Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ЗАКОН

( Закон втратив чинність з 12.08.2012, крім частини
четвертої статті 17, абзаців другого і третього
частини другої статті 19, пунктів 1 і 2 частини
першої статті 21, які втрачають чинність з дня
набрання чинності Кримінальним процесуальним
кодекс
ом України, згідно із Законом
N 5083-VI від 05.07.20
12 )

Про Державну податкову службу
в Українській РСР

Виходячи з Декларації про державний суверенітет України, цей Закон Визначає права, обов'язки і відповідальність державних податкових інспекцій при стягненні ними податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійсненні контролю за правильністю обчислення і сплати цих платежів, а також за додержанням податкового законодавства.

РОЗДІЛ I

Загальні положення

Стаття 1. Структура державної податкової служби в Українській РСР

Державна податкова служба в Українській РСР створюється при Раді Міністрів Української РСР у складі Головної державної податкової інспекції Української РСР і державних податкових інспекцій по областях, містах і районах у містах.

Стаття 2. Головні завдання державних податкових інспекцій

Головним завданням державної податкової інспекції є забезпечення додержання законодавства про податки, повний облік всіх платників податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійснення контролю і забезпечення правильності обчислення та сплати цих платежів.

Стаття 3. Законодавство, яким керуються державні
податкові інспекції

Державні податкові інспекції у своїй діяльності керуються Конституцією Української РСР, цим Законом, іншими законами і рішеннями Верховної Ради Української РСР та місцевих Рад народних депутатів.

Стаття 4. Підпорядкованість державних податкових інспекцій

Державні податкові інспекції підпорядковуються вищестоящим інспекціям і свою практичну діяльність здійснюють у тісній взаємодії з органами державного управління республіки та виконавчими комітетами Рад народних депутатів.

Державні податкові інспекції усіх рівнів координують свою роботу з фінансовими органами, банківськими установами, органами внутрішніх справ, суду, прокуратури, арбітражу, іншими контролюючими органами.

Стаття 5. Призначення працівників державних
податкових інспекцій

Головну державну податкову інспекцію Української РСР очолює начальник, який призначається Радою Міністрів Української РСР. Начальники державних податкових інспекцій по областях, містах Києву і Севастополю призначаються начальником Головної державної податкової інспекції Української РСР, а начальники державних податкових інспекцій по районах, містах і районах у містах - начальниками вищестоящих державних податкових інспекцій за поданням відповідних виконавчих комітетів Рад народних депутатів.

Стаття 6. Фінансування державних податкових інспекцій

Видатки на утримання державних податкових інспекцій визначаються Радою Міністрів Української РСР і фінансуються з республіканського бюджету.

Рада Міністрів Української РСР встановлює для працівників державних податкових інспекцій персональні звання, спеціальну форму та відзнаки.

Стаття 7. Статус державних податкових інспекцій

Державні податкові інспекції є юридичними особами, мають самостійний кошторис видатків, поточні рахунки в установах банків і печатки із зображенням Державного герба Української РСР та своїм найменуванням.

РОЗДІЛ II

Основні функції державних податкових інспекцій

Головна державна податкова інспекція Української РСР виконує такі функції:

1) проводить безпосередньо і організує роботу державних податкових інспекцій по здійсненню контролю за додержанням законодавства про податки та інші платежі у бюджет, а також за порядком зайняття індивідуальною трудовою діяльністю;

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

3) розробляє і видає інструктивні, методичні вказівки та інші нормативні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки та інші платежі у бюджет;

4) розробляє форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших платежів у бюджет, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями роботу;

5) роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів про податки й інші платежі у бюджет і організує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями;

6) організує роботу державних податкових інспекцій:

по обліку, оцінці та реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави та скарбів;

по проведенню перевірок правильності стягнення і збереження коштів, одержаних у сплату державного мита, а також при здійсненні касових операцій викононавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів, по прийманню від населення коштів у сплату податкових платежів;

7) проводить обстеження та перевірки організації роботи державних податкових інспекцій усіх рівнів управління, за результатами яких вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;

8) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

9) здійснює заходи щодо створення інформаційної системи, автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації і комп'ютеризації робіт державних податкових інспекцій.

Стаття 9. Функції державних податкових інспекцій
по областях та містах з районним поділом

Державні податкові інспекції по областях і містах з районним поділом здійснюють функції стосовно до функцій, передбачених у статті 8 цього Закону.

