Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон відмінено з 01.01.2000 року згідно з
пунктом 1 статті 9 цього Закон
у)

Про гербовий збір

Цей Закон прийнятий відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України у зв'язку з виданням Указу Президента України від 6 листопада 1998 року "Про гербовий збір" та спрямований на забезпечення рівноправних конкурентних умов для національних товаровиробників, а також установлює порядок компенсації витрат органів виконавчої влади, в тому числі пов'язаних із створенням та утриманням систем внутрішнього адміністративного контролю за угодами з ввезення товарів на митну територію України. Цей Закон не регулює питання компенсації вартості митних послуг, визначених митним законодавством України.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

гербовий збір - загальнодержавний збір, який підлягає обов'язковій сплаті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при ввезенні на митну територію України товарів, предметів і транспортних засобів (далі - товарів та інших предметів) в порядку, встановленому цим Законом;

марка гербового збору - спеціальний знак, що підтверджує сплату гербового збору;

маркування - операції з наклеювання марок гербового збору на оригінали документів, визначених цим Законом;

ввізна вантажна митна декларація - заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України, мету їх ввезення з-за меж митного кордону України або про зміну митного режиму для таких товарів та інших предметів і транспортних засобів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Стаття 2. Об'єкт справляння гербового збору

1. Справляння гербового збору провадиться з ввізних вантажних митних декларацій, які подаються митним органам у випадках, визначених законодавством.

Об'єктом справляння гербового збору є визначена у ввізній вантажній митній декларації митна вартість товарів та інших предметів, які ввозяться на митну територію України для їх вільного використання, а для товарів та інших предметів, які ввозяться з метою транзиту через митну територію України або у режимі їх тимчасового ввезення на митну територію України, вантажна митна декларація.

2. Гербовий збір не справляється з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються у зв'язку з ввезенням товарів та інших предметів (крім підакцизних), придбаних за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, коштів державних цільових фондів або міжнародних кредитів та позик, одержаних за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються фізичними особами в межах неторгового (туристичного) обороту, а також особами, переліченими у статтях 59 - 67 Митного кодексу України; з вантажів гуманітарної допомоги, що не підлягають оподаткуванню відповідно до закону.

3. Відстрочка або розстрочка сплати гербового збору не допускається. Пропуск товарів та інших предметів через митний кордон України для їх вільного використання, транзиту або тимчасового ввезення на митну територію України до моменту фактичної сплати гербового збору у повному обсязі не допускається.

Стаття 3. Платники гербового збору

Платниками гербового збору є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють декларування товарів та інших предметів місцем походження з інших країн, які ввозяться на митну територію України під будь-якими видами митних режимів.

Стаття 4. Ставки гербового збору

1. Розміри ставок гербового збору визначаються залежно від суми митної вартості товарів та інших предметів, зазначеної у ввізній вантажній митній декларації, перерахованої в гривні за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент подання такої декларації.

2. Ставки гербового збору встановлюються у таких розмірах:

Сума митної вартості товарів, Розмір гербового збору зазначена у ввізній вантажній (у гривнях) митній декларації (у гривнях)

до 1 000 не справляється

від 1001 до 2000 10

від 2001 до 5000 20

від 5001 до 10000 100

від 10001 до 50000 200

від 50001 до 200000 500

від 200001 до 500000 1000

від 500001 до 1000000 3000

від 1000001 до 5000000 5000

від 5000001 до 10000000 10000

більше 10000001 20000

Ставка гербового збору для вантажних митних декларацій, які подаються у зв'язку з транзитом товарів та інших предметів через митну територію України або тимчасовим ввезенням товарів та інших предметів на митну територію України, встановлюється у розмірі 20 гривень за кожну вантажну митну декларацію незалежно від зазначеної в них митної вартості таких товарів та інших предметів.

3. У разі коли у випадках, визначених митним законодавством, сума митної вартості товарів та інших предметів збільшується за рішенням митного органу до розмірів, що тягне за собою збільшення розміру гербового збору, платник гербового збору зобов'язаний самостійно здійснити додаткове маркування такої вантажної митної декларації. До проведення зазначеного додаткового маркування пропуск товарів та інших предметів через митний кордон України не допускається.

Стаття 5. Сплата гербового збору

1. Сплата гербового збору здійснюється шляхом придбання його платниками марок гербового збору в установах Державного спеціалізованого ощадного банку України (далі - Ощадний банк України). Продаж марок гербового збору здійснюється також на території митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордоні України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. При придбанні марок гербового збору сплачується виключно їх номінал. Стягнення з покупця будь-яких інших комісій або винагород за операції з продажу марок гербового збору забороняється.

Витрати Ощадного банку України на організацію продажу, транспортування, збереження та охорони марок гербового збору компенсуються за рахунок сум гербового збору, одержаних від його платників, у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Покупець марок гербового збору подає продавцю марок гербового збору заявку, в якій зазначається кількість марок за кожним з їх номіналів.

Продавець марок гербового збору не має права видавати покупцю марки, що мають номінали більші, ніж зазначені у поданій таким покупцем заявці. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність продавця, встановлену цим Законом.

4. Марки гербового збору видаються їх покупцю протягом дня, на який припадає зарахування коштів від такого покупця на рахунки або в касу продавця.

5. Вартість марок гербового збору, які протягом звітного періоду були використані платником гербового збору для маркування, включаються до його валових витрат такого звітного періоду. Це правило поширюється також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи.

Гербовий збір не включається до бази оподаткування ввізним (імпортним) митом, акцизними зборами та податком на додану вартість.

6. Форма марок гербового збору, їх номінали та кількість визначаються Кабінетом Міністрів України. Кількість марок одного номіналу має забезпечувати потреби платників збору виходячи із статистичної оцінки кількості товарних партій відповідного розміру. Марки гербового збору виготовляються таким чином, щоб запобігти їх повторному використанню.

Друк марок гербового збору здійснюється Міністерством фінансів України за рахунок коштів Державного бюджету України.

7. Придбані марки гербового збору не обмежуються у часі їх використання для цілей маркування. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України подальших рішень щодо зміни форм або номіналів марок гербового збору платник збору має право на безоплатний обмін раніше придбаних марок старого зразка.

8. Доходи, одержані від справляння гербового збору, зараховуються до Державного бюджету України.

9. Перерахування до бюджету коштів, одержаних від продажу марок гербового збору, здійснюється Ощадним банком України за наслідками кожного операційного дня до закінчення наступного операційного дня.

У разі коли продаж марок гербового збору здійснюється на території митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордоні України, перерахування до бюджету коштів, одержаних від такого продажу, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством для перерахування інших податків, зборів (обов'язкових платежів).

Стаття 6. Маркування

1. Маркуванню підлягає один основний аркуш ввізної вантажної митної декларації, який відповідно до митних правил передається декларанту та використовується ним для цілей статистичного та податкового обліку і звітності.

2. Марка гербового збору погашається штампом (печаткою) посадової особи митного органу, який здійснив митне оформлення товару. Відповідна позначка про належне маркування наноситься також на примірнику (аркуші) ввізної вантажної митної декларації, яка залишається в розпорядженні митного органу.

Порядок маркування, погашення марок та нанесення позначок про належне маркування визначається Державною митною службою України.

3. Маркування однієї ввізної вантажної митної декларації може здійснюватися більше ніж однією маркою гербового збору за бажанням декларанта.

Стаття 7. Облік і контроль

1. Облік марок гербового збору ведеться у порядку, встановленому законодавством для обліку документів суворої звітності.

2. Порядок продажу та зберігання марок гербового збору визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Контроль за належним маркуванням вантажних митних декларацій здійснюється органами державної митної служби України.

4. Контроль за повнотою сплати гербового збору його платниками, а також належним перерахуванням до бюджету коштів, одержаних установами Ощадного банку України від продажу марок гербового збору, здійснюється органами державної податкової служби України.

Стаття 8. Відповідальність

1. Платники гербового збору несуть відповідальність за правильність його обчислення, своєчасність і повноту сплати відповідно до законодавства.

Якщо сума гербового збору виявляється заниженою у випадках, визначених частиною третьою статті 4 цього Закону, та платник збору самостійно здійснює додаткове маркування, штрафні санкції, у тому числі пеня, а також адміністративні стягнення з посадових осіб платника збору не справляються.

2. У разі коли продавець марок гербового збору порушує вимоги абзацу другого частини третьої статті 5 цього Закону платник збору має право оскаржити дії такого продавця до його керівного органу та протягом трьох робочих днів одержати умотивовану відповідь за такою скаргою по суті або оскаржити дії продавця в суді (арбітражному суді).

У разі, коли продавець перевищує строки видачі оплачених покупцем марок гербового збору, такий продавець сплачує пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в день зарахування коштів покупця на рахунки або в касу продавця, за весь строк такого перевищення за рахунок власних коштів (коштів, призначених для утримання такого продавця).

У разі коли порушення продавцем марок гербового збору норм цього Закону призводить до порушення прав та охоронюваних законами інтересів платника гербового збору, збитки, що можуть виникнути внаслідок такого порушення, підлягають відшкодуванню за рішенням суду (арбітражного суду) за рахунок власних коштів такого продавця (коштів, призначених для його утримання).

3. За незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок гербового збору платники збору та продавці марок несуть відповідальність, яка передбачена законом за незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 15 днів з дня його опублікування і діє до 1 січня 2000 року. Пункти 2, 3 та 4 цієї статті набирають чинності з дня опублікування.

2. Цей Закон повністю врегульовує правовідносини стосовно сплати гербового збору, визначені Указом Президента України від 6 листопада 1998 року N 1222 "Про гербовий збір".

Рекомендувати Президенту України скасувати виданий ним Указ від 6 листопада 1998 року N 1222 "Про гербовий збір".

3. Частину першу статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 71; 1999 р., N 5-6, ст. 39, із змінами, внесеними Законом України від 9 квітня 1999 року доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22) гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року)".

4. Будь-які види гербового збору, що не передбачені цим Законом, а також Законом України "Про систему оподаткування", сплаті не підлягають.

Марки гербового збору, придбані до набрання чинності цим Законом, можуть бути використані для цілей, визначених цим Законом, без будь-яких обмежень.

Марки гербового збору, придбані до набрання чинності цим Законом, поверненню не підлягають. Витрати платників податку, понесені у зв'язку з придбанням марок гербового збору, у тому числі до набрання чинності цим Законом, відносяться до валових витрат таких платників податку за результатами звітного періоду, в якому відбулося таке придбання.

5. Кабінету Міністрів України:

протягом 10 календарних днів прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

не пізніше 1 червня 1999 року надати Верховній Раді України інформацію про фактичні обсяги бюджетних надходжень від продажу марок гербового збору та, за необхідністю, подати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 травня 1999 року
N 643-XIV