Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 1995 р. N 307
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
N 419 від 28.02.2000
г.)

Про внесення змін і доповнень до Положення
про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 (ЗП України, 1993 р., N 9, ст.186, N 11, ст.251; 1994 р., N 2, ст.45, N 7, ст,176), що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. N 759 "Про затвердження Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) на підприємствах і в організаціях" ( ЗП України, 1995 р., N 1, ст.22).

3. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1995 р., крім пунктів 1-5, 8, 14, 15 змін і доповнень, які набувають чинності з 1 травня 1995 року.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є.Марчук

Міністр Кабінету Міністрів України В.Пустовойтенко

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 1995 р. N 307

Зміни і доповнення
до Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні

1. Абзац п'ятий пункту 10 після слова "капітальних" доповнити словами " і фінансових".

2. Абзац третій пункту 21 після слів "фактичних нестач" доповнити словами "та після заліку нестач цінностей надлишками з пересортиці".

3. Абзац другий пункту 22 після слова "забезпечити" доповнити словами "фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах та".

4. В абзацах третьому і четвертому пункту 39, у підпункті 2 пункту 47 і в абзаці другому пункту 48 слова "мінімальних розмірів заробітної плати" та "мінімального розміру заробітної плати" замінити відповідно словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" та "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

5. Пункт 43 після слів "на їх придбання" доповнити словами "доставку, встановлення, державну реєстрацію".

6. Пункт 50 викласти в такій редакції:

"50. Погашення вартості нематеріальних активів здійснюється щомісячно шляхом нарахування зносу, виходячи з їх первісної вартості та строку корисного використання, але не більш як десять років або строку діяльності підприємства. Не нараховується знос на "ноу-хау", гудвіли, знаки для товарів і послуг тощо, вартість яких не зменшується в процесі їх використання. Знос нематеріальних активів ураховується і відображається у звітності окремо".

7. У пункті 62:

абзац перший викласти в такій редакції:

"62. Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, списується за рішенням керівника підприємства на результати фінансово-господарської діяльності, а установи - на зменшення фінансування";

в абзаці другому слова "на збиток" виключити.

8. Пункт 67 викласти в такій редакції:

"67. Витрати, фінансування яких підприємство здійснило за відсутності або недостатності спеціальних джерел, що формуються за рахунок прибутку, при складанні річного звіту приєднуються до непокритих збитків".

9. У пункті 68 слова "на ремонт основних засобів (у межах норм амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення)" виключити.

10. У пункті 69 слова і цифри "пунктах 67 і 68" замінити словами і цифрами "пункті 68".

11. Пункт 71 викласти в такій редакції:

"71. Балансовий прибуток - це сума фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства за звітний період, що складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи продукцію підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті та інших позареалізаційних операцій".

12. Абзац перший пункту 72 викласти у такій редакції:

"72. Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) у цінах продажу без акцизного збору, податку на добавлену вартість, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів і платежів, передбачених чинним законодавством, та витратами, що включаються до собівартості реалізованої продукції. У торговельних і постачальницько-збутових організаціях виручка від реалізації є сумою торговельних надбавок, знижок і націнок на реалізовані товари.

13. У пункті 73 слова "у прибутках і збитках" виключити.

14. Пункти 77 і 85 доповнити реченням такого змісту "Мінфін за погодженням з Мінстатом і Мінекономіки може подовжувати термін подання квартальної бухгалтерської звітності".

15. Абзац другий пункту 82 викласти в такій редакції:

"Підприємство, для якого законодавством встановлено обов'язкове проведення аудиту для підтвердження достовірності та повноти річного бухгалтерського звіту, подає державній податковій інспекції аудиторський висновок протягом дев'яти місяців року, наступного за звітним".