Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 квітня 1998 р. N 469
м. Київ

Про затвердження Положення про атестацію
державних науково-дослідних установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про атестацію державних науково-дослідних установ, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1998 р. N 469

Положення
про атестацію державних науково-дослідних установ

Загальні питання

1. Атестація державних науково-дослідних установ (далі - атестація) - це комплекс заходів, спрямованих на оцінку рівня розвитку науково-технічного потенціалу установ, результатів їх наукової діяльності.

2. Атестація державних науково-дослідних установ проводиться один раз на три роки за рішенням Кабінету Міністрів України.

3. Організаційно-методичне забезпечення атестації державних науково-дослідних установ покладається на Міннауки, а науково-дослідних установ Національної академії наук та галузевих академій наук - на їх президії.

4. Атестація включає:

анкетування науково-дослідних установ;

галузеву експертизу зазначених установ з перевіркою в разі потреби анкетних відомостей;

міжгалузеву експертизу та визначення рейтингу науково-дослідних установ.

Анкетування науково-дослідних установ

5. Для атестації науково-дослідна установа подає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, Національній чи галузевій академії наук, до сфери управління яких вона належить, або Міннауки (якщо така підпорядкованість відсутня) анкету з відомостями про діяльність установи за три попередні календарні роки.

6. Анкета повинна включати відомості про:

наукові та науково-технічні кадри;

організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

організацію досліджень з певного науково-технічного напряму і про підрозділи та вчених, які забезпечують проведення цих досліджень, основні результати (опублікування монографій, статей, в тому числі за кордоном, одержання ліцензій, патентів тощо) та практичну цінність наукових результатів для окремих галузей та національної економіки в цілому, перспективи розвитку тощо;

наявність та визнання у світі наукових шкіл;

національне та міжнародне визнання наукових результатів (одержання премій, грантів, проведення конференцій тощо);

міжнародні наукові зв'язки;

матеріально-технічну та дослідно-експериментальну базу досліджень;

унікальні наукові об'єкти;

фінансово-економічну, комерційну, господарську та

зовнішньоекономічну діяльність;

інші відомості, що характеризують діяльність цієї установи.

7. Форма анкети розробляється Міннауки разом із Держкомстатом, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Національною і галузевими академіями наук та затверджується в установленому порядку як форма державної статистичної звітності.

Галузева експертиза науково-дослідних установ

8. Галузева експертиза науково-дослідних установ проводиться експертною комісією, утвореною міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління яких належить науково-дослідна установа. До складу експертної комісії включаються вчені та фахівці у відповідній галузі.

У разі коли науково-дослідна установа не належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, відповідну експертизу проводить експертна комісія Міннауки, до складу якої включаються працівники цього Міністерства та фахівці з відповідних напрямів науково-технічних досліджень.

9. Експертна комісія:

визначає оцінку рівня наукових досліджень та практичної цінності їх результатів;

аналізує рівень науково-технічного потенціалу науково-дослідної установи та ефективність його використання;

оцінює фінансово-економічну діяльність науково-дослідної установи.

10. Результати проведеної експертною комісією експертизи розглядаються та затверджуються колегією міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить науково-дослідна установа, і подаються до Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку України.

Міжгалузева експертиза та визначення рейтингу
науково-дослідних установ

11. Міжгалузева експертиза науково-дослідних установ проводиться міжгалузевою експертною групою, сформованою Комісією Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку України.

12. Міжгалузева експертна група визначає:

систему функціональних ознак та критерії оцінки науково-дослідних установ з урахуванням специфіки їх діяльності;

рейтинг науково-дослідних установ з урахуванням статистичних даних (питомих показників), критеріїв оцінки та результатів галузевої експертизи.

Експертиза та визначення рейтингу науково-дослідних
установ, які належать до сфери управління Національної
чи галузевої академії наук

13. Експертиза поданих на атестацію анкет науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Національної чи галузевої академії наук, та визначення їх рейтингу проводиться у порядку, що встановлюється президією відповідної академії наук, яка затверджує результати експертизи з висновками щодо визначення рейтингу і подає їх до Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку України.

Підготовка пропозицій щодо державної підтримки
науково-дослідних установ

14. На основі результатів галузевої та міжгалузевої експертизи Комісія Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку України розглядає результати атестації та затверджує обсяги фінансування науково-дослідних установ, які враховуються під час підготовки проектів державного бюджету та програми соціально-економічного розвитку України на черговий рік.

Результати атестації науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Національної чи галузевої академії наук, враховуються Комісією Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку України під час затвердження обсягів фінансування цих науково-дослідних установ.

Атестація науково-дослідної діяльності державних
вищих навчальних закладів

15. Атестація науково-дослідної діяльності державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації проводиться згідно з Положенням про акредитацію вищих закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 931.