Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення у зв'язку з прийняттям деяких законодавчих актів з питань охорони здоров'я

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ), "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) і "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР , 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтями 42-3, 45-1, 188-10, 188-11, 244-8 такого змісту:

"Стаття 42-3. Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених
мікроорганізмами та іншими біологічнимиагентами понад гранично допустимі рівні

Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами, іншими біологічними агентами, біологічно активними речовинами та продуктами біотехнологій понад гранично допустимі рівні, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої і на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої";

"Стаття 45-1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів

Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів, порядку контролю за безпекою та якістю донорської крові, її компонентів, препаратів і відповідних консервуючих розчинів, порядку обміну донорською кров'ю, її компонентами і препаратами та вивезення їх за межі України, порядку медичного обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 188-10. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів

Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів щодо усунення порушень законодавства про лікарські засоби або створення перешкод для діяльності цих органів -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 188-11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби

Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення порушень санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 244-8. Органи державного контролю якості лікарських засобів

Органи державного контролю якості лікарських засобів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів, передбачені статтями 167 - 170 цього Кодексу, з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 45-1), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів (стаття 188-10).

Від імені органів державного контролю якості лікарських засобів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45-1, 167 170, 188-10 - Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники та державні інспектори з контролю якості лікарських засобів;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-10 (в частині невиконання законних вимог щодо усунення порушень умов виробництва лікарських засобів), - Голова Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості та його заступники".

2. Статтю 236 викласти в такій редакції:

"Стаття 236. Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби

Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням державних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм (стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 41, статтями 78, 80 - 83, 90-1, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), та статтею 188-11 цього Кодексу.

Від імені органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об'єктів нагляду, визначених законодавством, мають право:

1) головний державний санітарний лікар України та його заступники, головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головні державні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах, лінійних підрозділів та об'єктів водного, залізничного, повітряного транспорту, об'єктів, що мають особливий режим роботи, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, з'єднань, частин та підрозділів і їх заступники;

2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби - щодо адміністративних правопорушень, передбачених статтею 42, а також частиною другою статті 41, статтями 78, 80 - 83, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)".

3. Частину першу статті 15 після слів "дорожнього руху" доповнити словами "санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".

4. У статті 42:

в абзаці першому слова "(крім правил і норм щодо охорони атмосферного повітря)" виключити;

в абзаці другому слово "десяти" замінити словом "дванадцяти", а слово "трьох" - словом "шести".

5. Абзац другий статті 42-1 після слів "до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" та "до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" доповнити словами "з конфіскацією зазначеної продукції або без такої".

6. Абзац другий статті 42-2 після слів "до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" та "до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" доповнити словами "з конфіскацією зазначеної продукції або без такої".

7. У частині першій статті 218 цифри "42-1" виключити.

8. Статтю 221 після цифр "41-3" доповнити цифрами "42-1", а після цифр "42-2" - цифрами "42-3".

9. У статті 224:

у частині першій слова "санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил" та слова і цифри "частина перша статті 43" виключити;

абзац п'ятий частини другої виключити;

у частині третій слова "головними санітарними лікарями залізниць та їх заступниками, головними санітарними лікарями метрополітенів, головними санітарними лікарями відділків залізниць, головними санітарними лікарями лінійних дільниць" виключити.

10. У частині першій статті 225 слова "санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил" та слова і цифри "частина перша статті 43" виключити.

11. У частині першій статті 226 слова "санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил" та слова і цифри "частина перша статті 43" виключити.

12. У статті 228:

у частині першій слова "санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил" та слова і цифри "частина друга статті 43" виключити;

у пункті 1 частини другої:

в абзаці першому слова і цифри "частиною другою статті 43" виключити;

абзац четвертий виключити;

в абзаці шостому слова "головним лікарем санітарно-епідеміологічної станції цивільної авіації" виключити.

13. Частину першу статті 231 після цифр "41" доповнити словами "(за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)".

14. У статті 242-1:

у частині першій цифри "76 - 83" замінити цифрами і словами "76 -77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1 - 79-1 та статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)", а слово і цифри "статтями 90 - 91-2, 95" - замінити словами і цифрами "статтею 90, статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91 - 91-2, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями";

у частині другій:

у пункті 1 цифри "76 - 83" замінити цифрами і словами "76 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1 - 79-1 та статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)", а слово і цифри "статтями 90 - 91-2, 95" - замінити словами і цифрами "статтею 90, статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91 - 91-2, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями";

пункт 2 після цифр "95" доповнити словами "(крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)".

15. У статті 244-4:

у частині першій цифри "42-2" виключити, а після слів "промисловими підприємствами громадянам-споживачам", цифр "168-1" та слів "для реалізації громадянам-споживачам" доповнити словами "(крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)".

16. Частину першу статті 244-7 після слів "підприємствами громадянам-споживачам" та слів "для реалізації громадянам-споживачам" доповнити словами "і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".

17. У статті 255:

у частині першій:

у пункті 1:

абзац "органів системи Міністерства охорони здоров'я СРСР (статті 45, 46, статті 167 - 170 (про правопорушення, зв'язані з невідповідністю лікарських засобів вимогам стандартів і технічних умов), стаття 183)" викласти в такій редакції:

"органів охорони здоров'я (статті 45, 46, статті 167 - 170 (про правопорушення, пов'язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов щодо лікарських засобів), стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги)";

абзац "органів державного санітарного нагляду (статті 42-1, 42-2, 46-1)" викласти в такій редакції:

"органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1 - 42-3)";

в абзаці "органів державного ветеринарного нагляду (статті 42-1, 42-2)" цифри "42-1, 42-2" замінити цифрами "42-1 - 42-3";

у частині другій цифри "244-7" замінити цифрами "244-8".

18. У частині першій статті 294 цифри "42-2" замінити цифрами "42-1 42-3".

19. Пункт 1 статті 313 викласти в такій редакції:

"1) державними виконавцями районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби - у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 42-1 - 42-3, 146, 157, 160 - 160-2, 160-4, частинами першою, другою і третьою статті 181, статтею 208-1 цього Кодексу".

20. Статті 43 і 237 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 грудня 1998 року
N 352-XIV