Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про заходи щодо захисту прав
фізичних осіб-вкладників комерційних
банків України

З метою забезпечення захисту інтересів фізичних осіб - вкладників комерційних банків, створення фінансових можливостей для відшкодування їм коштів у разі неможливості виконання банками вимог вкладників щодо повернення коштів відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України постановляю:

1. Створити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Затвердити Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів (додається).

3. Національному банку України та Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у двотижневий строк після набрання чинності цим Указом Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

4. Установити, що суми зборів, внесених комерційними банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, включаються до складу валових витрат цих банків.

5. Установити, що в разі недоступності вкладу в комерційному банку фізичній особі гарантується відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень.

Залежно від змін тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених комерційними банками від вкладників, розмір відшкодування збільшуватиметься.

6. Національному банку України у місячний строк після затвердження Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб:

перерахувати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб внесок держави та вжити заходів до створення адміністративної ради Фонду;

затвердити порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам.

7. Національному банку України та Квбінету Міністрів України привести свої акти у відповідність з цим Указом.

8. Цей Указ набирає чинності у порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ 10 вересня 1998 року
N 996/98

Затверджено
Указом Президента України
від 10 вересня 1998 року N 996\98

Положення
про порядок створення фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, формування та використання
його коштів

Розділ I. Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок утворення і функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також регулює правові відносини із забезпечення відшкодування коштів вкладникам між вкладниками, комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, та Фондом.

2. У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:

вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або іноземній валюті, які розміщені фізичною особою на її іменних рахунках в комерційному банку, що сплачує збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до чинного законодавства, умов договору. Залучення таким банком вкладів також може здійснюватися у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

вкладник - фізична особа (резидент або нерезидент), яка має вклад у комерційному банку, що сплачує збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

недоступність вкладів - це ситуація, за якої комерційний банк, що сплачує збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не може виконати вимог вкладників щодо повернення коштів та за рішенням арбітражного суду або Національного банку України призначено ліквідатора такого банку.

3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) гарантує кожному вкладнику комерційного банку, що сплачує збори до Фонду, відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень за станом на день, коли вклад став недоступним.

У разі розміщення вкладником в одному комерційному банку, що сплачує збори до Фонду, кількох вкладів відшкодуванню за рахунок коштів Фонду підлягає загальна сума вкладів, включаючи відсотки, незалежно від виду валюти, за станом на день, коли вклади стали недоступними, але не більше встановленого розміру відшкодування.

Залежно від змін тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, розмір відшкодування за рахунок коштів Фонду може бути збільшено.

4. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами у комерційному банку, що сплачує збори, до Фонду:

а) членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії такого банку;

б) працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки такого банку протягом останніх трьох років;

в) акціонерів, частка яких перевищує 5 відсотків статутного фонду цього банку;

г) членів сімей вкладників, зазначених у підпунктах "а", "б", "в" цього пункту;

д) третіх осіб, які діють від імені вкладників, зазначених у підпунктах "а", "б", "в" цього пункту;

е) за якими вкладник на індивідуальній основі отримує від цього банку пільгові відсотки та має фінансові привілеї, які призвели до погіршення фінансового становища банку.

5. Фонд двічі на рік публікує у засобах масової інформації звіт про свою діяльність за станом на 1 липня та на 1 січня.

Діяльність Фонду один раз на рік перевіряється незалежною аудиторською організацією, яка визначається рішенням його адміністративної ради.

Фонд у двотижневий строк після отримання аудиторського висновку направляє його Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Асоціації українських банків.

Річний звіт Фонду, достовірність якого повинна бути підтверджена незалежною аудиторською фірмою, підлягає опублікуванню у засобах масової інформації.

6. Комерційні банки, що сплачують збори до Фонду:

видають вкладникам за їх зверненнями всю інформацію про порядок та розмір відшкодування Фондом коштів за вкладами;

розміщують у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладника, відповідну інформацію.

Комерційні банки, що не сплачують збори до Фонду, не можуть декларувати гарантування відшкодування вкладникам залучених банками коштів у разі настання недоступності вкладу.

7. Фонд може отримувати від Національного банку України інформацію, необхідну для виконання ним функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.

