Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про відповідальність підприємств,
їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування

( Вводиться в дію Постановою ВР N 239/94-ВР від 10.11.94,
ВВР 1994, N 46, ст.412 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.
96
N 350/97-ВР від 17.06.
97, ВВР, 1997, N 34, ст.214
N 642/97-ВР від 18.11.97
)

Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення державного контролю за забудовою населених пунктів, поліпшення якості будівництва, забезпечення експлуатаційної надійності будинків і споруд, захист прав споживачів будівельної продукції.

Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудування

Підприємства, їх об'єднання, установи та організації (далі підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості цих робіт;

передачу у виробництво проектної документації, що не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, технічним умовам або затвердженій містобудівній документації, - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої проектної документації;

виробництво, реалізацію або застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, а так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її, - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої продукції;

виконання будівельних робіт, що не відповідають державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт;

прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням законодавства, а так само місцевих правил забудови населених пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості відповідних об'єктів;

виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензії на відповідний вид робіт;

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96 )

Сплата штрафів не звільняє підприємство від усунення допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень, передбачених цим Законом.

Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи
про правопорушення у сфері містобудування

Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядають інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють державний нагляд за додержанням підприємствами вимог містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право:

безперешкодного доступу на будівництво об'єктів і підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності;

давати у межах своїх повноважень учасникам будівництва та виробникам будівельних матеріалів, виробів і конструкцій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень державних стандартів, норм і правил, а так само технічних умов або затверджених проектних рішень;

одержувати від замовників, проектних і будівельних організацій та підприємств будівельної індустрії необхідну для виконання покладених на них функцій нормативно-технічну, проектну та іншу документацію;

зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам державних стандартів, норм і правил, затвердженим проектним рішенням або місцевим правилам забудови населених пунктів, здійснюються без дозволу на їх виконання, а так само виробництво і застосування у будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів;

вносити подання відповідним органам про анулювання або зупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві підприємствами, які допускають грубі порушення державних стандартів, норм і правил, а так само технічних умов, затверджених проектних рішень або місцевих правил забудови населених пунктів.

Накладати штраф від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного підпорядкування у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та придбанні будівельної продукції, а також застосування штрафів у цих випадках здійснюються іншими державними органами у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 3. Рішення у справах про правопорушення
у сфері містобудування та їх виконання

Рішення посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафів оформляються постановами.

Примірник постанови надсилається державній податковій інспекції за місцезнаходженням підприємства для контролю за сплатою штрафу.

Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується за рішенням суду (арбітражного суду). ( Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 642/97-ВР від 18.11.97 )

Суми штрафів зараховуються: 20 відсотків - до державного бюджету, 70 відсотків - до відповідного місцевого бюджету на забезпечення інвестування і розвитку регіону, 10 відсотків - на рахунок органу містобудування і архітектури для зміцнення матеріально-технічної бази інспекції архітектурно-будівельного контролю, яка входить до складу цього органу.

Стаття 4. Оскарження рішень у справах про
правопорушення у сфері містобудування

Рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до арбітражного суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали арбітражним судом.

Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю

Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю під час виконання своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.

Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Посадові особи інспекцій архітектурно-будівельного контролю підлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю визначаються Кабінетом Міністрів України.

( Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону N 350/97-ВР від 17.06.97 ) Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю мають право безкоштовно користуватись за службовими посвідченнями на відповідній території всіма видами міського транспорту (за винятком таксі), електропоїздами приміського сполучення та автобусами приміських та внутрірайонних маршрутів.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 14 жовтня 1994 року
N 208/94-ВР