Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про систему оподаткування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 21, ст.130 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3905-12 від 02.02.94,
ВВР 1994, N 21, ст.131 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до Закону Української РСР "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 510; 1992 р., N 23, ст. 346; 1993 р., N 26, ст. 277), виклавши його у такій редакції:

Закон

Про систему оподаткування

Цей Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Встановлення і скасування податків, зборів, інших
обов'язкових платежів до бюджетів та внесків до
державних цільових фондів

Встановлення і скасування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюється Верховною Радою України, Верховною Радою Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України про оподаткування.

Верховна Рада Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.

Ставки податків і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законодавчими актами України, крім законів про оподаткування.

Стаття 2. Поняття податку, збору, іншого обов'язкового
платежу до бюджетів та внеску до державних цільових
фондів, системи оподаткування

Під податком, збором, іншим обов'язковим платежем до бюджетів і внеском до державних цільових фондів розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законодавством України внесків юридичних осіб незалежно від форм власності та внесків громадян.

Сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів (далі - податки та інші обов'язкові платежі), що справляються у встановленому порядку, становить систему оподаткування.

Стаття 3. Принципи побудови та призначення системи
оподаткування

Система оподаткування будується за принципами обов'язковості, економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян та забезпечує надходження коштів до бюджетів відповідних рівнів і державних цільових фондів.

Стаття 4. Платники податків та інших обов'язкових платежів

Платниками податків та інших обов'язкових платежів є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законодавчими актами покладено обов'язок сплачувати податки та інші обов'язкові платежі.

Стаття 5. Облік платників податків та інших обов'язкових
платежів

Облік платників податків та інших обов'язкових платежів здійснюється державними податковими інспекціями та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші кредитні установи відкривають рахунки платникам податків та інших обов'язкових платежів лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік у державній податковій інспекції, і у триденний термін повідомляють про це державну податкову інспекцію.

Стаття 6. Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), добавлена вартість продукції (робіт, послуг), вартість певних товарів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавчими актами України.

Стаття 7. Порядок встановлення податкових ставок

Ставки податків та розміри інших обов'язкових платежів встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів відповідно до законодавства України про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Стаття 8. Порядок зарахування податків та інших обов'язкових
платежів до бюджетів і державних цільових фондів

Порядок зарахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів встановлюється Верховною Радою України, Верховною Радою Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України.

Стаття 9. Обов'язки платників податків та інших обов'язкових
платежів

1. Платники податків та інших обов'язкових платежів зобов'язані:

а) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені чинним законодавством;

б) подавати до державних податкових інспекцій та інших державних органів відповідно до законодавства декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів;

в) сплачувати належні суми податків та інших обов'язкових платежів у встановлені законодавством терміни;

г) допускати службових осіб державних податкових інспекцій до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів.

2. Керівники і відповідні службові особи підприємств, установ, організацій та громадяни під час перевірки, що проводиться державними податковими інспекціями, зобов'язані давати письмові пояснення з усіх питань, що виникають, виконувати вимоги державних податкових інспекцій щодо усунення виявлених порушень законодавства про податки та інші обов'язкові платежі і підписати акт про проведення перевірки.

3. Обов'язок юридичної особи щодо сплати податку або іншого обов'язкового платежу припиняється із сплатою податку (платежу) або його скасуванням. У разі ліквідації юридичної особи заборгованість з податку або іншого обов'язкового платежу сплачується у порядку, встановленому законодавством України.

4. Обов'язок фізичної особи щодо сплати податку або іншого обов'язкового платежу припиняється із сплатою податку (платежу) або його скасуванням, а також у разі смерті платника.

Стаття 10. Права платників податків та інших обов'язкових
платежів

Платники податків та інших обов'язкових платежів мають право:

а) подавати державним податковим інспекціям документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому законодавчими актами України;

б) одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними податковими інспекціями;

в) оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових інспекцій та дії їх службових осіб.

Стаття 11. Відповідальність платників податків та інших
обов'язкових платежів за порушення податкового
законодавства

1. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків та інших обов'язкових платежів і додержання законодавства про оподаткування покладається на платників податків та інших обов'язкових платежів.

2. Платники податків, які не мають у встановлений для сплати податків або інших обов'язкових платежів термін бухгалтерських звітів і балансів, декларацій і розрахунків з податку (платежу) встановленої форми за відповідний період, сплачують: юридичні особи - 110 відсотків суми податку (платежу), обчисленого за попередній звітний період, фізичні особи - суму податку, обчисленого за попередній період, або в розмірі суми, розрахованої з оціночного доходу. Після подання зазначених документів провадиться перерахунок податку (платежу), виходячи з фактично одержуваного доходу (прибутку) та інших об'єктів оподаткування.

3. Платники податків та інших обов'язкових платежів за неподання або несвоєчасне подання державним податковим інспекціям податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків та інших обов'язкових платежів, а також за неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків та інших обов'язкових платежів додатково сплачують до бюджету 10 відсотків належних до сплати сум податків (платежів).

4. У разі приховування (заниження) платниками суми податку або іншого обов'язкового платежу з них стягується сума донарахованого податку або іншого обов'язкового платежу і штраф у двократному розмірі тієї ж суми, у разі повторного порушення протягом року після встановлення порушення попередньою перевіркою - штраф у п'ятикратному розмірі.

5. Суми донарахованих податків та інших обов'язкових платежів і фінансових санкцій, передбачених пунктами 3 і 4 цієї статті, сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів підприємствами, установами і організаціями у десятиденний термін з дня складення акта перевірки, а громадянами - у п'ятнадцятиденний термін з дня прийняття державними податковими інспекціями відповідного рішення.

6. Суми податків та інших обов'язкових платежів, не внесені у встановлений термін, а також суми штрафів та інших фінансових санкцій стягуються за весь час ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів з підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності у безспірному порядку, а з громадян - за рішенням суду або через нотаріальні контори за виконавчими написами.

7. Службові особи та громадяни, винні у порушенні законодавства про оподаткування, притягаються до відповідальності згідно з законодавством України.

Стаття 12. Обов'язки банків та інших кредитних установ

1. Банки та інші кредитні установи зобов'язані подавати державним податковим інспекціям на їх запит відомості про наявність і рух коштів на розрахункових рахунках платників податків - клієнтів цих установ.

2. Банки та інші кредитні установи виконують доручення платників податків та інших обов'язкових платежів на перерахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів у встановлений законодавчими актами України термін.

3. Керівники та інші службові особи банків та інших кредитних установ за невиконання вимог, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, а також за неподання державним податковим інспекціям відомостей про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької діяльності притягаються до відповідальності згідно з законодавством України.

Розділ II
Види податків, зборів та інших обов'язкових платежів
і порядок зарахування їх до бюджетів і державних
цільових фондів

Стаття 13. Види податків, зборів та інших обов'язкових
платежів, що справляються на території України

В Україні справляються:

а) загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі;

б) місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Стаття 14. Загальнодержавні податки та інші обов'язкові
платежі

1. До загальнодержавних належать такі податки та інші обов'язкові платежі:

а) податок на добавлену вартість;

б) акцизний збір;

в) податок на доходи підприємств і організацій;

г) прибутковий податок з громадян;

д) мито;

е) державне мито;

є) податок на майно підприємств;

ж) податок на нерухоме майно громадян;

з) плата за землю;

и) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

і) податок на промисел;

ї) плата по відшкодуванню витрат на геологорозвідувальні роботи;

й) плата за спеціальне використання природних ресурсів;

к) плата за забруднення навколишнього природного середовища;

л) відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг;

м)внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

н) внески до Фонду сприяння зайнятості населення;

о) внески до Фонду соціального страхування України;

п) внески до Пенсійного фонду України.

2. Загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України.

3. Порядок зарахування загальнодержавних податків та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається згідно з законодавством України.

4. Податки та інші обов'язкові платежі, зазначені в підпунктах "є" "і", "й" - "л" пункту 1 цієї статті, на території Республіки Крим встановлюються Верховною Радою Республіки Крим. При цьому ставки податків та інших обов'язкових платежів визначаються в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України.

Стаття 15. Місцеві податки і збори

1. До місцевих податків і зборів належать:

а) готельний збір;

б) збір за парковку автомобілів;

в) ринковий збір;

г) збір за видачу ордера на квартиру;

д) курортний збір;

е) збір за участь у бігах на іподромі;

є) збір за виграш на бігах на іподромі;

ж) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

з) податок з реклами;

и) збір за право використання місцевої символіки;

і) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

ї) збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;

й) комунальний податок;

к) збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

л) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі.

2. Місцеві податки і збори, порядок їх сплати встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України, крім збору за проїзд автотранспорту, що прямує за кордон по території прикордонних областей, який встановлюється обласними Радами народних депутатів.

3. Суми податків і зборів, зазначені у цій статті, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавчими актами України.

Стаття 16. Джерела сплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів

1. Податки та збори, зазначені у підпунктах "а", "б" і "д" пункту 1 статті 14 цього Закону, включаються до ціни товарів (робіт, послуг) і сплачуються юридичними особами за рахунок виручки від реалізації незалежно від результатів їх фінансово-господарської діяльності, фізичними особами за рахунок своїх доходів.

2. Податок, зазначений у підпункті "в" пункту 1 статті 14 цього Закону, сплачується юридичними особами за рахунок доходу (прибутку), податки, зазначені у підпункті "є" пункту 1 статті 14 та у підпунктах "е","і" - "л" пункту 1 статті 15 цього Закону, - за рахунок доходу (прибутку), що залишається в їх розпорядженні після сплати обов'язкових платежів.

3. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, зазначені у підпунктах "е", "з", "и", "ї", "л" - "п" пункту 1 статті 14, у підпунктах "а" - "в", "з", "и" пункту 1 статті 15 цього Закону, внесені за рахунок коштів юридичних осіб, а також громадян, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва, відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг).

4. Обов'язкові платежі, зазначені у підпунктах "й" і "к" пункту 1 статті 14 цього Закону, в межах установлених нормативів (лімітів) сплачуються за рахунок собівартості, а понад нормативи (ліміти) - за рахунок прибутку (доходу), що залишається у розпорядженні юридичних осіб.

5. Фізичні особи сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі, зазначені у статтях 14 і 15 цього Закону, за рахунок власних доходів.

Розділ III
Заключні положення

Стаття 17. Порядок сплати податків та інших обов'язкових
платежів

Сплата податків та інших обов'язкових платежів провадиться у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Податки та інші обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства включаються до ціни товарів (робіт, послуг) або відносяться на їх собівартість, сплачуються незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності.

Стаття 18. Усунення подвійного оподаткування

1. Сума доходу або прибутку, одержана підприємствами, об'єднаннями і організаціями, їх філіями, відділеннями за кордоном, включається до загальної суми доходу (прибутку), що підлягає оподаткуванню в Україні, і враховується при визначенні розміру податку.

Суми податку на доход (прибуток), одержані за межами території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, сплачені підприємствами, об'єднаннями і організаціями, їх філіями, відділеннями за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав, зараховуються під час сплати ними податку з доходів (прибутку) в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум не може перевищувати суми податку з доходів (прибутку), що підлягає сплаті в Україні, стосовно доходу (прибутку), одержаного за кордоном.

2. Доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні.

Суми прибуткового податку, сплачені за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав громадянами з постійним місцем проживання в Україні, зараховуються під час сплати ними прибуткового податку в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми прибуткового податку, що підлягає сплаті цими особами в Україні.

3. Суми податку на нерухоме майно громадян, сплачені за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, за об'єкти, що знаходяться за її межами, зараховуються під час сплати ними податку на об'єкти в Україні. При цьому розмір зарахованих сум податку, сплачених за межами України, не може перевищувати суми, що підлягає сплаті цими особами в Україні.

4. Зарахування сплачених за межами України сум податків, зазначених у пунктах 1-3 цієї статті, провадиться за умови письмового підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави щодо факту сплати податку та наявності міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленням від сплати податку.

Стаття 19. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про оподаткування, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 20. Контроль за справлянням податків та інших
обов'язкових платежів

Контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків та інших обов'язкових платежів здійснюється державними податковими інспекціями та іншими органами державної виконавчої влади в межах повноважень, визначених законодавчими актами".

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 2 лютого 1994 року
N 3904-XII