Фонд може вимагати від комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, інформацію, яка необхідна для виконання ним функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам та якою не володіє Національний банк України.

Фонд отримує інформацію та відповідні документи від ліквідатора комерційного банку, що сплачує збори до Фонду, для виконання своїх функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.

Фонд додержує вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, отриманої із зазначених джерел.

8. Фонд надає інформацію Національному банку України про невиконання комерційним банком, що сплачує збори до Фонду, обов'язку щодо внесення зборів.

Національний банк України вживає заходів впливу до такого банку відповідно до чинного законодавства.

Розділ II. Створення Фонду та його керівних органів

9. Фонд створюється і функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована організація, яка не має на меті отримання прибутку. Фонд має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в Національному банку України, печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до чинного законодавства.

Фонд є юридичною особою від дня затвердження Кабінетом Міністрів України та Національним банком України Положення про Фонд. У Положенні визначаються його завдання, організаційна структура та принципи діяльності Фонду.

Фонд розпочинає здійснення своїх функцій через 30 календарних днів після повного перерахування комерційними банками, визначеними у пункті 22 цього Положення, початкового збору та внеску держави.

Місце знаходження Фонду є м.Київ.

10. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

11. Загальне керівництво Фондом здійснює адміністративна рада у складі п'яти осіб, які мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.

Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника Асоціації українських банків протягом місяця після набрання чинності цим Указом.

Представник Асоціації українських банків не може бути членом органів управління будь-якого комерційного банку, що сплачує збори до Фонду.

Строк повноважень членів адміністративної ради становить 4 роки і може бути продовжений на наступний строк.

Очолює адміністративну раду голова, який призначається з числа її членів строком на 4 роки спільним рішенням Кабінету Міністрів України та Національного банку України. Голова адміністративної ради може призначатися не більше, ніж на два строки підряд.

Достроково повноваження членів адміністративної ради припиняються за рішенням органів, які їх делегували, у разі:

подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливості виконання обов'язків (у тому числі за станом здоров'я);

вчинення злочину, встановленого вироком суду, що набрав законної сили;

прийняття рішення про це органами, які делегували їх до складу адміністративної ради.

12. Метою діяльності адміністративної ради є організація та координація роботи Фонду щодо захисту інтересів вкладників комерційних банків, що сплачують збори до Фонду та здійснення контролю з питань своєчасного нарахування і сплати такими банками зборів до Фонду.

13. Адміністративна рада має такі повноваження:

затверджує регламент своєї роботи;

затверджує кошторис витрат Фонду;

призначає виконавчого директора і членів виконавчої дирекції та приймає рішення про їх звільнення;

затверджує положення про виконавчу дирекцію та порядок оплати праці її членів;

встановлює форми оплати праці інших працівників Фонду;

здійснює нагляд за діяльністю виконавчої дирекції;

розгядає і затверджує звіти виконавчої дирекції не менше ніж два рази на рік;

визначає щорічно незалежну аудиторську фірму, що проводить аудит діяльності Фонду;

призначає у разі необхідності позачергові аудиторські перевірки і визначає аудиторську фірму;

делегує окремі свої повноваження виконавчій дирекції;

вносить пропозиції Національному банку України щодо запобігання негативним явищам, які можуть загрожувати інтересам вкладників комерційних банків, що сплачують збори до Фонду;

встановлює за погодженням з Національним банком України форми звітності та порядок її подання до Фонду комерційними банками, що сплачують до нього збори;

приймає за попереднім погодженням з Національним банком України та Кабінетом Міністрів України рішення щодо збільшення розміру відшкодування за рахунок коштів Фонду;

приймає за погодженням з Національним банком України рішення щодо запровадження внесення спеціального збору комерційними банками, що сплачують збори до Фонду;

приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.

14. Рішення адміністративної ради приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови адміністративної ради є вирішальним.

В окремих випадках, що визначаються регламентом роботи адміністративної ради, рішення адміністративної ради можуть прийматися шляхом письмового опитування її членів.

Рішення адміністративної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання комерційними банками, що сплачують збори до Фонду.

15. Порядок роботи адміністративної ради визначається регламентом роботи.

Адміністративна рада проводить чергові засідання не менше одного разу на місяць.

Адміністративна рада може проводити позачергові засідання за ініціативою її голови на вимогу не менше, ніж трьох її членів або на вимогу виконавчої дирекції.

16. Голова адміністративної ради має такі повноваження:

головує на засіданнях адміністративної ради;

підписує протоколи засідань адміністративної ради;

розподіляє обов'язки між членами адміністративної ради;

приймає рішення з усіх питань, крім віднесених виключно до компетенції адміністративної ради згідно з цим Положенням.

17. Усі питання, пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція, кількісний і персональний склад якої затверджується адміністративною радою.

Виконавчу дирекцію очолює виконавчий директор, який затверджується адміністративною радою.

Члени виконавчої дирекції повинні мати вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.

18. Виконавча дирекція:

приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам у разі настання недоступності вкладів;

виконує усі процедури, пов'язані з виплатою відшкодування, у разі настання недоступності вкладів;

складає кошторис витрат та подає його на затвердження адміністративній раді;

подає на затвердження адміністративній раді звіти про діяльність Фонду за кожне півріччя;

вимагає скликання позачергового засідання адміністративної ради;

розглядає звернення вкладників комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, щодо відшкодування вкладів за рахунок коштів Фонду;

вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, від вкладників;

має право проводити перевірки банків з питань правильності та повноти нарахування і своєчасного внесення початкового, регулярного та спеціального зборів до Фонду;

має право отримувати від Національного банку України інформацію про прийняті рішення щодо застосування санкцій до окремих комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, відповідно до чинного законодавства;

інформує Національний банк України про результати проведених у межах її повноважень перевірок комерційних банків, що сплачують збори до Фонду;

інвестує наявні ресурси Фонду у державні цінні папери згідно з цим Положенням та Положенням про Фонд;

веде реєстр комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, та вносить відповідні зміни до нього;

публікує початковий список банків, що сплачують збори до Фонду, та відповідні зміни до нього;

вносить на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо внесення спеціального збору комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, збільшення розміру відшкодування за рахунок коштів Фонду, отримання Фондом позик;

приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.

19. Виконавчий директор:

керує діяльністю Фонду;

діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади і управління, з комерційними банками, міжнародними організаціями, іншими установами та організаціями;

головує на засіданнях виконавчої дирекції;

підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Фондом;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

приймає рішення з усіх питань, крім віднесених до компетенції адміністративної ради та виконавчої дирекції;

несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;

бере участь у засіданнях адміністративної ради з правом дорадчого голосу.

Розділ III. Порядок формування коштів Фонду

20. Джерелами формування коштів Фонду є:

початковий збір з комерційних банків, визначених у пункті 22 цього Положення;

регулярні збори з комерційних банків, що сплачують збори до Фонду;

спеціальні збори з комерційних банків, що сплачують збори до Фонду;

внесок держави;

доходи, отримані, від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери;

пеня, яка стягується з комерційних банків, що сплачують збори до Фонду, за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду;

позики комерційних банків, міжнародних фінансових інститутів та іноземних банків;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

21. Внесок держави становить 20 мільйонів гривень і вноситься Національним банком України за рахунок його видатків.

22. Збори до Фонду сплачуються комерційними банками - юридичними особами, зареєстрованими в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ Національного банку України, що мають ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з залучення вкладів фізичних осіб.

Сплата зборів зазначеними банками є обов'язковою.

Дія цього Положення не поширюється на банки, які на день набрання ним чинності перебувають у стадії фінансового оздоровлення, та Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України (до прийняття окремого закону).

23. Початковий збір до Фонду в розмірі 1 відсотка зареєстрованого статутного фонду перераховується комерційними банками, визначеними у пункті 22 цього Положення, протягом 30 календарних днів з дня затвердження Положення про Фонд, а комерційними банками, зареєстрованими після створення Фонду, - протягом 30 календарних днів з дня отримання від Національного банку України ліцензії на здійснення банківських операцій із залучення коштів фізичних осіб.

