Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про державну статистику

Цей Закон регулює правові відносини в галузі статистики і ведення первинного обліку, визначає повноваження та функції органів державної статистики і створює основу для ведення державної інформаційної системи України з метою одержання достовірної статистичної інформації про соціально-економічний розвиток України та її регіонів.

Державна політика в галузі статистики визначається Кабінетом Міністрів України і спрямована на створення єдиної системи первинного обліку та статистики, на визначення змісту і характеру статистичної діяльності на всій території України.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1
Законодавство України про державну статистику

Законодавство України про державну статистику сюіадається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього.

Стаття 2
Сфера застосування Закону

Закон поширюється на всіх юридичних осіб, розташованих на території України, а також на юридичних осіб України, що знаходяться за її межами; на всі розташовані на території України структурні одиниці, що не є юридичними особами і головні організації яких розташовані за її межами: на всіх фізичних осіб. які проживають на території України, незалежно віл їх громадянства.

Стаття 3
Головні завдання державної статистики

Головними завданнями державної статистики є:

реалізація державної політики в галузі статистики;

збирання, розробка, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному і соціальному житті України та її регіонів;

розробка і впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;

забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації;

забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених статистичних даних в межах чинного законодавства.

Розділ II
Організація державної статистики.
Державні статистичні спостережен
ня

Стаття 4
Органи державної статистики

Державну статистику в Україні здійснюють: Міністерство статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях, районах та містах. Вказані органи діють на підставі Положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях. районах та містах, а також підпорядковані міністерству підприємства, організації, установи становлять єдину систему органів державної статистики України.

Неправомірне втручання будь-яких державних органів, юридичних осіб, громадських об'єднань, службових та інших осіб у діяльність органів державної статистики з питань їх компетенції не допускається.

Стаття 5
Інші органи, що займаються державною статистикою

Крім органів державної статистики, державною статистикою займаються також міністерства і відомства України, інші юридичні особи для виконання завдань, що входять до їх компетенції відповідно до затверджених форм державної статистичної звітності.

Обсяги відомчої (галузевої) статистичної звітності визначаються міністерствами і відомствами самостійно за погодженням з органами державної статистики.

Стаття 6
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів державної статистики

Міністерство статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях, районах і містах утримуються за рахунок державного бюджету.

Підприємства, організації) установи, окремі підрозділи органів державної статистики можуть здійснювати свою діяльність на принципах господарського розрахунку.

Статистичні спостереження, що проводяться за планом статистичних робіт, затвердженим вищим органом, фінансуються з державного бюджету. Виконання додаткових робіт оплачується замовником.

Матеріально-технічне забезпечення органів державної статистики здійснюється відповідно до діючого порядку, встановленого Урядом України.

Стаття 7
Державні статистичні спостереження

Державні статистичні спостереження проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України органами державної статистики країни, а також міністерствами і відомствами України, іншими юридичними особами на підставі методології, програм і форм статистичної звітності, затверджених відповідними органами державної статистики.

Державні статистичні спостереження із залученням осіб, які не працюють в органах державної статистики, проводяться за рішеннями Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах, організація виконання вказаних робіт покладається на Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети відповідних Рад народних депутатів. Залучені до здійснення статистичних спостережень особи користуються правами і несуть відповідальність нарівні зі службовими особами органів державної статистики.

Розділ III
Подання та використання статистичних даних

Стаття 8
Подання статистичних даних

Усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці, перелічені в статті 2 цього Закону, подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень, безплатно, якщо інше не передбачено законодавством України.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за визначеними адресами. Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органами державної статистики.

Органи державної статистики подають статистичну інформацію до Верховної Ради України, адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Республіки Крим, Уряду Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів регіонального самоврядування, відповідних Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів, міністерств і відомств України та інших органів, які фінансуються за рахунок державного бюджету, Національного банку України у межах виділених із бюджету коштів на збирання та розробку цих даних.

Громадським об'єднанням, іншим юридичним особам і громадянам статистична інформація подається на платній основі, крім випадків, передбачених законодавством, при дотриманні державної та комерційної таємниці. В разі залучення наукових установ, громадських об'єднань, інших юридичних осіб, громадян до виконання завдань органів державної влади та управління статистична інформація подається їм безплатно.

Стаття 9
Використання статистичних даних

Первинні статистичні дані використовуються, як правило, для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.

Зібрані відомості про громадян можуть бути використані тільки знеособлено чи у зведеному вигляді, а щодо юридичних осіб - із збереженням державної та комерційної таємниці.

Використання статистичних даних засобами масової інформації, в наукових працях тощо можливе тільки з посиланням на їх джерело.

Розділ IV
Права і обов'язки органів державної статистики
та інших органів, що займаються державною статистикою

Стаття 10
Права органів державної статистики

Органи державної статистики мають право:

одержувати у встановленому порядку безплатно від усіх, на кого поширюється цей Закон, включаючи фінансові, банківські, митні та інші відомства і служби, і використовувати державну статистичну звітність та інші необхідні для проведення державних статистичних спостережень дані (на будь-якій стадії їх розробки), а також пояснення, що додаються до звітності;

одержувати від банківських установ в 10-денний термін інформацію про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької, некомерційної діяльності та громадським об'єднанням;

проводити за рішенням Кабінету Міністрів України серед населення статистичні спостереження, що стосуються його соціально-демографічного становища, підприємницької діяльності та сімейного бюджету;

вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність статистичних даних на об'єктах, що входять у сферу застосування цього Закону. Службові особи органів державної статистики мають право відвідувати згідно з діючим порядком об'єкти, що перевіряються;

приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, обліку і статистичної звітності;

у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних даних вимагати від підприємств, організацій, установ, юридичних осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, вносити виправлення до державної статистичної звітності, а при невиконанні цієї вимоги у визначені органами державної статистики строки самостійно вносити їх з наступним повідомленням відповідних підприємств, організацій, установ, юридичних осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, для виправлення в первинному та бухгалтерському обліку, інших взаємопов'язаних показниках;

вносити пропозиції щодо притягнення службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у порушенні вимог цього Закону, до відповідальності, передбаченої чинним законодавством;

відповідно до чинного законодавства накладати штрафи на службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, за порушення правил обліку та статистики;

публікувати дані статистичних спостережень;

укладати договори про співробітництво із статистичними органами інших держав та міжнародними статистичними організаціями;

виконувати на основі укладених угод госпрозрахункові інформаційно-аналітичні, обчислювальні та інші роботи, що оплачуються за рахунок замовників;

видавати і розповсюджувати статистичну інформацію на комерційній основі на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Рішення органів державної статистики в межах своєї компетенції є обов'язковими для виконання міністерствами і відомствами України, органами влади і управління на місцях, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами.

Стаття 11
Права інших органів, що займаються державною статистикою

Міністерства і відомства України, інші юридичні особи, що відповідно до статті 5 цього Закону займаються державною статистикою, мають право:

одержувати і використовувати статистичні дані для виконання робіт у порядку, передбаченому статтями 8 та 9 цього Закону;

здійснювати контроль за станом первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність статистичних даних у підзвітних одиницях.

Стаття 12
Обов'язки органів державної статистики

Органи державної статистики зобов'язані:

організовувати і здійснювати статистичне спостереження за ходом виконання державних програм соціально-економічного розвитку України, її регіонів і галузей народного господарства;

організовувати і забезпечувати збирання державної статистичної інформації, ведення сімейних бюджетів за їх погодженням, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових монографічних та інших обстежень;

здійснювати статистичне спостереження за ходом виконання рішень Верховної Ради України, її Президії, указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України з економічних і соціальних питань;

аналізувати структурну перебудову економіки, формування її багатоукладності, технічне переоснащення народного господарства, розвиток соціальної сфери, ринкові відносини, міждержавні, міжрегіональні зв'язки, еквівалентність обміну, формування ринку праці та товарного ринку, фінансове становище, рівень життя населення, соціальний захист громадян, ефективність суспільного виробництва, тенденції зміни цін і тарифів, стан навколишнього природного середовища, виконання природоохоронних заходів та інші процеси;

забезпечувати достовірність і об'єктивність статистичної інформації, її адекватність соціально-економічним явищам і процесам;

забезпечувати у встановленому порядку статистичною і аналітичною інформацією органи державної влади та управління;

забезпечувати гласність статистичних даних. Подавати засобам масової інформації поточні та річні підсумки соціально-економічного становища України, регіонів і галузей народного господарства, дані про рівень життя населення, видавати статистичні збірники, бюлетені;

огляди, прес-випуски та інші статистичні матеріали, проводити прес-конференції та інші заходи;

розробляти і вдосконалювати методологію статистичних показників для висвітлення процесів соціально-економічного розвитку Україні, її регіонів і галузей народного господарства;

впроваджувати в практику державної статистики систему міжнародних статистичних стандартів;

затверджувати форми, програми та інструкції державних статистичних спостережень та типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення;

встановлювати коди і вести Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України;

забезпечувати видачу на платній основі зведеної державної статистичної інформації юридичним і фізичним особам на їх прохання, крім випадків, передбачених цим Законом;

забезпечувати збереження і захист статистичної інформації, дотримання державної та комерційної таємниці юридичних осіб, знеособлення даних про фізичних осіб;

проводити міжнародні і міжрегіональні статистичні зіставлення.

Стаття 13
Обов'язки інших органів, що займаються державною статистикою

Міністерства і відомства України, інші юридичні особи, що займаються державною статистикою, зобов'язані:

організовувати збирання від підзвітних одиниць даних державних статистичних спостережень та їх розробку;

забезпечувати достовірність статистичної інформації;

подавати органам державної статистики на їх вимогу статистичні дані, передбачені державною статистичною звітністю, та інші необхідні для проведення державних статистичних спостережень дані;

дотримувати державної та комерційної таємниці юридичних осіб, знеособлювати дані про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

Розділ V
Відповідальність за порушення цього закону

Стаття 14
Відповідальність за порушення порядку подання даних державних
статистичних спостережень

Службові особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю і не подають статистичних даних для проведення державних статистичних спостережень або подають їх недостовірними чи з запізненням, не забезпечують належного стану первинного обліку, порушують порядок ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Стаття 15
Відповідальність за порушення, допущені при використанні статистичних даних

Працівники органів державної статистики та інших органів, які згідно із статтею 5 цього Закону займаються державною статистикою, за порушення вимог Закону про збирання і використання статистичних даних, приховування або перекручення статистичної інформації несуть відповідальність згідно з законодавством.

Службові особи та громадяни, які використовують статистичні дані в засобах масової інформації, наукових працях тощо без посилання на їх джерело, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Президент України Л.КРАВЧУК

17 вересня 1992 року
N 2614-XII