Документ : Розрахунок при звільненні працівника


Материал подготовлен специалистами издательства ООО "Баланс-Клуб"

Розрахунок при звільненні
працівника

У редакційній пошті додалося листів із запитаннями про те, як правильно здійснити остаточний розрахунок з працівником, який звільняється. Нижченаведена ситуація стала основою консультації, яка для зручності сприйняття побудована у формі відповідей на запитання читачів.

СИТУАЦІЯ

У минулому і в поточному році підприємство не проводило індексацію заробітної плати працівників. Один з працівників звільняється, з ним необхідно провести остаточний розрахунок, тобто виплатити всі належні йому суми, включаючи компенсацію за невикористану відпустку і суми індексації доходів, а також здійснити перерахунок податку з доходів фізичних осіб.

ПИТАННЯ: 1. На якій підставі слід нараховувати та виплачувати компенсацію за невикористану відпустку працівникові, що звільняється? Як правильно розрахувати кількість днів, за яку виплачується така компенсація?

2. Виплати за який період включаються до розрахунку середнього заробітку для нарахування компенсації за невикористану відпустку?

3. Як проіндексувати заробітну плату?

4. Як розрахувати загальний дохід працівника в місяці звільнення?

5. Чи застосовується податкова соціальна пільга при нарахуванні та виплаті працівникові, який звільняється, компенсації за невикористану відпустку? Чи треба здійснювати перерахунок ПДФО при звільненні працівника?

1. При звільненні працівника всі належні йому суми (заробітна плата, компенсація за невикористану відпустку тощо) слід виплатити в його останній робочий день на цьому підприємстві, який і вважається днем звільнення.

А якщо цього дня він не працював, то всі виплати повинні бути проведені не пізніше наступного дня після пред'явлення працівником, який звільнився, вимоги про розрахунок (ст. 116 КЗпП). Така вимога може бути пред'явлена в письмовому вигляді або усно.

Право на отримання працівником грошової компенсації за невикористані ним дні щорічної відпустки передбачене ст. 83 КЗпП і ст. 24 Закону № 504.

Тривалість щорічної відпустки становить не менше 24 календарних днів за повний рік роботи, початок якого обчислюється з дати укладення трудового договору (ст. 75 КЗпП і ст. 6 Закону № 504). Таким чином, за кожний повний відпрацьований місяць працівник має право не менше ніж на 2 календарних дні щорічної відпустки.

Компенсація нараховується в місяці звільнення на підставі наказу про звільнення працівника.

Розглянемо порядок остаточного розрахунку з працівником на умовному числовому прикладі.

По тексту всі розрахункові операції для нашого прикладу будемо нумерувати арабськими цифрами.

ПРИКЛАД

Працівник звільняється 5 червня 2004 року, у суботу (на підприємстві шестиденний робочий тиждень). Оклад у розмірі 505 грн. був установлений йому в січні 2003 року і до моменту звільнення не змінювався.

У серпні 2003 року працівник перебував у черговій відпустці, сума виплат за цей місяць склала 450 грн., у тому числі відпусткові - 369,20 грн.

31 січня 2004 року працівникові надавалася податкова соціальна пільга в сумі 61,50 грн.

Відпустка встановлена на підприємстві тривалістю 24 календарних дні. Працівником не

використана відпустка за сім місяців.

Дані для розрахунку суми компенсації за невикористану відпустку і проведення індексації подані в табл. 1.

2. До розрахунку включаються виплати за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю нарахування компенсації (Порядок № 100).

Визначимо суму компенсації за невикористану відпустку.

1. Розрахуємо кількість днів невикористаної відпустки, за які працівникові необхідно нарахувати компенсацію:

24 дн. : 12 міс. х 7 міс. = 14 календарних днів відпустки.

2. Сума компенсації за невикористану відпустку складе (див. табл. 1):

6 005 грн. : 355 дн. х 14 дн. = 236,82 грн.

3. Починаючи з березня 2003 року грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму підлягають обов'язковій індексації (Закон № 491). За непроведення індексації посадові особи підприємств можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, їм загрожує штраф у розмірі від 15 до 50 НМДГ (від 255 грн. до 850 грн.) (ст. 41 КУпАП).

Якщо на підприємстві заробітна плата працівників не індексувалася (ситуація, яку ми розглядаємо), то при звільненні працівника необхідно проіндексувати його зарплату та на підставі пп. 1.6.2 і 2.2.7 Інструкції № 5 включити суму індексації до фонду оплати праці за червень.

Уперше доходи населення індексувалися в травні 2003 року (див. табл. 1), індекс для проведення індексації за червень - 8,6 %.

Таблиця 1
Показник  
Розрахунковий період  

Усь-
ого  
2003 рік   2004 рік  
Тра-
вень  
Чер-
вень  
Ли-
пень  
Сер-
пень  
Ве-
ре-
сень  
Ж
о
в
те
нь  
Ли-
сто-
пад  
Гру-
день  
Сі-
чень  
Лю-
тий  
Бе-
ре-
зень  
Кві-
тень  
Тра-
вень  
ФОП, грн.      505   505   450   505   505   505   505   505   505   505   505   505   6005  
Індекс
для проведення
індексації, % 
1,1   1,1   1,1   1,1   1,1   1,1   1,1   1,1   3,9   5,5   7   7   7     
Зарплата, що індек-
сується, грн. 
365   365   365   80,8*   365   365   365   365   365   365   365   365   365     
Сума індексації,
грн. 
4,02   4,02   4,02   0,89   4,02   4,02   4,02   4,02   14,
24  
20, 08   25, 55   25, 55   25, 55   140, 0  
* Сума відпусткових 369,20 грн. не індексується. 

3. Як бачимо з таблиці, загальна сума донарахованої працівникові індексації з початку її проведення склала 140 грн.

4. За 5 днів червня працівникові повинна бути нарахована заробітна плата:

505,00 грн. : 25 дн. х 5 дн. = 101 грн.

5. Сума індексації зарплати за червень складе:

101 грн. х 8,6 % = 8,69 грн.

6. Крім того, не забудемо, що за несвоєчасну виплату сум індексації грошових доходів громадян повинна виплачуватися компенсація (Закон № 2050). Компенсація за прострочення виплати індексації з травня 2003 року по травень 2004 року - 2,40 грн. (умовно).

7. Загальний дохід працівника за червень складається з таких сум: зарплата + компенсація за невикористану відпустку + сума індексації заробітної плати за період її нарахування по травень 2004 року включно + сума індексації зарплати за червень + компенсація за прострочення виплати індексації:

101 грн. + 236,82 грн. + 140 грн. + 8,69 грн. + 2,40 грн. = 488,91 грн.

Зверніть увагу: суми індексації, нараховані за попередні місяці, і сума компенсації за несвоєчасну виплату індексації включаються до фонду оплати праці того місяця, у якому вони були нараховані, тобто в червні (пп. 1.6.2 і 2.2.8 Інструкції № 5). Згідно з пп. 4.2.8 Закону № 889 це дохід, не включений до розрахунку доходів попередніх періодів і самостійно виявлений у звітному періоді платником податків.

5. При звільненні працівника необхідно зробити перерахунок податку з доходів згідно з пп. 6.5.2 Закону № 889 і результати такого перерахунку врахувати при остаточному розрахунку з працівником, тобто:

- або доутримати податок,

- або повернути працівникові надмірно сплачену суму податку.

8. Для проведення перерахунку визначається розрахунковий період. У нашому прикладі розрахунковим буде період із січня по травень 2004 року, оскільки податкова соціальна пільга введена з 01.01.04 р., а в місяці, у якому припиняються трудові відносини між працівником і роботодавцем, податкова соціальна пільга не застосовується (п. 4 Порядку № 2035).

9. Знаходимо загальну суму доходу за розрахунковий період і визначаємо середньомісячну заробітну плату:

505 грн. х 5 міс. = 2 525 грн., 2 525 грн. : 5 міс. = 505 грн.