Комерційні банки, створені внаслідок реорганізації шляхом їх злиття, приєднання або перетворення (у разі сплати банками, що реорганізуються, початкового збору до Фонду), звільняються від сплати початкового збору.

24. Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, раз на рік у розмірі 0,5 відсотка загальної суми вкладів, включаючи відсотки за вкладами, за станом на 31 грудня року, що передує звітному.

Для проведення нарахування регулярного збору за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються у валюту України за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату, зазначену в абзаці першому цього пункту.

Перерахування нарахованих регулярних зборів до Фонду здійснюється комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, щоквартально, рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

25. Внесення спеціальних зборів до Фонду здійснюється у разі, якщо активи Фонду недостатні для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо відшкодування коштів вкладникам комерційних банків, що сплачують збори до нього.

Внесення спеціальних зборів комерційними банками, що сплачують збори до Фонду, проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою за погодженням з Національним банком України.

Загальний розмір спеціальних зборів, сплачених банком протягом року, у разі вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених на нього завдань не повинен перевищувати розміру щорічного регулярного збору з комерційного банку, що сплачує такий збір.

Нарахування спеціального збору за вкладами в іноземній валюті здійснюється за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на кінець місяця, що передує місяцю сплати спеціального збору.

26. Фонд відповідно до законодавства може отримувати позики від комерційних банків України тільки у разі вичерпання його фінансових можливостей для виконання покладених на нього завдань.

Виконавча дирекція за погодженням з адміністративною радою може звернутися з проханням про надання позики до міжнародних фінансових установ або іноземних банків.

27. Фонд здійснює за встановленими формами звітності перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним комерційним банком, що сплачує збори до Фонду.

Несвоєчасно або неповністю перераховані до Фонду суми зборів стягуються Фондом з комерційного банку, що сплачує збори до Фонду, згідно з чинним законодавством.

Фонд проводить стягнення пені з комерційного банку, що сплачує збори до Фонду, в розмірі 0,5 відсотка суми несвоєчасного або неповного перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів до Фонду за кожний день прострочення.

Розділ IV. Порядок використання коштів
Фонду на відшкодування вкладів

28. Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.

Кошти фонду не включаються до Державного бюджету України.

Фонд має право придбавати майно, необхідне для виконання його функцій у межах кошторису, затвердженого адміністративною радою.

29. Вкладники набувають право на отримання гарантованоє суми відшкодування за вкладами у комерційних банках, що сплачують збори до Фонду, за рахунок коштів Фонду у валюті України з дня настання недоступності вкладів.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються лише у валюті України за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день настання недоступності вкладів.

30. Ліквідатор комерційного банку, що сплачує збори до Фонду, має надати Фонду протягом 10 календарних днів з дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування вкладів, з визначенням розрахункової суми вкладів, що підлягають відшкодуванню.

На підставі отриманого від ліквідатора комерційного банку, що сплачував збори до Фонду, переліку вкладників з визначенням розрахункової суми вкладів, що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, виконавча дирекція у двотижневий строк перевіряє подані розрахунки та приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам.

Виконавча дирекція зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів повідомити вкладників письмово та через засоби масової інформації про недоступність вкладів та порядок іх відшкодування.

З дня настання недоступності вкладів припиняється нарахування відсотків за ними.

31. Порядок відшкодування Фондом коштів вкладникам визначається Національним банком України.

Виконавча дирекція зобов'язана регулярно повідомляти ліквідатора про розмір відшкодованих вкладів за рахунок коштів Фонду та надавати за його запитом необхідну інформацію з цього питання.

Виплата сум відшкодування має здійснюватися Фондом протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів.

Вкладник має право звернутися до Фонду за відшкодуванням вкладу протягом трьох років з дня настання недоступності вкладів.

32. Фонд набуває право кредитора стосовно комерційного банку, що сплачував збори до Фонду, на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня її виплати вкладникам.

Розділ V. Особливі положення

33. Фонду забороняється провадити діяльність, не передбачену цим Положенням.

34. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі окремого законодавчого акта, якім визначається порядок ліквідаціє.

Кошти Фонду після його ліквідації перераховуються до Державного бюджету України.

Глава Адміністрації Президента України Є. КУШНАРЬОВ