Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 24, ст.350 )

( Вводиться в дію з 07.07.92 згідно з Постановою ВР
N 2545-12 від 07.07.92, ВВР 1992, N 38, ст.567
)

Цей Закон встановлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу.

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Сферою застосування Закону є галузі, які підлягають першочерговій приватизації: переробна і місцева промисловість, промисловість будівельних матеріалів, легка і харчова промисловість, будівництво, окремі види транспорту, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, житлово-експлуатаційне і ремонтне господарство.

Відповідно до цього Закону можуть також приватизуватися підприємства інших галузей, якщо вони відповідають вимогам частини першої статті 2 цього Закону, або це передбачено планами їх приватизації. До відносин щодо приватизації невеликих державних підприємств, не врегульованих цим Законом, застосовується Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств".

Стаття 2. Об'єкти малої приватизації

1. Об'єктами малої приватизації є цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва, балансова вартість яких не перевищує півтора мільйона карбованців, а також частки (паї, акції) у майні підприємств, відновна вартість яких перевищує вказану суму, якщо це передбачено планами приватизації, розробленими згідно із Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств".

2. У випадках, коли до складу підприємств входять структурні підрозділи (магазини, перукарні, майстерні тощо), що можуть бути виділені у самостійні підприємства, об'єктами малої приватизації є названі структурні підрозділи.

3. Будівлі (споруди, приміщення) за бажанням покупця приватизуються разом з розташованими в них об'єктами приватизації, якщо на це немає прямої заборони відповідно Фонду державного майна України, Верховної Ради Республіки Крим чи місцевої Ради народних депутатів. При наявності такої заборони зазначені будівлі, споруди, приміщення, а також земельні ділянки, на яких розташовані приватизовані об'єкти, передаються у довгострокову оренду.

4. Не можуть бути об'єктами малої приватизації будівлі або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави.

5. Заклади культури, приміщення та будівлі соціально-побутового призначення, споруджені на кошти державних підприємств, які обслуговують населені пункти, райони чи мікрорайони у містах, громадські організації чи певні професійні (виробничі) колективи можуть бути вилучені з переліку об'єктів приватизації за рішенням Фонду державного майна України або місцевих органів приватизації.

Стаття 3. Способи малої приватизації

Приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється шляхом:

викупу об'єктів, що підлягають приватизації, працівниками цих об'єктів;

продажу на аукціоні, за конкурсом.

Стаття 4. Продавці

Продавцями об'єктів малої приватизації, що перебувають у загальнодержавній та комунальній власності, є відповідно:

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;

органи приватизації, створені місцевими Радами народних депутатів.

Продавцями об'єктів приватизації, що перебувають у власності Республіки Крим, є органи по управлінню її майном, створювані Верховною Радою Республіки Крим*.

* Надалі органи, уповноважені виступати продавцями відповідних об'єктів приватизації, іменуються "органи приватизації".

Стаття 5. Покупці

1. Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств".

2. Не можуть бути покупцями:

юридичні особи, серед засновників та учасників яких є хоча б одна юридична особа з будь-якою часткою державної власності;

органи державної влади та управління;

працівники органів приватизації та особи, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю відповідно до Закону Української РСР "Про підприємництво" (крім випадків використання ними приватизаційних паперів).

Стаття 6. Джерела коштів для малої приватизації

1. Об'єкти малої приватизації можуть бути придбані покупцями, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону, за рахунок власних і позичених коштів, а також приватизаційних паперів.

При придбанні об'єкта малої приватизації на суму, що перевищує п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати, громадянин повинен подати декларацію про доходи.

2. Для фізичних та юридичних осіб інших держав, осіб без громадянства, спільних підприємств, зареєстрованих на території України, оплата придбаних об'єктів малої приватизації здійснюється у вільно конвертованій валюті. Перерахунок вартості об'єктів, що приватизуються, у вільно конвертовану валюту провадиться за спеціально встановленим Національним банком України приватизаційним курсом.

3. Рішенням Фонду державного майна України або відповідних органів приватизації місцевих Рад народних депутатів приватизація окремих об'єктів може здійснюватися громадянами України та створеними ними товариствами покупців виключно за приватизаційні майнові сертифікати, випущені в обіг відповідно до Закону України "Про приватизаційні папери", а також із застосуванням національної валюти (але не більше суми, вказаної у приватизаційному майновому сертифікаті).

Кількість таких об'єктів не може перевищувати 25 відсотків від загальної кількості об'єктів, що приватизуються відповідно до цього Закону.

4. До введення національної валюти України покупці, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону, вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації гроші лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків. Порядок розрахунків визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Кошти, що перебувають у власності трудового колективу, можуть бути використані для придбання об'єктів приватизації лише в тому разі, коли вони передані в особисту власність членів цього колективу відповідно до законодавства України.

Кошти громадських організацій інвалідів можуть бути використані для придбання об'єктів приватизації членами цих організацій у випадках, коли ці об'єкти знаходяться у користуванні громадських організацій інвалідів.

Розділ II

Підготовка до приватизації

Стаття 7. Визначення переліків об'єктів, що підлягають
приватизації відповідно до цього Закону

1. Фонд державного майна України, Верховна Рада Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів затверджують за поданням органів приватизації переліки об'єктів, які перебувають відповідно у загальнодержавній, республіканській (Республіки Крим) і комунальній власності і підлягають:

продажу на аукціоні, за конкурсом, у тому числі з виключним застосуванням майнових сертифікатів і грошових квот, а також вільно конвертованої валюти;

викупу працівниками підприємств, що приватизуються;

приватизації іншими способами згідно з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств".

2. Орган приватизації зобов'язаний повідомити адміністрацію підприємства про включення даного підприємства або його структурного підрозділу до одного із зазначених переліків у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення.

3. Включення об'єктів малої приватизації до переліків, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється відповідно до Державної та місцевих програм приватизації або з ініціативи відповідних органів приватизації чи покупців.

4. Покупці подають до відповідного органу приватизації заяву про включення підприємства до одного із зазначених у цій статті переліків об'єктів, що підлягають приватизації.

Заява повинна містити:

назву об'єкта малої приватизації, його місцезнаходження;

запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта.

Разом із заявою покупці - фізичні особи подають:

відомості про особу, домашню адресу, громадянство;

номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

Покупці - юридичні особи подають:

повну назву заявника та його юридичну адресу;

прізвище, ім'я, по батькові керівника;

номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

До заяви додаються:

документ про внесення плати за подання заяви;

нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем згідно з цим Законом;

копія договору про сумісну діяльність (для товариства покупців);

декларація про доходи (для громадян) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону.

Форму заяви та розмір плати за її подання встановлює орган приватизації. При цьому розмір плати за подання заяви не повинен перевищувати половини розміру мінімальної заробітної плати.

Додаткові відомості та документи подаються органу приватизації лише за згодою заявника.

5. Орган приватизації розглядає подану заяву і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації включає підприємство до переліків, зазначених у частині першій цієї статті. Результати розгляду не пізніш як через місяць з дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі.

Відмова у приватизації можлива тільки у випадках, коли:

особа, яка подала заяву, не може бути визнана покупцем підприємства згідно з цим Законом;

є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію цього підприємства;

не затверджено переліків, передбачених частиною першою цієї статті.

6. З моменту прийняття рішення про включення об'єкта до одного із переліків, зазначених у частині першій цієї статті, щодо нього припиняється чинність частин третьої, п'ятої, шостої статті 10, частин першої, третьої статті 12, частини другої статті 24, частини третьої статті 25 Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки. Якщо ці дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, що приватизується, вони здійснюються підприємством з дозволу органу приватизації.

Стаття 8. Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу

1. З моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства здійснюється його підготовка до приватизації.

Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу здійснюється органами приватизації, які:

визначають початкову ціну продажу на аукціоні, за конкурсом або ціну продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу;

готують та публікують інформацію про об'єкти малої приватизації;

проводять реорганізацію або ліквідацію державного підприємства.

Для забезпечення виконання зазначених функцій органи приватизації можуть залучати спеціалістів у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств".

2. Строк підготовки об'єкта малої приватизації до продажу не повинен перевищувати двох місяців з моменту прийняття рішення про включення його до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

Стаття 9. Визначення ціни продажу об'єкта малої приватизації

1. Органи приватизації організують проведення інвентаризації майна об'єктів малої приватизації, в ході якої визначається відновна вартість наявних основних фондів і оборотних коштів з урахуванням кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. Акти інвентаризації та оцінки майна об'єкта приватизації підписуються особою, яка відповідає за проведення інвентаризації та здійснення оцінки його майна, та затверджуються керівником органу приватизації.

2. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна продажу об'єкта малої приватизації на аукціоні, за конкурсом, визначається як сума відновної вартості наявних основних фондів і вартості обігових коштів з урахуванням кредиторської та дебіторської заборгованості.

3. Фонд державного майна України, Верховна Рада Республіки Крим та місцеві Ради народних депутатів визначають об'єкти малої приватизації, ціна продажу яких шляхом викупу або початкова ціна продажу на аукціоні, за конкурсом встановлюється з урахуванням відновної вартості та потенційної прибутковості підприємства або ринкових цін на його майно на підставі експертної оцінки.

Розділ III

Продаж об'єкта малої приватизації шляхом викупу

Стаття 10. Опублікування переліку об'єктів, що підлягають
приватизації шляхом викупу

Відповідний орган приватизації публікує в інформаційному бюлетені та місцевій пресі перелік об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.

Перелік повинен містити такі відомості:

назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

адресу, за якою приймаються заяви на приватизацію;

термін та розмір плати за подання заяви.

Зазначена інформація публікується не пізніше 15 днів з дня прийняття рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.

Стаття 11. Продаж об'єкта приватизації шляхом викупу
працівниками цього об'єкта

1. Викуп об'єктів малої приватизації працівниками цих об'єктів проводиться за умови:

включення до переліків об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, створення ними товариства покупців, яке б об'єднувало не менш як 50 відсотків працюючих;

подачі заяви про приватизацію не пізніш як за 15 днів з дня опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.

Якщо заява була подана до опублікування зазначеного переліку, то повторна заява не подається. У випадках, коли працівники не подали заяви на приватизацію у встановлений термін, об'єкт підлягає продажу на аукціоні, за конкурсом.

Викуп майна підприємств, зданих в оренду, проводиться з додержанням вимог, передбачених статтею 17 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств".

Викуп об'єктів малої приватизації іншими покупцями застосовується щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом.

Форму та порядок викупу об'єкта іншими покупцями встановлює відповідний орган приватизації.

2. При викупі підприємства його новий власник стає правонаступником майнових прав і обов'язків приватизованого державного підприємства.

Стаття 12. Особливості визначення ціни продажу об'єкта,
що підлягає приватизації шляхом викупу

1. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається згідно із статтею 9 цього Закону.

2. Безоплатна передача у власність будівель (споруд, приміщень) не допускається.

3. Із складу майна, що викуповується, виключаються понаднормативні оборотні кошти. Використання вказаних коштів може бути здійснено шляхом надання безпроцентного кредиту на строк не більше трьох років.

Стаття 13. Обмеження прав розпорядження при викупі

Викуплений об'єкт приватизації не може бути відчужено (продано, передано безоплатно, подаровано тощо) до введення національної валюти України.

Розділ IV

Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні,
за конкурсом

Стаття 14. Продаж на аукціоні

Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні полягає у прямій передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

Стаття 15. Продаж за конкурсом

Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну.

Стаття 16. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу
на аукціоні, за конкурсом

1. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:

назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, умови користування ними;

початкову ціну продажу, умови продажу та експлуатації об'єкта, в тому числі платіжні засоби, за допомогою яких здійснюватимуться розрахунки за придбані об'єкти;

суму застави;

назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти приватизації;

кінцевий термін прийняття заяви;

час та місце особистого ознайомлення з об'єктом;

час та місце проведення аукціону, конкурсу; адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;

іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

Зазначена інформація публікується не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в інформаційних бюлетенях органів приватизації та місцевій пресі.

2. Обов'язковій публікації підлягає також інформація про остаточну ціну та інші результати продажу об'єкта приватизації на аукціоні, за конкурсом.

Інформація публікується протягом 15 календарних днів з моменту оголошення (прийняття) рішення про продаж об'єкта.

Стаття 17. Умови участі покупців в аукціоні, конкурсі

1. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється при наявності не менш як трьох покупців. Товариство покупців бере участь в аукціоні, конкурсі в особі її уповноваженого представника.

2. Фонд державного майна України, Верховна Рада Республіки Крим та місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові умови участі покупців в аукціоні, конкурсі, що не суперечить цілям і змісту цього Закону.

3. Для реєстрації як учасників аукціону, конкурсу покупці сплачують встановлений органом приватизації реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (якщо об'єкт продається за вільно конвертовану валюту - двадцять доларів), а також вносять заставу у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу. Застава використовується у тому разі, коли початкова ціна продажу перевищує двадцять тисяч карбованців. Застава вноситься шляхом безготівкового перерахування на відповідний розрахунковий рахунок.

Якщо покупець висловлює бажання брати участь у купівлі кількох об'єктів, то розмір застави визначається на основі суми початкової ціни цих об'єктів.

4. Після закінчення аукціону, конкурсу застава у 10-денний строк повертається усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, сума застави після вирахування державного мита зараховується при остаточних розрахунках.

5. Фізична або юридична особа (товариство покупців), що бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:

документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

документ про внесення застави;

декларацію про доходи, у випадках, коли початкова ціна об'єкта продажу перевищує мінімальний рівень, встановлений частиною першою статті 6 цього Закону;

договір про сумісну діяльність (для товариства покупців).

6. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:

порядковий номер (відповідно до реєстрації);

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.

7. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три дні до початку аукціону, для участі у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.

Стаття 18. Порядок проведення аукціону

1. Аукціон проводиться відповідним органом приватизації або уповноваженою ним юридичною особою.

2. Уповноважена особа діє відповідно до угоди з органом приватизації. Угода повинна передбачати:

строки проведення аукціону;

початкову ціну продажу і порядок її зниження;

розмір і порядок виплати винагороди;

взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди і майнову відповідальність сторін;

інші умови на розсуд сторін договору.

3. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

номер, під яким покупець бере участь у торгах;

назву об'єкта (об'єктів), у торгах якого бере участь покупець;

умови проведення аукціону.

На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається органом приватизації.

4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцітатором). Ліцітатор описує об'єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни продажу об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано більш високу ціну, ліцітатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.

5. Якщо у ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу не з'являються покупці, готові придбати об'єкт приватизації відповідно до умов угоди з органом приватизації, ліцітатор має право знизити ціну об'єкта, але не більш як на 30 відсотків. Якщо після зниження ціни об'єкт не вдається продати, торги припиняються.

6. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцітатором та фізичною особою (представником юридичної особи), яка одержала право на придбання.

Протокол надсилається відповідному органу приватизації.

Стаття 19. Порядок проведення конкурсу

1. Відбір покупців за конкурсом здійснює конкурсна комісія, яка створюється органом приватизації. Комісія створюється із спеціалістів, експертів та представника місцевої Ради народних депутатів (у разі продажу об'єкта комунальної власності). Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 чоловік. Голова комісії призначається відповідним органом приватизації.

Комісія діє за угодою з органом приватизації.

2. Конкурсна комісія визначає умови та термін проведення конкурсу.

До умов конкурсу можуть бути віднесені:

початкова ціна продажу об'єкта;

здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації об'єкта;

зобов'язання щодо збереження спеціалізації підприємства;

інші умови на розсуд конкурсної комісії. Умови конкурсу затверджує відповідний орган приватизації.

3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії план приватизації об'єкта, який повинен включати:

назву і місцезнаходження об'єкта;

відомості про покупця;

запропоновану покупцем ціну продажу об'єкта;

зобов'язання щодо умов конкурсу;

додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта.

4. Конкурс здійснюється у два етапи. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не надходять додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується остаточним переможцем.

При наявності інших пропозицій провадиться додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця.

Працівники підприємства, які створили товариство покупців і беруть участь у конкурсі, за інших рівних умов мають пріоритетне право на його придбання.

5. Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії.

6. Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об'єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою 70 відсотків від його початкової ціни.

7. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:

умови конкурсу;

пропозиції учасників конкурсу;

мотивації вибору переможця; відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується усіма членами конкурсної комісії та надсилається відповідному органу приватизації.

Результати конкурсу затверджує орган приватизації.

Стаття 20. Продаж на аукціоні, за конкурсом із застосуванням
приватизаційних майнових сертифікатів

Продаж на аукціоні, за конкурсом із застосуванням приватизаційних майнових сертифікатів здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом, з урахуванням таких особливостей:

право участі мають тільки громадяни України та створені ними товариства покупців;

платіжними засобами є тільки приватизаційні майнові сертифікати та національна валюта у межах квот, встановлених органами приватизації;

продажу підлягають тільки об'єкти, включені до відповідного переліку, передбаченого статтею 7 цього Закону.

Стаття 21. Продаж на аукціоні, за конкурсом за вільно
конвертовану валюту

Продаж на аукціоні, за конкурсом за вільно конвертовану валюту здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом, з урахуванням таких особливостей:

право участі мають будь-які покупці, що можуть бути визнані такими згідно із статтею 5 цього Закону;

платіжним засобом є вільно конвертована валюта;

продажу підлягають тільки об'єкти, включені до відповідного переліку, передбаченого статтею 7 цього Закону.

Стаття 22. Припинення та визнання недійсними угод,
укладених на аукціоні, конкурсі

1. Аукціон, конкурс може бути припинено і об'єкт знімається з торгів, конкурсного відбору на вимогу будь-якого з його учасників або органу приватизації у випадках, коли:

не виконано вимог щодо змісту інформації, передбаченої статтею 16 цього Закону, та терміну її опублікування;

об'єкт включено до переліків приватизації з порушенням законодавства;

покупець не визнається як такий згідно з законодавством про приватизацію;

істотно порушувались інші правила оголошення та проведення аукціону, конкурсу, передбачені цим Законом.

2. Зазначені порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними угод, укладених на аукціоні, конкурсі. Заява про визнання угод недійсними подається будь-ким з учасників аукціону, конкурсу або органу приватизації у місячний строк з дати проведення аукціону, завершення конкурсу.

Стаття 23. Повторний продаж об'єкта на аукціоні, за конкурсом

1. Орган приватизації складає переліки об'єктів, не проданих або знятих з аукціонів, конкурсів, та приймає рішення про повторний їх продаж на аукціоні, за конкурсом або їх приватизацію шляхом викупу іншими покупцями, продажу часток (акцій, паїв), ліквідації тощо.

2. При повторному проведенні аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову ціну.

В цьому разі початкову ціну може бути зменшено до початку та протягом торгів не більш як на 30 відсотків.

Повторний аукціон, конкурс проводиться відповідно до порядку, визначеного цим Законом.

Розділ V

Вступ у права власності і порядок розрахунків за
придбане майно

Стаття 24. Право власності

1. До покупця, який придбав на аукціоні, конкурсі об'єкт приватизації, переходить право володіння, користування і розпорядження цим об'єктом з моменту удару молотка ліцітатора або підписання протоколу засідання конкурсної комісії про визначення остаточного переможця, при викупі підприємства - з дати прийняття органом приватизації рішення про викуп.

Стаття 25. Договір купівлі-продажу

1. Право власності на державне майно підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та уповноваженим представником відповідного органу приватизації.

Договір купівлі-продажу державного майна підлягає нотаріальному посвідченню.

2. Договір включає:

назву підприємства, його адресу;

відомості про продавця та покупця;

остаточну ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом або розмір викупу;

взаємні зобов'язання продавця і покупця;

номери їх розрахункових рахунків;

назви і адреси банківських установ;

умови внесення платежів.

3. До договору включаються зобов'язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу.

4. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об'єкт приватизації.

Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності на об'єкт приватизації. Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови оплати не менше 50 відсотків ціни продажу.

5. Після оплати повної ціни продажу об'єкта або передбаченого договором першочергового внеску уповноважений представник органу приватизації і новий власник підписують акт передачі майна державного підприємства.

6. Договір купівлі-продажу підлягає реєстрації місцевою Радою народних депутатів.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 6 березня 1992 року
N 2171-XII