Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 164/96-ВР від 05.05.
96, ВВР 1996, N 26, ст. 115 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.237, ст.241; 1995 р., N 13, ст.85):

1) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Розміри ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

Найменування документів і дій,
за  які  справляється  мито
Розміри ставок
1. Із заяв і скарг, що подаються до
суду, та за видачу судом копій
документів:
а) із позовних заяв5 відсотків ціни позову
б) із скарг на неправомірні дії
органів державного управління і
службових осіб, що ущемлюють права
громадян
0,05 неоподатковувано
го мінімуму доходів
громадян
в) із позовних заяв про розірвання
шлюбу

0,15 - " -
із позовних заяв про розірвання
повторного шлюбу

0,25 - " -
у разі поділу майна при розірван
ні шлюбу
мито визначається відповідно
до ціни позову згідно з
підпунктом "а" цього пункту
г) із позовних заяв про розірвання
шлюбу з особами, визнаними у
встановленому порядку безвісно
відсутніми або недієздатними
внаслідок душевної хвороби чи
недоумства, або з особами,
засудженими до позбавлення волі
на строк не менше трьох років
д) із позовних заяв про зміну або
розірвання договору найму
жилих приміщень
, про
продовження строку прийняття
спадщини, про скасування арешту
на майно та з інших позовних
заяв немайнового характеру (або
таких, що не підлягають оцінці)


0,03 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян0,05 - " -
е) із заяв (скарг) у справах
окремого провадження

0,05 - " -
є) із позовних заяв з переддоговір
них спорів

0,15 - " -
ж) із позовних заяв про розгляд
питань захисту честі та гідності

1,0 - " -
з) із касаційних скарг на рішення
судів і скарг на рішення, що
набрали законної сили
50 відсотків ставки,
що підлягає сплаті у
разі подання позовної
заяви, іншої заяви та
скарги, а з майнових
спорів - ставки, обчи
сленої виходячи з
оспорюваної суми
и) за повторну видачу копії
судового рішення, вироку, ухвали
та іншої постанови суду
0,02 неоподатковувано
го мінімуму доходів
громадян за кожну ко
пію
2. Із заяв, що подаються до
арбітражних судів:

а) із позовних заяв майнового
характеру


5 відсотків ціни позо
ву, але не менше 0,25
неоподатковуваного мі
німуму доходів грома
дян
б) із позовних заяв немайнового
характеру, в тому числі із заяв
про визнання недійсними повністю
або частково актів ненормативного
характеру; із заяв кредиторів про
порушення справ про банкрутство,
а також із заяв кредиторів, які
звертаються з майновими вимогами
до боржника після оголошення про
порушення справи про банкрутство5 неоподатковуваних
мінімумів доходів гро
мадян
в) із позовних заяв із спорів, що
виникають під час укладання,
зміни або розірвання
господарських договорів, які
підлягають розгляду:
у Вищому арбітражному суді України
6 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
в інших арбітражних судах 5,0 - " -
г) із заяв про перевірку рішень,
ухвал, постанов у порядку
нагляду, а також про їх перегляд
за нововиявленими обставинами

50 відсотків ставки,
що підлягає сплаті у
разі подання заяви
для розгляду спору в
першій інстанції, а із
спорів майнового ха
рактеру - 50 відсотків
ставки, обчисленої ви
ходячи з оспорюваної
суми
3. За нотаріальні дії, вчинювані
державними нотаріальними конторами і
виконавчими комітетами сільських,
селищних, міських Рад народних
депутатів:
а) за посвідчення договорів
відчуження жилих будинків,
квартир, дач, садових будинків,
гаражів, а також іншого
нерухомого майна:
дітям, одному з подружжя, батькам1 відсоток суми дого
вору, але не менше 0,2
неоподатковуваного мі
німуму доходів грома
дян
іншим особам5 відсотків суми дого
вору, але не менше 0,5
неоподатковуваного мі
німуму доходів грома
дян
б) за посвідчення договорів
відчуження земельних ділянок, що
перебувають у власності громадян

