Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ
21 січня 1993 року N 7-93
м.Київ

Про державне мито

( Внесены изменения Законом N 483/96-ВР от 12.11.96 )

* Текст цього Декрету наведено з урахуванням змін і доповнень,
внесених Декретом Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 1993 р. N 43-93 та законами України
від 19 листопада 1993 р. N 3629-XII,
від 25 лютого 1994 р. N 4047-XII,
від 30 червня 1994 р. N 68/94-ВР,
від 28 лютого 1995 р. N 75/95-ВР,
від 2 березня 1995 р. N 82/95-ВР,
від 11 липня 1995 р. N 297/95-ВР та
від 20 лютого 1996 р. N 53/96-ВР.

Стаття 1. Платники державного мита

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита

Державне мито справляється:

1) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті відносно релігійних організацій, з касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів;

2) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до арбітражних судів, та заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за нововиявленими обставинами;

3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільских, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

4) за реєстрацію актів громадянського стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану і свідоцтв у зв'язку зі зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів громадянського стану;

5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів: за реєстрацію національних паспортів іноземних громадян або документів, що їх замінюють; за видачу або продовження посвідок на проживання; за видачу візи до національного паспорта іноземного громадянина або документа, що його замінює, на право виїзду з України та в'їзду в Україну, також із заяв про прийняття до громадянства України і про вихід з громадянства України;

6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам Укреши закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії;

7) за реєстрацію громадян або реєстрацію місця проживання;

8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;

9) за операції з цінними паперами;

10) за операції, що здійснюються на товарних, сировинних та інших біржах, крім валютних;

11) за проведення аукціону:

12) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підриманням їх чинності.

Стаття 3. Розміри ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

-----------------------------------------------------------------------
 Найменування документів і дій, за які
 справляється мито                                 Розміри ставок
 -----------------------------------------------------------------------
 1. Із заяв і скарг, що подаються до
  суду, та за видачу судом копій
  документів:
     а) із позовних заяв                   5 відсотків ціни позову
     б) із скарг на неправомірні дії ор-   0,05 неоподатковуваного мі-
 ганів державного управління і службо-     німуму доходів громадян
 вих осіб, що ущемлюють права громадян
     в) із позовних заяв про розірван-     0,15 -"-
 ня шлюбу
     із позовних заяв про розірвання
 повторного шлюбу                          0,25 -"-
     у разі поділу майна при розір-        мито  визначається відповід-
 ванні шлюбу                               но до ціни позову згідно з
                                           підпунктом "а" цього пункту
     г) позовних заяв про розірван-        0,03 неоподатковуваного мі-
 ня шлюбу з особами,  визнаними у          німуму доходів громадян
 встановленому порядку безвісно від-
 сутніми або недієздатними внаслідок
 душевної хвороби чи недоумства, або
 з особами, засудженими до позбавден-
 ня волі на строк не менше трьох років
     д) із позовних заяв про зміну або
 розірвання договору найму жилих при-      0,05
 міщень, про продовження строку прий-
 няття спадщини, про скасування арешту
 на майно та з інших позовних заяв не-
 майнового характеру (або таких, що не
 підлягають оцінці)
     е) із заяв (скарг) у справах окре-    0,05 -"-
 мого провадження
     є) із позовних заяв з переддоговір-   0,13 -"-
 них спорів
     ж) із позовних заяв про розгляд       1,0 -"-
 питань захисту честі та гідності
     з) із касаційних скарг на рішення     50 відсотків ставки, що
 судів і скарг на рішення, що набрали      підлягає сплаті у разі по-
 законної сили                             дання позовної заяви, іншої
                                           заяви та скарги, а з майно-
                                           вих спорів - ставки, обчис-
                                           леної виходячи з оспорюва-
                                           ної суми
     и) за повторну видачу копії судо-     0,02 неоподатковуваного мі-
 вого рішення, вироку, ухвали та іншої     німуму доходів громадян за
 постанови суду                            кожну копію

 2. Із заяв, що подаються до арбітражних
 судів:
     а) із позовних заяв майнового         5 відсотків ціни позову, але
 характеру                                 не менше  0,23 неоподаткову-
                                           ваного мінімуму доходів гро-
                                           мадян
     б) із позовних заяв немайнового       3 неоподатковуваних мініму-
 характеру, в тому числі із заяв про       мів доходів громадян
 визнання недійсними повністю або част-
 ково актів ненормативного характеру;
 із заяв кредиторів про порушення
 справ про банкрутство, а також із заяв
 кредиторів, які звертаються з майнови-
 ми вимогами до боржника після оголо-
 шення про порушення  оправки про банк-
 рутство
      в) із позовних заяв з спорів, що
 виникають під час укладання, зміни або
 розірвання господарських договорів,
 які підлягають розгляду:
     у Вищому Арбітражному Суді України    6 неоподатковуваних мініму-
                                           мумів доходів громадян
     в інших арбітражних судах             5,0
     г) із заяв про перевірку рішень,      50 відсотків ставки, що під-
 ухвал, постанов у порядку нагляду, а      лягає сплаті у разі подання
 також про їх перегляд за нововияв-        заяви для розгляду спору в
 леними обставинам                         першій інстанції, а із спорів
                                           майнового  характеру  - 50
                                           відсотків ставки, обчисленої
                                           виходячи з оспорюваної суми
 3. За нотаріальні дії, вчинювані дер-
 жавними нотаріальними конторами і ви-
 конавчими комітетами сільських, селищ-
 них, міських Рад народних депутатів:
     а) за посвідчення договорів від-
 чуження жилих будинків, квартир, дач,
 садових будинків, гаражів, а та-
 кож іншого нерухомого майна:
     дітям, одному з подружжя, батькам     1 відсоток суми договору,
                                           але не менше 0,2 неоподат-
                                           ковуваного мінімуму дохо-
                                           дів громадян
     іншим  особам                         5 відсотків суми договору,
                                           але не менше 0,5 неоподат-
                                           ковуваного мінімуму дохо-
                                           дів громадян
     б) за посвідчення договорів відчу-    5 відсотків суми договору,
 ження  земельних ділянок, що перебува-    але не менше 1 неоподатко-
 ють  у власності громадян                 вуваного мінімуму доходів
                                           громадян
     в) за посвідчення договорів купів-    0,1 відсотка вартості майна,
 лі-продажу майна державних  підпри-       що викуповується, або
 ємств, а також за посвідчення договорів   предмета застави
 застави
     г) за посвідчення договорів відчу-
 ження транспортних засобів, інших само-
 хідних машин і механізмів:
     дітям, одному з подружжя, батькам     1 відсоток суми договору,
                                           не нижчої дійсної вартос-
                                           ті транспортного засобу,
                                           іншої самохідної машини,
                                           механізму
     іншим  особам                         5 -"-
     д) за посвідчення інших договорів,    5 відсотків суми договору,
 що підлягають оцінці                      але не менше 0,05 неоподат-
                                           ковуваного мінімуму дохо-
                                           дів громадян
     е) за посвідчення договорів поділу    0,05 неоподатковуваного мі-
 майна, договорів поруки та інших угод,    німуму доходів громадян
 що не підлягають оцінці
     є) за посвідчення заповітів           0,05 -"-
     ж) за видачу свідоцтва про право
 на спадщину:
     одному з подружжя, батькам, повно-    0,5 відсотка суми спадщини
 літнім дітям
     онукам, правнукам, братам, сестрам,
 діду, бабі                                -"-
     іншим спадкоємцям                     -"-
     з) за видачу подружжю свідоцтва       0,03 неоподатковуваного мі-
 про право власності на частку в спільно-  німуму доходів громадян
 му майні, нажитому за час шлюбу
     и) за посвідчення доручень на пра-
 во користування і розпорядження майном,
 крім транспортних засобів, інших само-
 хідних машин і механізмів, та здійснення
 кредитних операцій:
     дітям, одному з подружжя, батькам     0,03 -"-
     іншим громадянам                      0,1  -"-
     і) за посвідчення доручень на пра-
 во користування і розпорядження транс-
 портними засобами:
     дітям, одному з подружжя, батькам     0,1 -"-
     іншим громадянам                      0,3 -"-
     ї) за посвідчення загальних дору-     мито визначається за став-
 чень на право користування майном,        ками, передбаченими відповід-
 включаючи  транспортні засоби             но підп. "й" або "ї" цього
                                           пункту
     й) за посвідчення інших доручень      0,02 неоподатковуваного
                                           мінімуму доходів громадян
     к) за вжиття заходів до охорони       2 -"-
 спадкового майна
     л) за вчинення морського протесту     0,3 -"-
     м) за вчинення протестів векселів,    0,3 -"-
 пред'явленя чеків до платежу і посвід-
 чення неоплати чеків
     н) на засвідчення вірності перек-     0,3 -"-
 ладу документа з однієї мови на іншу
 (за сторінку)
     о) за вчинення виконавчих написів     2 відсотки суми, що стягуєть-
                                           ся, але не менше 0,01 неопо-
                                           датковуваного мінімуму дохо-
                                           дів громадян
     п) за засвідчення вірності копій      0,01 неоподатковуваного міні-
 документів та витягів з них (за сторінку) муму доходів громадян
     р) за засідчення справжності кож-     0,02  -"-
 ного підпису на документах, у тому чис-
 лі справжності підпису перекладача (за
 кожний документ)
     с) за передачу заяв громадян, дер-    0,03 неоподатковуваного мі-
 жавних  установ, підприємств та органі-   німуму доходів громадян
 зацій, селянських (фермерських) госпо-
 дарств, колективних сільськогосподар-
 ських підприємств, кооперативних об'-
 єднань, об'єднань громадян іншим гро-
 мадянам, державним  установам, підпри-
 ємствам і організаціям, селянським (фер-
 мерським)  господарствам, колективним
 сільськогосподарським підприємствам,
 іншим  кооперативним об'єднанням та
 об'єднанням громадян і вчинення інших
 нотаріальних дій, крім зазначених у під-
 пунктах "а"-"с" цього пункту
     т) за видачу дублікатів нотаріально   0,03 -"-
 посвідчених документів
 4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані  у розмірі встановлених ста-
 за межами  нотаріальної контори, вико-    вок за відповідні дії (крім
 навчого комітету сільської, селищної,     цього сплачуються фактичні
 міської Рад народних депутатів за місцем  витрати, пов'язані а виїздом
 надання послуг                            для вчинення дій)
 5. За вчинення актів громадянського стану:
     а) за реєстрацію шлюбу                0,5    неоподатковуваного
                                           мінімуму доходів громадян
     б) за реєстрацію розірвання шлюбу:
     за взаємною згодою подружжя,          0,5 -"-
     яке не має повнолітніх дітей
     на підставі рішення суду, якщо        від 0,5 до 1 неоподатковува-
     обоє подружжя перебувають у           ного мінімуму доходів гро-
     першому шлюбі                         мадян - з одного або обох
                                           із подружжя
     на підставі рішення суду, якщо        від 1 до 1,5 неоподатковува-
     одне з подружжя перебуває у           ного мінімуму доходів грома-
     повторному шлюбі                      дян - з одного або обох із
                                           подружжя
     з особами, визнаними у встановле-     0,03 неоподатковуваного мі-
     ному порядку безвісно відсутніми      німуму доходів громадян
     або недієздатними внаслідок душев-
     ної хвороби чи недоумства, або з
     особами, засудженими за скоєння
     злочину до позбавлення волі на
     строк не менше трьох років
     в) за реєстрацію зміни прізвища,      0,3 -"-
 імені та по батькові (крім зміни у разі
 реєстрації шлюбу)
     г) за реєстрацію повторної зміни      3 -"-
 прізвища,імені та по батькові,не пов'яза-
 ною з реєстрацією шлюбу
     д) за видачу свідоцтва у зв'язку з    0,02 -"-
 зміною, доповненням, виправленням і по-
 новленням записів про реєстрацію актів
 громадянського стану
     е) за видачу повторних свідоцтв       0,03 -"-
 про реєстрацію актів громадянського
 стану
 6. За вчинення інших дій:
     а) за видачу паспорта громадянина
 України:
      вперше неповнолітнім громадя-        0,1 неоподатковуваного
      нам                                  мінімуму доходів громадян
      у разі обміну нині чинного пас-      0,2  -"-
      порта
      в інших випадках                     1 -"-
      б) за видачу паспорта громадянина
 України для виїзду за кордон або
 продовження строку дії цього паспорта:
      на території України                 5 -"-
      за межами України                    за тарифом консульського
                                           збору України
     в) за перереєстрацію загально-        2 неоподатковуваних міні-
 громадянського закордонного паспорта      мумів доходів громадян
     г) за видачу посвідчення особі        5 -"-
 без громадянства для виїзду за кордон
 або продовження строку дії посвідчення
     д) за оформлення іноземним гро-       у розмірах, що встановлю-
 мадянам та особам без громадянства віз    ються Кабінетом Міністрів
 для в'їзду в Україну, виїзду з України    України
 та транзитного проїзду через територію
 України
     е) за внесення будь-яких змін до      0,5 неоподатковуваного міні-
 виданих раніше документів, зазначених     муму доходів громадян
 у підпунктах "б" і "г" цього пункту
 (крім продовження строку їх дії)
     є) за видачу документів громадя-      0,3 -"-
 нам України, іноземним громадянам і
 особам без громадянства про запрошен-
 ня в Україну
     ж) за видачу або продовження строку
 дії посвідки на проживання в Україні
 іноземним громадянам та особам без
 громадянства:
     на постійне проживання                0,5 неоподатковуваного міні-
                                           муму доходів громадян
     на тимчасове проживання               0,2 -"-
     з) за реєстрацію національних         0,05 -"-
 паспортів іноземних громадян або до-
 кументів, що їх замінюють
     и) за видачу документів громадянам    0,5 -"-
 України, які проживають у прикордонних
 районах, на право перетинання державного
 кордону України у спрощеному порядку
     і) за видачу іноземним громадянам і   у розмірах, передбачених за
 особам без громадянства посвідки на       видачу відповідних первинних
 проживання замість загубленої             документів
     ї) за подання заяв про прийняття      0,5 неоподатковуваного міні-
 у громадянство України                    муму доходів громадян
     й) за подання заяв про вихід з        6 неоподатковуваних мініму-
 громадянства України                      мумів доходів громадян
     к) за видачу замість загублених       у розмірах, передбачених за
 паспортів або документів, які їх замі-    видачу відповідних первинних
 нюють  на право виїзду за кордон або      документів
 документів про запрошення в Україну
     л) за дострокове (до десяти робо-     ставки державного мита за
 чих днів) оформлення документів, перед-   вчинення відповідних дій
 бачених підпунктами "б", "в" і "є" цього  збільшуються на 100 відсот-
 пункту, за заявами громадян               ків
     м) за прописку громадян або ре-       0,05 неоподатковуваного мі-
 єстрацію місця проживання                 німуму доходів громадян
     н) за видачу громадянам України       ставки державного мита за
 паспортів для виїзду за кордон, докумен-  відповідні дії знижуються на
 тів, які їх замінюють, а також аа продов- 50 відсотків
 ження  строку дії цих документів учасни-
 кам громадянської і Великої Вітчизняної
 воєн, інших бойових операцій щодо захис-
 ту СРСР і Української РСР з числа війсь-
 ковослужбовців, які проходили службу у
 військових частинах, штабах і установах,
 що входили до складу діючої армії, та ко-
 лишнім партизанам
     о) за консульські дії, які прова-     за тарифами консульських
 дяться за кордоном і на території Укра-   зборів України
 їни
     п) за операції з цінними паперами:
     за реєстрацію інформації про          0,1 відсотка номінальної вар-
     емісію цінних паперів                 тості емісії цінних паперів
     у разі укладання угоди                0,2 відсотка суми, зазначеної
                                            в угоді
     за видачу приватизаційних паперів     0,3 відсотка номінального
                                           значення приватизаційних
                                           паперів
     р) за операції, які здійснюються на
 товарних, сировинних та інших біржах,
 крім валютних:
     з угоди на суму до 1 мільйона         0,5 відсотка суми, зазначеної
     карбованців                           в угоді
     з угоди на суму від 1 до 10 міль-     0,25 -"-
     йонів карбованців
     з угоди на суму понад 10 мільйо-      0,1 -"-
     нів карбованців
     за продаж брокерського місця          0,5 відсотка фактичної вар-
                                           тості укладеної угоди
     с) за проведення аукціону             1 відсоток загальної вартос-
                                           ті реалізованих на аукціоні
                                           товарів
     т) за видачу дозволів на право        0,02 неоподатковуваного мі-
 полювання та рибальства                   німуму доходів громадян
     у) за дії, пов'язані з одержан-
 ням патентів на сорти рослин і підтри-
 манням їх чинності:
     за подання заявки на видачу па-       0,5 -"-
     тенту України на сорт рослин
     за видачу або переоформлення          1 неоподатковуваний міні-
     на прохання заявника патенту          мум доходів громадян
     на сорт
     за подання клопотання про про-        1 -"-
     довжепня  строку дії патенту
     за підтримання чинності патенту       у таких розмірах неоподат-
     щорічно, починаючи з дати над-        ковуваного мінімуму дохо-
     ходження  заявки про його видачу: дів громадян:
       за перший  рік                      0,1
       за другий рік                       0,15
       за третій рік                       0,2
       за четвертий рік                    0,25
       за п'ятий рік                       0,3
       за шостий рік                       0,4
       за сьомий рік                       0,5
       за восьмий рік                      0,6
       за дев'ятий рік                     0,8
       за десятий - двадцятий роки         1
       за кожний рік продовженого
       строку дії патенту (двадцять
       перший  - тридцятий роки)           1
     за сплату річного мита протягом       розмір мита збільшується
     шести місяців після закінчення        на 50 відсотків
     встановленого строку його сплати
     за підтримання чинності патенту,      розмір річного мита змен-
     за яким опубліковано заяву його       шується на 50 відсотків
     власника про надання будь-кому
     відкритої ліцензії
 -----------------------------------------------------------------------

Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита

Від сплати державного мита звільняються:

1) позивачі - робітники та службовці - за позовами про стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають з трудових правовідносин; члени колективних сільськогосподарських підприємств, працівники селянських (фермерських) господарств - за позовами до колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств про оплату праці та за іншими вимогами, пов'язаними з трудовою діяльністю;

2) позивачі - за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки;

3) громадяни - із касаційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної сили, у справах про розірвання шлюбу;

4) позивачі - за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;

5) позивачі - за позовами про стягнення аліментів;

6) сторони - із спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, а також пов'язаних з виплатою грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";

7) органи соціального страхування та органи соціального забезпечення - за регресними позовами про стягнення з особи, яка заподіяла шкоду, сум допомоги й пенсій, виплачених потерпілому або членам його сім'ї, а органи соціального забезпечення - також за позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій;

8) позивачі - за позовами про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;

9) громадяни - за видачу або засвідчення вірності копій документів, необхідних для призначення та одержання державних допомоги і пенсій, а також у справах опіки та усиновлення (удочеріння);

10) державні й громадські органи, підприємства, установи, організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, із заявами до суду щодо захисті прав та інтересів інших осіб;

11) органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або арбітражного суду про визнання недійсними актів інших органів місцевого та регіонального самоврядування, місцевих державних адміністрацій, підприємств, об'єднань, організацій і установ, які ущемлюють іх повноваження;

органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або арбітражного суду про стягнення з підприємства, об'єднання, організації, установи і громадян збитків, завданих інтересам населення, місцевому господарству, навколишньому середовищу їхніми рішеннями, діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів місцевого та регіонального самоврядування;

органи місцевого та регіонального самоирядування - за позовами до суду або арбітражного суду про припинення права власності на земельну ділянку;

12) місцеві державні адміністрації - за позовами до арбітражного суду про визнання недійсними актів органів місцевого та регіонального самоврядування, що суперечать чинному законодавству:

13) громадяни - за реєстрацію народження, смерті, усиновлення (удочеріння) та встановлення батьківства, за видачу їм свідоцтв про зміну, доповнення й виправлення записів актів про народження у випадках встановлення батьківства, усиновлення (удочеріння), а також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрації актів громадянського стану органами запису актів громадянського стану;

14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтва і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок:

фінансові органи та державні податкові інспекції - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та арбітражного суду;

органи державного контролю за цінами - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та арбітражного суду;

16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою; на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку; на житловий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали у цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

на житлові будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;

на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки;

на майно осіб селянського (фермерського) господарства, якщо вони є членами цього господарства;

17) неповнолітні - за видачу їм паспорта громадянина України (нового зразка) та видачу свідоцтва про право на спадщину;

18) громадяни, віднесені до першої та другої категорій потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

громадяни, віднесені до третьої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісті, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II груп;

19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбувають житлові будинки з надвірними будівлями (крім м.Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир;

20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службовім паспортів України та посвідчень особи моряка;

21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним із Чорнобильською катастрофою;

22) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний зі смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку зі смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;

24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;

25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;

26) іноземні туристи - за реєстрацію іноземних паспортів;

27) позивачі - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство лісового господарства України та їхні органи на місцях, підприємства Укрзалізниці, що здійснюють захист лісонасаджень, органи рибоохорони - у справах стягнення коштів на покриття шкоди, заподіяної державі забрудненням навколишнього середовища, порушенням лісового законодавства та нераціональним використанням природних ресурсів і рибних запасів;

28) українські добровільні товариства "Спілка Чорнобиль", Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України"- за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій;

29) Національниій банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;

30) Генеральна прокуратура України та її органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду в інтересах громадян і державних юридичних осіб;

31) Центральна виборча комісія та виборчі комісії по виборах народних депутатів - із заяв про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати;

32) Фонд винаходів України - за дії, вказані в підпункті "у" пункту 6 статті 3 цього Декрету, а також за позовами, з якими він звертається до суду або арбітражного суду:

33) Українська державна страхова комерційна організація та її установи - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних з операціями обов'язкового страхування;

34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення;

35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами;

36) органи Антимонопольного комітету України - за позовами, з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства;

37) громадяни - за позовами про відшкодування збитків, завданих неповерненням у терміни, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, які були залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян.

Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів і Міністерства фінансів України із надання пільг щодо сплати державного мита

Місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а Міністерство фінансів України щодо державного мита, яке зараховується до державного бюджету України.

Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету

Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до арбітражного суду, із заяв про перевірку рішень, ухвал та постанов арбітражних судів у порядку нагляду, а також за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин, підтриманням їх чинності, яке зараховується до державного бюджету України.

Державне мито з позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що надходять з інших держав та розглядаються відповідними органами України, зараховується до державного бюджету України.

Стаття 7. Порядок сплати державного мита

Державне мито сплачується готівкою, митними марками шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.

З позовів, що подаються до суду та арбітражного суду в іноземній валюті, а також за дії та операції в іноземній валюті державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі коли розмір ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, державне мито сплачується в іноземній валюті з урахуванням курсу грошової одиниці Національного банку України, крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті.

Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно постійно проживають або знаходяться за межами Украї- ни, сплачують вказане в підпункту "у" пункту 6 статті 3 мито у вільно конвертованій валюті виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, еквівалентного 600 доларів США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною.

Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством фінансів України.

Стаття 8. Повернення державного мита

Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:

1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством;

2) повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а також відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітетів, міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій;

3) припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду, якщо справа не підлягає розглядові в суді чи арбітражному суді, а також коли позивачем не додержано встановленого для даної категорії справ порядку доарбітражного врегулювання спору або коли позов подано недієздатною особою;

4) скасування в установленому порядку рішення суду, припинення провадження у справі, якщо справа не підлягає розглядові в судах, або якщо заінтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового розв'язання спору і можливість застосування цього порядку втрачено, якщо при цьому державне мито було вже стягнуто в доход бюджету;

5) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

Стаття 9. Відповідальність за правильність справляння державного мита

Керівники установ, що справляють державне мито, несуть відповідальність за правильність його справляння, а також за своєчасність та повноту внесення до бюджету, відповідно до закону України "Про державну податкову службу в Україні".

За несвоєчасне та неповне внесення державного мита до бюджету стягується пеня в розмірі 0,2 відсотка за кожний день прострочки.

Стаття 10. Органи, що здійснюють контроль за справлянням державного мита

Міністерство фінансів України, Головна державна податкова інспекція України, місцеві фінансові органи та державні податкові інспекції проводять ревізії та перевірки правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх установах, що його справляють.

Стаття 11. Заключні положення

1. Зупиняється дія Закону України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12. ст. 170).

2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати мита.

3. Цей Декрет набуває чинності з дня його опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОВОВ