Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 грудня 1991 р. N 353
м. Київ

( Постанову відмінено згідно
Постанови Кабінету Міністрів України
N 1819 від 13.12.20
00 )

Питання Державної інспекції
України по контролю за цінами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 922 від 22.08.
97
N 1504 від 31.12.
97 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію України по контролю за цінами, що додається.

2. Запровадити персональні звання для керівних працівників і спеціалістів органів державного контролю за цінами та встановити доплати за ці звання згідно з додатком.

3. Міністерствам і відомствам України та іншим органам, яким надано право встановлювати фіксовані ціни й тарифи на продукцію, товари та послуги або здійснювати їх регулювання, надсилати Державній інспекції України по контролю за цінами по одному примірнику прейскурантів та інших нормативних матеріалів з питань ціноутворення протягом п'яти днів з дня їх прийняття.

Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам у зазначений строк подавати відповідним державним інспекціям по контролю за цінами прийняті ними рішення та інші документи з питань встановлення та застосування цін.

4. Міністерству фінансів України передбачати починаючи з 1992 року в проектах республіканського бюджету відрахування на соціальний розвиток колективів органів державного контролю за цінами в розмірі 5 процентів від сум, що вилучаються в доход бюджету за порушення порядку встановлення і застосування цін.

Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів передбачати такі відрахування в проектах місцевих бюджетів.

Державній інспекції України по контролю за цінами за погодженням з Міністерством фінансів України затвердити положення про порядок зарахування вказаних коштів на спеціальні рахунки та їх використання.

( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1504 від 31.12.97 )

5. ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 922 від 22.08.97 ) Надати службовим особам державних інспекцій по контролю за цінами право безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), електропоїздами приміського сполучення та автобусами приміських і внутрірайонних маршрутів.

Перший віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК

Державний секретар Кабінету Міністрів України В.ПєХОТА

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1991 р. N 353

Положення
про Державну інспекцію
України по контролю за цінами

1. Державна інспекція України по контролю за цінами (Держцінінспекція України) є центральним органом державного управління, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

2. Державна інспекція України по контролю за цінами у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та іншими рішеннями Верховної Ради України та її Президії, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї компетенції Державна інспекція організує виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

Державна інспекція узагальнює практику застосування законодавства з питань цін і ціноутворення, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Головними завданнями Державної інспекції України по контролю за цінами є:

а) здійснення державного контролю за дотриманням встановленого порядку затвердження й застосування цін і тарифів у міністерствах і відомствах, державних, кооперативних і громадських підприємствах, організаціях і установах, а також на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, заснованих за іншими формами власності, включаючи спільні підприємства, об'єднання й організації за участю радянських та іноземних юридичних осіб і громадян (надалі - суб'єкти підприємництва), розташованих на території України, та зміцнення дисципліни цін в усіх галузях народного господарства;

б) захист законних інтересів громадян, викоренення фактів зловживань суб'єктами підприємництва з метою одержання незаконних доходів за рахунок завищення цін, забезпечення невідворотності застосування економічних санкцій по виявлених фактах порушення державної дисципліни цін, висвітлення через засоби масової інформації результатів перевірок;

в) перевірка обгрунтованості затверджуваних міністерствами і відомствами України, об'єднаннями, підприємствами та організаціями в межах їхньої компетенції, незалежно від форм власності й господарювання, цін і тарифів, стану організації та ефективності роботи відомчого контролю за цінами;

г) координація роботи єдиної системи органів державного контролю за цінами з іншими контролюючими органами та громадськими об'єднаннями.

4. Державна інспекція України по контролю за цінами при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з іншими органами державного управління України, Кримської АРСР, з органами місцевого самоврядування.

5. Державна інспекція України по контролю за цінами та підвідомчі їй державні інспекції в Кримській АРСР, областях, містах Києві і Севастополі, до яких входять державні інспектори в містах, районах і районах у містах, становлять єдину систему органів державного контролю за цінами.

6. Державна інспекція України по контролю за цінами відповідно до покладених на неї завдань:

а) здійснює перевірки додержання визначеного чинним законодавством порядку встановлення і застосування цін та їх економічного обгрунтування в усіх галузях народного господарства в тісній взаємодії з податковими інспекціями, правоохоронними та іншими контролюючими органами, громадськими об'єднаннями, організує роботу підвідомчих інспекцій;

б) розробляє плани роботи єдиної системи органів державного контролю за цінами у взаємодії з іншими контролюючими органами та громадськими об'єднаннями;

в) перевіряє постановку відомчого контролю за дотриманням порядку встановлення і застосування цін, подає методичну допомогу міністерствам і відомствам України, об'єднанням, підприємствам та організаціям;

г) контролює дотримання прав і обов'язків об'єднань, підприємств та організацій з питань ціноутворення, вносить в необхідних випадках Уряду України пропозиції про скасування прийнятих з цих питань органами галузевого і територіального управління рішень, що суперечать чинному законодавству;

д) позбавляє суб'єкти підприємництва права застосовувати договірні (вільні) ціни у разі надмірного їх зростання та скорочення виробництва товарів у натуральних показниках, а також скасовує ціни і тарифи, затверджені з порушенням вимог актів законодавства України з питань ціноутворення, з одночасним внесенням відповідним органам управління пропозицій про встановлення фіксованих або регульованих цін і тарифів;

є) дає обов'язкові для виконання міністерствами і відомствами України, об'єднаннями, підприємствами та організаціями вказівки про усунення порушень дисципліни цін, причин і умов, що породжують ці порушення;

ж) розробляє і видає інструктивні та методичні вказівки, інші нормативні документи і дає роз'яснення про порядок застосування законодавчих актів з питань контролю за цінами;

з) застосовує до суб'єктів підприємництва економічні санкції відповідно до чинного законодавства за порушення порядку встановлення і застосування цін;

і) розглядає справи про адміністративні правопорушення;

к) проводить перевірки організації роботи підвідомчих їй державних інспекцій по контролю за цінами, за результатами яких вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень; у необхідних випадках заслуховує звіти керівників підвідомчих інспекцій про стан контрольної роботи, подає методичну та практичну допомогу в її організації, вивчає позитивний досвід роботи і поширює його серед працівників системи;

л) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

м) одержує, узагальнює й аналізує звіти підвідомчих їй державних інспекцій по контролю за цінами про результати роботи, розробляє та здійснює заходи щодо підвищення ефективності контролю;

н) вносить відповідним органам ціноутворення пропозиції про вдосконалення порядку формування цін з метою забезпечення відповідності їх реальним умовам виробництва й реалізації продукції та послуг, посилення впливу цін на підвищення ефективності суспільного виробництва та поліпшення якості продукції;

о) здійснює заходи щодо створення інформаційних систем і комп'ютеризації робіт в органах державного контролю за цінами.

Державні інспекції по контролю за цінами в Кримській АРСР, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють функції, передбачені цим пунктом, за винятком підпунктів "д", "ж", "к", "м".

7. Державна інспекція України по контролю за цінами має право:

а) проводити у будь-яких суб'єктах підприємництва, розташованих на території України, перевірки бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій тощо, пов'язаних з установленням і застосуванням цін, а також одержувати необхідні пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають при перевірках;

б) одержувати необхідні для перевірки порядку встановлення й застосування цін і тарифів відомості, довідки, інші документи та копії з них про рівень і економічну обгрунтованість цін на товари, їх техніко-економічні характеристики, ефективність, споживчі властивості тощо від об'єднань, підприємств та організацій (включаючи органи стандартизації, статистики, банки та інші);

в) при здійсненні своїх повноважень обстежувати з додержанням відповідних правил виробничі, складські, торговельні та інші приміщення об'єднань, підприємств та організацій, що використовуються для виготовлення, зберігання й реалізації товарів і сировини, а також організації та надання різних послуг;

г) вимагати від керівників та інших службових осіб суб'єктів підприємництва, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про порядок установлення і застосування цін;

д) припиняти операції суб'єктів підприємництва по рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у разі відмови в проведенні перевірки чи допуску працівників державних інспекцій по контролю за цінами для обстеження виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються для виготовлення, зберігання та реалізації сировини і товарів, неподання (або відмови у поданні) органам державного контролю за цінами та їхнім службовим особам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з установленням і застосуванням цін;

є) приймати рішення про застосування до суб'єктів підприємництва передбачених чинним законодавством економічних санкцій за порушення порядку встановлення і застосування цін;

ж) відповідно до чинного законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недотриманням установленого порядку формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням законних вимог органів державного контролю за цінами та їхніх службових осіб.

Начальники державних інспекцій по контролю за цінами та їхні заступники від імені органів державного контролю за цінами мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, а також приймати рішення про застосування економічних санкцій і припинення операцій по рахунках суб'єктів підприємництва в установах банку;

з) скасовувати рішення підвідомчих їй державних інспекцій, а також прийняті ними постанови про накладення штрафу на осіб, винних у порушеннях. Стягнуті суми підлягають поверненню за рахунок коштів тих бюджетів і позабюджетних фондів, в які вони були зараховані.

8. За результатами перевірок суб'єктів підприємництва службовими особами органів державного контролю за цінами складаються акти, в яких детально відображаються факти виявлених порушень законодавчих та інших нормативних актів щодо встановлення і застосування цін, визначається сума, що підлягає вилученню в доход бюджету. При необхідності до акта додаються копії документів, які підтверджують порушення або дії службових осіб, що призвели до порушень.

Акти підписуються перевіряючими і керівниками, головними (старшими) бухгалтерами перевірених об'єктів. У разі незгоди з фактами, викладеними в актах, керівники, головні (старші) бухгалтери об'єднань, підприємств та організацій зобов'язані підписати акт і можуть зробити запис про свої заперечення, одночасно додати письмові пояснення і мотивуючі документи. Заперечення та пояснення не дають права на припинення виконання даних органами контролю вказівок про усунення порушень. Один примірник акта передається керівнику об'єднання, підприємства, організації.

9. Службові особи органів державного контролю за цінами при виявленні на суб'єктах підприємництва фактів порушень, за які винні особи підлягають притягненню цими органами до адміністративної відповідальності, крім актів перевірок складають протоколи про вчинення адміністративного правопорушення і надсилають їх відповідній державній інспекції по контролю за цінами для розгляду згідно з чинним законодавством України про адміністративні правопорушення.

10. Державна інспекція України по контролю за цінами в межах своєї компетенції видає на основі і на виконання чинного законодавства України накази та інструкції, в необхідних випадках разом з іншими органами державного і господарського управління та громадськими об'єднаннями спільні акти, а також організує і перевіряє їх виконання.

11. Державна інспекція України по контролю за цінами організує свою роботу на основі поєднання єдиноначальності й колегіальності в обговоренні та розв'язанні питань, що входять до її компетенції, з встановленням персональної відповідальності службових осіб за стан справ на дорученій ділянці роботи і виконання визначених завдань.

12. Державну інспекцію України по контролю за цінами очолює начальник, який призначається Кабінетом Міністрів України.

Начальник Державної інспекції України по контролю за цінами має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками начальника проводиться начальником Державної інспекції.

13. В Державній інспекції України по контролю за цінами утворюється колегія в складі начальника Державної інспекції, заступників начальника за посадою, а також інших керівних працівників Державної інспекції.

Колегія Державної інспекції на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає найважливіші питання організації виконання завдань, які стоять перед органами державного контролю за цінами, заслуховує звіти керівників підрозділів центрального апарату та начальників підвідомчих їй державних інспекцій по контролю за цінами з питань організації їх роботи, добору і підготовки кадрів.

До складу колегії можуть входити керівники інших органів державного управління та представники відповідних громадських об'єднань.

Члени колегії Державної інспекції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Державної інспекції.

14. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Державної інспекції України по контролю за цінами та її органів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Структура і штатний розпис центрального апарату Державної інспекції України по контролю за цінами затверджуються її начальником.

15. Державна інспекція України по контролю за цінами та підвідомчі їй державні інспекції по контролю за цінами в Кримській АРСР, областях, містах Києві і Севастополі утримуються за рахунок коштів республіканського бюджету України.

16. Державна інспекція України по контролю за цінами та підвідомчі їй державні інспекції по контролю за цінами в Кримській АРСР, областях, містах Києві і Севастополі є юридичними особами, мають самостійні баланси, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.