Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст.281, N 34, ст.356; 1996 р., N 9, ст.41; 1998 р., N 30-31, ст.195; 1999 р., N 4, ст.35):

1) у статті 5:

підпункти "е" і "з" пункту 1 викласти у такій редакції:

"е) суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадянам на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних дій, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення ними підприємницької діяльності";

"з) проценти, дисконтні доходи і виграші по облігаціях державних позик, грошових вкладах, іменних ощадних сертифікатах, виграші за державними лотереями та державними казначейськими зобов'язаннями;

доходи, одержані від відчуження громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також в межах їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 );

у підпункті "с" слова "початкової загальної" замінити словами "загальної середньої";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Суми виплат, що не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу громадян відповідно до підпунктів "а" - "о", "с", "т" пункту 1 статті 5, не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків, податків і зборів, які нараховуються на фонд оплати праці відповідно до законів України";

3) у статті 13:

частину третю викласти у такій редакції:

"До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"При здійсненні операцій з купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, крім набутих у випадках, визначених пунктом "з" статті 5 цього Декрету, оподатковуваним доходом громадянина, у тому числі зареєстрованого як суб'єкт підприємницької діяльності, вважається прибуток, тобто різниця між доходом, отриманим від продажу таких акцій (інших корпоративних прав) протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами на їх придбання, понесеними громадянином протягом звітного року або попередніх звітному роках. Облік фінансових результатів операцій з купівлі-продажу акцій (інших корпоративних прав) ведеться у порядку, встановленому пунктом 7.6 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Прибуток, отриманий громадянином від операцій купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, за результатами звітного року включається до складу його сукупного річного оподатковуваного доходу та вноситься ним до бюджету у встановлені строки. При цьому особою, відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий громадянин".

2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113; 1994 р., N 28, ст.237, ст.241; 1995 р., N 13, ст.85, N 30, ст.229; 1996 р., N 52, ст.302, ст.306):

1) пункти 9, 10 і 11 статті 2 викласти у такій редакції:

"9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів;

10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України";

2) підпункти "а" і "б" пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:

     "а) за  посвідчення   договорів
     відчуження  житлових  будинків,
     квартир,  кімнат,  дач, садових
     будинків,   гаражів,   а  також
     інших    об'єктів    нерухомого
     майна,    які   перебувають   у
     власності громадянина-продавця    1 відсоток суми  договору,  але
                                       не         менше         одного
                                       неоподатковуваного     мінімуму
                                       доходів громадян

     б) за   посвідчення   договорів
     відчуження  земельних  ділянок,
     які  перебувають  у   власності
     громадянина-продавця              1 відсоток суми  договору,  але
                                       не         менше         одного
                                       неоподатковуваного     мінімуму
                                       доходів громадян;

          3) підпункти  "п",  "р"  і  "с"  пункту 6 статті 3 викласти у

     такій редакції:

     "п) за операції з цінними
     паперами:

     за реєстрацію  інформації   про
     емісію   цінних  паперів,  крім
     облігацій державних та місцевих
     позик                             0,1 відсотка        номінальної
                                       вартості емісії цінних паперів

     за видачу приватизаційних
     паперів                           0,2    відсотка     номінального
                                       значення приватизаційних паперів

     р) за       операції,       які
     здійснюються на товарних біржах
     з  продажу  житлових  будинків,
     квартир,  кімнат,  дач, садових
     будинків,  гаражів,   а   також

     інших    об'єктів    нерухомого
     майна,   які   перебувають    у
     власності громадянина-продавця,
     крім  операцій  з   примусового
     відчуження   такого   майна   у
     випадках, передбачених законами
     України                           1 відсоток фактичної вартості
                                       укладеної угоди, але не менше
                                       одного       неоподатковуваного
                                       мінімуму доходів громадян за
                                       кожну укладену угоду

     с) за   проведення    прилюдних
     торгів   (аукціонів,  тендерів)
     об'єктами нерухомого майна, які
     перебувають     у     власності   1 відсоток  фактичної  вартості
     громадянина-продавця,      крім   реалізованих           об'єктів
     операцій      з     примусового   нерухомого майна,  але не менше
     відчуження   такого   майна   у   одного       неоподатковуваного
     випадках, передбачених законами   мінімуму  доходів  громадян  за

     України                           кожний реалізований об'єкт".

3. У пункті 1 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 42, ст. 257) слова "(крім виплат, передбачених Переліком видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, що затверджується Кабінетом Міністрів України)" замінити словами "(крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян)".

м. Київ, 23 березня 1999 року
N 539-XIV