У випадках, коли вказані державні податкові інспекції безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків або інших платежів у бюджет, вони виконують стосовно цих платників ті ж функції, що і державні податкові інспекції по районах у містах і містах без районного поділу.

Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій по районах,
районах у містах і містах без районного поділу

Державні податкові інспекції по районах, районах у містах і містах без районного поділу виконують такі функції:

1) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки та інші платежі у бюджет;

2) забезпечують своєчасний і повний облік платників податків та інших платежів у бюджет, а також правильність обчислення цих платежів громадянам Української РСР та інших радянських республік, іноземним громадянам і особам без громадянства;

3) контролюють своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів балансів, податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням платежів у бюджет, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення прибутку, доходу, інших об'єктів оподаткування і обчислення податків та інших платежів у бюджет;

4) контролюють додержання громадянами законодавства про індивідуальну трудову діяльність;

5) забезпечують правильність застосування та своєчасність стягнення фінансових санкцій, передбачених цим законом та іншими законодавчими актами Української РСР за порушення зобов'язань перед бюджетом, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені службовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

6) передають правоохоронним органам матеріали про факти порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, а також подають в арбітражі і суди позови до підприємств, установ, організацій та громадян про стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за незаконними угодами, та в інших випадках одержання коштів без установлених законом підстав;

7) одержують від підприємств, установ, організацій, фінансових органів і установ банків документи про суми податків та інших платежів, які підлягають сплаті і фактично надійшли у бюджет, мають виключне право входження в будь-які інформаційні системи, що пов'язані з підприємництвом;

8) здійснюють роботу по обліку, оцінці та реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, та скарбів;

9) розглядають заяви, пропозиції та скарги громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування і скарги на дії службових осіб державних податкових інспекцій.

РОЗДІЛ III

Права, обов'язки і відповідальність
державних податкових інспекцій

Стаття 11. Права державних податкових інспекцій

Головній державній податковій інспекції Української РСР, державним податковим інспекціям по областях, районах і містах надається право:

1) здійснювати у будь-яких суб'єктах підприємництва, розташованих на території республіки, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають при перевірках;

2) одержувати необхідні для цілей оподаткування відомості, довідки, документи і копії з них про діяльність підприємств, установ, організацій і громадян, що перевіряються, від інших підприємств, установ, організацій (включаючи банки та інші фінансово-кредитні установи) і громадян;

3) при здійсненні своїх повноважень обстежувати (з додержанням відповідних правил) будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ, організацій і громадян, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження. У випадках відмови керівників підприємств, установ, організацій, а також громадян допустити службових осіб державних податкових інспекцій до обстеження зазначених приміщень державні податкові інспекції мають право визначати оподатковуваний доход таких підприємств, установ, організацій і громадян на підставі документів, що свідчать про одержання ними доходів, а стосовно громадян - із урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю;

4) вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки та інші обов'язкові платежі у бюджет і законодавства про індивідуальну трудову діяльність та контролювати їх виконання;

5) зупиняти операції підприємств, установ і організацій по розрахункових, інших рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у випадках відмови у проведенні документальної перевірки, чи допуску працівників інспекції для обстеження приміщень, які використовуються для одержання доходів, неподання (або відмови подати) державним податковим інспекціям та їх службовим особам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів у бюджет;

6) вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) прибутку (доходу) або інших об'єктів від оподаткування, а у громадян, які порушують порядок заняття індивідуальною трудовою діяльністю, - патенти або реєстраційні посвідчення з наступною передачею матеріалів про порушення виконавчим комітетам Рад народних депутатів, що видали дозвіл на заняття зазначеною діяльністю;

7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення:

всієї суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) або суми податку за інший прихований (необчислений) об'єкт оподаткування і штрафу у двократному розмірі тієї ж суми, а при повторному порушенні протягом року штрафу в п'ятикратному розмірі;

50 відсотків належних сум податків або інших обов'язкових платежів за відсутність обліку прибутку (доходу) або ведення цього обліку з порушенням установленого порядку, а також за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, звітів, розрахунків та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів у бюджет;

8) стягувати в бюджет недоїмки по податках та інших обов'язкових платежах у бюджет, а також суми штрафів та інших санкцій, передбачених пунктом 7 цієї статті та іншими законодавчими актами Української РСР, з підприємств, установ і організацій у безспірному, а з громадян - у судовому порядку або через нотаріальні контори за виконавчими надписами;

9) подавати в арбітражі та суди позови до підприємств, установ, організацій і громадян про стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за незаконними угодами, та в інших випадках одержання коштів без установлених законом підстав;

10) накладати адміністративні штрафи:

на службових осіб підприємств, установ і організацій винних у приховуванні (заниженні) прибутку (доходу) або приховуванні (необчисленні) інших об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку або веденні його з порушенням установленого порядку і перекрученні бухгалтерських звітів, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших платежів у бюджет, - у розмірі середньомісячної заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі двох середньомісячних плат;

на громадян, винних у порушенні порядку заняття індивідуальною трудовою діяльністю, або тих, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона, а також на громадян, винних у відсутності обліку доходів або у веденні його з порушенням встановленого порядку, неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи, чи у включенні до декларації перекручених даних, - у розмірі середньомісячного доходу, що підлягає оподаткуванню, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення, - в розмірі двох середньомісячних доходів, що підлягають оподаткуванню;

на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян, які не виконують перелічених у пунктах 2-5 цієї ж статті вимог державних податкових інспекцій та їх службових осіб, - у розмірі відповідно середньомісячної заробітної плати і середньомісячного доходу, що підлягає оподаткуванню.

Права державних податкових інспекцій, передбачені пунктами 1-4 та 6 цієї статті Закону, надаються службовим особам цих інспекцій, а права, передбачені пунктами 5, 7-10 цієї ж статті, - тільки начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам.

Стаття 12. Скасування рішень державних податкових інспекцій

Головній державній податковій інспекції Української РСР надається право скасовувати рішення державних податкових інспекцій по областях та містах Києву і Севастополю в разі невідповідності їх чинному законодавству, а державним податковим інспекціям по областях, містах - рішення нижчестоящих державних податкових інспекцій за тих же умов.

Рішення Головної державної податкової інспекції Української РСР може бути скасовано судом.

Стаття 13. Обов'язки і відповідальність службових осіб
державних податкових інспекцій

Службові особи державних податкових інспекцій зобов'язані суворо додержуватись Конституції Української РСР, законів Української РСР, прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, що охороняються законом. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних податкових інспекцій своїх обов'язків вони притягуються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Суми податків та інші обов'язкові платежі, неправильно стягнуті державними податковими інспекціями, підлягають поверненню в триденний строк, а збитки, завдані неправомірними діями їх службових осіб, - відшкодуванню за рахунок коштів республіканського бюджету та коштів службових осіб державних податкових інспекцій.

Службові особи державних податкових інспекцій забезпечують дотримання комерційної та службової таємниці.

Стаття 14. Розгляд скарг на дії службових осіб
державних податкових інспекцій

Скарги на дії службових осіб державних податкових інспекцій подаються до тих державних податкових інспекцій, яким вони безпосередньо підпорядковані.

Скарги розглядаються і рішення до них приймаються не пізніш як у місячний строк з моменту їх надходження. Рішення по скаргах можуть бути оскаржені до вищестоящої державної податкової інспекції. В разі незгоди громадян з прийнятим рішенням дії службових осіб в такий же строк можуть бути оскаржені до суду, який розглядає скаргу протягом місяця.

Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії службових осіб державних податкових інспекцій.

Оскарження дій службових осіб державних податкових інспекцій, пов'язаних з накладенням адміністративного стягнення, провадиться відповідно до чинного законодавства Української РСР про адміністративні правопорушення.

РОЗДІЛ IV

Правовий захист працівників державних
податкових інспекцій

Стаття 15. Взаємовідносини державних податкових інспекцій з
правоохоронними органами

Працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти працівникам державних податкових інспекцій у виконанні ними службових обов'язків та припиняти дії службових осіб і окремих громадян, які перешкоджають виконанню працівниками державних податкових інспекцій покладених на них функцій.

Стаття 16. Охорона особистих і майнових прав працівників
державних податкових інспекцій

Працівники державних податкових інспекцій при виконанні службових обов'язків є представниками держави і охороняються законом нарівні з працівниками правоохоронних органів.

Збитки, завдані працівникові державної податкової інспекції або його майну, пов'язані з виконанням ним службових обов'язків, компенсуються в установленому чинним законодавством порядку.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 4 грудня 1990 року
N 509-XII