5 відсотків суми дого
вору, але не менше 1
неоподатковуваного мі
німуму доходів грома
дян
в) за посвідчення договорів
купівлі-продажу майна державних
підприємств, а також за
посвідчення договорів застави
0,1 відсотка вартості
майна, що викуповуєть
ся, або предмета зас
тави
г) за посвідчення договорів
відчуження транспортних засобів,
інших самохідних машин і
механізмів:дітям, одному з подружжя, батькам
1 відсоток суми дого
вору, не нижчої дійс
ної вартості транс
портного засобу, іншої
самохідної машини, ме
ханізму
іншим особам 5 - " -
д) за посвідчення інших договорів,
що підлягають оцінці


5 відсотків суми дого
вору, але не менше
0,05 неоподатковувано
го мінімуму доходів
громадян
е) за посвідчення договорів поділу
майна, договорів поруки та інших
угод, що не підлягають оцінці
0,05 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
є) за посвідчення заповітів 0,05 - " -
ж) за видачу свідоцтва про право на
спадщину:
одному з подружжя, батькам,
повнолітнім дітям
онукам, правнукам, братам,
сестрам, діду, бабі
іншим спадкоємцям0,5 відсотка суми спадщини

-"- - " -
-"- - " -
з) за видачу подружжю свідоцтва про
право власності на частку в
спільному майні, нажитому за час
шлюбу
0,03 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

и) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження
майном, крім транспортних
засобів, інших самохідних машин і
механізмів, та здійснення
кредитних операцій:
дітям, одному з подружжя, батькам
іншим громадянам


0,03 - " -
0,1 - " -
і) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження
транспортними засобами:
дітям, одному з подружжя, батькам
іншим громадянам0,1 - " -
0,3 - " -
ї) за посвідчення загальних доручень
на право користування майном,
включаючи транспортні засоби

мито визначається за
ставками, передбачени
ми відповідно підпунк
тами "и" або "і" цього
пункту
й) за посвідчення інших доручень
0,02 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
к) за вжиття заходів до охорони
спадкового майна
2 - " -
л) за вчинення морського протесту 0,3 - " -
м) за вчинення протестів векселів,
пред'явлення чеків до платежу і
посвідчення неоплати чеків
0,3 - " -

н) за засвідчення вірності перекладу
документа з однієї мови на іншу
(за сторінку)
0,3 - " -

о) за вчинення виконавчих написів2 відсотки суми, що
стягується, але не мен
ше 0,01 неоподаткову
ваного мінімуму дохо
дів громадян
п) за засвідчення вірності копій
документів та витягів з них
(за сторінку)
0,01 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
р) за засвідчення справжності
кожного підпису на документах, у
тому числі справжності підпису
перекладача (за кожний документ)
0,02 - " -


с) за передачу заяв громадян,
державних установ, підприємств та
організацій, селянських
(фермерських) господарств,
колективних сільськогосподарських
підприємств, кооперативних,
об'єднань, об'єднань громадян
іншим громадянам, державним уста
новам, підприємствам і організа
ціям, селянським (фермерським)
господарствам, колективним
сільськогосподарським підприємст
вам, іншим кооперативним об'єд
нанням та об'єднанням громадян і
вчинення інших нотаріальних дій,
крім зазначених у підпунктах
"а" - " -с" цього пункту
0,03 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян


т) за видачу дублікатів нотаріально
посвідчених документів
0,03 - " -
4. За нотаріальні та інші дії,
вчинювані за межами нотаріальної
контори, виконавчого комітету
сільської, селищної, міської Рад
народних депутатів за місцем надання
послуги
у розмірі встановлених
ставок за відповідні
дії (крім цього спла
чуються фактичні вит
рати, пов'язані з ви
їздом для вчинення дій)

5. За вчинення актів громадянського стану:
а) за реєстрацію шлюбу
0,05 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
б) за реєстрацію розірвання шлюбу:  
за взаємною згодою подружжя,
яке не має неповнолітніх дітей
0,5 - " -
на підставі рішення суду, якщо
обоє з подружжя перебувають у
першому шлюбі

від 0,5 до 1 неоподат
ковуваного мінімуму
доходів громадян - з
одного або обох із
подружжя
на підставі рішення суду, якщо
одне з подружжя перебуває у
повторному шлюбі

від 1 до 1,5 неоподат
ковуваного мінімуму
доходів громадян - з
одного або обох із
подружжя
з особами, визнаними у встанов
леному порядку безвісно відсут
німи або недієздатними внаслі
док душевної хвороби чи недоумс
тва, або з особами, засудженими
за скоєння злочину до позбавлен
ня волі на строк не менше трьох
років
0,03 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

в) за реєстрацію зміни прізвища,
імені та по батькові (крім зміни
у разі реєстрації шлюбу)
0,3 - " -

г) за реєстрацію повторної зміни
прізвища, імені та по батькові,
не пов'язаної з реєстрацією шлюбу
3 - " -

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із
зміною, доповненням, виправленням
і поновленням записів про реєст
рацію громадянського стану
0,02 - " -


е) за видачу повторних свідоцтв про
реєстрацію актів громадянського
стану
0,03 - " -

6. За вчинення інших дій:  
а) за видачу паспорта громадянина
України:

вперше неповнолітнім громадянам
0,1 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
у разі обміну нині чинного
паспорта
0,2 - " -
в інших випадках 1 - " -
б) за видачу паспорта громадянина
України для виїзду за кордон або
продовження строку дії цього пас
порта:на території України 5 - " -
за межами України
за тарифом консульського
збору України
в) за перереєстрацію загальногро
мадянського закордонного паспорта
2 неоподатковуваних
мінімуми доходів громадян
г) за видачу посвідчення особі без
громадянства для виїзду за кордон
або продовження строку дії пос
відчення
5 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

д) за оформлення іноземним громадя
нам та особам без громадянства
віз для в'їзду в Україну, виїзду
з України та транзитного проїзду
через територію України
у розмірах, що вста
новлюються Кабінетом
Міністрів України

е) за внесення будь-яких змін до ви
даних раніше документів, зазначе
них у підпунктах "б" і "г" цього
пункту (крім продовження строку
їх дії)
0,5 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян


є) за видачу документів громадянам
України, іноземним громадянам і
особам без громадянства про зап
рошення в Україну
0,3 - " -


ж) за видачу або продовження строку
дії посвідки на проживання в Ук
раїні іноземним громадянам та
особам без громадянства:на постійне проживання
0,5 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
на тимчасове проживання 0,2 - " -
з) за реєстрацію національних пас
портів іноземних громадян або до
кументів, що їх замінюють
0,05 - " -

и) за видачу документів громадянам
України, які проживають у прикор
донних районах, на право перети
нання державного кордону України
у спрощеному порядку
0,5 - " -і) за видачу іноземним громадянам і
особам без громадянства посвідки
на проживання замість загубленої
у розмірах, передбаче
них за видачу відпо
відних первинних доку
ментів
ї) за подання заяв про прийняття
у громадянство України
0,5 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
й) за подання заяв про вихід з
громадянства України
6 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
к) за видачу замість загублених пас
портів або документів, які їх за
мінюють, на право виїзду за кор
дон або документів про запрошення
в Україну
у розмірах, передбаче
них за видачу відпо
відних первинних доку
ментів
л) за дострокове (до десяти робочих
днів) оформлення документів, пе
редбачених підпунктами "б","в" і
"є" цього пункту, за заявами гро
мадян
ставки державного мита
за вчинення відповід
них дій збільшуються
на 100 відсотків
м) за прописку громадян або реєстра
цію місця проживання
0,05 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
н) за видачу громадянам України пас
портів для виїзду за кордон, до
кументів, які їх замінюють, а та
кож за продовження строку дії цих
документів учасникам громадянсь
кої і Великої Вітчизняної воєн,
інших бойових операцій щодо за
хисту СРСР і Української РСР з
числа військовослужбовців, які
проходили службу у військових
частинах, штабах і установах, що
входили до складу діючої армії,
та колишнім партизанам
ставки державного мита
за відповідні дії зни
жуються на 50 відсот
ків
о) за консульські дії, які прова
дяться за кордоном і на території
України
за тарифами консульсь
ких зборів України
п) за операції з цінними паперами:  
за реєстрацію інформації про
емісію цінних паперів
0,1 відсотка номіналь
ної вартості емісії
цінних паперів
у разі укладення угоди
0,2 відсотка суми,
зазначеної в угоді
за видачу приватизаційних
паперів
0,3 відсотка номінального
значення приватизаційних
паперів
р) за операції, які здійснюються на
товарних, сировинних та інших
біржах, крім валютних:


