Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 25.12.98 N 650
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 лютого 1999 р. за N 72/3365

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про внесення змін та доповнень до Інструкції
про прибутковий податок з громадян

У зв'язку з прийняттям законодавчих актів, що стосуються справляння прибуткового податку з громадян, та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 р. за N 64 (із змінами і доповненнями), що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лекарю С.I. подати вказані зміни та доповнення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у п'ятиденний термін після державної реєстрації зазначених змін та доповнень забезпечити їх тиражування та надсилання органам державної податкової служби усіх рівнів.

Голова М.Я.Азаров.

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
25.12.98 N 650

Зміни та доповнення
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

1. В абзаці четвертому пункту 2 слова "крім доходів, одержаних від сільськогосподарських підприємств, які визначаються за цінами продажу продукції державі" замінити словами "якщо інше не передбачено чинним законодавством з питань справляння прибуткового податку з громадян";

2. У пункті 5:

1) в останньому абзаці підпункту 5.1 слова "допомога на поховання" замінити словами "допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних або фізичних осіб";

2) абзац другий підпункту 5.4 викласти у такій редакції:

"Суми компенсаційних виплат, що перевищують встановлені чинним законодавством норми, суми компенсаційних виплат за невикористану відпустку, в тому числі при звільненні, включаються до складу місячного сукупного оподатковуваного доходу";

3) абзац другий підпункту 5.4.2 після слів "житлового приміщення при відрядженні" доповнити словами "у межах України. Витрати з найму житлового приміщення за кордоном приймаються відповідно до встановлених норм в іноземній валюті для відповідної держави за місцем відрядження";

4) абзац третій підпункту 5.7 викласти у такій редакції:

"У разі купівлі зазначеної продукції безпосередньо за місцем її вирощування (виробництва) утримання податку покупцем не провадиться і довідка за формою 2 не надсилається. Угоди купівлі-продажу можуть оформлятися двосторонніми закупівельними актами у письмовій формі або закупівельними відомостями і вони повинні містити такі дані: місце укладання угоди, прізвище, ім'я та по батькові продавця, його ідентифікаційний номер (за відсутності ідентифікаційного номера - відомості з паспорта продавця), назва продукції, ціна одиниці продукції, обсяг проданої продукції, сума виплачених продавцю коштів, підпис продавця про отримання коштів";

5) пункт 5 доповнити підпунктами 5.19 - 5.22 такого змісту:

"5.19. суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи в сільській місцевості тимчасово або сезонно, а також членів студентських будівельних загонів, що споруджують об'єкти в сільській місцевості;

5.20. доходи працівників сільськогосподарських підприємств і рибних господарств, незалежно від форм власності та господарювання, і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, за винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України). Обчислення зазначених доходів провадиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції;

5.21. суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах початкової загальної, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Суми плати за навчання дітей та за утримання в дошкільних виховних закладах не включаються до сукупного оподатковуваного доходу тих громадян, на користь яких юридичною або фізичною особою були проведені такі виплати.

У разі оплати вартості навчання підприємствами, установами, організаціями безпосередньо учбовим закладам на підставі укладених договорів (контрактів) про цільову підготовку спеціалістів певного фаху така оплата не є особистими доходами громадян (студентів, гімназистів, семінаристів, курсантів), відносно яких були укладені такі договори (контракти), незалежно від стану трудових відносин цих громадян із платниками коштів за їх навчання;

5.22. суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР).

3. Абзац тринадцятий підпункту 8.2 пункту 8 викласти у такій редакції:

"матеріальна допомога, додаткові блага (матеріальні і соціальні блага у грошовій і натуральній формі за рахунок роботодавця)";

4. У пункті 14:

1) абзаци четвертий-восьмий підпункту 14.1.2 вилучити;

2) підпункт 14.1.2 доповнити абзацами такого змісту: "На доходи громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і сплачують фіксований податок шляхом придбання патенту, не поширюються положення пунктів 5 та 6 цієї Інструкції.

Доходи громадянина, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

Платник фіксованого податку не звільняється від обов'язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів, які виплачуються найманим працівникам (особам, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членам його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності).

У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, безпосередньо пов'язаних із цією діяльністю. Доходи, що отримуються від здійснення інших видів підприємницької діяльності, підлягають обліку, оподаткуванню і декларуванню у загальному порядку";

3) абзац перший підпункту 14.4 доповнити реченням такого змісту:

"Зазначені умови декларування поширюються також на приватних нотаріусів, адвокатів та осіб, які систематично провадять незалежну професійну діяльність";

4) в абзаці другому підпункту 14.4 перше речення викласти у такій редакції:

"Громадяни, які одержують інші доходи від регулярної діяльності, не зазначеної у частині першій цього підпункту (зокрема, здавання фізичним особам в оренду або в найом рухомого і нерухомого майна;

збір та/або заготівля і продаж продукції флори і фауни (лісової, водної, морської продукції, грибів, ягід, лікарських рослин, птиці, звірів, риби, креветок, крабів, рапанів тощо);

збір та/або заготівля і продаж вторинних ресурсів, металобрухту, макулатури, ганчір'я), подають декларації у 5-денний строк після закінчення місяця з дня виникнення джерела доходу".

5. У додатку 1 до Інструкції, форма 1:

1) праворуч від слів "Розділ 1" форму Декларації доповнити словами

"Ідентифікаційний номер ----------";

2) у першій графі таблиці пункту 1.1 слова "та поштова адреса" замінити словами "та код юридичної особи за ЄДРПОУ";

3) у першій графі таблиці пункту 1.2 після слів "як підприємець" доповнити словами "та код юридичної особи за ЄДРПОУ".

6. У додатку 2 до Інструкції, форма 2:

1) слова "(назва та номер телефону)" замінити словами "(назва, код юридичної особи за ЄДРПОУ, номер телефону)";

2) праворуч від слова "Довідка" форму 2 доповнити словами

"Ідентифікаційний номер -----------", а у рядку 1 таблиці слова "Код платника" вилучити.

7. У додатку 3 до Інструкції, форма 3:

1) слова "(установи, організації)" замінити словами "(назва, код юридичної особи за ЄДРПОУ, номер телефону)";

2) праворуч від слова "Довідка" форму 3 доповнити словами

"Ідентифікаційний номер ----------".

8. У графі 4 таблиці додатку 4 до Інструкції (форма 4) слова "Сума пільг" замінити словами "Сума пільг і витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів";

9. У додатку 9 до Інструкції, форма 9:

1) пункт 1 Декларації після слів "Прізвище, ім'я, по батькові" доповнити

окремим абзацом "Ідентифікаційний номер ----------";

2) у графі 1 таблиці (пункт 11 Декларації) слова "Від кого одержано доход" замінити словами "Від кого одержано доход (назва, код юридичної особи за ЄДРПОУ".