10. Перевіряємо, чи не перевищує отримана сума граничний розмір, установлений пп. 6.5.1 Закону № 889 (у 2004 році - це 510 грн.). Оскільки 505 грн. менше 510 грн., то працівник мав право на податкову соціальну пільгу протягом усього розрахункового періоду. Загальна сума ПСП за цей період складе:

61,50 грн. х 5 міс. = 307,50 грн.

11. 3 даних бухгалтерського обліку вибираємо за розрахунковий період за працівником, який звільняється:

- загальну суму утриманих пенсійних і соціальних внесків - 78,55 грн.,

- загальну суму утриманого податку з доходів - 278,06 грн.

12. Визначаємо суму податку, що підлягає утриманню за результатами перерахунку (за ставкою 13 %), для чого від суми загального доходу за розрахунковий період віднімаємо здійснені утримання з урахуванням надання податкової пільги. Отримана величина і буде об'єктом для нарахування ПДФО:

[2 525,00 грн. - 78,55 грн. - (61,50 грн. х 5 міс.] х 13 % = 278,06 грн.

Отже, після перерахунку коригувати суму податку з доходів не треба, оскільки вона збігається з нарахованою раніше.

Подамо дані остаточного розрахунку з працівником у табл. 2.

Таблиця 2

(грн.)


п/п
  
Зміст операції
  
Бухгалтерський облік   Податковий облік  
Дт   Кт   Сума   ВД   ВВ  
1   2   3   4   5   6   7  
1.   Нарахована заробітна плата за червень   92   661   101   -   101  
2.   Нарахована компенсація за невикористану відпустку  471   661   236,82   -   236,82  
3.   Нараховані індексація та компенсація за несвоєчасну виплату індексації (140,00 + 8,69 + 2,4)  92   661   151,09   -   151,09  
4.   Утриманий внесок до Пенсійного фонду
(101 + 236,82 + 151,09) х 2% 
661   651   9,78   -   -  
5.   Утриманий внесок до Фонду ЗДСС з безробіття
(101+ 236,82 + 1 51, 09) х 0,5% 
661   653   2,44   -   -  
6.   Утриманий внесок до Фонду ЗДСС з тимчасової втрати працездатності (101 + 236,82 + 151,09) х 1 %  661   652   4,89   -   -  
7.   Утриманий податок з доходів фізичних осіб
[(101 + 236,82 + 151,09) - (9,78 + 2,44 + 4,89)] х 13 % 
661   641   61,33   -   -  
8.   Нарахований внесок до Пенсійного фонду
(101 + 236,82 + 151,09) х 32 % 
92   651   156,45   -   156,45  
9.   Нарахований внесок до Фонду ЗДСС з безробіття
(101 + 236,82 + 151,09) х 1,9 % 
92   653   9,29   -   9,29  
10.   Нарахований внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності
(101 + 236,82 + 151,09) х 2,9 %  
92   652   14,18   -   14,18  
11.   Нарахований внесок до Фонду ЗДСС від нещасного випадку на виробництві (101 + 236,82 + 151,09) х 1,02 %  92   656   4,99   -   4,99  
12.   Виплачені заробітна плата та компенсація за відпустку  661   301   410,47   -   -  

Перелік документів

1. Закони № 491 - Закон України від 06.02.03 р. № 491-IV "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Закон № 504 - Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР "Про відпустки".

3. Закон № 889 - Закон України від 22.05.03 р. № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб".

4. Закон № 2050 - Закон України від 19.10.2000 р. № 2050-III "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати".

5. КЗпП - Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII, зі змінами.

6. КУпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 12.07.84 р. № 8073-X, зі змінами.

7. Порядок № 100 - Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

8. Порядок № 2035 - Порядок подання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 26.12.03 р. № 2035.

9. Інструкція № 5 - наказ Мінстату від 13.01.04 р. № 5 "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати".

Тетяна Олексенко,
бухгалтер-експерт фірми "Баланс-Клуб"

Материал получен из еженедельника "Баланс"
№ 31 , (03.08.2004), стр.51Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Субота, 23.06.2018
В базi 539816 документов

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС