Документ : Про бухгалтерський облік малоцінних швидкозношуваних предметів


Про бухгалтерський облік молоцінних
швидкозношуваних предметів

ПИТАННЯ: 1.Які активи належать до малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)? На яку суму майно, що закуповує організація для своєї роооти, можна віднести до МШП, а не до основних засобів чи інших необоротних матеріальних активів?

2.Як відображати витрати за МНМА у податковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: У бухгалтерському обліку необоротні активи поділяються на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи. Згідно із Законом про оподаткування прибутку підприємств МШП належать до оборотних активів (запасів).

Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" МШП - це активи, що використовуються протягом не більш як одного року або операційного циклу, якщо він понад один рік. Вартісну межу МШП чинним законодавством не встановлено, її може бути встановлено підприємством самостійно в обліковій політиці (в наказі про облікову політику). Але основний критерій визначення МШП - термін використання.

Облік МШП ведеться на рахунку 22 "Малоцінні швидкозношувальні предмети". За дебетом рахунка 22 відображаються придбані (одержані) або виготовлені МШП за первісною вартістю, за кредитом - відпускання МШП в експлуатацію за обліковою вартістю зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

Згідно з п.23 П(С)БО 9 "Запаси" вартість МШП, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом фактичного використання їх.

Списані з балансу МШП в бухгалтерському обліку обліковуються на забалансовому рахунку 07 "Списані активи" до повно? непридатності. Підставою для списання МШП з кредиту забалансового рахунка 07 "Списані активи" є акт на списання МШП. Типові форми актів на списання МШП: МШ-4, МШ-5, МШ-8 затверджено наказом Мінстату України від 22.05.96 р. N 145. В актах відображається час експлуатації, причини непридатності для подальшої експлуатації і можливість використання в подальшій експлуатації (оприбуткування придатних запчастин, металобрухту). Витрати на придбання МШП включаються до валових витрат на загальних підставах згідно з п.5.2.1 Закону про оподаткування прибутку підприємств. Якщо МШП не введено в експлуатацію (дебет рахунка 22), вони включаються в перерахунок балансової вартості за п.5.9 Закону про оподаткування прибутку підприємства.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) - це предмети, термін корисного використання яких понад один рік. Зокрема, це спеціальні інструменти і пристосування, які обліковуються на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

Обмеження щодо вартості під час визначення МНМА законодавством не встановлено. Підприємства самостійно можуть установлювати вартісні межі предметів, що належать до МНМА в обліковій політиці підприємства.

Отже, активи, термін корисної експлуатації яких менш як один рік або операційний цикл, - це МШП (рахунок 22), якщо понад один рік - це МНМА (рахунок 112).

МНМА за своєю функціональною роллю на підприємстві є такими самими засобами праці, як і основні засоби, тому П(С)БО 7 "Основні засоби" передбачено нарахування зносу. Згідно з п.27 П(С)БО 7 амортизація МНМА може нараховуватися в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його амортизованої вартості, а Інші 50% амортизованої вартості - в місяці їхнього вилучення зі складу активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта - 100% його вартості, а також прямолінійним або виробничим методом. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням особливостей використання необоротних активів або очікуваного способу одержання економічних вигод від їхнього використання. Для відображення зносу передбачено субрахунок 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів".

2.Найбезпечніший метод - це збільшення відповідної вартості групи основних засобів і нарахування амортизації згідно з податковим законодавством. До 1 січня 2003 р. можна було керуватися нормами листа ДПАУ від 12.01.2001 р. N 286/7/15-1117 (мав рекомендаційний характер і втратив чинність з 1 січня 2003 р.). Згідно з ним витрати на придбання МНМА враховуються як витрати на придбання матеріальних активів за правилами, встановленими п.5.2.1. Нараховується знос згідно з обраною обліковою політикою, а різниця між первісною вартістю і сумою зносу коригується за п.5.9 Закону про оподаткування прибутку підприємств. З 21 січня 2003 р. (з дати набрання чинності Законом N 349, яким внесено аміни до Закону про оподаткування прибутку підприємств) у податковому обліку відсутні необоротні активи. Законом про оподаткування прибутку визначено лише основні засоби та МШП. Необоротні активи в податковому обліку належать до основних засобів. Отже, в бухгалтерському обліку необоротні активи обліковуються на рахунку 112. Нараховується знос згідно з обраною обліковою політикою, в податковому обліку придбання таких активів не включається до валових витрат, а збільшує групу основних засобів і амортизується.

Розглянемо приклад. У вересні підприємство придбало канцтовари:

1. Папір -5 пачок по 20 грн. = 100 грн.,

2. Папки - 10 шт. по 0,90 грн. = 9 грн.,

3. Ножиці - 1 шт. за 12,00 грн.= 12 грн.,

4. Калькулятор - 1 шт. по 70,00 грн. = 70 грн.

Разом: 191,00грн.

20% ПДВ - 38,20 грн.

Усього: 229,20 грн.

Ножиці підприємство віднесло до МШП, оскільки термін їхньої експлуатації менший за рік, калькулятор - до малоцінних необоротних активів у бухгалтерському обліку, а в податковому - до третьої групи основних засобів. На рахунках бухгалтерського обліку операції відобразяться так:

+---------------------------------------------------------------------------+
¦N¦ Зміст ¦ Бухгалтерський облік ¦Податковий¦
¦з¦ господарської операції ¦ ¦ облік ¦
¦/¦ +------------------------------+----------¦
¦п¦ ¦Дебет ¦Кредит ¦Сума, ¦Валові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦грн. ¦витрати, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грн. ¦
+-+-------------------------------+-----------+--------+---------+----------¦
¦1¦Сплачено за канцтовари ¦377 ¦311 ¦229,20 ¦ ¦
+-+-------------------------------+-----------+--------+---------+----------¦
¦2¦Відображено суму податкового ¦641 ¦644 ¦38,20 ¦ ¦
¦ ¦кредиту на розрахунки з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетом з ПДВ за наявності ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦податкової накладної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-------------------------------+-----------+--------+---------+----------¦
¦3¦Оприбутковано папір і папки ¦209 ¦377 ¦109,00 ¦109,00 ¦
¦ ¦без ПДВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-------------------------------+-----------+--------+---------+----------¦
¦4¦Оприбутковано ножиці без ПДВ ¦27 ¦377 ¦12,00 ¦12,00 ¦
+-+-------------------------------+-----------+--------+---------+----------¦
¦5¦Оприбутковано калькулятор без ¦153 112 ¦377 153 ¦70,00 ¦* ¦
¦ ¦ПДВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-------------------------------+-----------+--------+---------+----------¦
¦6¦Передано за актом папір і ¦23 (90, ¦209 ¦109,00 ¦ ¦
¦ ¦папки і списано на виробничі ¦91,92, 93, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦витрати ¦94) ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-------------------------------+-----------+--------+---------+----------¦
¦7¦Передано ножиці в експлуатацію ¦23 (90, 91 ¦22 ¦12,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦, 92, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦93,94) ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-------------------------------+-----------+--------+---------+----------¦
¦8¦Відображено списані активи на ¦07 ¦ ¦12,00 ¦ ¦
¦ ¦забалансовому рахунку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

* На калькулятор нараховуватиметься амортизація відповідно до закону про оподаткування прибутку підприємств.

Варто звернути увагу на облік спецодягу на підприємствах. Термін використання (термін служби) спецодягу встановлюється Кабінетом Міністрів України. Є спецодяг, який використовується один рік, кілька років.

Згідно з п.5.4.1 Закону про оподаткування прибутку підприємств до валових витрат включаються витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням для виконання професійних обов'язків за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Отже, в разі придбання спецодягу в податковому обліку за першою подією, з урахуванням норм п.11.2.3, виникають валові витрати незалежно від терміну служби спецодягу.

"Праця і зарплата", N 44 (384), листопад 2003 р.,
Передплатний індекс 30214Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Субота, 23.06.2018
В базi 539816 документов

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС