Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 169 від 15.08.96
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 1996 р. за N 475/1500

Про затвердження Положення про бухгалтерський облік
фінансових результатів від здійснення операцій, що
підлягають патентуванню

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 244 від 19.11.
96
N 268 від 05.12.
97
N 135 від 23.06.9
8 )

На виконання Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню (додається).

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України 15 серпня 1996 року
N 169
( В редакції Наказу Мінфіну N 135 від 23.06.98 )

Положення
про бухгалтерський облік фінансових результатів від
здійснення операцій, що підлягають патентуванню

1. Це Положення поширюється на підприємства й організації, які проваджують діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ).

2. Бухгалтерський облік операцій та результатів діяльності ведеться відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року N 250, з урахуванням нижченаведеного.

3. Якщо підприємство, організація проваджує тільки ті види підприємницької діяльності, на які придбано спеціальний торговий патент, то облік доходів і витрат ведеться за видами доходів та економічними елементами затрат, фінансові результати визначаються в цілому по підприємству, організації.

4. Якщо підприємство, організація, крім підприємницької діяльності, на яку придбано спеціальний торговий патент, проваджує інші види підприємницької діяльності, то облік доходів, витрат та визначення фінансових результатів ведеться за видами діяльності, включаючи діяльність, на яку придбано спеціальний торговий патент.

5. Доходи від провадження підприємницької діяльності підприємствами, організаціями визначаються безпосередньо на підставі первинних облікових документів, якими оформляються факти здійснення операцій з підприємницької діяльності (продаж товарів та іноземної валюти, надання побутових послуг і послуг у сфері грального бізнесу, виробництво продукції і виконання робіт тощо).

Суб'єкти, що надають послуги грального бізнесу, до доходів включають суму від продажу клієнтам жетонів (фішок) на отримання послуг грального бізнесу з відображенням за кредитом рахунку 46 "Реалізація" і дебетом рахунку 50 "Каса".

Доходи від провадження підприємницької діяльності, на яку придбано спеціальний торговий патент, відображаються за датою одержання плати за товари і послуги, а при розрахунках за товари і послуги банківською платіжною карткою - за датою одержання квитанції (сліпа).

6. Облік витрат, пов'язаних з провадженням тільки тієї діяльності, на яку придбано спеціальний торговий патент, суб'єкт підприємницької діяльності веде за такими елементами затрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів і нематеріальних активів, інші витрати.

7. Витрати обігу, пов'язані з провадженням торговельної діяльності, на яку придбано спеціальний торговий патент, відображаються за дебетом рахунку 44 "Витрати обігу", з якого вони щомісячно повністю (без розподілу) списуються в кореспонденції з дебетом рахунку 80 "Прибутки і збитки".

Витрати, пов'язані з провадженням діяльності з надання побутових послуг, на яку придбано спеціальний торговий патент, відображаються за дебетом рахунку 20 "Основне виробництво", з якого щомісячно повністю списуються в кореспонденції з дебетом рахунку 46 "Реалізація".

Витрати, пов'язані з провадженням діяльності з надання послуг грального бізнесу, відображаються за дебетом рахунку 20 "Основне виробництво", з якого щомісячно повністю списуються в дебет рахунку 46 "Реалізація".

Порядок бухгалтерського обліку витрат, пов'язаних з торгівлею готівковими валютними цінностями, встановлено Положенням з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року N 29 (зареєстровано Міністерством юстиції України 20 лютого 1996 року за N 82/1107).

8. Витрати, пов'язані з провадженням підприємницької діяльності, поділяються на прямі та непрямі.

9. Прямі витрати (заробітна плата, вартість використаних матеріалів, знос (амортизація) майна, енергія на технологічні цілі тощо) на провадження підприємницької діяльності підлягають обліку за дебетом рахунків обліку затрат на виробництво та витрат обігу за окремими видами такої діяльності, включаючи діяльність, на яку придбано спеціальний торговий патент, за прямими ознаками на підставі первинних облікових документів, якими оформляються факти витрачання (нарахування) прямих затрат, з використанням окремого субрахунку для кожного виду діяльності.

Вартість проданих (реалізованих) товарів, як частина затрат суб'єкта підприємницької діяльності, за прямими ознаками на підставі товарних (товарно-грошових) звітів відображається за продажними цінами за дебетом рахунку 46 "Реалізація".

Суб'єкти грального бізнесу суму грошових та/або вартість майнових виграшів, грошей за повернуті клієнтами до каси жетони (фішки) та вартість поповнення гральних автоматів майновими виграшами відображають за дебетом рахунку 46 "Реалізація" і кредитом рахунку обліку грошової готівки та товарно-матеріальних цінностей.

10. Непрямі витрати підприємства, організації, що за прямими ознаками та відсутністю приладів обліку не можуть бути включені безпосередньо до витрат на провадження конкретного виду підприємницької діяльності (загальногосподарські та інші витрати на організацію та обслуговування виробництва), зараховуються до витрат на провадження конкретних видів такої діяльності, включаючи діяльність, на яку придбано спеціальний торговий патент, за таким розподілом:

1) амортизація будівель, приміщень, плата за оренду будівель, приміщень та витрати на опалення будівель, приміщень, у яких провадиться кілька видів підприємницької діяльності, - пропорційно площі будівель, приміщення, на якій провадиться кожний окремий вид підприємницької діяльності та здійснюються управлінські функції;

2) амортизація інших основних фондів, що одночасно використовуються для провадження кількох видів підприємницької діяльності, - пропорційно часу їх використання для провадження відповідного виду підприємницької діяльності та здійснення управлінських функцій, пропорційно первісній вартості інших основних фондів з урахуванням часу їх використання для провадження відповідного виду підприємницької діяльності та здійснення управлінських функцій;

3) витрати на електроенергію - пропорційно потужності електроприладів (печей, автоматів, машин, апаратів, освітлювальної арматури тощо), які використовуються для провадження відповідного виду підприємницької діяльності та здійснення управлінських функцій;

4) збір на обов'язкове соціальне страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення - пропорційно прямим затратам на заробітну плату працівників, зайнятих відповідними видами підприємницької діяльності (крім діяльності, на яку придбано спеціальний торговий патент) та здійсненням управлінських функцій;

5) збір до Державного інноваційного фонду, відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування - пропорційно доходним показникам відповідного виду підприємницької діяльності (крім діяльності, на яку придбано спеціальний торговий патент), до яких застосовуються встановлені ставки (розміри) відрахувань;

6) загальногосподарські витрати (заробітна плата обслуговуючого та управлінського персоналу, обов'язкові відрахування, оплата послуг банків та підприємств зв'язку, витрати на охорону, на утримання приміщень для здійснення управлінських функцій тощо) - пропорційно фактично виконаному за звітний місяць обсягу діяльності відповідного виду (обсяг побутових послуг, обсяг доходу з торгівлі готівковими валютними цінностями, обсяг торгового доходу, виручка від реалізації (надання) послуг грального бізнесу, обсяг товарної продукції, обсяг виконаних робіт тощо).

Обсяг торгового доходу за звітний місяць визначається за сумою товарних надбавок, що припадають на реалізовані товари (сума способом сторно за кредитом рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки", за звітний місяць), зменшеною на суму податку на додану вартість у продажній вартості реалізованих товарів.

Обсяг доходу з торгівлі готівковими валютними цінностями за звітний місяць визначається за різницею між виручкою від продажу іноземної валюти та її еквівалентом за курсом Національного банку України, скоригованою на суму валютної маржі, що у звітному місяці припадає на продану іноземну валюту (субрахунок 4 "Валютна маржа" рахунку 42 "Торговельна націнка").

Виручка від реалізації (надання) послуг грального бізнесу за звітний місяць визначається за різницею між сумою, що наведена в абзаці другому пункту 5, та сумою, що наведена в абзаці третьому пункту 9 цього Положення.

11. Витрати, пов'язані з попередньою оплатою вартості спеціального торгового патенту, пільгового торгового патенту та торгового патенту, а також одноразова плата, що вноситься під час придбання торгового патенту, відображаються за дебетом рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" у кореспонденції з рахунком 51 "Розрахунковий рахунок".

12. Попередня плата за спеціальний торговий патент у тому звітному місяці, за який її попередньо сплачено, включається до витрат виробництва та обігу в сумі, що відноситься до цього звітного місяця, записом за дебетом рахунків 20 "Основне виробництво", 44 "Витрати обігу" у кореспонденції з кредитом рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" з відображенням у складі таких елементів затрат:

"Відрахування на соціальні заходи" - у розмірі 25 відсотків суми попередньої плати за спеціальний торговий патент, що відноситься до цього звітного місяця;

"Інші витрати" - у розмірі 75 відсотків суми попередньої плати за спеціальний торговий патент, що відноситься до цього звітного місяця.

13. Попередня плата за торговий патент у тому звітному періоді, за який її попередньо сплачено (місяць, квартал), з рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" списується в сумі, що відноситься до цього звітного періоду, в дебет рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом".

14. Одноразова плата, що сплачена під час придбання торгового патенту, відображається в останньому місяці дії торгового патенту в порядку, встановленому пунктом 13 цього Положення.

15. Попередня оплата за пільговий торговий патент відображається у першому місяці дії пільгового торгового патенту в порядку, встановленому пунктом 13 цього Положення.

16. Плата за торговий патент і пільговий торговий патент, що наведена у пунктах 14 і 15 цього Положення, відображається в бухгалтерській звітності як фактично внесена до бюджету сума податку на прибуток.

Плата за спеціальний торговий патент, що наведена у пункті 12 цього Положення, відображається в бухгалтерській звітності у складі належних за розрахунком до сплати і фактично сплачених до бюджету інших податків і платежів.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко