Документ : Порядок заповнення форм фінансової звітності


Порядок заповнення форм фінансової звітності

Початок.Продовження у консультації від 09.02.09 р.

Для визначення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, його фінансову структуру, ліквідність і платоспроможність, а також про здатність адаптуватися до змін середовища, у якому підприємство функціонує. Таку інформацію можна отримати з Балансу. Для цього необхідно, щоб і баланс, і всі форми звітності були складені грамотно.

Баланс (Форма № 1)

Звертаємо увагу на те, що стандартна форма Балансу (Форма № 1) в 2008 році не змінилася. Проте дописувати рядки в цю основну форму звітності доведеться багатьом підприємствам.

Практично всім новим рядкам привласнені коди і назви (окрім рядка 605), але за своїм статусом ці рядки названі вписуваними, тобто все нові рядки повинні бути вписані підприємством у форму Балансу самостійно.

Цей факт необхідно врахувати при складанні Балансу, тобто передбачити “фізичне” місце для нових рядків у шаблоні форми. Відмітимо, що до змін, що стосуються нового порядку обліку біологічних активів, Мінфін підійшов грунтовніше і зафіксував їх у Формі № 1. Чому такій честі не удостоїлася інвестиційна нерухомість або необоротні активи, призначені для продажу, невідомо.

Природно, що у стандартний бланк форми Балансу їх вписати не вийде, тому таким підприємствам доведеться “виготовляти” свою форму Балансу самостійно, за допомогою комп'ютерної або іншої техніки.

Або ж доведеться дописувати ці рядки у будь-яких вільних місцях і відзначати їх спеціальними знаками. Складнощі з таким дописуванням виникнуть, перш за все, у органів статистики, оскільки саме їх операторам незручно буде вносити показники Балансу до своїх програм.

Вписувані рядки наведемо в Таблиці 1.

Актив  Код Рядка  Зміст статті Балансу 
справедлива (залишкова) вартість Інвестиційної нерухомості  055  У цьому рядку вказується справедлива вартість інвестиційної нерухомості, що враховується за справедливою вартістю, і залишкова вартість інвестиційної нерухомості, що враховується за первинною вартістю, яка рівна різниці між первинною вартістю (рядок 056) і сумою зносу (рядок 057). Показник рядка 055 включається у підсумок Балансу 
первісна вартість інвестиційної нерухомості  056  У цьому рядку вказується первинна вартість інвестиційної нерухомості (дебет субрахунку 100) 
знос інвестиційної нерухомості  057  У цьому рядку приводиться в дужках знос інвестиційної нерухомості, що враховується за первинною вартістю (кредит рахунку 135) 
гудвіл  065  У цьому рядку відображається позитивний гудвіл, що виникає при придбанні (сальдо рахунку 19) 
ут.ч.укасі  231  У цьому рядку вказується сума наявної у касах підприємства готівки (зокрема з рядка 230). (Даний рядок введений за пропозицією НБУ для реалізації інфляційних заходів) 
IV. Необоротні активи та групи вибуття  275  У цьому рядку відображається вартість необоротних активів і груп вибуття, що утримуються для продажу, який визначається відповідно до П(С)БО 27 (дебет субрахунку 286) 
Страхові резерви  415  Підприємства, які відповідно до законодавства являються страхувальниками, за вписуваним рядком 415 приводять суму страхових резервів (кредит рахунку 49) 
Частка перестраховиків у страхових резервах  416  Підприємства, які відповідно до законодавства являються страхувальниками, за вписуваним рядком 416 приводять в дужках суму часток перестрахувальників у страхових резервах, різниця між якими включається в підсумок розділу Балансу 
Забезпечення призового фонду фундації (резерв виплат)  417  Підприємства, що здійснюють діяльність з випуску і проведення лотерей на території України, у вписуваному рядку 417 приводять залишок сформованого призового фонду, який підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до обнародуваних умов її випуску і проведення (кредит субрахунку 475) 
Резерв на
виплату джекпоту, не забезпеченого сплатою
участі у лотереї 418 
Підприємства, що здійснюють діяльність з випуску і проведення лотерей на території України, у вписуваному рядку 418 приводять залишок сформованого резерву на виплату джек- поту, не забезпеченої сплатою участі
у лотереї (кредит субрахунку 476) 
Зобов'язання,
пов'язані з
необоротними
активами та групами вибуття,
утримуваними
для продаж 605 
У цьому рядку відображаються
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами і групами вибуття, що утримуються для продажу, які визначаються відповідно до П(С)БО 27   

Баланс підприємства (Форма № 1) є візитною карткою підприємства, яка існує у різних варіантах дуже багато років, і багато з нас навіть не замислювалися, а чи можливо ефективно управляти підприємством, не бачивши цього документа? Думаємо, що навряд чи.

Баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Баланс дає можливість визначити склад і структуру майна підприємства, ліквідність і оборотність оборотних коштів, наявність власного і позикового капіталу, зміна дебіторській і кредиторській заборгованості і багато інших показників.

Баланс складається на підставі бухгалтерських записів, підтверджених відповідними первинними документами. З метою зіставності фінансових звітів різних періодів в Балансі приводиться інформація на початок і кінець звітного періоду. Статті

Балансу повинні бути узгодженими і дорівнювати залишкам на аналітичних і синтетичних рахівницях у Головній книзі на кінець звітного періоду.

Звітним періодом для складання Балансу, як і всієї фінансової звітності, є календарний рік. Проміжна звітність (місячна, квартальна) складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Зміст і форма Балансу і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 “Баланс”. Статті Балансу згруповані у розділи - три (чотири з вписуваними рядками) в Активі Балансу і п'ять у Пасиві.

Активи, зобов'язання і власний капітал підприємства в Балансі відображаються у тисячах гривень без десяткових знаків. Слід відмітити, що на всіх формах фінансової звітності вказане, що форми фінансової звітності підприємств передбачають наведення показників у тис. грн, тобто без десяткових знаків, але підприємства заповнювали навіть з трьома десятковими знаками у гривнях, тому Мінфін вирішив закріпити таку вимогу безпосередньо в стандартах.

Тобто всі підприємства і організації/окрім суб'єктів малого підприємництва, відображають показники у всіх формах фінансової звітності у тис. грн без десяткових змакіз. Порядок округлення застосовується з використанням арифметичних правил.

Головною особливістю Балансу є тотожність підсумкових сум Активу і Пасиву. Необхідно пам'ятати, що згортання статей активів і зобов'язань неприпустимо, окрім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.

Звіт про фінансові результати (Форма № 2)

Ухвалення нової редакції П(С)БО 27 зажадало внесення змін і у Звіт про фінансові результати. Акцентуємо увагу на тому, що стандартна форма Звіту про фінансові результати (Форма № 2) не змінилася, але в ній так само, як і в Балансі, з'явилися вписувані рядки.

Всім новим рядкам привласнені коди, але без їх назви. За своїм статусом ці рядки названі “вписуваними”, тобто все нові рядки повинні бути вписані підприємством в форму самостійно.

Згідно Наказу № 353 вписуваними рядками у Звіті про фінансові результати (Форма № 2) є:

- рядок 176 - прибуток від припиненої діяльності після оподаткування і/або прибуток від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації і визначаються відповідно до П(С)БО 27;

- рядок 177 - збиток від припиненої діяльності після оподаткування і/або збиток від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність і оцінюються з чистою вартістю реалізації і визначаються відповідно до П(С)БО 27.

Звіт про фінансові результати (Форма № 2) складається на кінець останнього дня звітного періоду наростаючим підсумком з початку року. Звіт складається у тисячах гривень без десяткових знаків, окрім розділу III, грошові показники якого наводяться у гривнях з копійками. Таким чином, на відміну від Балансу, проблема округлення торкнеться не всього Звіту про фінансові результати, а тільки його перших двох розділів.

За підсумками 2008 року підприємствам, що розраховують і відображають у Звіті інформацію про прибутковість акцій, доведеться представляти “різноформатну” Форму № 2, в якій рядки 320, 330 і 340 будуть представлені у гривнях з копійками.

Очевидно, Мінфін визнав цю інформацію достатньо істотною для головних користувачів фінансової звітності - інвесторів і тому визначив для неї максимально можливу грошову точність.

Нагадаємо, що методичні основи формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові результати і їх розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 3.

Перед складанням річної фінансової звітності важливо правильно закрити рахунки обліку доходів і витрат на результати діяльності (рахунки класів 7, 8 і 9 закриваються завершальними оборотами, про що у Головній книзі по кожному з них робиться відповідний запис).

Потрібно визначитися з тим, в результаті якої діяльності або унаслідок яких подій отриманий прибуток або збиток, тобто на який рахунок (субрахунок) рахунку 78 “Фінансових результатів” слід віднести певні доходи (витрати). Таким чином, для складання Звіту про фінансові результати важливе значення має ділення діяльності підприємства по її видах.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

- Фінансові результати;

- Елементи операційних витрат;

- Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ І ”Фінансові результати” побудований відповідно до класифікації доходів і витрат по видах діяльності і функціях, які забезпечують послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Цей розділ надає інформацію про доходи і витрати з погляду власника, який:

розглядає прибуток як джерело виплати власникам (нарахування і виплата дивідендів і Т.П.), створення резерву капіталу або збільшення статутного капіталу;

рахує всі витрати, пов'язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, який визнається витратами звітного періоду.