з угоди на суму до 1 мільйона
карбованців
0,5 відсотка суми,
зазначеної в угоді
з угоди на суму від 1 до 10
мільйонів карбованців
0,25 - " -
з угоди на суму понад 10
мільйонів карбованців
0,1 - " -
за продаж брокерського місця
0,5 відсотка фактичної
вартості укладеної угоди
с) за проведення аукціону

1 відсоток загальної
вартості реалізованих
на аукціоні товарів
т) за видачу дозволів на право
полювання та рибальства
0,02 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
у) за дії, пов'язані з одержанням
патентів на сорти рослин і підт
риманням їх чинності:
за подання заявки на видачу патен
ту України на сорт рослини
за видачу або переоформлення на
прохання заявника патенту на сорт0,5 - " -

1 неоподатковуваний
мінімум доходів громадян
за подання клопотання про про
довження строку дії патенту
1 - " -
за підтримання чинності патенту що
річно, починаючи з дати надходження
заявки про його видачу:
у таких розмірах нео
податковуваного міні
муму доходів громадян:
за перший рік
за другий рік
за третій рік
за четвертий рік
за п'ятий рік
за шостий рік
за сьомий рік
за восьмий рік
за дев'ятий рік
за десятий - двадцятий роки
за кожний рік продовженого строку
дії патенту (двадцять перший - тридця
тий роки)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1
1

за сплату річного мита протягом шес
ти місяців після закінчення встанов
леного строку його сплати
розмір мита збільшується
на 50 відсотків
за підтримання чинності патенту, за
яким опубліковано заяву його власни
ка про надання будь-кому відкритої
ліцензії
розмір річного мита
зменшується на 50 від
сотків"

2) у статті 7:

у частині другій слова "офіційно встановленої мінімальної заробітної плати" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

у частині третій слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

3) у статті 9 слово "процента" замінити словом "відсотка";

4) пункт 2 статті 11 викласти в такій редакції:

"2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати мита".

2. У частині першій статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 24-93 "Про податок на промисел" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст. 208) слова "від одного до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

3. У другій графі статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993 року N 34-93 "Про ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 251) слова "у частинах мінімальної заробітної плати без індексації" замінити словами "у частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

4. У Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки та збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336):

1) у частині другій статті 3 цифру і слова "3 відсотків мінімальної заробітної плати" замінити цифрою і словами "3 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

2) у частині другій статті 5 цифри і слова "30 відсотків мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

3) у частині другій статті 6 цифри і слова "10 відсотків мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

4) у частині другій статті 7 цифри і слова "10 відсотків мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

5) у частині другій статті 8 слова "трьох мінімальних заробітних плат" замінити словами "трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

6) у частині третій статті 12 слова "п'яти мінімальних заробітних плат" замінити словами "п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

7) у частині шостій статті 14 слова "трьох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

8) у статті 15 слова "виходячи з мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

9) у статті 16 цифри і слова "0,5 мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

10) у частині третій статті 17 цифри і слова "20 мінімальних заробітних плат" замінити цифрами і словами "20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "однієї мінімальної заробітної плати" замінити словами "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

5. У пункті 10 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст.84) слова "мінімальних розмірів заробітної плати" та "мінімальних заробітних плат" замінити словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

6. ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 164/96-ВР від 05.05.96 ) У підпункті "а" пункту 2 Закону України "Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" ( 3894-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 20, ст. 118) слова "десятикратного розміру мінімальної заробітної плати" замінити словами "десятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 11 липня 1995 року
N 297/95-ВР