузей сфери матеріального виробництва (сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля тощо).

До основних засобів невиробничої сфери належать засоби у таких підрозділах підприємства, як гуртожитки, медичні пункти, бази відпочинку, клуби тощо.

Відповідно до п.79 інструкції суми податку за придбання невиробничих основних фондів не відшкодовуються, а включаються до їх вартості.

У разі, якщо підприємство одночасно реалізує товари (роботи, послуги), які підлягають і не підлягають оподаткуванню ПДВ, проводиться розподіл сум ПДВ по придбаних і введених в експлуатацію основних виробничих фондах, які використовуються для виготовлення таких товарів (робіт, послуг), виходячи з питомої ваги оподатковуваних товарів (робіт, послуг) в загальному обсязі реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний місяць, в якому були введені в експлуатацію основні виробничі фонди з кінцевим перерахунком за поточний рік та відображенням результатів розподілу за грудень поточного року (п.40 інструкції). Визначена у такому порядку сума ПДВ відноситься на розрахунки з бюджетом.

При вирішенні питання про відшкодування ПДВ слід також мати на увазі, що п.п. 44, 48 та 76 інструкції передбачено, що по товарах (роботах, послугах), які відповідно до підпунктів "а"-"д" пункту 31 інструкції звільняються від оподаткування, суми податку на добавлену вартість, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за придбані і введені в експлуатацію на основні виробничі фонди зараховуються в рахунок чергових платежів або відшкодовуються з бюджетів. По інших товарах (роботах, послугах), які звільняються від оподаткування і перелік яких наведено у п.31, суми податку на добавлену вартість, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за придбані основні виробничі фонди, не відшкодовуються, а включаються до їх вартості або відображаються за дебетом рахунка обліку капіталовкладень.

Виходячи зі змісту п.38 інструкції та п.1 Порядку відображення у бухгалтерському обліку збільшення балансової вартості основних фондів на суму затрат по закінченому капітальному ремонту, сума податку на добавлену вартість, яка сплачена або підлягає сплаті постачальникам за виконані по капітальному ремонту основних виробничих фондів роботи та використані для цього матеріали, також підлягає зарахуванню в рахунок чергових платежів або відшкодовується з бюджету.

Податок на добавлену вартість по основних виробничих фондах, які отримано безоплатно, відповідно до п.38 інструкції не підлягає відшкодуванню з бюджету.

Що стосується оподаткування безоплатно отриманих основних фондів податком на прибуток, то згідно з п. 9 Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", затверджених Постановою Верховної Ради України від 27.06.95 р. N247/95-ВР, з метою оподаткування балансовий прибуток підприємства збільшується на вартість матеріальних цінностей і нематеріальних активів, одержаних підприємством від інших суб'єктів підприємницької діяльності на власні потреби безкоштовно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

Таким чином, вартість безкоштовно одержаних від суб'єктів підприємницької діяльності основних фондів приєднується до балансового прибутку та оподатковується податком на прибуток.

Але якщо основні фонди одержано безоплатно як внесок до статутного фонду або одержано від фізичних осіб або іноземних держав, вартість таких фондів не оподатковується податком на прибуток.

Облік вибуття основних засобів регулюється п.46 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та п.13 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

По державних підприємствах вибуття основних фондів відображається по бухгалтерському обліку такими записами:

А. Безоплатна передача

N п/п  Зміст запису  Дебет  Кредит 
1.

2.
3.
4.


5. 
Списуються основні засоби
по балансовій вартості
Списується знос
Витрати на демонтаж
Нараховується ПДВ на залишкову
вартість основних засобів, введених
в експлуатацію 36.01.93 р.
Збитки від передачі 
85

02
85
81


81 
01

85
70, 69 та ін.
68


85 

Б. Реалізація

N п/п  Зміст запису  Дебет  Кредит 
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7. 
Списуються основні засоби
по балансовій вартості
Списується знос
Витрати по демонтажу
Продажна вартість
Нараховано ПДВ
Прибуток від реалізації
Збиток від реалізації 
85

02
85
76,51
85
85
80 
01

85
70,69,76 та ін.
85
68
80
85 

В. Ліквідація

N п/п  Зміст запису  Дебет  Кредит 
1.

2.
3.
4.


5.
6. 
Списуються балансова вартість
основних засобів
Списується знос
Витрати по ліквідації
Вартість матеріальних цінностей,
одержаних при ліквідації основних
фондів по ціні можливої реалізації
Збитки від ліквідації
Прибуток від ліквідації 
85

02
85
05,07,08


81
85 
01

85
70,69,76 та ін.
85


85
80 

Порядок нарахування податку на добавлену вартість при реалізації, обміні або безоплатній передачі основних фондів визначено п.18 "б", 22 та 108 інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість".

Так, відповідно до п.18 "б" інструкції, до оподатковуваного обороту не включаються продаж, обмін та безплатна передача основних фондів, придбаних та введених в експлуатацію до 6 січня 1993 р.

При реалізації основних фондів, придбаних і введених в експлуатацію до 6 січня 1993 р. за цінами, що перевищують ціну придбання, об'єктом оподаткування є різниця між продажною та балансовою вартістю.

По основних виробничих фондах, придбаних і введених в експлуатацію з 6 січня 1993 р., об'єктом оподаткування при їх реалізації є:

- залишкова вартість - при реалізації по залишковій вартості;

- залишкова вартість - при реалізації за цінами, нижчими від залишкової вартості;

- продажна вартість - при реалізації за цінами, що перевищують залишкову вартість. По недержавних підприємствах вибуття основних фондів відображається по бухгалтерському обліку такими записами:

А. Безоплатна передача

N п/п  Зміст запису  Дебет  Кредит 
1.
2.
3.
4.

5. 
Списується балансова вартість
Списується знос
Витрати на демонтаж
ПДВ

Збиток від безоплатної передачі 
46
02
46
46

81 
01
46
70,69 та ін.
68 (якщо
сплачується)
46 

Б. Реалізація

N п/п  Зміст запису  Дебет  Кредит 
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7. 
Виручка від реалізації
Балансова вартість основних фондів
Сума зносу
Витрати на демонтаж і розбирання
об'єкта
Податок на добавлену вартість
(якщо потрібно його сплатити)
Прибуток від реалізації
Збиток від реалізації 
51
46
02
46

46

46
80 
46
01
46
70,69 та ін.

68

80
46 

В. Ліквідація

N п/п  Зміст запису  Дебет  Кредит 
1.
2.
3.
4.


5.
6. 
Балансова вартість основних фондів
Знос
Витрати по ліквідації
Вартість матеріалів, одержаних
при ліквідації по ціні можливого
використання
Збиток від ліквідації
Прибуток від ліквідації 
46
02
46
05,07,08


81
46 
01
46
70,69 та ін.
46


46
80 

При обміні або безплатній передачі основних виробничих фондів, придбаних та введених в експлуатацію з 6 січня 1993 р., об'єктом оподаткування є залишкова вартість.

Виходячи із залишкової вартості, нараховується податок на добавлену вартість при продажу за цінами, нижчими від цін придбання, обміну, безплатній передачі основних засобів (виробничих, невиробничих), придбаних до 6 січня 1993 р., та основних виробничих фондів, придбаних і введених в експлуатацію з 6 січня 1993 р. сільськогосподарськими підприємствами.

Відповідно до п.п. 13 та 14 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні (із змінами та доповненнями), затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 р. N25, прибуток, отриманий при реалізації або ліквідації основних фондів, приєднується до балансового прибутку і оподатковується податком на прибуток на загальних підставах, а збитки, одержані відліквідації або безплатної передачі основних фондів, списуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства записом по дебету рахунка 81 "Використання прибутку".Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Середа, 25.04.2018
В базi 535405 документов

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС