Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо діяльності господарських товариств

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508):

а) у частині третій статті 6:

після слів "кількість учасників голосування" доповнити словами "та порядок його проведення";

слова "умови розпорядження акціями" виключити;

б) друге речення частини першої статті 7 після слів "у тому разі, коли" доповнити словами "попередні випуски акцій були зареєстровані і";

в) у статті 9 слова "за підсумками року" замінити словами "один раз на рік за підсумками календарного року".

2. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89):

а) перше речення частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:

"Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади, крім випадків, коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії товариства";

б) статтю 46 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

в) у частині першій статті 52 цифри "625" замінити цифрами "100".

3. У Законі України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. 136) пункт "в" частини першої статті 5 після слів "входити самостійно" доповнити словами "(крім випадків, коли державний службовець здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 травня 1999 року
N 622-XIV