Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу
N 2542-III від 21.06.20
01
)

Про бюджетну систему Українс
ької РСР

( Вводиться в дію Постановою ВР N 513-12 від 05.12.90,
ВВР 1991, N 1, ст. 2 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1635-12 від 08.10.
91, ВВР 1991, N 50, ст.705
N 3180-12 від 05.05.
93, ВВР 1993, N 26, ст.277 )

Закон визначає основи організації бюджетної системи Української РСР на базі її державного суверенітету та економічної самостійності.

Р о з д і л I

Загальні положення

Стаття 1. Бюджетний устрій Української РСР

1. Фінансові ресурси Української РСР складаються з коштів республіканського бюджету, бюджетів місцевих Рад народних депутатів, позабюджетних фондів та інших фінансових ресурсів.

2. Бюджетний устрій Української РСР визначається адміністративнотериторіальним устроєм Української РСР як суверенної держави.

3. Бюджетну систему Української РСР складають республіканський бюджет та місцеві бюджети.

До місцевих бюджетів належать обласні, районні, міські, селищні і сільські бюджети.

Кожна обласна, міська, районна, селищна, сільська Рада народних депутатів має самостійний бюджет. Основу самостійності бюджетів становлять власні та закріплені законом доходи по всіх ланках бюджетної системи.

4. Бюджетний рік розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня.

Стаття 2. Основи фінансових взаємовідносин

1. Українська РСР встановлює на своїй території податки, збори та обов'язкові платежі. Види податків, зборів і об'язкових платежів, розміри ставок, об'єкти оподаткування встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Української РСР.

2. До компетенції Української РСР належить укладення міжнародних угод про недопущення подвійного оподаткування на основі принципу взаємності.

3. Місцеві Ради народних депутатів відповідно до законодавчих актів Української РСР встановлюють на підвідомчій території і зараховують до своїх бюджетів місцеві податки, збори та платежі.

4. Усі розташовані на території Української РСР підприємства, об'єднання й організації, незалежно від форм власності і підпорядкованості, а також громадяни сплачують податки, збори та обов'язкові платежі до бюджетів республіки.

Підприємства, об'єднання, організації, громадяни-платники податків, зборів і платежів забезпечують пріоритетність їх сплати до бюджету над іншими платежами та несуть відповідальність за своєчасність і повноту сплати відповідно до чинного законодавства.

Стаття 3. Складання, затвердження і виконання
республіканського і місцевих бюджетів

1. Порядок складання, розгляду, затвердження і виконання республіканського бюджету визначається цим Законом, місцевих бюджетів відповідними Радами народних депутатів.

2. У процесі виконання бюджету Ради Міністрів Української РСР та виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів можуть вносити зміни та уточнення у доходи і видатки республіканського та відповідних місцевих бюджетів у межах наданих їм прав.

3. Правила складання і виконання республіканського і місцевих бюджетів встановлює Рада Міністрів Української РСР.

Розділ II

Республіканський бюджет Української РСР

Стаття 4. Республіканський бюджет

Республіканський бюджет забезпечує необхідними коштами фінансування заходів у галузі економічного і соціального розвитку, що мають загальнореспубліканське значення. Через республіканський бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між областями і містами республіканського підпорядкування з метою забезпечення всебічного розвитку їх економіки, зростання матеріального добробуту та культурного рівня життя народу.

Стаття 5. Джерела формування доходів
республіканського бюджету

Джерелами доходів республіканського бюджету є:

надходження за нормативами, затвердженими Верховною Радою Української РСР, від податку з обороту, податку на доходи, податку на експорт і імпорт, податку на прибуток підприємств (об'єднань), організацій і установ, за винятком підприємств, які входять до складу місцевого господарства, новостворюваних малих підприємств, а також спільних підприємств відповідно до частки в них місцевих Рад народних депутатів;

митний збір;

доходи від операцій з цінними паперами, що здійснюються республіканськими органами;

доходи від реалізації державного майна;

кошти союзного бюджету, що передаються у вигляді субвенцій, субсидій, дотацій.

частина плати за землю, що централізується у державному бюджеті";

(Стаття 5 доповнена згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93, ВВР 1993, N 26, ст.277 )

Стаття 6. Видатки республіканського бюджету

1. У республіканський бюджет включаються такі видатки:

на фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геологорозвідувальних та проектно-пошукових, природоохоронних та інших робіт, що здійснюються відповідно до загальнореспубліканських програм;

на фінансування здійснюваних установами й організаціями республіканського підпорядкування заходів у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури, соціального забезпечення;

на фінансування загальнореспубліканських централізованих програм по підвищенню життєвого рівня народу, заходів щодо соціального захисту населення;

на утримання органів державної влади і державного управління Української РСР, судів та прокуратури;

на фінансування програм та інших витрат, що проводяться спільно з іншими радянськими республіками;

на утворення спеціального резерву коштів для виконання робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ, аварій та катастроф;

на утворення республіканських матеріальних резервів і резервного фонду Ради Міністрів Української РСР;

на інші заходи, що фінансуються з республіканського бюджету відповідно до законодавства Української РСР.

2. У республіканському бюджеті понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка за рахунок залишків коштів на початок планового року. Розмір її визначається при затвердженні республіканського бюджету. Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена в тому ж році до розмірів, установлених при затвердженні бюджету.

Стаття 7. Порядок складання республіканського бюджету

1. Відповідно до встановлених Радою Міністрів Української РСР порядку і строків розробки проекту бюджету на плановий рік:

міністерства, державні комітети і відомства Української РСР, виконавчі комітети обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів подають Міністерству фінансів Украінської РСР інформацію про прогнозні показники по фінансах для складання проекту республіканського бюджету.

Міністерство фінансів Української РСР розробляє проекти нормативів платежів до республіканського бюджету.

2. Рада Міністрів Української РСР розглядає подані Міністерством фінансів Української РСР проект республіканського бюджету та проекти нормативів платежів до республіканського бюджету і подає Верховній Раді Української РСР проекти:

республіканського бюджету з виділенням основних доходних джерел і основних видів видатків;

пропозиції про розмір оборотної касової готівки по республіканському бюджету.

Стаття 8. Затвердження республіканського бюджету

1. Поданий Радою Міністрів Української РСР Верховній Раді Української РСР проект республіканського бюджету попередньо розглядається в Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін та інших постійних комісіях Верховної Ради Української РСР.

За результатами його розгляду постійні комісії Верховної Ради Української РСР готують і подають Верховній Раді Української РСР висновок і пропозиції.

2. Верховна Рада Української РСР затверджує:

республіканський бюджет, з виділенням основних джерел доходів та асигнувань на фінансування господарства республіканського підпорядкування, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади, органів державного управління, судів і прокуратури;

розмір оборотної касової готівки по республіканському бюджету;

граничний розмір дефіциту республіканського бюджету та джерела його покриття.

3. Закон Української РСР про республіканський бюджет Української РСР публікується для загального відома.

Стаття 9. Виконання республіканського бюджету

1. Рада Міністрів Української РСР організує виконання республіканського бюджету через Міністерство фінансів Української РСР, міністерства, державні комітети, відомства і виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів Української РСР.

Міністерство фінансів Української РСР, міністерства, державні комітети, відомства Української РСР та виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів забезпечують надходження всіх передбачуваних бюджетом доходів та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Касове виконання республіканського бюджету Української РСР і місцевих бюджетів здійснюється установами Національного банку України.

2. Республіканський бюджет виконується за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається Міністерством фінансів Української РСР відповідно до показників бюджету, затвердженого Верховною Радою Української РСР.

3. Доходи, додатково одержані при виконанні республіканського бюджету, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті економії у видатках, спрямовуються Радою Міністрів УРСР на фінансування заходів економічного і соціального розвитку республіки.

4. Контроль за виконанням республіканського бюджету здійснюється Радою Міністрів УРСР у порядку, що визначається законодавством Української РСР.

Стаття 10. Звіт про виконання республіканського бюджету

1. Звіт про виконання республіканського бюджету складається Міністерством фінансів Української РСР і подається Раді Міністрів Української РСР у порядку і строки, встановлювані Радою Міністрів Української РСР.

2. Рада Міністрів Української РСР подає Верховній Раді Української РСР схвалений нею звіт про виконання республіканського бюджету.

3. Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін та інші постійні комісії Верховної Ради Української РСР попередньо розглядають поданий Радою Міністрів Української РСР звіт про виконання республіканського бюджету, складають свій висновок до звіту і доповідають його Верховній Раді Української РСР.

4. Верховна Рада Української РСР на основі доповіді Ради Міністрів Української РСР, висновку і співдоповіді постійних комісій Верховної Ради Української РСР розглядає і затверджує звіт про виконання республіканського бюджету.

Постанова Верховної Ради Української РСР на звіт про виконання республіканського бюджету публікується для загального відома.

Розділ III

Бюджети місцевих рад

Стаття 11. Місцеві бюджети

1. Місцеві бюджети забезпечують необхідними коштами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, здійснюваних місцевими органами влади та органами державного управління.

2. Місцеві Ради народних депутатів самостійно розробляють, затверджують і виконують свої бюджети.

3. Втручання Рад вищих рівнів та їх виконавчих органів в процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається.

Стаття 12. Доходи місцевих бюджетів

1. До місцевих бюджетів повністю зараховуться доходи:

прибутковий податок з громадян УРСР, СРСР, іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають на території місцевої Ради;

податок на фонд оплати праці колгоспників;

податок на прибуток кооперативів;

податок на прибуток колгоспів, радгоспів, споживчої кооперації і громадських організацій;

державне мито, плата за патенти на зайняття індивідуальною трудовою діяльністю;

надходження від здачі в оренду майна, яке перебуває в комунальній власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

податок з власників транспортних засобів;

плата за землю, за винятком сум, що централізуються у державному, республіканському (Республіки Крим) і обласних бюджетах ( абзац дев'ятий пункту 1 статті 12 у редакції Закону N 3180-12 від 05.05.93, ВВР 1993, N 26, ст.277 );

плата за трудові ресурси;

плата за природні ресурси;

податок на прибуток підприємств, об'єднань, організацій і установ, які входять до складу місцевого господарства та їх структурних одиниць, новостворюваних малих підприємств, а також спільних підприємств відповідно до частки в них місцевих Рад народних депутатів;

місцеві податки і збори.

2. До місцевих бюджетів зараховуються надходження за нормативами, які затверджуються Верховною Радою Української РСР:

від податку з обороту;

від податку на доходи;

від податку на експорт і імпорт;

від податку на прибуток підприємств (об'єднань), організацій і установ, за винятком підприємств, які входять до складу місцевого господарства, новостворюваних малих підприємств, а також спільних піприємств відповідно до частки в них місцевих Рад народних депутатів.

Склад і розміри частини загальнореспубліканських податків, зборів і платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів, визначаються Верховною Радою Української РСР, виходячи з відповідних соціально-економічних нормативів бюджетної забезпеченості населення території і стану місцевих джерел доходів.

Платежі підприємств вносяться до бюджету за місцезнаходженням підприємств, їх філій, інших структурних одиниць і підрозділів.

Розподіл платежів підприємств, що мають на даній території філії, проводиться пропорційно частці їх працівників в загальній чисельності зайнятих на підприємстві.

( Частина друга пункту 2 статті 12 із доповненнями, внесеними згідно із Законом N 1635-12 від 08.10.91, ВВР 1991, N 50, ст.705 )

Розмежування частини загальнореспубліканських податків, зборів і платежів між обласним бюджетом та бюджетами районів і міст визначається обласною, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів.

Розмежування частини загальнореспубліканських податків, зборів і платежів між міськими, районними, селищними і сільськими бюджетами визначається міською (міст обласного підпорядкування), районною Радою народних депутатів.

Для забезпечення фінансування витрат, спрямованих на здійснення районними або обласними Радами народних депутатів загальнорайонних або загальнообласних заходів, до районних або обласних бюджетів може передаватися частина коштів місцевих Рад за взаємною згодою.

3. До місцевих бюджетів з вищестоящих бюджетів можуть передаватися кошти у вигляді субвенцій, субсидій, дотацій.

4. Місцеві Ради народних депутатів мають право надавати окремим платникам пільги по податках і платежах, що надходять у відповідний місцевий бюджет.

Стаття 13. Видатки місцевих бюджетів

1. Місцеві Ради народних депутатів самостійно :

визначають напрями використання коштів місцевих бюджетів, витрачають бюджетні кошти;

збільшують у межах наявних у них коштів норми видатків на утримання житлово-комунального господарства, закладів охорони здоров'я, народної освіти, соціального забезпечення, культури і спорту, органів внутрішних справ, охорони природи, визначають додаткові пільги і допомогу окремим категоріям населення;

встановлюють розмір видатків на утримання органів місцевого управління;

утворюють резервні фонди за рахунок власних доходів і частини перевищення доходів над видатками нижчестоящих бюджетів, які можуть передаватися на договірних і компенсаційних засадах вищестоящій Раді, для фінансового збалансування нижчестоящих бюджетів шляхом дотацій, субвенцій.

Стаття 14. Виконання місцевих бюджетів

1. Місцеві Ради народних депутатів та їх виконавчі комітети організують виконання віповідного бюджету, забезпечують надходження усіх передбачених бюджетом доходів, ефективне витрачання бюджетних коштів.

Місцеві бюджети виконуються за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається фінансовими управліннями (відділами) виконавчих комітетів обласних, районних, міських Рад народних депутатів та виконавчими комітетами міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів відповідно до затвердженого бюджету.

2. У разі тимчасових касових розривів при виконанні обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) бюджетів виконавчим комітетам обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів за їх клопотаннями Міністерством фінансів УРСР можуть надаватися з республіканського бюджету позички, які повинні бути погашені в установлені строки в межах поточного бюджетного року.

3. Доходи, додатково одержані при виконанні місцевих бюджетів, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються в результаті перевиконання доходів або економії у видатках, залишаються в розпорядженні відповідних місцевих Рад народних депутатів, вилученню не підлягають і використовуються за їх розсудом.

4. У разі видання законодавчих актів Української РСР або рішень Ради Міністрів Української РСР, віповідно до яких збільшуються видатки або зменшуються доходи бюджетів областей, міст республіканського підпорядкування, цим бюджетам у процесі виконання бюджету компенсуються кошти з республіканського бюджету; при зменшенні видатків або збільшенні доходів цих бюджетів відповідні суми передаються до республіканського бюджету.

Стаття 15. Звіти про виконання місцевих бюджетів

1. Звіт про виконання обласного, міського (міста республіканського підпорядкування), районного, міського (міста обласного підпорядкування) бюджету складає фінансове управління (відділ) виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів; про виконання бюджету міста районного підпорядкування, селищного та сільського бюджету - виконавчий комітет відповідної Ради народних депутатів.

2. Постійні комісії обласної, районної, міської, селищної і сільської Ради народних депутатів розглядають звіт про виконання бюджету, складають висновок і доповідають його відповідній Раді народних депутатів.

3. Звіт про виконання місцевого бюджету затверджується відповідною Радою народних депутатів.

4. Рішення місцевих Рад народних депутатів про затвердження місцевих бюджетів і рішення по звіту про виконання цих бюджетів публікуються для загального відома.

Розділ IV

Позабюджетні фонди

Стаття 16. Позабюджетні фонди

Ради всіх рівнів мають право утворювати і використовувати позабюджетні фонди. Кожна Рада затверджує статут (положення) фонду, яким визначається сфера його діяльності, мета і завдання, структура та методи формування коштів.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 5 грудня 1990 року
N 512-XII