Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 вересня 1998 р. N 1388
м. Київ

Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873 (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223,227; 1995 р., N 3, ст. 71).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388

Правила
державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів
та мотоколясок

Загальні положення

1. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України порядок державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (далі - транспортні засоби) та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов'язки та реалізують права цих власників у межах наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється органами Державтоінспекції МВС з метою контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів встановленим в Україні вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням вимог законодавства, що визначає порядок сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів, використання транспортних засобів в умовах воєнного та надзвичайного стану, а також для забезпечення їх обліку та попередження протиправних дій щодо них.

4. Органи Державтоінспекції МВС видають суб'єктам підприємницької діяльності спеціальні дозволи (ліцензії) на право реалізації транспортних засобів та видачі довідок-рахунків установленого зразка, ведуть облік виданих спеціальних дозволів (ліцензій), забезпечують бланками довідок-рахунків, а також актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників, розробляють порядок видачі цих бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають відповідним військовим комісаріатам за їх запитами відомості про реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них, мотоциклів та мотоколясок).

5. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами. Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх згодою, посвідченою нотаріусом, реєструються за одним із них, на кого оформлено документи, що підтверджують правомірність придбання цих засобів. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) може бути зроблено запис:

_____________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи)

має право керувати (експлуатувати) та є співвласником", який скріплюється підписом посадової особи і печаткою реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції МВС (далі - підрозділ ДАІ).

7. Власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Термін реєстрації може бути продовжено у разі неможливості власника транспортного засобу (хвороба, відрядження, інші поважні причини) вчасно її здійснити. Експлуатація транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, а також без номерного знака "Транзит" забороняється.

8. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання транспортного засобу, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Правомірність придбання транспортних засобів, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується документами, скріпленими підписом відповідної посадової особи і печаткою, виданими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають відповідні спеціальні дозволи (ліцензії), митними органами, судами, нотаріусами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів та підрозділами ДАІ.

Такими документами можуть бути:

довідка-рахунок за формою згідно з додатком N 1 до цих Правил, видана суб'єктом підприємницької діяльності, що має відповідний спеціальний дозвіл (ліцензію);

договори та інші посвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб:

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичної чи фізичної особи, яка визнається власником транспортного засобу, його марки, моделі, року випуску, а також ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів;

довідка органу соціального захисту населення, який виділив автомобіль з ручним керуванням або мотоколяску;

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком N 6 до цих Правил, виданий підприємством-виробником транспортного засобу чи його вузлів та агрегатів або підприємствами, які переобладнали чи встановили на транспортному засобі спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про відповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, із зазначенням їх ідентифікаційних номерів та конкретного одержувача, скріплений підписом посадової особи підприємства і печаткою;

посвідчення митного органу про реєстрацію транспортного засобу або його вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, в підрозділах ДАІ - для фізичних осіб, вантажна митна декларація - для юридичних осіб або належним чином оформлені довідка-рахунок та вантажна митна декларація (засвідчена митним органом копія) - для фізичних та юридичних осіб.

Для реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зареєстровані в підрозділах ДАІ, крім названих документів, додається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку. Перед відчуженням такий транспортний засіб повинен бути знятий з обліку в підрозділі ДАІ.

Реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків, а також внесення в установленому порадку платежів за огляд транспортних засобів, реєстрацію, перереєстрацію та зняття їх з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків. Реєстрація транспортних засобів скасовується в разі встановлення факту, що документи, які посвідчують особу власника, підтверджують правомірність придбання транспортного засобу або право на користування та розпорядження ним, є фіктивними чи підробленими. Реєстрація транспортних засобів також скасовується у разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів його вузлів та агрегатів.

Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників цих засобів і їх вузлів та агрегатів за формами згідно з додатками N 1 і 6 до цих Правил є бланками суворого обліку і виготовляються в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283.

9. Реєстрація придбаних нових транспортних засобів проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу обов'язковим вимогам норм і стандартів, які діють в Україні, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.

Відомості про наявність сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката надаються управлінню Державтоінспекції МВС Держстандартом з єдиного реєстру і сертифікованої в Україні продукції.

У разі відсутності інформації в підрозділі ДАІ про сертифікацію нового транспортного засобу, що реєструється, копію зазначених сертифіката або свідоцтва подає власник транспортного засобу.

10. Реєстрація транспортних засобів, конфіскованих за рішеннями суду, проводиться на підставі рішення суду про конфіскацію транспортного засобу, де зазначаються його марка, модель, номери кузова, двигуна, реєстраційних документів: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію), технічного паспорта, якщо вони є, з відміткою підрозділу ДАІ про зняття його з обліку та довідки-рахунка.

11. Транспортні засоби дипломатичних і торгіовельних представництв, консульських установ іноземних держав та їх персоналу (з числа іноземних громадян) реєструються (перереєстровуються) і знімаються з обліку підрозділами ДАІ за клопотанням Генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв.

Реєстрація транспортних засобів за іншими іноземними громадянами та особами без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, проводиться на загальних підставах.

Документом, що підтверджує правомірність придбання транспортних засобів іноземними юридичними і фізичними особами, є:

вантажна митна декларація на транспортні засоби, що ввозяться для офіційного користування представництв іноземних держав, міжнародних організацій та представництв іноземних фірм, або посвідчення митного органу на реєстрацію ввезених з-за кордону транспортних засобів, вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;

довідка-рахунок, видана торговельною організацією на території України юридичній або фізичній особі іноземної держави;

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком N 2 до цих Правил, виданий Генеральною дирекцією Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв;

заява про перереєстрацію транспортного засобу в межах одного й того ж іноземного представництва за формою згідно з додатками N 3 і 4 до цих Правил;

договори купівлі-продажу, міни, дарування, свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя та інші документи, посвідчені або видані в установленому порядку;

рішення суду про належність транспортного засобу, винесене на території України.

12. Транспортні засоби, які належать представництвам державних органів, державних підприємств, установ та організацій України за кордоном і експлуатувалися там та повертаються в Україну без реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком N 2 до цих Правил або накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних документів.

13. Допускається реєстрація самостійно сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних автомобілів, максимальна вага яких не перевищує 3500 кг, причепів та напівпричепів до них, виготовлених відповідно до затверджених технічних вимог, на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання вузлів, агрегатів із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також висновків спеціально уповноважених підприємств, установ та організацій, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

14. У разі реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортні засоби підлягають огляду з метою перевірки відповідності ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів обліковим даним, а технічного стану - вимогам безпеки дорожнього руху. Огляд проводиться працівниками підрозділів ДАІ за місцем реєстрації транспортних засобів та експертом експертно-криміналістичного відділення (групи) з автотехнічних досліджень МВС або іншими експертами, що мають відповідні спеціальні дозволи (ліцензії). За результатами огляду в документах, які подаються на реєстрацію, робиться відповідна відмітка.

Транспортні засоби із знищеними, фальсифікованими або підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів реєстрації, перереєстрації та зняттю з обліку (крім випадків вибраковування) не підлягають. Заміна таких вузлів і агрегатів на нові допускається за наявності повідомлення органу внутрішніх справ про те, що транспортний засіб у розшуку в зв'язку з угоном або крадіжкою не перебуває.

15. На зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, причіп і напівпричіп.

Технічні паспорти і технічні талони старого зразка діють до їх заміни на реєстраційні документи нового зразка.

16. На транспортні засоби, які належать юридичним особам і громадянам іноземних держав, зазначеним у пункті 10 цих Правил, видаються свідоцтва про реєстрацію (реєстраційні талони), а також номерні знаки:

серії CDP - на автомобілі глав дипломатичних представництв;

серіlї DP - на автомобілі дипломатичних представництв, консульств і осіб з числа їх персоналу, міжнародних банків та інших міжнародних організацій і осіб з числа їх персоналу, які користуються дипломатичними привілеями у повному обсязі. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є дипломатична картка власника транспортного засобу, видана МЗС;

серії CC - на автомобілі генеральних і почесних консулів та їх персоналу. Підставою для закріплення зазначених номерних знаків є дипломатична картка власника транспортного засобу, видана МЗС;

серії S - на автомобілі працівників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв або консульств, міжнародних банків та інших міжнародних організацій. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є посвідчення особи власника транспортного засобу або службова картка, видана МЗС;

серії F - на автомобілі постійно акредитованих в Україні іноземних суб'єктів підприємницької діяльності (фірм, авіакомпаній, спільних підприємств, закордонних друкованих засобів масової інформації, радіо, телебачення тощо) та їх співробітників. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є письмове звернення таких суб'єктів підприємницької діяльності до підрозділу ДАІ, посвідчення особи працівника або службова картка, видана МЗС, чи акредитаційна кореспондентська картка або свідоцтво про реєстрацію в МЗЕЗторзі;

серії С - на автомобілі інших іноземних громадян, які прибули в Україну;

серії В - на автомобілі, власники яких виїжджають для постійного проживання за кордон. На причепи до автомобілів і мототранспортні засоби, що належать закордонним представництвам, іноземним громадянам та особам без громадянства, видаються номерні знаки останньої сотні з останньої серії, закріпленої відповідно за Автономною Республікою Крим, областю, містом.

17. У разі реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, в реєстраційних документах (реєстраційній картці, книзі реєстрації, свідоцтві про реєстрацію) ставиться штамп "Випробування" і видаються номерні знаки. Підставою для їх реєстрації є технічне завдання виробника на їх розроблення, узгоджене з управлінням Державтоінспекції МВС або ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу, а для ремонтних підприємств технічні вимоги до їх ремонту.

18. На зареєстровані технічно справні транспортні засоби підрозділами ДАІ видаються талони про проходження державного технічного огляду. Порядок видачі талонів визначається Правилами проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів.

19. Відомості про зареєстровані (перереєстровані) транспортні засоби та їх власників вносяться до облікової бази даних органів Державтоінспекції МВС.

Порядок надання інформації про такі транспортні засоби та їх власників встановлюється МВС.

20. Замість втрачених або непридатних для користування свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів) і номерних знаків на підставі заяв власників або їх представників видаються дублікати свідоцтв про реєстрацію, а також нові номерні знаки. Дублікати таких свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, знятих з обліку, видаються після одержання відповідного підтвердження від підрозділу ДАІ за місцем їх попередньої реєстрації.

Дублікати свідоцтв про реєстрацію можуть видаватися за довіреностями, посвідченими в установленому порядку. Після одержання дубліката свідоцтва про реєстрацію довіреність, яка дає право на користування та розпорядження транспортним засобом, повинна бути переоформлена або за бажанням власника транспортний засіб знімається з обліку для відчуження.

21. У разі коли власник транспортного засобу переїхав для проживання до іншого регіону - Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя, підрозділ ДАІ за новим місцем реєстрації транспортного засобу надсилає за попереднім місцем його реєстрації запит, відповідь на який повідомляється протягом 10 днів.

22. До одержання підтвердження, передбаченого пунктами 20 і 21 цих Правил, з місця попередньої реєстрації власникові на термін до трьох місяців видається тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки. Знайдені після видачі дубліката втрачені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і номерні знаки вважаються недійсними і здаються підрозділам ДАІ.

23. Первинна реєстрація транспортних засобів за юридичними особами проводиться за умови забезпечення цих засобів місцями для стоянки і зберігання. Наявність місця для стоянки та зберігання підтверджується договором оренди або іншими документами.

24. Транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням цих осіб. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філій, відділень або інших відособлених підрозділів юридичних осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки.

У реєстраційних документах зазначається юридична особа, якій належить транспортний засіб, її адреса, адреса стоянки.

25. Для реєстрації транспортних засобів, виготовлених на підприємствах, що не спеціалізуються на серійному випуску транспортних засобів, до підрозділів ДАІ подається також свідоцтво про погодження конструкції транспортних засобів і відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, яке видається ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу, або його ксерокопія.

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних документів.

26. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім, реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 15-річного віку. В обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про заборону зняття з обліку транспортного засобу без їх дозволу та погодження з органами опіки і піклування.

Після досягнення 18-річного віку всі обмеження щодо реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів, які встановлювалися для неповнолітніх, знімаються. Транспортні засоби, керування якими дозволяється з 16-річного віку, можуть бути знятими з обліку за бажанням їх неповнолітнього власника після досягнення зазначеного віку без будь-якого дозволу та погодження.

27. Транспортні засоби, що належать фізичним особам, реєструються за місцем їх постійного або тимчасового проживання.

За виникнення обставин, що перешкоджають реєстрації такого транспортного засобу за місцем проживання власника, як виняток, з дозволу керівника підрозділу ДАІ можлива їх реєстрація за місцем проживання родичів за їх письмовою згодою.

28. У разі втрати документів, що підтверджують факт придбання мототранспорту, причепу, і неможливості одержання їх дублікатів такий транспортний засіб береться на облік за місцем проживання власника в управліннях (відділах) Державтоінспекції головних управлінь (управлінь) МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі.

29. Реєстрація транспортних засобів, виграних у лотереях, на конкурсах та під час проведення інших заходів, проводиться на підставі довідки-рахунка, зворотний бік якої заповнюється та підписується членами комісії (уповноваженою особою підприємства), що проводить ці заходи, і скріплюється печаткою.

Реєстрація ввезених в Україну транспортних засобів

30. Транспортні засоби (вузли і агрегати, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита, заборону відчуження, дати зворотного вивезення.

Транспортні засоби, ввезені в Україну юридичними особами для власних потреб, підлягають реєстрації на підставі їх заяв та вантажних митних декларацій, у разі ввезення двох і більше транспортних засобів за однією вантажною митною декларацією - на підставі її копії, засвідченої митним органом, скріпленої особистою номерною печаткою працівника митної служби та гербовою печаткою митного органу.

31. Транспортні засоби, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб'єктами підприємницької діяльності, які мають відповідний спеціальний дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів, і придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності довідок-рахунків, в яких обов'язково робиться запис: "Митне оформлення здійснено, вантажна митна декларація від "___" _______ року N____" і які скріплюються особистою номерною печаткою працівника митного органу та гербовою печаткою цього органу, або довідок-рахунків та вантажних митних декларацій чи їх ксерокопій, засвідчених у тому ж порядку.

Якщо транспортні засоби експлуатувалися за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави, обов'язковим є подання до підрозділів ДАІ реєстраційних або прирівняних до них документів цієї держави ( або їх ксерокопій, засвідчених нотаріусами або митними органами чи поліцією останньої країни, де вони експлуатувалися).

32. На період до одержання підрозділами ДАІ інформації про митне оформлення транспортного засобу власникові видаються номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон на термін до трьох місяців. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про сплату мита, заборону відчуження, дату зворотного вивезення.

Після закінчення терміну дії тимчасового реєстраційного талона транспортний засіб вважається незареєстрованим.

33. Національні номерні знаки і документи про реєстрацію на транспортні засоби держав, з яких вони тимчасово вивезені і ввезені в Україну під зобов'язання про зворотне вивезення, здаються до підрозділів ДАІ, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і зберігаються та повертаються власнику в установленому МВС порядку.

На такі транспортні засоби видаються номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням терміну тимчасового ввезення, який визначається митними органами.

34. Зняття з обліку у зв'язку з відчуженням (купівля-продаж, міна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобів, на які не знято обмеження митних органів, здійснюється з їх дозволу.

Перереєстрація транспортних засобів

35. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі зміни їх власника, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власника - юридичної особи, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичної особи, яка є власником транспортного засобу, а також кольору, марки або моделі транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.

Перереєстрація транспортних засобів у разі зміни їх власника (володільця) відповідно до Положення про порядок передачі державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 р. N 678, проводиться на підставі акта приймання-передачі транспортного засобу із зазначенням його кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів (далі - реквізитів), скріпленого печатками.

Транспортні засоби юридичних осіб - об'єднань громадян, а також недержавних субектів підприємницької діяльності, які передаються в користування іншим юридичним особам, перереєстровуються на підставі засвідчених у встановленому порядку заяви власника транспортного засобу, копій відповідних договорів і свідоцтв про державну реєстрацію сторін договору, а також є свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та скріплених печатками обох сторін актів їх приймання-передачі за формою згідно з додатком N 2 до цих Правил.

Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі копій рішень власника про реорганізацію та свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, що реорганізується, і юридичної особи, створеної внаслідок реорганізації, засвідчених у встановленому порядку, а також свідоцтв про реєстрацію і актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком N 2 до цих Правил.

Транспортні засоби, що у зв'язку з ліквідацією юридичної особи передаються іншим юридичним або фізичним особам, перереєстровуються на підставі копії рішення про ліквідацію, прийнятого власником або судом, засвідченої в установленому порядку, та свідоцтва про реєстрацію.

Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств, які повертаються учаснику в зв'язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на підставі копії рішення товариства про повернення цих транспортних засобів зазначеному учаснику, засвідченої в установленому порядку, та свідоцтва про реєстрацію.

Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у власність страховиків після виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на підставі документів, зазначених у пункті 45 цих Правил.

36. Перереєстрація транспортного засобу на одного з подружжя проводиться на підставі їх спільної заяви і копії свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя, засвідчених у встановленому порядку, та свідоцтва про реєстрацію.

Підставою для перереєстрації транспортних засобів є також копії договорів про поділ спільного майна подружжя, свідоцтв про право на спадщину або рішень суду про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, міни, дарування тощо, засвідчені в установленому порядку, та свідоцтва про реєстрацію.

37. Перереєстрація транспортного засобу, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство, в разі смерті особи, на яку було зареєстровано транспортний засіб, проводиться на підставі заяви члена цього господарства (за наявності кількох членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад селянського (фермерського) господарства і про перебування транспортного засобу у спільній сумісній власності його членів. Зазначені документи засвідчуються у виконавчому органі відповідної ради, до них додається свідоцтво про реєстрацію.

38. Перереєстрація, реєстрація переобладнаних транспортних засобів, у тому числі самостійно, проводиться на підставі довідок про відповідність їх технічного стану вимогам безпеки дорожнього руху, що видаються станцією технічного обслуговування або підприємством, яке виконало роботи з переобладнання, а також документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених вузлів та агрегатів, які мають ідентифікаційні номери. У разі встановлення газового устаткування, крім того, до зазначених документів додається акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком N 6 до цих Правил, виданий підприємством, яке має право проводити випробування такого устаткування. Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни вузлів та агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, проводиться з дозволу підрозділів ДАІ.

Власникові переобладнаного транспортного засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію із зазначенням нових вузлів та агрегатів або особливостей конструкції, що виникли в результаті її зміни.

У цьому свідоцтві зазначається рік випуску транспортного засобу, який повинен відповідати року випуску встановленого кузова. Якщо рік випуску кузова встановити неможливо, рік випуску автомобіля не змінюється.

Вивільнені після переобладнання або ремонту вузли та агрегати, які мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників, а їх назви та зазначені номери можуть бути внесені до графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) або на них можуть бути видані довідки встановленого зразка.

Переобладнання, що приводить до зміни повної маси транспортного засобу і її розподілу за осями, центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, систем гальмового і рульового керування та трансмісії, здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та їх складових частин або з ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу.

Перереєстрація транспортних засобів, переобладнаних для перевезення людей, проводиться у разі відповідності їх додатковим вимогам згідно з додатком N 5 до цих Правил.

Дозволяється перереєстрація автомобілів у разі заміни кузова "Фургон", встановленого на базі легкового автомобіля, на кузов легкового автомобіля. Виготовлені на базі легкового автомобіля моторизовані візки (пікапи) реєструються на загальних підставах.

39. Якщо автомобілі переобладнано з інших моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі, капота тощо), власникові видається свідоцтво про реєстрацію із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд автомобіля після переобладнання. Якщо номери вузлів та агрегатів при цьому не змінювалися, зазначаються попередні номери, рік випуску також не змінюється. До графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію вноситься запис: "Автомобіль переобладнано з моделі __________________ шляхом зміни __________________________ (зазначити модель) (зазначити деталі, вузли і агрегати) в 19___ р.", який скріплюється печаткою підрозділу ДАІ.

40. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття з обліку транспортних засобів

41. Зняття з обліку транспортних засобів здійснюється після їх огляду в підрозділі ДАІ на підставі заяви власника з поданням документа, що посвідчує його особу, виконавчого напису нотаріусів або рішення суду.

Дозволяється здійснювати огляд транспортних засобів, які знімаються з обліку, органом Державтоінспекції МВС за місцезнаходженням транспортних засобів. Такий огляд оформлюється відповідним актом, скріплюється підписом посадової особи та печаткою цього органу.

У разі виявлення транспортного засобу, зареєстрованого в підрозділі ДАІ, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або такого, що розшукується правоохоронними органами в зв'язку з угоном чи крадіжкою, працівники підрозділу ДАІ в установленому порядку оформляють відповідні документи, знімають незаконно зареєстрований транспортний засіб з обліку з внесенням відмітки про це до свідоцтва про реєстрацію та вилученням номерних знаків і передають усі матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для подальшого проведення розслідування. Такий транспортний засіб поміщається на майданчику для затриманого транспорту. Якщо виявлено підроблення митних документів, їх ксерокопії з відповідним поясненням надсилаються до митного органу, у зоні діяльності якого постійно або тимчасово проживає особа, за якою було зареєстровано транспортний засіб.

42. Забороняється зняття з обліку транспортного засобу, стосовно якого є ухвала суду про накладення на нього арешту або заборону зняття з обліку чи постанова слідчого про накладення арешту, а також транспортного засобу, що є речовим доказом у кримінальній справі і приєднаний до неї постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду.

43. Якщо транспортні засоби знімаються з обліку у зв'язку з їх відчуженням, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) робиться відмітка "Транспортний засіб знято з обліку для реалізації в межах України", номерні знаки здаються, а видаються номерні знаки "Транзит". У разі зміни власником транспортного засобу місця проживання з вибуттям за межі відповідно Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) робиться відмітка про місце вибуття транспортного засобу.

Номерні знаки із знятого з обліку транспортного засобу на прохання власника можуть бути перезакріплені за іншим придбаним ним транспортним засобом.

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку здійснюється на підставі реєстраційної картки з видачею її копії, скріпленої підписом посадової особи та печаткою підрозділу ДАІ, і внесенням до неї відповідних службових відміток.

Транспортні засоби, що вибувають за межі України, знімаються з обліку з дозволу митних органів.

44. Зняття з обліку транспортних засобів, що належать недержавним юридичним особам, здійснюється на підставі копій рішення власника, засвідчених у встановленому порядку.

У разі ліквідації юридичної особи транспортні засоби знімаються з обліку на підставі документів, зазначених в абзаці п'ятому пункту 35 цих Правил.

Зняття з обліку транспортних засобів державних юридичних осіб здійснюється на підставі виконавчого напису нотаріусів чи рішення суду або ліквідаційної комісії чи документів, передбачених відповідним нормативно-правовим актом Фонду державного майна. Після зняття з обліку у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) ставиться відмітка "Автомобіль знято з обліку для реалізації згідно із законодавством".

45. Зняття з обліку транспортних засобів може провадитися довіреною особою страховика на підставі копії договору страхування, засвідченого в установленому порядку, в якому повинно бути зазначено, що після виплати страхувальнику повної страхової суми транспортний засіб переходить у власність страховика, а також на підставі довідки банку про повну виплату страхувальнику страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта).

46. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами їх власників.

Транспортні засоби, одержані через органи соціального захисту населення, знімаються з обліку за письмовим розпорядженням цих органів.

Зняття з обліку в цих випадках провадиться без огляду транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділів ДАІ.

47. Транспортні засобу, ввезені в Україну під зобов'язання про їх зворотне вивезення, знімаються з обліку після їх огляду в підрозділах ДАІ.

48. Якщо транспортний засіб вибуває за межі відповідно Автономної Республіки Крим, області, району (за винятком району в місті) більш як на двомісячний термін, власник зобов'язаний протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік у підрозділі ДАІ за новим місцезнаходженням. При цьому в талоні проходження технічного огляду (технічному талоні до технічного паспорта) робиться запис про тимчасовий облік транспортного засобу і зазначається термін його перебування на цій території.

З тимчасового обліку транспортні засоби не знімаються.

Порядок видачі тимчасового дозволу для використання
не зареєстрованих у встановленому порядку
транспортних засобів

49. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до місця реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних підприємств, торговельних організацій, з-за кордону, а також на зняті з обліку у зв'язку з вибуттям до іншої області, торговельної організації видаються номерні знаки "Транзит" терміном на два місяці.

50. Відмітки про видачу номерних знаків "Транзит" робляться в реєстраційних документах або в документах, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

51. Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін транспортних засобів до їх одержувачів, видаються для багаторазового використання номерні знаки, що відповідають державному стандарту. У супровідних документах підприємств-виробників робляться відмітки "Перегін" і зазначаються ці номерні знаки.

52. У разі ввезення транспортних засобів з-за кордону юридичними особами, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, національні номерні знаки країни, з якої вони ввозяться, вилучаються митним органом, а замість них видаються номерні знаки "Транзит".

53. У транспортних засобів, які пересуваються через територію України транзитом і на які не видано свідоцтв про постійну реєстрацію в компетентних органах іноземних держав, національні транзитні номерні знаки країни, з якої вони ввозяться, вилучаються митним органом, а замість них видаються номерні знаки "Транзит" на п'ять діб.

Порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон

54. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які видано реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких присвоєно літери латинського алфавіту.

55. Документи на транспортні засоби для поїздки за кордон можуть оформлятися на підставі довіреності, посвідченої в установленому порядку. При цьому особі, яка здійснює поїздку за кордон на загальних підставах і має таку довіреність, на період поїздки видається свідоцтво про реєстрацію на її ім'я, а свідоцтво про реєстрацію, виписане на ім'я власника транспортного засобу, і довіреність зберігаються у відповідному підрозділі ДАІ.

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію повертається відповідному підрозділу ДАІ не пізніше, ніж через 10 днів після повернення з-за кордону.

56. Транспортний засіб, на якому власник виїжджає за кордон, повинен мати розпізнавальний знак України. Власник такого транспортного засобу перед виїздом зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

57. Транспортний засіб, на який встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку, до поїздок за кордон не допускається.

58. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, видається свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.

Додаток N 5
до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів,
а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок

Додаткові вимоги
до транспортних засобів, що переобладнуються
для перевезення людей

1. Переобладнання автомобілів-фургонів загального призначення повинно бути виконано згідно з вимогами до переобладнання відповідних мікроавтобусів промислового виготовлення. При цьому переобладнання має відповідати всім вимогам безпеки щодо пасажирських транспортних засобів.

2. Автомобілі з кузовами-фургонами, в яких, крім вантажів та обладнання, передбачається здійснювати перевезення людей (ремонтної бригади, вантажників, охорони, спеціалістів тощо), мають відповідати таким вимогам:

передбачення місця для сидіння для кожного пасажира;

обладнання місць для сидіння ременем безпеки;

відсутність на встановленому в кузові обладнанні гострих виступів, що можуть привести до заподіяння травми;

наявність у фургоні пристроїв для захисту пасажирів від травмування у разі зсуву вантажу;

можливість відчинення дверей фургона ззовні та зсередини;

наявність у фургоні вентиляції, освітлення та зв'язку з кабіною водія, автономного опалювача автомобільного типу.

3. Спеціалізовані кузови-фургони для перевезення пасажирів, крім того, повинні відповідати таким додатковим вимогам:

забезпечення перевезення тільки сидячих пасажирів і необхідної для цього висоти кузова;

розміщення місць для сидіння у напрямку руху;

наявність замка автомобільного типу на вхідних дверях та поручнів і східців;

наявність у фургоні не менш як двох аварійних виходів у формі вікон з безпечного скла розміром 600 х 800 мм, які б відчинялися назовні без застосування будь-яких інструментів, з написом "Аварійний вихід";

укомплектування фургона двома вуглекислотними вогнегасниками, медичною аптечкою, додатково верхніми габаритними ліхтарями білого кольору в передній частині і червоного кольору - у задній частині фургона;

наявність на задній стінці кузова зовні ліворуч знака обмеження швидкості руху (до 60 км на годину).