Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України щодо охорони інтелектуальної власності

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 13, ст. 85 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 76/95-ВР від 28.02.95,
ВВР 1995, N 13, ст. 86 )

Узв'язку з прийняттям законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12), "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12), "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) Верховна Рада України постановляє:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

1. У Цивільному кодексі Української РСР ( 1540-06 ):

1) назву розділу VI викласти у такій редакції:

"Розділ VI
Право на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак
для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію";

2) статті 517, 520, 521, 522, 523 викласти у такій редакції:

"Стаття 517. Законодавство України про охорону прав на
винахід, корисну модель, промисловий зразок,
знак для товарів і послуг

Майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку із створенням і використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, регулюються законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ), "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), цим Кодексом та іншими актами законодавства України";

"Стаття 520. Права автора раціоналізаторської пропозиції

Авторові прийнятої до впровадження раціоналізаторської пропозиції видається свідоцтво, яке засвідчує його авторство. Він має право на винагороду, а також на пільги відповідно до законодавства України.

Стаття 521. Участь автора раціоналізаторської пропозиції у
її впровадженні

Автор раціоналізаторської пропозиції бере участь у здійсненні робіт, пов'язаних з її впровадженням, у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 522. Перехід права автора раціоналізаторської
пропозиції за спадкоємством

Право одержати свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію і винагороду за раціоналізаторську пропозицію переходить за спадкоємством у встановленому законом порядку.

Стаття 523. Спори про авторство, першість на
раціоналізаторську пропозицію і виплату
винагороди

Спори про авторство (співавторство), про першість на раціоналізаторську пропозицію, факт її використання, розмір, порядок обчислення і строки виплати винагороди розглядаються судом";

3) статті 518, 519, 520-1 виключити.

2. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1501-06 ):

1) пункт 2 частини першої статті 70 викласти у такій редакції:

"2) позивачі - автори об'єктів права інтелектуальної власності, які не є власниками охоронних документів на ці об'єкти, - за позовами, що випливають з авторського права, права на відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторську пропозицію";

2) частину першу статті 126 викласти у такій редакції:

"Позови про стягнення коштів на утримання (аліменти) і про встановлення батьківства, позови робітників і службовців, що випливають з трудових правовідносин, позови колгоспників про оплату праці, позови, що випливають з авторського права, права на відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторську пропозицію, можуть подаватися також за місцем проживання позивача";

3) підпункти "д", "е" і "є" у пункті 2 частини другої статті 136 виключити;

4) пункт 1 частини першої статті 218 викласти у такій редакції:

"1) присудження винагороди авторам за використання творів у галузі науки, літератури і мистецтва, а також об'єктів права інтелектуальної власності, на які видано охоронні документи";

5) пункт 5 абзацу четвертого частини п'ятої статті 374 викласти у такій редакції:

"5) вимоги про виплату винагороди за використання творів у галузі науки, літератури і мистецтва, а також об'єктів права інтелектуальної власності, на які видано охоронні документи".

3. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05 ):

1) статтю 137 викласти у такій редакції:

"Стаття 137. Порушення прав на об'єкти права інтелектуальної
власності

Привласнення авторства на чужі відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок чи раціоналізаторську пропозицію або розголошення без згоди автора змісту винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до їх офіційної публікації -

карається виправними роботами строком до двох років або штрафом до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

1) абзац перший частини першої статті 164-3 викласти у такій редакції:

"Неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг або будь-якого маркірування товару, неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац тридцять шостий статті 255 виключити;

абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:

"органів Антимонопольного комітету України (стаття 164-3)".

5. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1983 р., N 6, ст.87; 1989 р., N 22, ст.235; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 51, ст. 478):

1) пункт 6 частини другої статті 42 викласти у такій редакції:

"6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій";

2) статтю 91 викласти у такій редакції:

"Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні
винаходу, корисної моделі, промислового зразка
чи раціоналізаторської пропозиції

За працівником, який створив винахід, корисну модель, промисловий зразок або вніс раціоналізаторську пропозицію, що зумовили зміну технічних норм і розцінок, зберігаються попередні розцінки протягом шести місяців від дати початку їх впровадження. Попередні розцінки зберігаються і в тих випадках, коли автор зазначених об'єктів інтелектуальної власності раніше не виконував роботи, норми і розцінки на яку змінено у зв'язку з їх впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження.

За іншими працівниками, які допомогли авторові у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції, попередні розцінки зберігаються протягом трьох місяців";

3) статтю 126 викласти у такій редакції:

"Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів,
корисних моделей, промислових зразків і
раціоналізаторських пропозицій

За працівниками - авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації.

При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи".

6. В абзаці четвертому підпункту "а" та в абзаці третьому підпункту "б" пункту 1 статті 74 Митного кодексу України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203) слова "промисловості або" виключити.

7. Частину третю статті 36 Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до N 45, ст. 631) викласти у такій редакції:

"Назви у знаках для товарів і послуг подаються українськими заявниками українською мовою, якщо товари реалізуються, а послуги надаються виключно на території України".

8. У Законі України "Про власність" ( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст.249; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.660; 1993 р., N 26, ст.277):

1) пункт 2 статті 13 викласти у такій редакції:

"2. Об'єктами права власності громадян є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці";

2) статтю 41 викласти у такій редакції:

"Стаття 41. Об'єкти права інтелектуальної власності

Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці".

9. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.655):

1) абзац другий пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції:

"Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг";

2) абзац третій пункту 2 статті 9 викласти у такій редакції:

"До статуту можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг та інше".

10. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377):

1) в абзаці п'ятому частини першої статті 17 слова "промислової та" виключити;

2) абзац третій частини першої статті 31 викласти у такій редакції:

"незаконне використання або підробка фірмових назв, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг".

11. Статтю 20 Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.165) викласти у такій редакції:

"Стаття 20. Патентно-ліцензійна діяльність

Регулювання відносин, пов'язаних з набуттям та використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності, здійснюється відповідно до законодавства України щодо охорони інтелектуальної власності, а також відповідними міжнародними договорами України".

12. У Законі України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.296):

1) пункт 2 статті 2 викласти у такій редакції:

"2. Закон не поширюється на відносини, що випливають із прав на об'єкти інтелектуальної власності, за винятком випадків, передбачених цим Законом";

2) абзац другий статті 7 викласти у такій редакції:

"неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг або будь-якого маркірування товару, а також неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені".

13. Статтю 29 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (2707-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст.678) викласти у такій редакції:

"Стаття 29. Додержання вимог щодо охорони атмосферного
повітря при використанні відкриттів, винаходів,
корисних моделей, промислових зразків,
раціоналізаторських пропозицій, застосуванні
нової техніки, імпортних устаткування,
технологій і систем

Забороняється використання відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортних устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають встановленим в Україні вимогам щодо охорони атмосферного повітря. У разі порушення встановлених вимог така діяльність припиняється уповноваженими на те державними органами, а винні особи притягаються до відповідальності".

14. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.ст.237, 241, 242, N 29, ст.257, N 33, ст. 300):

1) пункт 12 статті 2 викласти у такій редакції:

"12) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності";

2) підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти у такій редакції:

"у) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності:

за подання заявки на видачу патенту України на сорт рослини
0,5 мінімальної
заробітної плати
(без індексації)
за видачу або переоформлення на прохання заявника патенту на сорт рослини
1,0 - " -
за подачу клопотання про
продовження строку дії патенту
1,0 - " -
за підтримання чинності патенту
щорічно починаючи з дати
надходження заявки про його видачу
у таких розмірах
мінімальної
заробітної плати
(без індексації)
за перший рік
0,1 - " -
за другий рік
0,15 - " -
за третій рік
0,2 - " -
за четвертий рік
0,25 - " -
за п'ятий рік
0,3 - " -
за шостий рік
0,4 - " -
за сьомий рік
0,5 - " -
за восьмий рік
0,8 - " -
за десятий - двадцятий роки
1,0 - " -
за кожний рік продовженого
строку дії патенту
(двадцять перший - тридцятий роки)
1,0 - " -
за сплату річного мита
протягом шести місяців
після закінчення встановленого
строку його сплати
розмір мита
збільшується на
50 процентів
за підтримання чинності
патенту, за яким опубліковано
заяву його власника про
надання будь-кому відкритої ліцензії
розмір річного
мита зменшується
на 50 процентів";

3) абзаци перший і третій пункту 32 статті 4 виключити;

4) у частині першій статті 6 слова "охоронних документів на об'єкти промислової власності" замінити словами "патентів на сорти рослин", а слова "та передачею прав їх власниками" виключити.

15. Пункт 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст.302; 1994 р., N 22, ст.143) викласти у такій редакції:

"6) будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау та інше".

16. Частину п'яту статті 30 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43) доповнити словами "а також знаки для товарів і послуг".

17. Пункт 2 статті 7 Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст.64) викласти у такій редакції:

"2. За цим Законом охорона не поширюється на будь-які ідею, процедуру, метод, процес, концепцію, відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію, звичайні дані, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі тощо".

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 28 лютого 1995 року
N 75/95-ВР