Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про внесення змін до деяких законів
України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності

Верхонна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести такі зміни до законодавчих актів України:

1. Статтю 3 Закону України "Про систему оподаткування" "Відомості Верховної Ради України", 1997 р., N 16, ст.119) доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції".

У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим.

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" "Відомості Верховної Ради України", 1995р., N 4, ст.28; 1997р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст.7; N 10, ст.35):

1) у статті 1.11 останнє речення викласти в такій редакції:

"Кредит розподіляється на фінансовий кредит, товарний кредит, інвестиційний податковий кредит, та кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики";

доповнити пункт 1.11 підпунктом 1.11.4 такого змісту:

"1.11.4. Інвестиційний податковий кредит - це відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок реалізації інноваційних програм".

2) у статті 7:

абзац "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 доповнити реченням такого змісту: "науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави".

3. У статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" "Відомості Верховної Ради України", 1997р., N 21, ст. 156; N 51, ст.305; 1998 р., N 10, ст.37; N 14, ст.55; N 18, ст.95; N 33, ст.224; N 36-37, ст.244):

1) пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.5 такого змісту:

"5.2.5. продажу та безкоштовної передачі приладів, обладнання. матеріалів науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави за умови використання їх виключно для власних потреб";

2) доповнити статтю пунктом 5.7 такого змісту:

"5.7. Звільняються від оподаткування операції з ввезення (імпортування) науковими установами, науковими організаціями, вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації наукових приладів і обладнання, які використовуються ними виключно для власних потреб".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 1 грудня 1998 року
N 285-XIV