Назва розділу II “Елементи операційних витрат” свідчить про те, що в нім приводиться інформація про витрати у розріз! економічних елементів, а саме:

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація;

- інші операційні витрати.

Призначення Звіту про фінансові результати полягає, перш за все, у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Розрахунок цього показника містить визначення таких його складових:

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг);

- валовий прибуток (збиток);

- фінансовий результат від операційної діяльності;

- прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

- прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

- чистий прибуток (збиток) звітного періоду.

Доходи і витрати включаються до складу Звіту про фінансові результати на основі принципів нарахування і відповідності. Отже, доходи і витрати визначаються тоді, коли вони відбуваються, а не тоді, коли сплачуються грошові кошти і відображаються у бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відно сяться. Крім того, витрати признаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними і отриманими доходами.

Для заповнення розділу II Звіту про фінансові результати використовується інформація, відображена на бухгалтерських рахівницях класу 8 “Витрат по елементах” (рахунки по кодах 80 - 85). Якщо ж підприємство не застосовує рахунку класу 8, то йому необхідно буде провести додаткові розрахунки і вибірки, щоб розподілити витрати по елементах витрат.

Цей розділ надає можливість провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут і інших операційних витрат по економічних елементах і використовується для складання Звіту про рух грошових коштів (під час коректування нерозподіленого прибутку на негрошові статті, зокрема, суму амортизації).

Розділ III “Розрахунок показників прибутковості акцій” заповнюється тільки акціонерними товариствами, прості акції яких вільно продаються і купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які знаходяться в процесі випуску акцій.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід відображається у момент надходження активу або погашення зобов'язання, які ведуть до збільшення власного капіталу підприємства (окрім збільшення капіталу за рахунок внесків учасників). Згортання доходів і витрат не вирішується, окрім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

По аналогії з Балансом, приведемо також вписувані рядки Звіту про фінансові результати (табл. 2).

Стаття  код рядка  зміст статті Звіту про фінансові результати 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності  061    У цьому рядку виділяється дохід від первинного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих унаслідок сільгоспдіяльності   
Витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності  091    У цьому рядку виділяються витрати від первинного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, отриманих в результаті сільськогосподарської діяльності   
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті  165      
У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/ або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності  176  У цьому рядку відображається (зокрема) прибуток від припиненої діяльності після оподаткування і/або прибуток від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації і визначаються відповідно до П(СБУ) 27 
У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/ або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності  177  У цьому рядку відображається (зокрема) збиток від припиненої діяльності після оподаткування і/ або збиток від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації і визначаються відповідно до П(СБУ) 27 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності  185  У цьому рядку відображається дохід по податку на прибуток, а при визначенні фінансового результату від звичайної діяльності на його суму зменшується збиток від звичайної діяльності до оподаткування 
Забезпечення матеріального заохочення  226  Державні і комунальні сектори економіки у цьому рядку відображають направлення частини чистого прибутку на матеріальне заохочення 

Звіт про рух грошових коштів

Для будь-якого гндприємств.а дуже важливо забезпечити перевищення притоку грошових потоків над їх вибуттям (витрачанням). Інакше у підприємства неминуче збільшиться кредиторська заборгованість, під яку не буде ліквідних активів (грошових коштів). А значить, попереду не буде нічого, окрім краху, що закінчується банкрутством.

Інформація про рух грошових коштів компанії корисна для користувачів бухгалтерської звітності, оскільки допомагає їм оцінювати потреби компанії у грошових коштах і здатність створювати грошові кошти (і еквіваленти грошових коштів), користувачам також неоохідні відомості про час і визначеність створення грошових потоків.

Користувачів фінансової звітності цікавить, як компанія створює і використовує грошові кошти (і їх еквіваленти). У господарській діяльності грошові кошти необхідні для виконання операцій, здійснення платежів із зобов'язань, а також для виплати доходів інвесторам.

Звіт про рух грошових коштів, використовуваний в ув'язці з іншими компонентами фінансової звітності, представляє інформацію, яка допомагає користувачам оцінити зміни чистих активів компанії, її фінансової структури (зокрема ліквідності і платоспроможності), а також здатність компанії впливати на об'єми (і терміни) грошових потоків в цілях адаптації до обставин, що змінюються, і можливостей.

Інформація про рух грошових коштів використовується для аналізу здатності компанії створювати грошові кошти (і їх еквіваленти), що дозволяє користувачам розробляти моделі для зіставлення приведеної вартості грошових потоків різних компаній.

Така інформація також розширює можливості зіставлення звітності різних компаній, оскільки усуває ефект застосування різних методів в обліку аналогічних операцій.

Зміст, форма Звіту про рух грошових коштів (Форма № 3) і загальні вимоги до розкриття інформації в його статтях регламентуються П(С)БО 4. Метою складання даного Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої і неупередженої інформації про зміни, подіям у грошових коштах підприємства і їх еквівалентах за звітний період.

Під терміном “грошові кошти” мається на увазі готівка, кошти на рахунках у банках і депозити до вимоги, а під “грошовими потоками” - надходження і вибуття грошових коштів і їх еквівалентів.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові висо-коліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певну суму грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. При визначенні еквівалентів грошових коштів необхідно дотримуватися наступних вимог:

- короткостроковість (термін погашення до двох місяців);

- висока ліквідність (здатність вільно конвертуватися у грошові кошти);

- при конвертації практично не змінювати свою вартість.

У Звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної і фінансової.

Слід зазначити, що рух грошових коштів від надзвичайних подій не виділений у Звіті про рух грошових коштів в окремий розділ. Для відображення подібних операцій призначені рядки 160 (рух грошових коштів від надзвичайних подій в ході операційної діяльності), 290 (рух грошових коштів від надзвичайних подій в ході інвестиційної діяльності) і 380 (рух грошових коштів від надзвичайних подій в ході фінансової діяльності).

Внутрішні зміни у складі грошових коштів у звіт не включаються. (Наприклад, надходження коштів з банку у касу підприємства не розглядається як рух грошових коштів в результаті операційної діяльності).

Це стосується і негрошових операцій (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій і т. п.).

При складанні Звіту про рух грошових коштів важливо не допустити помилку, відобразивши негрошові операції, які, згідно п. 10 П(С)БО 4, не відображаються у Звіті про рух грошових коштів.

До негрошових відносяться операції, які не вимагають використання грошових коштів або їх еквівалентів. До таких операцій правомірно віднести отримання активів на умовах фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій; придбання активів безпосередньо з кредитних рахунків (без зарахування на поточні рахунки підприємства); обмін цінними паперами (наприклад, власних акцій на акції іншого підприємства) і т.п.

Для складання Звіту про рух грошових коштів використовують показники Балансу (Форма № 1), Звіту про фінансові результати (Форма № 2) і дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Для визначення зміни залишків грошових коштів і їх еквівалентів необхідно зіставити статтю “Грошові кошти і їх еквіваленти” Балансу на початок і кінець року і відобразити їх у відповідних статтях Звіту.

Крім того, для заповнення окремих граф даного Звіту необхідні аналітичні дані, тобто інформація про обороти за рахунками, регістри бухгалтерського обліку.

Бухгалтеру слід уважно підходити до тих операцій, за яких проходять суми, що відносяться до різних видів діяльності, оскільки, згідно п. 7 П(С)БО 4, вони повинні відображатися по відповідних рядках з розділенням цих сум.

При складанні Звіту можуть застосовуватися наступні методи:

- прямій, за допомогою якого розкриваються основні валові грошові надходження і витрати;

- непрямий, який передбачає визначення чистого надходження (витрати) у результаті діяльності шляхом послідовного коректування показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, приведеного у Звіті про фінансові результати. Коректування здійснюється з метою врахувати вплив:

- змін у складі запасів;

- операційній дебіторській і кредиторській заборгованості;

- негрошових операцій;

- доходів і виплат, пов'язаних з інвестиційною і фінансовою діяльністю.

Згідно П(С)БО 4 форма Звіту про рух грошових коштів передбачає використання непрямого методу подачі інформації про рух грошових коштів, як результат операційної діяльності.

Процес складання звіту включає п'ять основних етапів.

Етап 1. Для складання Звіту про рух грошових коштів використовуються наступні джерела інформації:

- Баланс (Форма № 1);

- Звіт про фінансові результати (Форма № 2);

- Звіт про власний капітал (Форма № 4);

-. Примітки до фінансової звітності (розшифровки статей Балансу і Звіту про фінансові результати) (Форма № 5);

- Головна книга;

- Аналітичні дані окремих рахунків бухгалтерського обліку.

(Продовження в наступному номері)

Список використаних документів

Наказ № 353 - Наказ Мінфіну України від 05.03.2008 р. № 353 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”

П(С)БО 2-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87

П(С)БО 27 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, що утримуються для продажу, і припинена діяльність”, затверджене наказом Мінфіну України від 07.11.2003 р. № 617

“Консультант бухгалтера” №5 (493) 2 лютого 2009 року
Передплатні індекси: 21946 (українською мовою), 22789 (російською мовою)Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Середа, 20.06.2018
В базi 539424 документа

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС