Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 31.05.96 N 112
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 червня 1996 р. за N 297/1322

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 440 від 09.07.20
03 )

Про Вказівки про склад та порядок заповнення
облікових регістрів малими підприємствами

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року N 147, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, лист Міністерства фінансів України від 27 вересня 1991 року N 18-09.

Заступник Міністра М.I.Сивульський

Затверджено
наказом Міністерства фінансів України
від 31 травня 1996 р. N 112

Вказівки
про склад та порядок заповнення облікових
регістрів малими підприємствами

1. Загальні положення

1.1. Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів призначені для малих підприємств незалежно від форм власності та умов господарювання.

1.2. Бухгалтерський облік на малих підприємствах базується на єдиних методологічних засадах, що встановлені Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року N 250 (зі змінами і доповненнями до нього, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 року N 509, від 24 вересня 1993 року N 804, від 21 березня 1994 року N 175 та від 26 квітня 1995 року N 307.

1.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник малого підприємства.

Бухгалтерський облік на малому підприємстві може здійснюватися:

бухгалтерською службою, яка очолюється головним бухгалтером;

спеціалізованою організацією або відповідним спеціалістом на договірних засадах, якщо мале підприємство не має бухгалтерської служби;

власником або керівником (виконавчим директором) малого підприємства.

1.4. Створення, прийняття і відображення в бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерської звітності здійснюється відповідно до Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88.

Мале підприємство самостійно вибирає форму бухгалтерського обліку із затверджених відповідними органами, виходячи з потреб свого виробництва і управління, їх складності і чисельності працівників. Підприємствам, що зайняті в матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, передбачені журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку. Підприємства торгівлі, громадського харчування та постачальницько-збутових видів діяльності можуть використовувати регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Виходячи із потреб виробництва і управління, мале підприємство може пристосовувати регістри бухгалтерського обліку відповідно до специфіки своєї роботи з додержанням таких вимог:

єдина методологічна основа (принцип подвійного запису);

взаємозв'язок даних аналітичного і синтетичного обліку;

суцільне відображення усіх господарських операцій в регістрах обліку на підставі первинних облікових документів;

нагромадження і систематизація даних первинних документів у розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю малого підприємства, а також для складання і подання бухгалтерської звітності та декларації з оподаткування.

1.5. Початковим етапом бухгалтерського обліку на малому підприємстві є суцільне документування усіх господарських операцій. Для документування операцій малі підприємства можуть застосовувати типові міжвідомчі форми первинної облікової документації та відомчі форми.

1.6. Наступним етапом обліку є:

реєстрація відомостей, відображених в первинних облікових документах, в регістрах бухгалтерського обліку, що застосовуються;

складання бухгалтерської звітності;

використання даних бухгалтерських регістрів для одержання іншої інформації, яка необхідна для самого підприємства та зовнішніх користувачів.

2. Форми бухгалтерського обліку

2.1. Організація бухгалтерського обліку.

2.1.1. Малі підприємства з простим технологічним процесом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, які здійснюють за місяць не більше 300 господарських операцій, можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку.

Для організації обліку за спрощеною формою мале підприємство на основі типового Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності підприємств складає робочий План рахунків, який дозволить вести облік засобів та їх джерел у регістрах на основі головних рахунків та забезпечить контроль за наявністю і збереженням майна, виконанням зобов'язань та достовірністю даних бухгалтерського обліку.

2.2. Порядок застосування робочого Плану рахунків

2.2.1. Облік основних засобів ведеться на рахунку "Основні засоби". Знос основних засобів обліковується на рахунку "Знос (амортизація) майна".

На рахунку "Основні засоби" відособлено обліковуються і нематеріальні активи, що знаходяться у власності малого підприємства. Знос нематеріальних активів обліковується відособлено на рахунку "Знос (амортизація) майна".

2.2.2. Матеріали, паливо, будівельні матеріали та обладнання до установки, запасні частини, насіння та корми, малоцінні та швидкозношувані предмети, витрати по заготівлі та придбанню матеріальних цінностей і транспортно-заготівельні витрати обліковується на рахунку "Матеріали".

У цьому випадку малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) обліковуються як матеріали та списуються на витрати виробництва за повною вартістю при передачі їх в експлуатацію. Для забезпечення збереження МШП, що передані в експлуатацію, здійснюється оперативний облік і контроль за їх рухом. Повернення МШП з експлуатації на склад та оприбуткування за залишковою вартістю (ціною можливого використання) відображається по дебету рахунку "Матеріали" в кореспонденції з рахунком "Основне виробництво".

2.2.3. Операції з обліку витрат, пов'язаних з виробництвом, які за типовим Планом рахунків бухгалтерського обліку відображаються на рахунках "Основне виробництво", "Напівфабрикати власного виробництва", "Допоміжні виробництва", "Загальновиробничі витрати", "Загальногосподарські витрати", "Брак у виробництві", "Некапітальні роботи", "Витрати обігу", малі підприємства обліковують на рахунку "Основне виробництво".

Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) ведеться: за елементами витрат (витрати на оплату праці, матеріали, амортизація та ін.), видами продукції (робіт, послуг), в розрізі виробничих підрозділів (цехів, дільниць, відділень) тощо.

Облік готової продукції і товарів ведеться на рахунку "Готова продукція".

2.2.4. Облік відвантаження та реалізації продукції (робіт, послуг), а також визначення фінансових результатів за цими операціями відображається на рахунку "Реалізація".

2.2.5. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості, включаючи векселі одержані, векселі видані, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки з працівниками за іншими операціями відображається на рахунку "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами".

2.2.6. Довгострокові і короткострокові фінансові вкладення обліковуються на рахунку "Фінансові вкладення".

2.2.7. Прибутки та збитки, використання прибутку, обліковуються на рахунку "Прибутки і збитки".

Спрямування малим підприємством чистого прибутку на створення спеціальних фондів відображається по дебету рахунку "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку "Фонди спеціального призначення". На рахунку "Фонди спеціального призначення" відображаються також всі зміни майнового стану, вартість безплатно отриманого майна, суми дооцінки товарно-матеріальних цінностей та ін.

2.2.8. Бухгалтерський облік капітальних вкладень здійснюється без застосування рахунків "Використання позикових коштів" і "Фінансування капітальних вкладень".

При здійсненні капітальних вкладень, оплату рахунків постачальників та підрядчиків малі підприємства відображають по дебету рахунку "Капітальні вкладення" з кредитом рахунку "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками".

2.2.9. Витрати по придбаних та прийнятих в експлуатацію об'єктах основних засобів відображаються на рахунку "Капітальні вкладення" і списуються в дебет рахунку "Основні засоби". Аналітичний облік основних засобів ведеться у загальновстановленому порядку.

Нарахування зносу (амортизації) майна в бухгалтерському обліку відображається по дебету рахунку "Основне виробництво" і кредиту рахунку "Знос (амортизація) майна".

2.2.10. Довгострокові і короткострокові позики банку та інші позикові кошти відображаються на рахунку "Короткострокові позики банку" за видами та термінами одержання.

2.3. Спрощена форма бухгалтерського обліку.

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за:

простою формою (без використання регістрів обліку майна малого підприємства);

формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.

2.4. Проста форма бухгалтерського обліку.

2.4.1. Малі підприємства, які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операцій, не мають виробництва продукції і робіт, пов'язаних з великими матеріальними затратами, застосовують просту форму бухгалтерського обліку.

При простій формі обліку реєстрація первинних облікових документів, відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведеться в одному бухгалтерському регістрі - Книзі обліку господарських операцій за формою N К-1 (додаток N 1).

Поряд з Книгою обліку господарських операцій для обліку розрахунків по оплаті праці з працівниками та бюджетом по прибутковому податку, мале підприємство веде Відомість обліку заробітної плати за формою N В-8 (додаток N 10).

2.4.2. Книга обліку господарських операцій (форма N К-1) містить усі застосовувані малим підприємством бухгалтерські рахунки, є комбінованим регістром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого можна визначити наявність засобів і їх джерел на визначену дату та скласти бухгалтерську звітність.

Книга повинна бути прошнурована та пронумерована. На останній сторінці записується кількість пронумерованих сторінок та засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера, а також скріплюється печаткою.

Книга відкривається записами сум залишків на початок року (початок діяльності підприємства) по кожному виду засобів та джерел.

У графі 3 "Зміст операції" у хронологічній послідовності позиційним способом відображаються на підставі первинних документів усі господарські операції поточного місяця.

Суми по кожній операції, зареєстрованій у Книзі, відображаються методом подвійного запису одночасно по графах "Дебет" і "Кредит" рахунків обліку відповідних видів засобів та їх джерел.

На рахунку "Основне виробництво" у графі "Витрати на виробництво-дебет" протягом місяця відображаються витрати на виробництво продукції (робіт, послуг). В кінці місяця, витрати, що припадають на реалізовану продукцію (роботи, послуги), списуються в дебет рахунку "Реалізація" з відображенням відповідно у графах Книги "Витрати на виробництво-кредит" і "Реалізація-дебет". При цьому у графі 3 Книги "Зміст операції" здійснюється запис - "Списані витрати на виробництво реалізованої продукції".

Фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг) виводиться як різниця між сумою обороту, який показується по графі "Реалізація-кредит" і сумою обороту по графі "Реалізація-дебет" та відображається у Книзі окремим рядком:

у графі 3 здійснюється запис "Фінансовий результат за місяць";

у графах "Сума", "Реалізація-дебет" (якщо одержано прибуток) і "Прибуток та його використання-дебет" показується сума фінансового результату за місяць.

У кінці місяця підбиваються підсумки по дебету і кредиту всіх рахунків обліку засобів та їх джерел, які повинні дорівнювати даним, що показані у графі 4.

Після визначення дебетових і кредитових оборотів по всіх бухгалтерських рахунках виводиться сальдо по кожному рахунку на кінець місяця.

2.5. Форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємств.

2.5.1. Малі підприємства, на балансі яких обліковуються власні основні засоби, виробничі запаси, товари і готова продукція та які здійснюють за місяць понад 100 господарських операцій, ведуть бухгалтерський облік з використанням таких облікових регістрів:

Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) - форма N В-1 (додаток 2);

Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів - форма N В-2 (додаток 3);

Відомість обліку витрат на виробництво - форма N В-3 (додаток 4);

Відомість обліку грошових коштів і фондів - форма N В-4 (додаток 5);

Відомість обліку розрахунків та інших операцій - форма N В-5 (додаток 6);

Відомість обліку реалізації - форма N В-6 (додаток 7 або 8);

Відомість обліку розрахунків з постачальниками - форма N В-7 (додаток 9);

Відомість обліку заробітної плати - форма N В-8 (додаток 10);

Відомість (шахматна) - форма N В-9 (додаток 11).

2.5.2. Кожна відомість, як правило, застосовується для обліку операцій по одному з використовуваних рахунків бухгалтерського обліку.

Сума по будь-якій операції записується у двох відомостях одночасно: у першій - по дебету рахунку з наведенням шифру рахунку, який кредитується (у графі "Кореспондуючий рахунок"), а у другій - по кредиту рахунку з аналогічним записом шифру рахунку, що дебетується. В обох відомостях у графі "Зміст операції" записується на підставі форм первинної облікової документації зміст здійсненої операції або пояснення, шифри та ін.

Залишки коштів в окремих відомостях повинні співставлятися з відповідними даними первинних документів, на підставі яких були зроблені записи (звіт касира, виписки банку).

Дані про фінансово-господарську діяльність малого підприємства за місяць з усіх відомостей переносяться до відомості форми N В-9, на підставі якої складається оборотна відомість.

  --------------- --------------- -------------- ----------------
|Назва рахунку | Сальдо на 1...| Оборот за... | Сальдо на 1... |
|бухгалтерського|------- -------|------ -------|------- --------|
| обліку |дебет |кредит |дебет |кредит |дебет |кредит |
|---------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| | | | | | | |
--------------- ------- ------- ------ ------- ------- --------

Оборотна відомість застосовується для складання бухгалтерського балансу.

У застосовуваних відомостях вказується місяць, за який вони складаються, а в необхідних випадках - назва рахунків бухгалтерського обліку. Відомості підписуються особами, що проводили записи.

Зміна оборотів у поточному місяці по операціях, які відносяться до минулих періодів, відображається у регістрах звітного місяця додатковим записом (зменшення оборотів - способом сторно).

2.5.3. У Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) форми N В-1 дані записуються позиційним способом по кожному об'єкту окремо.

Щомісячно при наявності руху основних засобів визначаються суми оборотів і виводиться залишок основних засобів на кінець місяця.

Рух основних засобів у межах підприємства у відомості не відображається. Для контролю за сумами нарахованої амортизації (зносу) по всіх основних засобах у відомості заповнюються відповідні графи обліку амортизації наростаючим підсумком.

Дані про суми нарахованих амортизаційних відрахувань використовуються для відображення операцій по їх руху у відомостях форм NN В-3 і В-4.

Аналітичний облік основних засобів ведеться з використанням первинних форм N ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів", N ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів", N ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів", N ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів". На підставі даних карток обліку руху основних засобів форми N ОЗ-8 заповнюється Відомість обліку основних засобів форми N В-1.

Нарахування амортизаційних відрахувань провадиться у розрахунках типових форм NN 03-14, 03-15, 03-16, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року N 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку".

2.5.4. Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів форми N В-2 призначена для синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів, що відображені на рахунках "Матеріали" і "Готова продукція", щомісячно ведеться окремо по виробничих запасах та готовій продукції у розрізі найменувань та місць зберігання цінностей.

Дані про відпуск матеріалів і продукції у виробництво і реалізацію записуються із відомостей по формах N В-3 "Облік витрат на виробництво" або N В-6 "Облік реалізації".

2.5.5. Відомість обліку витрат на виробництво форми N В-3 застосовується для синтетичного і аналітичного обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і витрат по капітальних вкладеннях, які обліковуються відповідно на рахунках "Основне виробництво" і "Капітальні вкладення". Для обліку витрат виробництва (обігу) та капітальних вкладень відкриваються окремі відомості форми N В-3.

Витрати по дебету рахунку "Основне виробництво" відображаються з кредиту різних рахунків на підставі даних, що містяться в інших відомостях (NN В-2, В-4, В-5 та ін.) та безпосередньо із окремих первинних документів.

В одній відомості можна вести окремий облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) за їх видами і на управління виробництвом (загальногосподарські витрати). В кінці місяця підраховуються усі витрати (у графі 11), і сума витрат на управління розподіляється по видах виготовленої продукції або повністю списується на витрати реалізованої продукції (робіт, послуг). У першому випадку записи у графі 11 ведуться способом сторно у рядку "Всього витрат на управління (накладні витрати) та включаються по рядках (об'єктах) обліку витрат виробленої продукції (робіт, послуг). Списання витрат на реалізовану продукцію (роботи, послуги), відноситься в дебет рахунку "Реалізація", з відображенням у графі 16 "Реалізовано". Після визначення витрат на готову продукцію (роботи, послуги) виявляється їх фактична собівартість, яка списується з кредиту рахунку "Основне виробництво" у дебет відповідних рахунків по напрямках використання продукції - на склад (рахунок "Готова продукція"), в реалізацію (рахунок "Реалізація") та ін. Витрати, що відносяться на незакінчену продукцію, обліковуються на рахунку "Основне виробництво" у розрізі виробництв (видів продукції) як незавершене виробництво. Залишки незавершеного виробництва на початок місяця показуються у відомості згідно з відповідними даними відомості N В-3 за минулий місяць, а залишок на кінець місяця визначається за актами інвентаризації незавершеного виробництва або за обліковими даними.

2.5.6. Відомість обліку грошових коштів і фондів форми N В-4 застосовується для обліку коштів і фондів, облік яких ведеться на балансових рахунках: "Знос (амортизація) майна", "Каса", "Розрахунковий рахунок", "Валютний рахунок", "Прибутки і збитки", "Статутний фонд","Фонди спеціального призначення".

Відомість обліку розрахунків та інших операцій форми N В-5 використовується для обліку операцій, на рахунках:

"Інші рахунки у банках", "Фінансові вкладення", "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", "Розрахунки з бюджетом", "Розрахунки по страхуванню", "Фонди спеціального призначення", "Короткострокові позики банку".

Надходження і вибуття готівки обліковується відповідно до Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1995 року N 21.

Записи у відомість форми N В-4 даних з обліку операцій по розрахунковому, валютному та інших рахунках у банку здійснюється на підставі виписок банку і доданих до них документів. Операції по розрахунковому рахунку ведуться у порядку, який встановлено Положенням про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 24 травня 1993 року N 37.

Записи у відомості по розрахунках з підзвітними особами та іншими дебіторами і кредиторами ведуться позиційним способом з виведенням на кінець місяця розгорнутого сальдо по заборгованості підприємству - дебету рахунку і заборгованості підприємства - кредиту рахунку по кожному дебітору і кредитору.

При використанні одного бланку відомості форми N В-5 для відображення операцій, що обліковуються на декількох рахунках бухгалтерського обліку, на кожний з них у відомості відводиться необхідна кількість рядків і в графі "Назва дебіторів, кредиторів, рахунків" записується його шифр і назва. По цій графі записуються види заборгованості, дебітори і кредитори (наприклад: рахунок "Розрахунки з бюджетом", нижче - прибутковий податок з працівників; податок на прибуток і т.ін.), та позиційним способом проти кожного дебітора і кредитора - сальдо і рух коштів по них за місяць.

В кінці місяця по кожному рахунку підбиваються підсумки по дебету і кредиту та виводиться сальдо на перше число місяця, наступного за звітним.

Записи операцій по рахунку "Прибутки і збитки" у відомості форми N В-4 здійснюються у такому порядку. Сальдо на початок звітного місяця записується розгорнуто: по кредиту рахунку - сума прибутку, яка відображається по видах з початку року, по дебету - сума його використання по напрямках. У такому ж порядку записуються операції поточного місяця, які пов'язані з формуванням фінансового результату: по дебету збитки від реалізації і витрати з позареалізаційних операцій, а по кредиту - прибуток від реалізації і доходи від позареалізаційних операцій. У кінці місяця підбивається підсумок "Разом" і виводиться загальний фінансовий результат за місяць. Після цього відображаються операції за видами використання прибутку за місяць.

2.5.7. Відомість обліку реалізації форми N В-6.

Малі підприємства використовують для обліку реалізації і розрахунків з покупцями та визначення фінансових результатів відомість форми N В-6 (оплата) або форми N В-6 (відвантаження) залежно від встановленого порядку визначення виручки від реалізації продукції:

за сумою зарахованих на рахунок в установі банку коштів, одержаних в касу підприємства або по якій проведено залік заборгованості, заповнюють відомість форми N В-6 (оплата);

за вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених для сплати покупцем (замовником) розрахункових документах, заповнюють форму N В-6 (відвантаження).

Записи у відомостях здійснюються позиційним способом по кожному рахунку, покупцю, виду продукції (робіт, послуг).

У графах "Направлено у продаж продукції (робіт, послуг) звітного місяця" відображається собівартість відвантаженої продукції (робіт, послуг) з кредиту рахунків обліку виробничих запасів або витрат на виробництво та її вартість за продажними цінами згідно з рахунком, який пред'явлено покупцю (замовнику).

На підприємстві, яке використовує Відомість форми N В-6 (оплата), фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за даними граф "За продажними цінами" і "Фактична собівартість".

У кінці місяця записи у відомість (шахматну) форми N В-9 провадяться із даної відомості тільки у частині вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) із графи "За продажними цінами" (кредит рахунку "Реалізація"). Виявлений фінансовий результат у відомості форми N В-6 (оплата) у графі "Прибуток за місяць" використовується для записів у відомість форми N В-4 операцій по рахунку "Прибутки і збитки".

Дебетове сальдо по рахунку "Реалізація" (графи відомості "Залишок на кінець місяця") відображає залишок відвантаженої продукції (робіт, послуг), яка не сплачена покупцями і замовниками на кінець місяця.

Відомість форми N В-6 (відвантаження) об'єднує облік розрахунків з покупцями (дебіторська заборгованість) - рахунок "Розрахунки з покупцями і замовниками" та облік реалізованої продукції (робіт, послуг) - рахунок "Реалізація".

Несплачена дебіторська заборгованість обліковується у відомості форми N В-6 (відвантаження) за продажними цінами, а у відомості форми N В-9 облік розрахунків ведеться з використанням рахунку "Розрахунки з покупцями і замовниками".

2.5.8. Відомість обліку розрахунків з постачальниками форми N В-7 застосовується для обліку розрахунків з постачальниками, які обліковуються на рахунку "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками". Відомість відкривається перенесенням залишків заборгованості підприємства у розрізі рахунків постачальників із відомості за минулий рік.

У відомість по кредиту рахунку "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" позиційним способом записуються дані з акцептованих рахунків постачальників і підрядчиків за виконані роботи і послуги, а також за одержані матеріальні цінності.

По дебету рахунку відображаються операції по сплаті рахунків постачальників і підрядчиків (кредит рахунків: "Розрахунковий рахунок", "Валютний рахунок", "Інші рахунки у банках" тощо).

2.5.9. Відомість обліку заробітної плати форми N В-8 використовується для обліку розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті праці, які обліковуються на рахунку "Розрахунки по оплаті праці".

У розділі відомості "Кредит (нараховано)" відображаються нараховані працівникам підприємства суми заробітної плати (включаючи премії) за виконану роботу, обчислені виходячи із прийнятих на підприємстві систем і форм оплати праці, надбавки, доплати та інші виплати, що передбачені діючим законодавством. Заробітна плата групується у відомості за категоріями працівників, об'єктами обліку, видами виробництв.

У розділі "Дебет (утримано)" усі відрахування із заробітної плати працівників відповідно до діючого законодавства (прибуткового податку, до Пенсійного фонду сум виданих авансів, сум, які своєчасно не повернені підзвітними особами, сум за виконавчими листами на користь різних підприємств і осіб та ін.) та визначається сума, яка підлягає видачі працівникам.

За цією відомістю також провадиться виплата заробітної плати працівникам підприємства.

При наявності невиданої працівникам підприємства заробітної плати у графі "Розписка в одержанні" здійснюється запис: "Депоновано", і вказана сума переноситься по кожному працівнику (позиційним способом) у відомість наступного місяця у графу 4 "Залишок заробітної плати на початок місяця".

Підприємство, в якому працює більше 10 осіб включаючи і тих, що не перебувають у штаті, облік нарахування заробітної плати і утримання з неї веде у розрахункових відомостях типових форм. У цьому випадку облік операцій по рахунку "Розрахунки по оплаті праці" здійснюється у відомості форми N В-8 на підставі даних типових відомостей.

За даними відомості форми N В-8 визначаються суми обов'язкових відрахувань на соціальні потреби (на обов'язкове державне соціальне страхування, до фонду сприяння зайнятості населення, до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення тощо).

Дані цієї відомості використовуються для записів по кредиту рахунків "Розрахунки по страхуванню", "Розрахунки з бюджетом" і "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" у графі "Кредит" відомості форми N В-5 і по графі "Дебет" відомості форми N В-3 "Облік витрат на виробництво".

2.5.10. Відомість (шахматна) форми N В-9.

Облік господарських операцій на малих підприємствах, які застосовують форму обліку, що заснована на використанні регістрів бухгалтерського обліку майна малого підприємства, завершується підбиттям підсумків по оборотах у застосовуваних відомостях та обов'язковим перенесенням їх у відомість по формі N В-9.

Відомість по формі N В-9 є регістром синтетичного обліку та використовується для узагальнення даних поточного обліку і взаємної перевірки правильності записів по рахунках бухгалтерського обліку.

Відомість відкривається на кожний місяць і використовуєтся для записів даних по дебету і кредиту кожного рахунку окремо.

У відомості по вертикалі записують рахунки у зростаючому порядку, а по горизонталі - у порядку зростання номерів відомостей.

Відомість форми N В-9 заповнюється перенесенням кредитових оборотів із відомостей в дебет відповідних рахунків цієї відомості.

У відомості форми N В-9 підраховується сума дебетового обороту по кожному рахунку, який повинен дорівнювати дебетовому обороту, що відображений на цьому рахунку у відповідній відомості.

Виявлені суми по дебету кожного рахунку підсумовуються та їх загальний підсумок повинен дорівнювати загальній сумі оборотів по кредиту рахунків.

Дебетові та кредитові обороти по кожному рахунку переносяться в оборотну відомість, в якій виводиться сальдо по кожному рахунку за станом на перше число наступного за звітним місяця.

Управління методології бухгалтерського обліку

Додаток N 1
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N К-1

Книга
обліку господарських операцій

 ------------------- ------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
|Реєстрація операцій|Наявність та рух коштів підприємства       |                                                          |
|-- ----- ----- ----|---------- ---------- ---------- ----------|---------- ---------- ---------- --------- --------- -----|
|NN|Дата |Зміст|Сума|Витрати на|Каса      |Розрахун- |Реалізація|Розрахунки|Розрахунки|Розрахунки|Розрахун-|Прибуток |Інші |
|пп|і но-|опе- |    |виробницт-|          |ковий ра- |          |при оплаті|з іншими  |з бюджетом|ки по    |та його  |     |
|  |мер  |рацій|    |во        |          |хунок     |          |праці     |дебіторами|          |страху-  |викорис- |     |
|  |доку-|     |    |          |          |          |          |          |і кредито-|          |ванню    |тання    |     |
|  |мента|     |    |          |          |          |          |          |рами      |          |         |         |     |
|  |     |     |    |----- ----|----- ----|----- ----|----- ----|----- ----|----- ----|----- ----|---- ----|---- ----|--- -|
|  |     |     |    |Дебет|Кре-|Дебет|Кре-|Дебет|Кре-|Дебет|Кре-|Дебет|Кре-|Дебет|Кре-|Дебет|Кре-|Де- |Кре-|Де- |Кре-|  |  |
|  |     |     |    |(при-|дит |(при-|дит |(при-|дит |(за- |дит |(ви- |дит |     |дит |(пе- |дит |бет |дит |бет |дит |  |  |
|  |     |     |    |ход) |(ви-|ход) |(ви-|ход) |(ви-|бор- |(оп-|да-  |(на-|     |    |ре-  |(за-|(пе-|(за-|(ви-|    |  |  |
|  |     |     |    |     |да- |     |да- |     |да- |го-  |ла- |но)  |ра- |     |    |рахо-|бор-|ре- |бор-|ко- |    |  |  |
|  |     |     |    |     |ток)|     |ток)|     |ток)|вані-|че- |     |хо- |     |    |вано)|го- |ра- |го- |рис-|    |  |  |
|  |     |     |    |     |    |     |    |     |    |сть) |но) |     |ва- |     |    |     |ва- |хо- |ва- |тан-|    |  |  |
|  |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |но) |     |    |     |ні- |ва- |ні- |ня) |    |  |  |
|  |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |сть)|но) |сть)|    |    |  |  |
|--|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|--|--|
|1 |  2  |  3  | 4  |  5  | 6  |  7  | 8  |  9  | 10 | 11  | 12 | 13  | 14 |  15 | 16 | 17  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23|24|
 -- ----- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----------

________________
(підпис)

Додаток N 2
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-1

Відомість
обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних
відрахувань (зносу) за ______________ 199_ р.

  -- ---- ----- ---------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
|NN|Вид |Ко-  |Залишок на|Рух основних засобів (рахунок "Основні|Залишок на    |Знос (амортизація) майна                  |
|пп|ос- |ротка|початок   |засоби")                              |кінецьзвітного|------- ----------------------------------|
|  |нов-|ха-  |звітного  |------------------ -------------------|року (періоду)|Місячна|Сума нарахування за місяць        |
|  |них |рак- |року      |Дебет (приход)    |Кредит (видаток)   |              |норма  |                                  |
|  |за- |те-  |(періоду) |---- --- ---- ----|--- --- ----- -----|----- --------|відра- |------- --------- -------- -------|
|  |со- |рис- |---- -----|Да- |Кі-|Сума|Да- |Кі-|Ра-|У то-|При- |Кіль |Сума    |хувань |за нор-|прискоре-|З почат-|На 1-е |
|  |бів,|тика |Кі- |Сума |та, |ль-|(пе-|та, |ль-|зом|му   |чина |кість|(первіс-|(%)    |мою    |ним мето-|ку року |число  |
|  |ак- |(шифр|ль- |(пер-|но- |кі-|рві-|но- |кі-|   |числі|вибу-|     |на вар- |       |       |дом      |до звіт-|поточ- |
|  |ти- |амор-|кі- |вісна|мер |сть|сна |мер |сть|   |недо-|ття  |     |тість)  |       |       |         |ного мі-|ного   |
|  |вів |тиза-|сть |вар- |до- |   |вар-|до- |   |   |амор-|     |     |        |       |       |         |сяця    |року   |
|  |    |ції) |    |ті-  |ку- |   |тіс-|ку- |   |   |тизо-|     |     |        |       |       |         |        |(періо-|
|  |    |     |    |сть) |мен-|   |ть) |мен-|   |   |вана |     |     |        |       |       |         |        |ду)    |
|  |    |     |    |     |та  |   |    |та  |   |   |час- |     |     |        |       |       |         |        |       |
|  |    |     |    |     |    |   |    |    |   |   |тина |     |     |        |       |       |         |        |       |
|--|----|-----|----|-----|----|---|----|----|---|---|-----|-----|-----|--------|-------|-------|---------|--------|-------|
|1 |  2 |  3  | 4  |  5  | 6  | 7 |  8 |  9 |10 |11 | 12  | 13  |   14|   15   |   16  |   17  |   18    |   19   |  20   |
 -- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- --- --- ----- ----------- -------- ------- ------- --------- -------- -------

________________
(підпис)

Додаток N 3
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-2

Відомість
обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів
за __________________ 199_ р.

 -- ------------ -------- ------ ---------- -------------- ---------------------- ----------------------------- ---------- 
|NN|Номенклатур-|Назва   |Одини-|Ціна (при-|Залишок на по-|Дебет                 |Кредит                       |Залишок на|
|пп|ний номер   |матеріа-|ця ви-|дбання,   |чаток місяця  |---------- -----------|---------- ------------------|кінець мі-|
|  |            |лів |міру  |фактична  |------- ------|Всього    |у т.ч.влас-|Всього    |Сума, у т.ч. в де-|сяця      |
|  |            |продук- |      |собівар-  |Кіль-  |Сума  |          |ного вироб-|          |бет рахунків      |----- ----|
|  |            |ції     |      |тість) за-|кість  |      |          |ництва     |          |                  |Кіль-|Сума|
|  |            |        |      |пасів про-|       |      |----- ----|----- -----|----- ----|--- ---- ---- ----|кість|    |
|  |            |        |      |дукції,   |       |      |Кіль-|Сума|Кіль-|Сума |Кіль-|Сума|   |    |    |    |     |    |
|  |            |        |      |товарів   |       |      |кість|    |кість|     |кість|    |   |    |    |    |     |    |
|--|------------|--------|------|----------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|----|---|----|----|----|-----|----|
|1 |      2     |   3 |  4   |    5     |   6   |  7   |  8  | 9  | 10  |  11 | 12  | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18  | 19 |
 -- ------------ -------- ------ ---------- ------- ------ ----- ---- ----- ----- ----- ---- --- ---- ---- ---- ----- ----

________________
(підпис)

Додаток N 4
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-3

Відомість
обліку витрат на виробництво
за _________ 199_ р.

 -- -------- ------------------------------------------------- ------------------ ---------------------------------------- 
| N|Вид про-|Дебет рахунку "Основне виробництво" ("Капітальні |Залишок незаверше-|Кредит рахунку "Основне виробництво" (  |
|пп|дукції, |вкладення") з кредиту рахунків                   |ного виробництва  |("Капітальні владення" в дебет рахунків)|
|  |робіт,  |---- --- ------ ------ ------- --- --- --- ------|---------- -------|-------- -------------------------------|
|  |послуг  |Ма- |   |Розра-|Розра-|Знос   |   |   |   |Всього|на початок|на |Всього-|у тому числі                    |
|  |        |те- |   |хунки |хунки |(амор- |   |   |   |витрат|місяця    |кінець |сума   |------- ------- ------- --------|
|  |        |ріа-|   |по    |по оп-|тиза-  |   |   |   |за мі-|          |місяця |       |на     |реалі- |       |        |
|  |        |ли  |   |стра- |латі  |ція)   |   |   |   |сяць  |          |       |       |склад  |зовано |       |       |
|  |        |    |   |хуван-|праці |основ- |   |   |   |      |          |       |       |       |       |       |       |
|  |        |    |   |ню    |      |них за-|   |   |   |      |          |       |       |       |       |       |       |
|  |        |    |   |      |      |собів  |   |   |   |      |          |       |       |       |       |       |       |
|--|--------|----|---|------|------|-------|---|---|---|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|1 |    2   | 3  | 4 |   5  |  6   |   7   | 8 | 9 |10 |   11 |    12    |    13 |   14  |  15   |  16   |  17   |  18   |
 -- -------- ---- --- ------ ------ ------- --- --- --- ------ ---------- ------- ------- ------- ------- ------- --------

________________
(підпис)

Додаток N 5
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-4

Відомість
обліку грошових коштів і фондів
за __________ 199_ р.

за рахунком (ами) NN

       ------- ----------- -------------------- ----------------------
|Підста-|Сальдо кош-|Оборот по дебету з |Оборот по кредиту в |
|ва, |тів |кредита рахунків |дебет рахунків |
|опера- |----- -----|--- --- --- --- ----|--- ---- --- ---- ----|
|ція, |Дебет|Кре- | | | | |Ра- | | | | |Ра- |
|дата | |дит | | | | |зом | | | | |зом |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|----|---|----|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 |
------- ----- ----- --- --- --- --- ---- --- ---- --- ---- ----

________________
(підпис)

Додаток N 6
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-5

Відомість
обліку розрахунків та інших операцій
за __________ 199_ р.

за рахунком (ами) NN

       ------ -- ---------- ---------- -------------------- ----------
|Назва | |Залишок на|Оборот по |Оборот по кредиту в |Залишок на|
|дебі- | |початок |дебету |дебет рахунків |кінець мі-|
|торів,| |місяця | | |сяця |
|креди-| |---- -----|--- ------|--- --- --- --- ----|---- -----|
|торів | |Де- |Кре- |Су-|Корес-| | | | |Ра- |Де- |Кре- |
|рахун-| |бет |дит |ма |понду-| | | | |зом |бет |дит |
|ків | | | | |ючий | | | | | | | |
|(орга-| | | | |раху- | | | | | | | |
|ніза- | | | | |нок | | | | | | | |
|ції, | | | | | | | | | | | | |
|пріз- | | | | | | | | | | | | |
|вище, | | | | | | | | | | | | |
|ім'я, | | | | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | | | |
|бать- | | | | | | | | | | | | |
|кові | | | | | | | | | | | | |
|пра- | | | | | | | | | | | | |
|цівни-| | | | | | | | | | | | |
|ків) | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|-----|---|------|---|---|---|---|----|----|-----|
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 |
------ -- ---- ----- --- ------ --- --- --- --- ---- ---- -----

________________
(підпис)

Додаток N 7
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-6 (оплата)

Відомість
обліку реалізації
за _____________ 199_ р.

 -- ---- ------- -------------------------------------------- -------------------- ---------------- ---------- -------------
|NN|Но- |Плат-  |Залишок на  |Дебет рахунку "Реалізація" на- |Кредит рахунку "Реа-|Довідково у де- |Прибуток  |Залишок на  |
|пп|мер |ник,   |кінець      |правлено у продаж продукції    |лізація" (оплата)   |бет рахунку "Ре-|за місяць |кінець      |
|  |ра- |назва  |місяця      |(робіт, послуг) звітного місяця|----- ------ -------|алізація"       |(дебет ра-|місяця      |
|  |хун-|продук-|------- ----|------------------------- -----|Дата |Корес-|За про-|------- --------|хунку "Ре-|------- ----|
|  |ку  |ції    |За фак-|За  |За фактичною собівартістю|За   |     |понду-|дажними|Фактич-|Непрямі |алізація",|За фак-|За  |
|  |    |(робіт,|тичною |про-|з кредита рахунків       |про- |     |ючий  |цінами |на со- |податки |кредит ра-|тичною |про-|
|  |    |послуг)|собі-  |даж-|----- ----- ----- -------|даж- |     |раху- |       |бівар- |та інші |хунку     |собіва-|даж-|
|  |    |       |вар-   |ними|     |     |     |Разом  |ними |     |нок   |       |тість  |платежі |"Прибутки |ртістю |ними|
|  |    |       |тістю  |ці- |     |     |     |       |ціна-|     |      |       |       |        |і збитки")|(дебет |ці- |
|  |    |       |       |нами|     |     |     |       |ми   |     |      |       |       |        |          |рахунку|нами|
|  |    |       |       |    |     |     |     |       |     |     |      |       |       |        |          |"Реалі-|    |
|  |    |       |       |    |     |     |     |       |     |     |      |       |       |        |          |зація")|    |
|--|----|-------|-------|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|-------|-------|--------|----------|-------|----|
|1 |  2 |    3  |  4    |  5 |  6  |  7  |  8  |   9   | 10  | 11  |  12  |  13   |  14   |  15    |  16      |  17   | 18 |
 -- ---- ------- ------- ---- ----- ----- ----- ------- ----- ----- ------ ------- ------- -------- ---------- ------- ----

________________
(підпис)

Додаток N 8
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-6 (відвантаження)

Відомість
обліку реалізації
за _____________ 199_ р.

 -- --- -------- ------- --------------------------------------- -------- ------------------------------ --------- -------- 
|NN|Но-|Платник,|Залишок|Направлено у продаж продукції (робіт,  |Прибу-|Оплата (кредит рахунку "Розра-|Різниця  |Сальдо на |
|пп|мер|назва   |на по- |послуг) звітного місяця                |ток   |хунки з покупцями і замовника-|між про- |кінець мі-|
|  |ра-|продук- |чаток  |--------- ------- ------- -------------|(зби  |ми")                          |дажною   |сяця за   |
|  |ху-|ції (ро-|місяця |За факти-|Непрямі|Разом  |За продажними|ток)  |-------- ------- -------------|ціною і  |продажними|
|  |нку|біт, по-|за про-|чною со- |податки|(дебет |цінами (кре- |звіт- |Дата    |Сума   |Кореспондую- |фактичною|цінами    |
|  |   |слуг)   |дажними|бівартіс-|та інші|рахунку|дит рахунку  |ного  |        |       |чий рахунок  |собівар- |          |
|  |   |        |цінами |тю з кре-|платежі|"Реалі-|"Реалізація" |місяця|        |       |             |тістю    |          |
|  |   |        |       |дита ра- |       |зація")|дебет рахунку|      |        |       |             |         |          |
|  |   |        |       |хунків   |       |       |"Розрахунки з|      |        |       |             |         |          |
|  |   |        |       |---- ----|       |       |покупцями і  |      |        |       |             |         |          |
|  |   |        |       |    |    |       |       |замовниками")|      |        |       |             |         |          |
|--|---|--------|-------|----|----|-------|-------|-------------|------|--------|-------|-------------|---------|----------|
|1 | 2 |    3   |   4   | 5  |  6 |   7   |   8   |      9      |  10  |   11   |  12   |     13      |    14   |   15     |
 -- --- -------- ------- ---- ---- ------- ------- ------------- ------ -------- ------- ------------- --------- ----------

________________
(підпис)

Додаток N 9
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-7

Відомість
обліку розрахунків з постачальниками
за _________ 199_ р.

 --- ---- ----- ------------ ----------------------------------- ------------------------------ --------------------- 
| N |Но- |Пос- |Сальдо на   |З кредита рахунку "Розрахунки з по-|Дебет рахунку "Розрахунки     |Сальдо (заборгова-   |
|п/п|мер |та-  |початок мі- |стачальниками та підрядчиками" в   |з постачальниками та підрядчи-|ність)               |
|   |до- |чаль-|сяця (забор-|дебет рахунків (належить по рахун- |ками" (оплачено)              |                     |
|   |ку- |ник, |гованість)  |ку)                                |-------- ----------- ---------|---------- ----------|
|   |мен-|місце|----- ------|----- ----- ----- ----- ----- -----|Дата    |Кореспонду-|Сума     |Підприємс-|Постачаль-|
|   |та, |по-  |під- |поста-|     |     |     |     |     |Разом|        |ючий раху- |         |тву       |нику      |
|   |дата|купки|приє-|чаль- |     |     |     |     |     |     |        |нок        |         |          |          |
|   |    |     |мству|нику  |     |     |     |     |     |     |        |           |         |          |          |
|---|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 1 |  2 |  3  | 4   |  5   |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |   12   |     13    |    14   |    15    |     16   |
 --- ---- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ----------- --------- ---------- ----------

________________
(підпис)

Додаток N 10
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-8

Відомість
обліку заробітної плати
за _________ 199_ р.

 -- ----- ----- ------- -------------------------------------- --------------------------- --- ----- ---------------------
| N|Пріз-|Поса-|Залишок|Кредит (нараховано) рахунок "Розрахун-|Дебет (утримано) рахунок  |До |Роз- |Відрахування         |
|пп|вище,|да   |заробі-|ки по оплаті праці"                   |"Розрахунки по оплаті пра-|ви-|писка|---- ------ ------ --|
|  |ім'я,|     |тної   |-------------------------- -----------|ці"                       |да-|в    |соц.|у фонд|у фонд|  |
|  |по   |     |плати  |в дебет рахунків          |Разом по   |----------------- --------|чі |одер-|стра|лікві-|спри- |  |
|  |бать-|     |на по- |---- ---- ----- ---- -----|кредиту ра-|в кредит рахунків|Разом по|   |жанні|ху- |дації |яння  |  |
|  |кові |     |чаток  |    |    |     |    |     |хунку "Роз-|---- --- ---- ---|дебету  |   |     |ван-|Чорно-|зайня-|  |
|  |     |     |місяця |    |    |     |    |     |рахунки по |Ви- |По-|    |   |рахунку |   |     |ня  |биль- |тості |  |
|  |     |     |(забор-|    |    |     |    |     |оплаті пра-|дано|дат|    |   |"Розра- |   |     |    |ської |насе- |  |
|  |     |     |гова-  |    |    |     |    |     |ці"        |ава-|ки |    |   |хунки по|   |     |    |ката- |лення |  |
|  |     |     |ність  |    |    |     |    |     |           |нс  |   |    |   |оплаті  |   |     |    |строфи|      |  |
|  |     |     |праців-|    |    |     |    |     |           |    |   |    |   |праці"  |   |     |    |      |      |  |
|  |     |     |никам) |    |    |     |    |     |           |    |   |    |   |        |   |     |    |      |      |  |
|--|-----|-----|-------|----|----|-----|----|-----|-----------|----|---|----|---|--------|---|-----|----|------|------|--|
| 1|  2  |  3  |   4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   |    10     | 11 |12 | 13 | 14|   15   |16 |  17 | 18 |  19  |  20  |21|
 -- ----- ----- ------- ---- ---- ----- ---- ----- ----------- ---- --- ---- --- -------- --- ----- ---- ------ ------ --

________________
(підпис)

Додаток N 11
до Вказівок про склад та порядок
заповнення облікових регістрів
малими підприємствами

Типова форма N В-9

Відомість (шахматна)
за __________________ 199_ р.

----- ----------------------------------------------- --------------------------------------------- ----- ------
|Дебет|З кредиту рахунків згідно з відомостями       |     З кредиту рахунків згідно з відомостями|Разом |Разом|
|рахун|---------- ------------ --------- ------------|-------- -------------------------- ------ -|по де-|по   |
|ків  |   В-1   |    В-2    |    В-3  |     В-4      | В-4    |         В-5           |В-6|В-7|В-8|бету  |кре- |
|     |-- --- --|--- --- ---|-- --- --|--- --- --- --|---- ---|--- --- --- --- --- ---|---|---|---|рахун-|диту |
|     |  |   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |ків   |ра-  |
|     |  |   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |хун- |
|     |  |   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |ків  |
|-----|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| 1   |2 |  3| 4| 5 | 6 | 7 | 8| 9 |10|11 |12 |13 |14|15  |16 | 17| 18|19 | 20|21 | 22| 23| 24|25 |  26  | 27  |
 ----- -- --- -- --- --- --- -- --- -- --- --- --- -- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ -----

________________
(підпис)