Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 липня 1998 р. N 1094
Київ

Про державну експертизу з енергозбереження

Відповідно до Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про державну експертизу з енергозбереження (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання вимог Положення про державну експертизу з енергозбереження.

3. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики за погодженням з Державним комітетом з енергозбереження протягом 1998 року привести у відповідність із Законом України "Про енергозбереження" організаційно-методичні стандарти України в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, передбачивши введення в нормативні документи розділів з енергозбереження, які підлягають державній експертизі з енергозбереження.

4. Державному комітетові з енергозбереження у тримісячний термін за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки розробити інструкцію про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження.

5. Органам Державної митної служби здійснювати починаючи з 1 січня 1999 р. митне оформлення продукції за наявності позитивного висновку експертизи з енергозбереження документації на придбані енергоємну техніку, технології та матеріали відповідно до переліку, що затверджується Державним комітетом з енергозбереження.

Перший віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1998 р. N 1094

Положення
про державну експертизу з енергозбереження

1. Це Положення визначає порядок проведення державної експертизи з енергозбереження (далі - експертиза) об'єктів, які підлягають експертизі.

2. Експертиза - це система заходів щодо встановлення відповідності законодавству з питань енергозбереження, стандартам, нормам і нормативам енергозбереження виробничої діяльності підприємств, установ і організацій, проектів схем розвитку та розміщення продуктивних сил, проектів розвитку галузей суспільного виробництва, територіальних схем енергозабезпечення, інструктивно-методичних і нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології та матеріалів, енерготехнологічної частини техніко-економічних обгрунтувань і проектів будівництва нових та розширення діючих об'єктів і підприємств, іншої передпланової та передпроектної документації, документів і матеріалів, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження, з метою досягнення якомога більшої ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження сучасних досягнень техніки і технологій у галузях суспільного виробництва.

3. Мета експертизи - запобігання впровадженню неефективних технологій, виготовленню неефективної техніки, обладнання, приладів, побутової техніки, пов'язаних з видобуванням, переробкою, виробництвом, транспортуванням, зберіганням та використанням усіх видів паливно-енергетичних ресурсів.

4. Проведення експертизи є обов'язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Перелік об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження, визначено в додатку до цього Положення.

5. Основними завданнями експертизи є:

визначення відповідності управлінської, інвестиційної та іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, виробництвом, транспортуванням, зберіганням та споживанням паливно-енергетичних ресурсів, законодавству з питань енергозбереження;

встановлення відповідності передпроектних, передпланових, проектних та інших рішень вимогам нормативно-правової та нормативно-технічної документації з питань енергозбереження;

підготовка експертних висновків, пов'язаних з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження;

участь у проведенні енерготехнологічних обстежень підприємств, установ і організацій усіх форм власності з питань енергозбереження та у підготовці рекомендацій щодо пріоритетного кредитування енергозберігаючих заходів.

6. Організацію проведення державної експертизи з енергозбереження забезпечує Держкоменергозбереження. Експертизу проводять Державна інспекція з енергозбереження з залученням інших організацій відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) та за погодженням з Держкоменергозбереження.

Експертна діяльність проводиться на договірній основі.

Додаток
до Положення про державну
експертизу з енергозбереження

Перелік
об'єктів, які підлягають державній експертизі
з енергозбереження

Інвестиційні проекти в будівництві та інші, пов'язані з видобуванням, переробкою, виробництвом, транспортуванням, зберіганням та споживанням паливно-енергетичних ресурсів

Проекти схем енергозабезпечення підприємств

Передпроектна документація на види діяльності та проекти, реалізація яких пов'язана з видобуванням, переробкою, виробництвом, транспортуванням, зберіганням та споживанням паливно-енергетичних ресурсів*

Енерготехнологічна частина техніко-економічних обгрунтувань будівництва нових об'єктів та підприємств**

Енерготехнологічна частина техніко-економічних обгрунтувань розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об'єктів та підприємств**

Енерготехнологічна частина проектів будівництва нових об'єктів та підприємств**

Енерготехнологічна частина проектів розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об'єктів та підприємств**

Проекти інструктивно-методичних актів***

Проекти нормативно-технічних актів***

Будівельні норми і правила***

Документація на створення нової енергоємної техніки і технологій****

Документація на створення нових енергоємних матеріалів*****

Документація на придбання за імпортом нової енергоємної техніки, технологій, енергоємних матеріалів

Виробничі об'єкти підприємств, установ, організацій, житлові будинки та об'єкти сільськогосподарського виробництва усіх форм власності

Обладнання, побутова техніка, нагрівальні та освітлювальні прилади, що створюються в Україні******

Енергетичні паспорти обладнання, режимні карти, технологічні інструкції та інструкції з експлуатації

Документація на прилади, системи комплексного вимірювання і обліку паливно-енергетичних ресурсів та лічильники електричної, теплової енергії, газу, води тощо

Міжгалузеві, галузеві та регіональні методики нормування та норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві

Обладнання, побутова техніка, нагрівальні та освітлювальні прилади, інші прилади та устаткування, які підлягають державній експертизі з енергозбереження з ініціативи власника або оптових покупців

* Експертиза типових проектів здійснюється один раз до їх затвердження.

** Об'єкти та підприємства з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів 1 тис. тонн і більше в перерахунку на умовне паливо.

*** Документи, що регламентують, визначають та обумовлюють питомі витрати, нормативи та енергетичні характеристики споруд, будинків, обладнання, машин і механізмів, які використовують у процесі роботи паливно-енергетичні ресурси всіх типів або впливають на рівень їх загального споживання своїми конструктивними особливостями (товщина стін, теплопередача через окремі конструктивні деталі тощо).

**** До енергоємної техніки належить техніка потужністю 75 кВт (100 кінських сил) і вище, а до енергоємних технологій - такі, для яких у процесі їх впровадження річне споживання паливно-енергетичних ресурсів становить 100 тонн умовного палива і більше.

***** До енергоємних матеріалів належать металопрокат, будівельні матеріали тощо.

****** До цього типу обладнання належать обладнання та побутова техніка, які потребують дозволу державних інспекцій України (Держнаглядохоронпраці, Енергонагляду, Державної газової інспекції) на їх установку і використання і для яких споживання природного газу становить від 1 куб. м/год., котельні, потужність яких становить від 0,5 Гкал/год. (1 тонна пари/год.), а також електричне обладнання потужністю понад 5 кВт.