Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 2, ст. 10 )

( Вводиться в дію з 1 січня 1996 року Постановою ВР
N 321/94-ВР від 22.12.
94, ВВР 1995, N 2, ст. 11 )

Розділ I.

Загальні положення

Стаття 1. Визначення Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - Державний реєстр) - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

Стаття 2. Мета створення Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів

Створення Державного реєстру забезпечує:

повний облік фізичних осіб, які сплачують податки та інші обов'язкові платежі, з однозначною їх ідентифікацією;

організацію автоматизованої обробки інформації про сплату податків та інших обов'язкових платежів фізичними особами в режимі комп'ютерної мережі;

взаємодію державних податкових інспекцій з метою забезпечення контролю за правильністю та своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів фізичними особами;

організацію нормативно-довідкової інформації для взаємодії державних податкових інспекцій з іншими державними органами;

розвиток вітчизняного математичного забезпечення, засобів зв'язку та обчислювальної техніки.

Розділ II.

Формування державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів

Стаття 3. Створення Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових
платежів

Державний реєстр створюється Головною державною податковою інспекцією України і складається з інформаційного фонду, що міститься у базах даних Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

До інформаційного фонду Державного реєстру включаються такі дані:

індивідуальні ідентифікаційні номери, що надаються фізичним особам платникам податків та інших обов'язкових платежів і зберігаються за ними протягом усього їх життя;

загальні відомості про фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону;

інформація про сплату фізичними особами податків та інших обов'язкових платежів.

Роботи, пов'язані із створенням Державного реєстру, фінансуються з державного бюджету.

Стаття 4. Джерела формування інформаційного фонду Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів

Джерелами формування інформаційного фонду Державного реєстру є:

дані державних податкових інспекцій по районах, районах у містах і містах без районного поділу про фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

інформація підприємств, установ, організацій всіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності про суми виплачених фізичним особам доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів;

інформація виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів та інших органів, уповноважених проводити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб - суб'єктів підприємницької та іншої діяльності;

відомості міських і районних відділів (управлінь) внутрішніх справ про громадян, які прибули на проживання в даний район або місто чи вибули з них;

відомості відділів реєстрації актів громадянського стану виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів про громадян, які померли.

Стаття 5. Порядок реєстрації фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які:

постійно проживають в Україні, мають об'єкти оподаткування, передбачені чинним законодавством, і зобов'язані сплачувати податки та інші обов'язкові платежі;

не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до чинного законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні.

Реєстрація фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів проводиться державними податковими інспекціями по районах, районах у містах і містах без районного поділу за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

Під час реєстрації до облікової картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів вносяться такі дані:

прізвище, ім'я та по батькові;

дата народження;

місце народження (країна, область, район, населений пункт);

місце проживання;

місце основної роботи;

види сплачуваних податків та інших обов'язкових платежів.

Підприємства, установи, організації всіх форм власності, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, інші органи, уповноважені проводити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб суб'єктів підприємницької та іншої діяльності, зобов'язані в місячний термін подавати до державних податкових інспекцій за місцем постійного проживання платників податків та інших обов'язкових платежів, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування, відомості, передбачені частиною третьою цієї статті, для присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі.

На підставі відомостей, поданих підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, іншими органами, Головна державна податкова інспекція України надає фізичній особі - платнику податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційний номер і надсилає до державної податкової інспекціі за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером.

Зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, порядок її видачі встановлюються Головною державною податковою інспекцією України.

Зміни та уточнення щодо даних, занесених до Державного реєстру під час реєстрації, вносяться державними податковими інспекціями за місцем постійного проживання платників податків та інших обов'язкових платежів, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

Стаття 6. Видання нормативних актів з питань формування
Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів

Нормативні акти з питань формування Державного реєстру видаються Головною державною податковою інспекцією України.

Розділ III.

Використання даних державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів

Стаття 7. Використання ідентифікаційного номера Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів

Ідентифікаційний номер Державного реєстру є обов'язковим для використання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи в разі:

виплати доходів, з яких утримуються податки та інші обов'язкові платежі згідно з чинним законодавством України;

укладення цивільно-правових угод, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки сплати платежів;

відкриття рахунків в установах банків.

Первинні звітні та облікові документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених частиною першою цієї статті, які не мають ідентифікаційних номерів, вважаються недійсними.

Стаття 8. Використання даних Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів іншими державними органами

Дані Державного реєстру використовуються виключно для обліку одержаних доходів, об'єктів оподаткування, повноти та своєчасності сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Відомості Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом і надаються іншим державним органам відповідно до чинного законодавства.

Розділ IV.

Забезпечення виконання цього закону

Стаття 9. Обов'язки державних податкових інспекцій, юридичних
осіб і фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів

Державні податкові інспекції зобов'язані своєчасно формувати та тримати в належному стані Державний реєстр.

Керівники і посадові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства зобов'язані подавати до державних податкових інспекцій відомості про суми виплачених фізичним особам доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів.

Фізичні особи - платники податків та інших обов'язкових платежів зобов'язані:

зареєструватися у Державному реєстрі з моменту виникнення об'єкта оподаткування чи сплати податків та інших обов'язкових платежів;

подавати до державних податкових інспекцій по районах, районах у містах і містах без районного поділу відомості про зміну даних відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Стаття 10. Права державних податкових інспекцій

Державні податкові інспекції мають право:

перевіряти достовірність інформації, одержаної для занесення до Державного реєстру;

надавати інформацію з Державного реєстру іншим державним органам відповідно до чинного законодавства.

Стаття 11. Відповідальність за порушення цього Закону

Працівники державних податкових інспекцій, які ведуть Державний реєстр, за розголошення інформації про фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Фізичні особи - платники податків та інших обов'язкових платежів, які не подають інформацію для занесення до Державного реєстру або подають її у перекрученому вигляді, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Керівники і посадові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності за неподання або несвоєчасне подання до державних податкових інспекцій відомостей відповідно до частини другої статті 9 цього Закону притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 22 грудня 1994 року
N 320/94-ВР