Документ : Малоцінні та швидкозношувані предмети: облік, нарахування зносу


Малоцінні та швидкозношувані предмети: облік, нарахування зносу

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів регулюється пунктами 47 та 48 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1993 р. N250 (зі змінами та доповненнями) та п.п. 6, 7, 8, 9 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 р. N 25.

Пунктом 47 Положення визначено, що до малоцінних та швидкозношуваних предметів належать:

1. Предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

2. Предмети вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одиницю за ціною придбання незалежно від терміну служби, за винятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого інструменту робочої та продуктивної худоби, які є основними засобами, незалежно від їх вартості;

3. Знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо) незалежно від їх вартості й терміну служби;

4. Бензомоторні пилки, гілкорізи, сплавний трос, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг, тимчасові будівлі в лісі терміном експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та інші);

5. Спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення) незалежно від вартості;

6. Спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їх вартості і терміну служби;

7. Формений одяг призначений для видачі працівникам підприємства, а також одяг і взуття в закладах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету незалежно від вартості й терміну служби;

8. Тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

9. Тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів вартістю в межах ліміту, встановленого у підпункті 2 пункту 47, за вартістю придбання або виготовлення;

10. Предмети, призначені для видачі на прокат незалежно від вартості;

11. Молодняк тварин і тварин на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл, а також піддослідні тварини;

12. Багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадочний матеріал.

Аналізуючи цей перелік, можна зробити висновок, що молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл (п. 11 переліку) включено в цей перелік без достатніх підстав, оскільки вони не є малоцінними та швидкозношуваними предметами, причому для їх обліку в рахунковому плані виділено спеціальний рахунок 09, який має субрахунки: 09/1 "Молодняк тварин", 09/2 "Тварини на відгодівлі", 09/3 "Птиця" і т. п.

Аналогічно не є інвентарем і насадження (п. 12 переліку), що вирощуються в розсадниках як посадочний матеріал. Для обліку посадочного матеріалу в рахунковому плані передбачено рахунок 10, субрахунок 10/2 "Посадочний матеріал".

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться на рахунку 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", який має субрахунки:

а) 12/1 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі";

б) 12/2 "Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації";

в) 12/3 "Тимчасові (нетитульні) споруди і пристосування".

Аналітичний облік МШП ведеться на інвентарних картках або відомостях, по матеріально-відповідальних особах, місцях зберігання, з зазначенням найменування, марки, розміру; дати введення в експлуатацію, строку служби, номенклатурного номера; вартості предмета.

Придбані МШП обліковуються за їх первісною вартістю, що складається з витрат на придбання, спорудження або виготовлення.

Вартість МШП, що перебувають в експлуатації, погашається на підприємстві шляхом нарахування зносу. Облік зносу по МШП ведеться на рахунку 13. Аналітичний облік зносу має забезпечити отримання даних про нарахування зносу по окремих групах МШП. Нарахування зносу по окремих групах МШП має свої відмінності.

Нарахування зносу на предмети, призначені для видачі на прокат проводиться виходячи із терміну їх служби, що визначається та затверджується наказом по підприємству на початок року.

Знос по тимчасових (нетитульних) спорудах, пристосуваннях і пристроях нараховується щомісячно виходячи з їх первісної (балансової) вартості за вирахуванням вартості матеріалів, що передбачено одержати від розбирання (за ціною можливого використання або реалізації) та терміну служби (якщо термін служби перевищує тривалість будівництва виходячи з терміну будівництва).

Вартість спеціальних інструментів та спеціальних пристосувань погашається за встановленою нормою або кошторисною ставкою, що визначена виходячи з кошторису витрат на їх виготовлення (придбання) та передбаченого (запланованого) випуску продукції протягом двох років.

Вартість спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, що призначені для індивідуальних замовлень, повністю погашається у тому місяці, в якому замовлення передано у виробництво.

По решті МШП, зазначених у п. 47, нарахування зносу дозволяється проводити:

а) виходячи із терміну їх служби;

б) шляхом нарахування зносу в розмірі 50 відсотків вартості при передачі їх із складу в експлуатацію та в розмірі решти 50 відсотків (за вирахуванням вартості цих предметів за ціною можливого використання) при вибутті за їх непридатності;

в) шляхом нарахування зносу в розмірі 100 відсотків при передачі їх в експлуатацію.

Порядок нарахування зносу в цих випадках також визначається наказом по підприємству, який видається на початку року.

Нарахування зносу по МШП, використання яких пов'язане з виробництвом, проводиться за рахунок витрат виробництва або обігу.

При передачі в експлуатацію МШП, використання яких не пов'язане з виробництвом продукції (робіт, послуг), знос нараховується в розмірі 100 відсотків вартості з віднесенням за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства або фондів цільового фінансування.

У випадках повернення на склад МШП, що раніше були передані в експлуатацію, їх первісна вартість відображається по дебету субрахунка 12/1 "МШП на складі" і кредиту субрахунка 12/2 "МШП в експлуатації" без сторнування нарахованого по них зносу. При наступній передачі таких предметів в експлуатацію знос по них в розмірі 50 відсотків вартості (якщо обрано такий варіант нарахування зносу) не нараховується, решта 50 відсотків зносу (за вирахуванням вартості одержаних при ліквідації матеріальних цінностей за ціною можливого використання або реалізації) нараховується під час списання (вибуття) за непридатністю.

На підприємстві повинен бути організований відповідний аналітичний обпік МШП, що повернені на склад з експлуатації.

Предмети вартістю до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, списуються на витрати виробництва або обігу в міру відпуску їх в експлуатацію. При поверненні з експлуатації предметів вартістю до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одиницю на склад вони оприбутковуються за цінами можливого використання або реалізації на субрахунок 12/1 = "МШП на складі" та на зменшення затрат по відповідному рахунку, на який раніше була списана вартість вказаних предметів.

На підприємствах громадського харчування незалежно від форми власності МШП вартістю до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одиницю погашаються нарахуванням зносу в розмірі 100 відсотків у міру передачі їх в експлуатацію. Списання таких предметів з балансу за непридатністю для подальшої експлуатації проводиться в загальному порядку за рахунок зносу.

Реалізація МШП обліковується на рахунку 46 "Реалізація", на субрахунку "Реалізацій інших активів".

По дебету рахунка 46 відображається балансова вартість МШП та сума ПДВ, а по кредиту - сума зносу та виручка від реалізації.

При реалізації МШП, використання яких було пов'язано з виробництвом, нараховується податок на добавлену вартість виходячи з продажної ціни, але не нижче залишкової вартості.

При реалізації МШП невиробничого характеру податок на добавлену вартість нараховуються з різниці між продажною ціною та балансовою вартістю.

Фінансовий результат від реалізації МШП (сальдо рахунка 46) списується на рахунок 80 "Прибутки і збитки" та показується у ф. 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання" по рядку 060 "Результат від іншої реалізації" та у тому числі по рядку 061 "Від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей". Облік МШП та нарахування зносу відображається такими записами:

+-----------------------------------------------------------------------+
¦N ¦ Зміст запису ¦ Дебет ¦ Кредит ¦
¦п\п¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

1. Надійшло МШП на склад від постачальника       12/1         60,76,71

2. ПДВ на придбані  МШП  виробничого характеру   68           60,76,71

3. МШП передані в експлуатацію                   12/2           12/1

4. Нараховано  знос  по МШП
   виробничого характеру                         20,24,25,26,44   13

5. Нараховано знос по МШП невиробничого
   характеру                                      81              13

6. Списання МШП виробничого характеру,
   що стали непридатними,     по яких
   знос нараховано в розмірі 50%:
   а) вартість матеріалів від розбирання         05,07,08         12/2
   б) первісна вартість (за вирахуванням
      матеріалів)                                 13              12/2
   в) донараховується знос                       20,24,25.26,44   12/2

 7. Списання МШП виробничого характеру,
    що стали непридатними, по яких
    знос нараховано в розмірі 100%:
    а) вартість матеріалів від розбирання         05,07,08         12/2
    б) сторно витрат на вартість матеріалів       20,24,25,26,44   12/2
    а) списуються МШП                              13              12/2

 8. Списання МШП невиробничого характеру,
    що стали непридатними                          13              12/2

 9. Реалізація МШП:
    а) списується балансова вартість               46              12/2
    б) списується знос,                            13              46
    в) виручка від реалізації                      51              46
    г) нараховується ПДВ (у разі необхідності)     46              68
    д) списується фінансовий результат             46              80

 10.Видача в експлуатацію МШП вартістю до 30%
    неоподатковуваного мінімуму                    20,24,25,26,44  12/1Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Середа, 25.04.2018
В базi 535405 документов

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС