Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 червня 1998 р. N 988
м. Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 87
6 від 04.06.20
03 )

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію
з проблем "нацистського золота" та компенсаційних
виплат жертвам нацизму

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з проблем "нацистського золота" та компенсаційних виплат жертвам нацизму (додається).

Перший віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1998 р. N 988

Положення
про Міжвідомчу комісію з проблем "нацистського
золота" та компенсаційних виплат жертвам нацизму

1. Міжвідомча комісія з проблем "нацистського золота" та компенсаційних виплат жертвам нацизму (далі - Міжвідомча комісія), утворена постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 640.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

розроблення всебічного правового та історичного обгрунтування справедливості вимог України щодо виділення їй відповідної частки "нацистського золота" і визначення принципів його розподілу шляхом повноцінних компенсаційних виплат жертвам націонал-соціалістських переслідувань - громадянам України;

аналіз і узагальнення фактичних даних щодо заподіяної Україні і її цивільному населенню матеріальної шкоди в період тимчасової окупації України в роки Другої світової війни;

встановлення і розвиток зв'язків з причетними до розв'язання проблеми "нацистського золота" та проблеми повноцінних компенсаційних виплат зарубіжними міжнародними та національними організаціями, установами, корпораціями, фірмами, включаючи урядові і парламентські структури, політичні партії, громадські рухи, благодійні фонди, конфесійні об'єднання;

здійснення та координація роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних установ, громадських організацій (за їх згодою) щодо збирання і систематизації відомостей про заподіяну у роки Другої світової війни матеріальної шкоди Україні в цілому, і фізичним особам з числа цивільного населення;

наукове обгрунтування статусу місць примусового тримання населення, створених нацистами на тимчасово окупованій території України у роки Другої світової війни, та категорій населення, яке у них утримувалося, аналіз і узагальнення архівних матеріалів з цього питання.

4. Міжвідомча комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних працівників центральних органів виконавчої влади, державних організацій з питань, що належать до її компетенції;

утворювати з метою виконання поставлених перед Міжвідомчою комісією завдань робочі групи з працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств і організацій ( за згодою їх керівників);

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади необхідну для своєї діяльності інформацію;

приймати рішення з питань, що належать до її компетенції.

5. Міжвідомча комісія працює у складі заступників керівників центральних органів виконавчої влади, державних та громадських установ і організацій, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 640.

Міжвідомчу комісію очолює голова, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Міжвідомчої комісії затверджує персональний склад комісії.

6. Рішення Міжвідомчої комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов'язковими для виконання.

7. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу в квартал. Рішення про проведення засідання приймає голова Комісії. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.

8. Рішення Міжвідомчої комісії оформляються у вигляді протоколів, які підписуються головою Комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

9. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії здійснює Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення".