Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 травня 1993 р. N 326
Київ

Про Концепцію побудови національної
статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему
обліку і статистики

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Постанову КМ
N 403 від 08.06.95 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики, що додаються.

2. Міністерствам і відомствам забезпечити виконання заходів, передбачених зазначеними Концепцією і Програмою, та подати Міністерству статистики у двомісячний термін відповідні пропозиції про доповнення і зміни до чинного законодавства.

Міністерству статистики разом з Міністерством юстиції узагальнити зазначені пропозиції і в місячний термін внести їх до Кабінету Міністрів України.

3. Координаційній раді з питань організації переходу України на міжнародну систему обліку і статистики здійснювати постійний контроль за ходом реалізації заходів, передбачених Концепцією і Програмою, та один раз на півріччя інформувати про це Кабінет Міністрів України.

4. Міністерству фінансів, Державному комітетові з питань науки і технологій передбачити необхідні кошти на фінансування заходів для реалізації Програми. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів та Міністерством статистики розглянути і подати пропозиції Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів України щодо виділення валютних коштів на вказані цілі.

Генеральним замовником виконання і фінансування Програми визначити Міністерство статистики.

Для забезпечення виконання першочергових заходів Програми збільшити чисельність працівників органів державної виконавчої влади згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджена
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 травня 1993 р. N 326

Концепція побудови
національної статистики України

Концепція побудови національної статистики виходить із загально-державних потреб суверенної України - повноправного члена міжнародного співтовариства.

Перехід до ринкової економіки, докорінна зміна виробничих відносин у всіх сферах господарювання, інтеграція народного господарства нашої держави у світову економіку викликають необхідність перебудови методологічних і організаційних принципів діяльності статистичних органів.

Перед державною статистикою України постають завдання створення системи статистичної інформації, яка задовольняла б потреби всіх учасників суспільного відтворення в об'єктивних даних про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, господарські та фінансові взаємозв'язки на міждержавному, загальнодержавному, регіональному і галузевому рівнях, структурні зрушення і ефективність виробництва, рівень інфляції на базі широкого використання обчислювальних систем і найновіших інформаційних технологій, впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку та звітності, значного розширення робіт щодо порівняння даних з іншими країнами.

Для виконання зазначених завдань органи статистики повинні залишатися самостійною централізованою системою у складі органів державної виконавчої влади. Створення функціонально спроможної статистики потребує вирішення таких організаційних та юридичних проблем:

законодавче визначення правового статусу статистичної служби, на яку відповідно до Закону України "Про державну статистику" покладається відповідальність за стан обліку і збирання даних на всіх рівнях управління, аналіз динаміки економічних явищ, забезпечення достовірності, об'єктивності та гласності статистичної інформації;

створення принципово нових інформаційних систем, економічних реєстрів та класифікаторів;

визначення джерел фінансування статистичної діяльності;

надання органам державної статистики в законодавчому порядку права накладати штрафи на службових осіб та громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, винних у перекрученні чи неподанні даних для державних статистичних спостережень;

зміцнення матеріально-технічної бази державної статистики.

Підвищення ролі статистичних органів у вивченні соціально-економічних явищ під час переходу до ринкової економіки передбачає створення нової та удосконалення діючої статистичної методології, застосування стандартів, розроблених міжнародними статистичними організаціями.

Україна як рівноправний член ООН від часу її заснування через свої статистичні органи бере участь у розробці міжнародних статистичних нормативів, систематично надсилає міжнародним організаціям дані для публікації їх у статистичних виданнях. Проте формування статистичної інформації на методологічних принципах, що застосовувались у колишньому Союзі РСР, не забезпечує потреб у порівнянні показників економічного розвитку України з іншими державами, не сприяє прискореному проведенню реформ, залученню для цього іноземних інвестицій, утруднює інтеграцію у світову економіку.

Таке становище вимагає значного розширення наукових досліджень та методологічних розробок щодо статистики кожної галузі народного господарства, створення відповідної системи статистичних класифікацій.

Розв'язання цих проблем здійснити в три етапи:

1. ПІДГОТОВЧИЙ етап, що визначає організаційні, методологічні та нормативно-технічні засади узгодження діючої статистичної практики з рекомендаціями міжнародних статистичних організацій. Для цього передбачається:

вивчення і визначення шляхів узгодження економічної термінології та діючих класифікацій в усіх галузях статистики з міжнародними і перш за все класифікації галузей народного господарства з Міжнародною класифікацією усіх видів економічної діяльності;

перегляд діючих форм первинного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітності, методів їх ведення, збирання, обробки та використання;

централізація розробки всіх статистичних показників, необхідних на загальнодержавному рівні;

виконання експериментальних розрахунків повної системи показників відповідно до міжнародних стандартів;

перепідготовка фахівців, які зайняті у загальнонаціональних економічних органах.

2. ПЕРЕХІДНИЙ етап, коли впроваджуються в практику міжнародні статистичні рекомендації на підставі методологічних розробок, виконаних національними економічними установами, науково-дослідними інститутами, творчими колективами, науковцями, а також здійснюється перепідготовка працівників обліку в усіх галузях народного господарства.

3. ЗАКЛЮЧНИЙ етап, під час якого досягається інтеграція всіх сфер статистичної діяльності та довіра до її результатів на підставі прямих і постійних контактів статистичних органів України із статистичними підрозділами ООН та її спеціалізованими органами, іншими міжнародними і національними організаціями.

Впровадження ринкових відносин у народному господарстві України потребує відповідної реорганізації системи обліку та звітності, яка в достатній мірі повинна бути пристосована до конкретних умов господарювання.

Зокрема необхідно уніфікувати статистичну звітність незалежно від галузей народного господарства, видів діяльності та форм власності, відмовитися від звітності, яка характеризує внутрішню виробничу діяльність підприємств. Одночасно з цим виникає потреба статистичного спостереження щодо нових господарських формувань - концернів, асоціацій, консорціумів, бірж, комерційних банків, індивідуальних та фермерських господарств тощо.

Потребує зміни порядок збору та розробки статистичної звітності: скорочення суцільної звітності та значне поширення вибіркових обстежень, переписів, разових обліків, спеціальних розрахунків. Це стосується в першу чергу дрібних та середніх підприємств, особливо приватних.

Постає проблема вибрати оптимальну періодичність збирання інформації. У нових умовах інтерес центральних органів державної виконавчої влади до деякої інформації за дуже короткі періоди (тижнева, декадна) зменшується. Проте з іншого боку заінтересованість у такій інформації зростає у підприємств, яким потрібно реагувати не тільки на довгострокові тенденції, а й на короткострокові сигнали ринку.

У зв'язку з цим виникає гостра потреба у розробці системи статистичних показників економічної кон'юнктури та створення спеціального періодичного видання для забезпечення оперативного аналізу здійснення економічних реформ та інтеграції національних статистичних показників з міжнародними публікаціями з цих питань.

Необхідно визначити принципи доступу громадськості до агрегованої та одиничної інформації, поглибити інформованість населення про соціально-економічний стан країни через статистичні показники, знайти можливість видання щомісячного статистичного журналу та інших періодичних статистичних видань, які б включали поточні показники з усіх галузей народного господарства, методологічні розробки і актуальні аналітичні огляди.

Безумовний захист повинна мати комерційна таємниця окремих господарських одиниць. У зв'язку з цим слід визначити, які конкретно дані не є таємницею для підприємства. Без цього неможливо встановити порядок доступу до статистичної інформації.

Для визначення реального місця України у світовій та європейській системі економічних координат доцільна безпосередня її участь у проекті міжнародних порівнянь ООН і в першу чергу з сусідніми державами. Зараз у цій роботі бере участь більш як 60 країн. У зв'язку з цим необхідно порушити клопотання перед Секретаріатом ООН про включення України до вказаного проекту.

Створюючи цілісну систему національної статистики необхідно скоординувати дії в різних її галузях. Це означає, що реформування показників, економічних групувань і визначень конкретної галузевої статистики слід проводити у комплексі із загальнометодологічними напрямками розроблюваної системи національних рахунків.

Обов'язковою умовою впровадження цих заходів є перехід на міжнародні класифікації і в першу чергу адаптація до Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності та Гармонізованої системи опису і кодування товарів.

Побудова національної статистики охоплює всі види народногосподарського обліку і вимагає узгоджених діє економічних органів держави, всіх господарських структур управління, підприємств, організацій, установ і наукових колективів.

Одним із пріоритетних напрямів створення національної статистики є перегляд та удосконалення макроекономічних показників відповідно до міжнародних організацій.

Передбачається запровадження системи національних рахунків (СНР), що розглядає економіку як єдине ціле, без принципової різниці між виробництвом матеріальних благ і наданням послуг, дає загальну оцінку результатам діяльності всього народного господарства як з матеріально речової, так і з фінансової точки зору для всіх господарських одиниць на всіх рівнях функціонування економічного механізму.

Показники СНР мають стати найважливішим інструментом розробки національної економічної стратегії, зовнішньоекономічної та валютно-фінансової політики, дадуть змогу зробити оцінку міждержавних рівнів економічного і науково-технічного розвитку, здійснити пошук раціональних форм участі в міжнародному розподілі праці.

На початковому етапі впровадження СНР за основу національного варіанта приймаються рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку. В подальшому передбачається відповідно до особливостей української економіки максимально врахувати положення проекту СНР ООН , що має бути затверджений у 1993 році.

У підготовчий період створення системи національних рахунків слід:

розробити схему консолідованих рахунків внутрішньої економіки в інтегруванні з існуючим балансом народного господарства;

забезпечити узгодження відповідних понять, визначень, класифікацій обох систем;

узагальнити методологічну концепцію рахунків внутрішньої економіки щодо діючої статистичної звітності для ретророзрахунків та принципові підходи до застосування нової звітності для майбутніх розрахунків відповідно до міжнародних рекомендацій;

обчислити консолідовані рахунки за останні роки.

Це вимагає з одного боку перегляду системи бухгалтерського обліку на рівні господарських одиниць і фінансових установ, інтеграції бухгалтерської та фінансової звітності, а з другого - оптимального поєднання галузевих і міжгалузевих статистик, охоплення ними повного кола об'єктів спостереження при розробці вартісних та натуральних показників.

Важливим кроком у цьому напрямі є впровадження в статистичну практику показника валового внутрішнього продукту (ВВП) , який широко застосовується міжнародними організаціями при порівнянні економічного розвитку країн.

Найближчим часом треба освоїти розрахунки ВВП трьома методами: виробничим, розподільним і кінцевого використання. Їх результати мають першорядне аналітичне значення , сприяють гармонійному включенню показника ВВП у національні рахунки. Поряд з цим необхідно розмежувати поняття та обчислення валового внутрішнього та валового національного продукту (ВНП), надалі - перейти до поквартального визначення, а потім - до розрахунків основних елементів ВВП на регіональному рівні.

Наступним напрямом розвитку системи національних рахунків буде облік активів та пасивів економіки, зокрема, побудова фінансового рахунку, включаючи операції з фінансовим золотом, депозитами, цінними паперами, кредитами. Після завершення робіт, пов'язаних із складанням платіжного балансу, виникнуть умови для розробки рахунків "іншого світу".

Особливе місце в системі національних рахунків займають міжгалузеві баланси (МГБ), що зумовлено їх можливостями для характеристики потоків продуктів та послуг, аналізу структури народного господарства, наслідків зміни цін, основних вартісних та натурально-речових пропорцій, виконання прогнозних макроекономічних розрахунків. Розвиток робіт у цій сфері буде здійснюватись у два чітко окреслених етапи. Спочатку треба розробити нову концептуальну модель МГБ з введенням нематеріальних послуг і побудувати експериментальний баланс продуктів та послуг за скороченою програмою. Після цього приступити до складання міжгалузевого балансу СНР за розширеною програмою відповідно до національних економічних пріоритетів.

На період розробки методології та становлення національного рахівництва доцільно продовжити розрахунки і удосконалення макроекономічних показників у балансі народного господарства, що залишається одним з основних методів статистичного вивчення розвитку держави та її регіонів.

З переходом до ринкових відносин суттєво зростає потреба в новій статистиці фінансів як господарського сектора, так і держави в цілому. Вона набуває виключного значення в державному регулюванні економікою, зокрема у проведенні національної фінансової політики.

Потрібна розгалужена інформація про фінансове становище підприємств у зв'язку з приватизацією та демонополізацією виробництва, оцінка масштабів перетворень і їх економічних наслідків.

Треба розробити методологічні засади і організувати дослідження ринку капіталу, грошового ринку, кредитної емісії, процентних ставок, банків і фондових бірж, показників, що характеризують акціонерний капітал. Завданнями банківської статистики також є:

обчислення купівельної спроможності національної валюти, швидкості її обігу;

облік іноземних субсидій та інвестицій;

складання консолідованого балансу банківської системи;

визначення агрегатів і обчислення попиту та пропозицій грошової маси;

складання монетарного огляду;

визначення резервних вимог Національного банку України до депозитів комерційних банків;

визначення економічних нормативів для забезпечення банківського нагляду за комерційними банками тощо.

У галузі статистики урядових фінансів слід розгорнути вивчення державних фінансів за економічними категоріями, призначенням і функціями, розрахунок внутрішнього та зовнішнього державного боргу країни.

Дослідження цих та інших проблем неможливо здійснити без розробки вже найближчим часом методології складання платіжного балансу України та запровадження її в практику.

У зв'язку з впровадженням системи національних рахунків виникає потреба в розробці нових механізмів погодження фінансових і бюджетних показників з макроекономічними, введені ряду показників фінансової та бюджетної статистики в міжгалузеві баланси. На фінансову статистику повною мірою поширюються вимоги реформування бухгалтерського обліку, звітності, бюджетної класифікації, податкової системи, що випливають з особливостей системи національних рахунків.

У статистиці цін потребують значних змін як методологія обчислення показників, так і організація збору даних. В умовах нестабільної економіки, зростання інфляційних процесів на всіх фазах суспільного відтворення, підвищення впливу цінових змін на життєвий рівень населення, створення об'єктивної, зрозумілої для всіх статистики цін має велике політичне значення.

Треба у стислі сроки докорінно переробити існуючу статистику цін, вжити заходи для обчислення загального рівня інфляції на основі принципово нових індексів цін. Особливого значення набуває необхідність вивчення досвіду обчислення індексів цін та їх застосування в національних статистичних органах інших країн.

На перший план виступає проблема побудови широкого індексу споживчих цін згідно з міжнародною методологією. Новим важливим завданням постає формування представницької вибіркової мережі підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг для проведення щомісячних спостережень за зміною роздрібних цін і тарифів на товари та послуги. Ця мережа має представляти всі регіони держави, міську та сільську місцевість, усі форми торгівлі та сфери послуг. Велику увагу слід приділити підготовці та перепідготовці кадрів для реєстрації цін.

Потребують удосконалення також спостереження і статистичне вивчення цін виробників, їх вплив на розвиток та структуру виробничого споживання, формування споживчих цін.

Треба розширити інформування населення про індекси споживчих цін і цін виробників, рівень інфляції, відкритість їх розробок для науковців, професійних спілок, асоціації споживачів тощо. Необхідно впровадити такі нові напрями вивчення рівня та динаміки цін:

цін вітчизняного ринку (державного, кооперативного, приватного секторів);

імпортно-експортних цін (внутрішніх та зовнішніх);

за етапами розподілу продукції (сировина для подальшої обробки, проміжні матеріали і запаси, комплектуючі, готові вироби);

біржових цін;

цін на акції та інші цінні папери.

Перед соціальною статистикою постає необхідність:

поглиблення методології, створення постійної представницької вибірки респондентів та належної матеріально-технічної бази;

переходу до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи показників статистики середньої, професійної та вищої освіти;

більш грунтовного вивчення таких галузей соціальної сфери, як культура, відпочинок, туризм;

розробки інформаційної бази, яка відбивала б впровадження нових методів медичного обслуговування населення, зокрема страхової медицини;

удосконалення методики обчислення рівня травматизму на виробництві та його матеріальних наслідків;

вивчення громадської думки та її впливу на життя суспільства, для чого потрібне визначення складу суб'єктів-носіїв, основних напрямів досліджень та джерел інформації.

Важливими завданнями статистики життєвого рівня населення є поліпшення аналізу для вжиття заходів щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення (пенсіонерів, інвалідів, дітей), удосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму для цих груп, запровадження системи вартісних показників, які характеризували б їх матеріальний стан та витрати держави на реалізацію соціальних програм.

Необхідно доповнити вибіркову мережу обстежень сімейних бюджетів новими категоріями населення, що з'являються в ході становлення ринкових структур, досліджувати сім'ї безробітних, студентів, пенсіонерів, військовослужбовців.

У статистиці житлового та комунального господарства першорядне значення має:

ліквідація нині існуючої невідповідності між показниками, що характеризують житловий фонд міських поселень та сільських населених пунктів, через яку немає можливості одержувати повну характеристику індивідуального житлового фонду в сільській місцевості, порівнювати житлові умови сільського та міського населення;

перехід до міжнародної методології обліку обладнання житлового фонду.

В умовах багатопартійності потрібно розробити показники політичної статистики, що дадуть змогу висвітлити діяльність суспільно-політичних і масових організацій, виборчої системи і органів державної влади, засобів інформації тощо.

Побудова правової держави передбачає вдосконалення національної правової та моральної статистики. Статистичне спостереження за ходом виконання в суспільстві законодавчих норм потребує суттєвого перегляду діючої та введення нової звітності. Важливою проблемою у цьому питанні є оперативне одержання такої інформації та узагальнення її для використання на різних рівнях управління. Одним з етапів цієї роботи є впровадження системи показників, що характеризують порушення законодавства України в економічній сфері (в тому числі латентність цих явищ) і їх вплив на соціально-економічний розвиток з урахуванням матеріальних збитків (прямих та розрахункових), дієвість засобів впливу на правопорушників. Великого значення набуває статистичне вимірювання масштабів "тіньової" економіки.

Особливої актуальності для України набуває достовірна статистика навколишнього природного середовища, зокрема у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Вона має забезпечити органи управління даними про кількість і склад нагромадження токсичних , шкідливих відходів та їх вплив на здоров'я населення. Інформацію про забруднення атмосферного повітря необхідно доповнити показниками, що характеризують викиди шкідливих речовин автомобільним транспортом в цілому та окремих найбільш небезпечних інгредієнтів. Слід також приступити до розробки даних, що дадуть змогу аналізувати стан виконання Міжнародної конвенції про транскордонне перенесення шкідливих речовин.

Міжнародні рекомендації та класифікації мають бути максимально враховані при визначенні шляхів перебудови статистики відходів, у тому числі токсичних, значення якої істотно зростає в сучасних умовах. Існуюча статистична звітність не повною мірою відображає процес утворення, використання або знищення відходів, внаслідок чого неможливе проведення відповідних порівнянь з іншими державами.

Існуюча практика ведення демографічної статистики надає можливість широко вживати міжнародні порівняння в аналітичній роботі, надсилати необхідні показники для їх публікації в міжнаодних статистичних виданнях.

Для більш ретельного вивчення соціально-демографічного розвитку держави та її регіонів, а також порівнянь відповідних показників інших держав доцільно:

впровадити у практику роботи як первинну одиницю обстеження при опитуванні населення поняття "домогосподарство";

переглянути порядок обліку військовослужбовців та представників інших спецконтингентів;

удосконалити методологію розрахунків рівня освіти всього населення, у тому числі зайнятого;

розробити, виходячи з міжнародних рекомендацій, методологію розрахунків національного та сімейного складу населення в міжпереписний період та впровадити їх у практичну роботу;

удосконалити методику обліку та розробку даних про природний і міграційний (у тому числі міжнародний) рух населення;

вивчити досвід країн, що ведуть регістри населення. В поточний статистиці перейти на міжнародну методологію при визначенні живонароджених та мертвонароджених, стандартизованих коефіцієнтів природного руху населення, а також на розробку статистичних даних з причин смертності за розширеним класифікатором Всесвітньої організації охорони здоров'я.

З метою більш повного висвітлення демографічних процесів, що відбуваються в Україні, слід видавати демографічний щорічник.

Угалузі статистики праці та зайнятості населення слід запровадити систему показників, що використовується в міжнародній методології, зокрема при вивченні таких питань:

зайнятість робочої сили та рівень доходів і заробітної плати за видами діяльності, секторами економіки та формами власності;

стан ринку праці, попит і пропозиція на робочу силу, міграція робочої сили;

зайнятість військовослужбовців як окремої категорії населення, їх характеристика за демографічними та економічними ознаками;

доходи та заробітна плата за професіями;

вартість робочої сили;

зайнятість жінок та молоді, умови їх праці та рівень доходів і заробітної плати.

Застосувати поряд з адміністративними джерелами одержання інформації проведення вибіркових обстежень як державних, так і приватних підприємств та домашніх господарств.

Необхідно поглибити координацію статистики науки з економічною та соціальною статистикою.

Потрібно доповнити регістр науково-технічних кадрів, в якому на індивідуальній основі реєструються суттєві характеристики наукового персоналу; розробити єдину методологію обліку чисельності наукових працівників, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно-технологічні роботи, і витрат на них; перейти до міжнародних порівнянь витрат на науково-технічну діяльність за допомогою спеціальних індексів і валютних курсів; налагодити розрахунки наукоємності продукції, що випускається, статистику патентування винаходів, поширення інформації про науково-технічні новини.

Доцільно запровадити досвід розвинутих країн в проведенні комплексних обстежень для збирання докладних даних про всю науково-технічну діяльність, а також спеціальних обстежень або опитувань з метою статистичних вимірювань тих аспектів науково-технічної діяльності, що не охоплені регістром чи обстеженнями.

Метою удосконалення статистики в нових умовах є впровадження міжнародних класифікацій науково-технічної діяльності відповідно до:

секторів (виробничий, вища освіта, академічний та інші загальні служби);

галузей економічної діяльності;

галузей науки і техніки;

основних соціально-економічних цілей і завдань;

типів досліджень (фундаментальні, прикладні, експериментальні);

джерел фінансування, а також типів витрат (поточні та капітальні).

Метою перебудови статистики промисловості є створення системи показників, яка забезпечила б потреби аналізу процесів у галузі, сприяла розвитку підприємництва та розширенню ділових міжнародних зв'язків українських підприємств на основі поширення відповідної інформації.

Істотна різниця між існуючими класифікаціями галузей та продукції промисловості не дозволяє без докорінного їх перегляду вдосконалювати статистику промисловості. Цю роботу доцільно провести найближчим часом разом із запровадженням Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, передбачивши в цьому нову класифікацію.

Потрібно модифікувати методики обчислення майже всіх показників виробництва продукції в натуральному виразі, переглянути розрахунки узагальнюючих індексів промислового виробництва. Необхідно вивчити в країнах з розвинутою ринковою економікою практику обчислення та сферу застосування показників, за допомогою яких буде можливо поглибити факторний аналіз розвитку галузі: вплив сезонних коливань на темпи зростання виробництва, галузеву еластичність зростання і середньорічних змін обсягу виробництва, структурні зрушення та інше. Треба також переглянути та внести зміни в діючі форми та інструкції щодо складання статистичних звітів у промисловості.

Основний напрям статистики енергетики - це подальша розробка та погодження з міжнародними стандартами методів, концепцій, понять та класифікацій.

Особливу увагу треба приділити удосконаленню методології обчислення показників паливно-енергетичного балансу, забезпечити його міжнародне порівняння.

Необхідно організувати звітність за видами діяльності енергетичних підприємств (за секторами споживання) про використання паливних ресурсів і виробництво кінцевих продуктів, а також про вищу та нижчу теплотворну спроможність окремих видів палива.

Основним методом оцінки використання ресурсів повинно стати складання широкого кола натуральних балансів. Для цього слід організувати щорічну їх розробку за основними видами ресурсів, одержувати докладні дані, що характеризують споживання в усіх ланках господарської діяльності.

В статистиці сільського господарства першочергового значення набувають методи обліку посівних площ, валових зборів продуктів рослинництва і обсягів продукції тваринництва відповідно до рекомендацій Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Необхідно зосередити роботу на таких напрямах:

удосконалення методології розрахунку показника валової продукції в натуральному та вартісному виразах з метою виключення подвійного обліку;

обчислення індексу виробництва продукції харчування;

удосконалення методології складання балансів виробництва і розподілу продуктів сільського господарства;

розробка системи показників споживання населенням продуктів харчування за якісним складом та калорійністю;

проведення сільськогосподарських переписів із запровадженням методологічних принципів, рекомендованих ФАО;

перегляд у зв'язку з появою нових форм господарювання методів обліку статистичних показників тощо.

Слід створити систему показників, які будуть висвітлювати на принципово нових засадах якісну характеристику земель, покажуть фактичний розподіл земель за формами власності та дадуть змогу об'єктивно визначати плату за землю, що є невід'ємною умовою ринкових відносин.

З точки зору статистики необхідно порушити клопотання про вступ України до ФАО. Залишаючись поза її межами, Україні буде важко перебудувати сільськогосподарську статистику відповідно до світових стандартів, створити власну систему показників, які сприяли б впровадженню ринкових відносин в аграрному секторі народного господарства.

Статистика будівництва за методологією, змістом та обчисленням показників має суттєві відмінності від міжнародних рекомендацій. З метою їх усунення необхідно визначити первісну одиницю статистичного спостереження, переглянути порядок обліку продукції як у вартісних, так і натуральних вимірах, з'ясувати поняття будови та об'єкта будівництва, вартості будівництва та введених об'єктів. Нагальною потребою є постійне спостереження за зміною цін, розвитком іноземних інвестицій у будівництві, забезпечення порівняності вартісних показників у динаміці. Важливим є вивчення складу та стану незавершеного будівництва, обчислення строків та тривалості спорудження об'єктів, ефективності капітальних вкладень та роботи будівельних організацій різних форм власності та господарювання. Необхідно розробити принципи розрахунків основних показників у будівництві відповідно до міжнародних рекомендацій в цілому по Україні за галузями та технологічною структурою капітальних вкладень.

Вказані напрями вдосконалення статистики будівництва є головними для переходу до поглибленого аналізу інвестиційних процесів, ролі галузі у вирішенні соціально-економічних питань.

Устатистиці транспорту і зв'язку необхідно привести первинний облік і статистичну звітність у відповідність з міжнародними нормами. Приділити особливу увагу створенню національної статистики залізничного, морського, повітряного транспорту в умовах формування єдиного транспортного комплексу України.

Пріоритетними напрямами у цій роботі є визначення методологічних принципів розрахунку продукції галузей транспорту, експорту, імпорту і транзиту послуг транспорту і зв'язку. Передбачається складання державного класифікатора пунктів навантаження і вивантаження на на залізничному, морському, річковому, повітряному і автомобільному транспорті. Значно розшириться система показників трубопровідного транспорту з метою одержання даних про використання і розподіл нафти, нафтопродуктів та газу на території України, враховуючи ввіз, вивіз і транзит.

Перед статистикою торгівлі і послуг у зв'язку з переходом до ринкових відносин, комерціалізацією торгівлі та громадського харчування, приватизацією державного майна постає завдання одержання інформації про тенденції та закономірності товарного обігу, взаємозв'язки виробників товарів з торгівлею.

Для забезпечення відповідності показників статистики торгівлі та послуг міжнародним рекомендаціям необхідно розгорнути методологічну роботу щодо формування відповідної системи статистичних показників на всіх рівнях, починаючи з первинного обліку.

Це вимагає створення принципово нової системи статистики оптової, роздрібної торгівлі та послуг, що охоплює всі організаційні структури і напрями діяльності, зокрема матеріально-технічну базу, характеристику чисельності зайнятого населення, обсяги та результати діяльності, наявність товарних залишків.

Особливу увагу слід приділити розвитку та удосконаленню статистики зовнішньоекономічних зв'язків. Потребує термінового визначення система показників, необхідних для повного аналізу зовнішньоекономічних зв'язків України, а також переходу на Гармонізовану систему опису та кодуванню товарів. Відсутність статистичних даних з показників ефективності зовнішньої торгівлі, середніх цін, географічного розподілу експорту та імпорту, видів розрахунків та валют, експорту та імпорту послуг і продуктів нематеріального характеру не дає можливості на належному рівні проводити аналіз розвитку зовнішньоекономічних зв'язків нашої країни, її реального становища на світовому ринку. Керуючись міжнародними рекомендаціями необхідно досягти узгодження статистики зовнішньоекономічних зв'язків з національними рахунками і платіжним балансом.

Процес зосередження окремих форм звітності щодо зовнішньоекономічної

діяльності підприємств та організацій в органах державної статистики почався лише у 1988 році. Ця робота значно ускладнюється в зв'язку з недосконалістю її методологічного забезпечення.

Пріоритетним напрямом залишається розробка даних митних декларацій, що дасть можливість оперативно одержувати достовірну і повну інформацію з питань зовнішньоекономічної діяльності на всіх рівнях, включаючи загальнодержавний та регіональний.

Новим важливим завданням є удосконалення обліку економічного обміну підприємств України з державами колишнього СРСР, розробка методології визначення паритетності товарообміну з метою налагодження оптимальних господарських зв'язків.

В умовах проведення політики роздержавлення власності, демонополізації та приватизації виробництва, процес обліку підприємств і організацій стає некерованим. Для запобігання цьому необхідно створити Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України. Реєстр повинен вміщувати не тільки загальні дані з кожної статистичної одиниці обліку (назва, адреса, інші реквізити, основні види діяльності, підпорядкованість тощо), а й інформацію про ділову діяльність (чисельність, прибуток, рентабельність, обсяг випущеної продукції).

Концепція побудови і розвитку національної статистики може бути здійснена лише за рахунок застосування сучасних інформаційних технологій. Комп'ютеризація статистичних органів повинна відбуватися на всіх рівнях від районної ланки до міністерства, а також надавати можливість взаємодії з інформаційними системами Верховної Ради України, апарату Президента України, Кабінету Міністрів України, інших відомчих і територіальних органів управління.

Пріоритетним має стати широке оснащення органів статистики сучасними комп'ютерами і засобами зв'язку, достатніми для обробки інформації на відповідних рівнях. Висока ефективність використання обчислювальної техніки забезпечується інтегральними та локальними обчислювальними мережами.

Загальнодержавний рівень має забезпечувати збір і обробку статистичних даних, ведення інтегрованих баз даних щодо території, різноманітних класифікаторів, реєстрів. На рівні міністерства робочі місця статистиків повинні бути обладнані персональними ЕОМ, які об'єднані в обчислювальну мережу.

Першочергове значення має повне задоволення потреб у якісному програмному забезпеченні. З цією метою треба визначити базові відомчі та регіональні обчислювальні центри, на які покласти функції розробки програмного забезпечення окремих галузей статистики. Пріоритетним напрямом буде створення інформаційних технологій, здатних оперативно організувати обробку даних у діалоговому режимі.

Необхідно також унифікувати засоби програмного забезпечення інформаційних систем усіх ланок управління на основі міжнародних стандартів і протоколів.

Обов'язковою умовою успішної реалізації заходів, що передбачені цією Концепцією, є підготовка та перепідготовка кадрів статистики та обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів та досвіду. Для цього потрібно переглянути існуючі та впровадити нові навчальні плани, програми і посібники в ланках середньої спеціальної та вищої освіти, підвищення кваліфікації; розробити кваліфікаційні вимоги до випускників навчальних закладів та фахівців. Необхідно визначити на перспективу потребу народного господарства в підготовці кваліфікованих фахівців з обліку, статистики та аудиту, а також пріоритетні напрями наукової роботи в цих галузях.

Затверджена
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 травня 1993 р. N 326

Державна програма переходу України на міжнародну
систему обліку і статистики

Державна програма переходу України на міжнародну систему обліку і статистики (надалі - Програма) розроблена на підставі положень, викладених у Концепції побудови національної статистики України. Зміст її заходів передбачає наближення первинного бухгалтерського і статистичного обліку на підприємствах та в організаціях усіх форм власності, методів статистичних спостережень та методології обчислення показників до загальноприйнятих у світовій практиці критеріїв. З кожного напряму роботи визначено терміни реалізації та скоординовано дії міністерств і відомств, місцевих статистичних органів, концернів, асоціацій, громадських організацій, науково-дослідних установ та навчальних закладів, що залучаються до її виконання.

Основною метою Програми є створення сприятливих умов для ефективного регулювання розвитку народного господарства у нових умовах на основі об'єктивної оцінки стану і можливостей галузей народного господарства та сфер діяльності, своєчасного виявлення макроекономічних тенденцій та прогнозування їх розвитку, оцінки наслідків управлінських рішень, прийнятих у галузі економіки, розширення сфери відображення в статистичних показниках різних сторін соціально-економічних процесів, підвищення аналітичної спрямованості звітності, оперативності збору, обробки, аналізу і поширення даних, економії витрат на організацію обліку і проведення статистичних робіт за рахунок спрощення звітності та переходу від суцільних до вибіркових обстежень та переписів.

Програма передбачає також значне розширення робіт у напрямі об'єктивного аналізу ролі та місця економіки України у світовому співтоваристві, своєчасного виявлення тенденцій міжнародного поділу праці, оцінки стану і можливостей світових ринків і перспектив їх розвитку, інтеграції первинного обліку, бухгалтерської, фінансової, банківської та іншої звітності, розробки сучасних методів обробки даних первинного обліку та групування їх за міжнародними класифікаціями, уточнення складу показників і періодичності їх подання міжнародним організаціям для публікації в статистичних виданнях.

Пріоритетними напрямами на шляху переходу до прийнятої в міжнародній практиці системи обліку і статистики визначено:

приведення у відповідність з міжнародними стандартами загальнометодологічних основ державної статистики і системи показників;

створення системи національних рахунків, включаючи розробку міжгалузевих балансів за системою національних рахунків, проведення міжнародних порівнянь валового внутрішнього продукту;

реорганізація первинного, бухгалтерського і банківського обліку, статистики державних фінансів та фінансів підприємств, кредитно-грошової статистики;

розробка платіжного балансу;

проведення відповідно до міжнародних стандартів розрахунків рівнів інфляції, зокрема показників статистики цін споживачів, виробників, експорту та імпорту, а також статистики зайнятості населення та безробіття;

впровадження ведення Державного реєстру звітних одиниць;

розробка єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації;

впровадження штрихового кодування;

підготовка і перепідготовка кадрів обліку і статистики;

розгортання широкого міжнародного співробітництва в галузі статистики і обліку.

Враховуючи різнобічність, новизну і складність проблем реалізацію завдань програми передбачається здійснити в основному до 1995 року.

Заходи, передбачені у різних розділах Програми, реалізуються у такій послідовності. Перш за все виконуються дослідницькі роботи, визначається склад та вивчається методологія розрахунків показників, що використовуються міжнародними статистичними організаціями та національними статистичними установами країн з ринковими методами регулювання економіки, приводяться у відповідність розрахунки діючих показників, опановуються методи ведення національного рахівництва, формуються вимоги щодо його інформаційного забезпечення, реформується банківський облік та фінансова статистика, запроваджуються на підприємствах і в організаціях нові плани рахунків бухгалтерського обліку. Здійснюються експериментальні розрахунки за 1992 рік показників кредитно-грошової і фінансової статистики, платіжного балансу.

Проводяться роботи пов'язані з розробкою, переглядом і узгодженням класифікаторів техніко-економічної інформації, обов'язкових для застосування всіма установами і організаціями, що обробляють інформацію, створенням Державного реєстру звітних одиниць.

Одночасно вирішуються організаційні питання, пов'язані з регулярним поданням міжнародним організаціям статистичних даних, зокрема для визначення внесків в ООН, та іншої інформації, що випливає із зобов'язань України як члена відповідних організацій, а також налагоджуються взаємовигідні зв'язки із національними статистичними органами інших країн світу, в тому числі з державами СНД.

Переглядаються програми вищих і середніх навчальних закладів, які готують економістів, статистиків, бухгалтерів; формуються плани і програми перепідготовки фахівців обліку і статистики. Здійснюються першочергові науково-дослідні роботи прикладного характеру. Визначаються першочергові напрями роботи щодо створення нових та удосконалення діючих програмно-математичних засобів обробки інформації на обчислювальній техніці.

У 1993 році передбачається завершити основні роботи формування системи соціально-економічних показників статистики, вирішення питань про розмежування функцій між державною і відомчою статистикою та обліком, виконання експериментальних розрахунків по Україні, консолідованих рахунків СНР, платіжного балансу.

Протягом усього періоду передбачається поетапне проведення міжнародними статистичними організаціями експертизи обчислення основних макроекономічних показників.

Перехід України на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики - великомасштабне завдання, яке охоплює всі ланки обліку в народному господарстві. Виконання його вимагає залучення фахівців з питань економіки міністерств і відомств, Академії наук, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, громадських організацій, а також тісне співробітництво з міжнародними організаціями.

У Програмі передбачені заходи для налагодження ділових контактів із Статистичним бюро ООН, Європейською економічною комісією, Статистичною комісією Європейського співтовариства, Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції і розвитку та іншими міжнародними організаціями, що визначають стандарти та орієнтири для окремих галузей статистики, а також вивчення досвіду країн, в яких відбуваються аналогічні зміни у системі обліку і статистики.

Програма передбачає підготовку проектів законодавчих і нормативних актів, які необхідно прийняти для її реалізації.

Загальнометодологічні основи переходу України
на міжнародну систему обліку і статистики

   ------------------------------ --------------------- ------------
| Строк виконання |
Заходи |---------- ----------| Виконавці
| початок |закінчення|
------------------------------ ---------- ---------- ------------

Розробка  і запровадження      I квартал  IV квартал Мінстат,
основ вибіркових обстежень        1993 р.    1995 р. Мінекономі-
у різних галузях статистики                          ки, Академія
                                                     наук, Спілка
                                                     економістів

Розробка методології           I квартал  IV квартал Мінстат,
визначення    впливу           1994 р.     1995 р.   Мінекономіки
сезонних коливань на                                 Національна
показники   розвитку                                 академія
галузей    народного                                 наук
господарства

Проведення  перерахунків да-   I квартал  IV квартал Мінстат
них всіх галузей статистики       1993 р.    1995 р.
за минулі роки в зв'язку із
зміною класифікаторів і ме-
тодології

Розширення  обсягів обміну     I квартал  IV квартал Мінкультури,

статистичною інформацією з        1993 р.    1995 р. Мінстат,
міжнародними організаціями                           спеціалізо-
і статистичними органами за-                         вані поліг-
рубіжних країн для широкої                           рафічні під-
публікації даних про Украї-                          приємства
ну в спеціалізованих видан-
нях

Визначення обсягу  і           I квартал  IV квартал Мінстат,
складу  статистичних           1994 р.     1995 р.   НДІ статистики т
показників за  галу-                                 ГОЦ Мінстату,
зями  народного гос-                                 регіональні
подарства на  регіо-                                 статистичні
нальному рівні                                       органи

Реалізація заходів Державної   I квартал  постійно   Мінстат,
програми переходу  України        1993 р.            МЗС,
на міжнародну систему обліку                         НДІ статис-
і статистики та встановлення                         тики Мінста-
співробітництва з міжнародни-                        ту

ми організаціями і статис-
тичними органами зарубіжних
країн

Розробка спільних  проектів    I квартал  IV квартал Мінстат,
щодо впровадження міжнародних     1993 р.    1994 р. Держстандарт
стандартів у практику обліку
і  статистики з урахуванням
особливостей соціально-еко-
номічного розвитку України

Координація  роботи мініс-     I квартал  IV квартал Мінстат,
терств,  відомств,  інших         1993 р.    1993 р. міністерства
державних   господарських                            і відомства
формувань представників  у
спеціалізованих  галузевих
робочих органах міжнародних
організацій з питань удоско-
налення статистичної роботи

Заснування  випуску  спеці-    I квартал  IV квартал Мінстат,
алізованого журналу  "Ста-        1993 р.    1993 р. Асоціація
тистика України"                                     статистиків,
(назва умовна)                                       НДІ статис-
                                                     тики Мінста
                                                     ту

Заснування    науко-           I квартал  III        Мінфін,
во-практичного  жур-           1995 р.    квартал    Асоціація бухгал
налу                                       1995 р.   рів і аудиторів

Розпочати випуск  спеціалі-    I квартал  періодично Мінстат,
зованого інформаційного бю-       1993 р.            ГОЦ Мінста-
летеня                                               ту

Запровадити  каталогізацію     I квартал  II квартал Мінстат,
спеціалізованих статистич-        1993 р.    1993 р. Асоціація
них видань (місячних, річ-                           статистиків,
них, галузевих, тощо)                                ГОЦ Мінстату

Запровадити  видання  "Бюле-   I квартал  періодично Мінстат,
тень економічної кон'юнкту-       1993 р.            НДІ статис-
ри України"                                          тики Мінста-
                                                     ту, Мінфін,
                                                     Національний
                                                     банк,
                                                     ГОЦ Мінстату

Підготовка та видання "Де-     I квартал  періодично Мінстат,
мографічного щорічника"           1993 р.            видавництво
                                                     "Техніка"
Удосконалення   системи  і     I квартал  постійно   Мінстат
структури  показників ста-        1993 р.
тистичних  щорічників "На-
родне  господарство  Укра-
їни" та "Україна у цифрах"
Розпочати  випуск бюлетеня     ІІІквартал постійно   Держмитком,
"Митна статистика"                 1993 р.           Мінстат,
                                                     МЗЕЗ

                  Запровадження єдиної системи
         класифікації та кодування техніко-економічної
        інформації з урахуванням міжнародних стандартів


                       Загальні положення

Розробка    основних           III квартал IV квартал Мінстат,
положень  функціону-           1994 р.     1995 р.    НДІ статистики
вання   і   розвитку                                  ГОЦ Мінстату,
Єдиної  системи кла-                                  Інститут економ
сифікації  та  коду-                                  та Інститут
вання  технікоеконо-                                  кібернетики
мічної інформації                                     Національної
                                                      академії наук,
                                                      Держстандарт,
                                                      УкрНДІССІ

Розробка   загальних           III квартал IV квартал Мінстат,
вимог  щодо техноло-           1994 р.     1995 р.    НДІ статистики

гії автоматизованого                                  Мінстату,
ведення загальнодер-                                  Інститут економ
жавних  класифікато-                                  та Інститут
рів                                                   кібернетики
                                                      Національної
                                                      академії наук,
                                                      Держстандарт,
                                                      УкрНДІССІ

Примітка: Усі    класифікатори    розробляються   українською   і
          російською  мовами.  Для  забезпечення   порівнянь   за
          попередні  роки  затверджені  класифікатори будуть мати
          перехідні   ключі   до   старої   системи    кодування.
          Класифікатори  будуть  проходити  державну експертизу в
          УкрНДІССІ та затверджуватися у Держстандарті.


            Розробка та впровадження автоматизованого
            ведення загальнодержавних класифікаторів

Український   класифікатор   I квартал  IV квартал ГОЦ Мінста-
форм власності (УКФВ)           1993 р.    1993 р. ту, НДІ ста-
                                                   тистики Мін-
                                                   стату, Мін-
                                                   стат, Мін-
                                                   юст, Спілка
                                                   економістів,
                                                   Держстандарт
                                                   Держпідпри-
                                                   ємництво,
                                                   УкрНДІССІ

Український класифікатор     I квартал IV квартал ГОЦ Мінста-
організаційно-правових форм     1993 р.   1993 р. ту, НДІ ста-
підприємств (УКОПФП)                              тистики Мін-
                                                  стату, Мін-
                                                  стат, Спілка
                                                  економістів,
                                                  Держстандарт
                                                  Держпідпри-

                                                  ємництво,
                                                  УкрНДІССІ


Класифікатор органів         II квартал II квартал Мінстат,
державного  і госпо-         1995 р.     1996 р.   ГОЦ та
дарського управління                               НДІ статис-
України (КОДГУУ)                                   тики
                                                   Мінстату,
                                                   Держстан-
                                                   дарт,
                                                   УкрНДІССІ


Класифікатор  об'єк-         II квартал IV квартал Мінстат,
тів адміністративно-         1995 р.     1996 р.   ГОЦ Мінстату,
територіального уст-                               Мінекономіки,
рою України (КОАТУУ)                               Спілка економістів
                                                   Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ

Український класифі-         I квартал   III       Мінстат,
катор науково-техніч-        1995 р.     квартал   ДКНТ,
ної       діяльності                     1996 р.   Центр по вивченню
(УКНТД)                                            науково-
                                                   технічного
                                                   потенціалу та
                                                   історії науки
                                                   Національної
                                                   академії наук,
                                                   Держстандарт


Український класифі-         IV квартал IV квартал Мінстат,
катор  послуг у зов-         1994 р.     1995 р.   ГОЦ  та,
нішньоекономічній                                  НДІ статистики
діяльності (УКПЗЕД)                                Мінстату,
                                                   МЗЕЗ,
                                                   Держмитком,
                                                   Мінтранс,
                                                   Мінзв'язку,

                                                   Спілка еконо-
                                                   містів,
                                                   Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ

Український класифі-         IV квартал IV квартал Мінекобезпеки,
катор відходів (УКВ)         1994 р.     1996 р.   МОЗ,
                                                   Мінекономіки,
                                                   Мінстат,
                                                   ГОЦ Мінстату,
                                                   Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ

Український класифі-         I квартал   IV кварталДержстандарт,
катор  продукції  та         1994 р.     1996 р.   УкрНДІССІ,
послуг (УКПП)  (Кла-                               ГОЦ Мінстату,
сифікатор  будівель-                               Мінстат,
ної продукції Украї-                               Держмитком,
ни   та  Український                               МЗЕЗ,
класифікатор  послуг                               Мінмашпром,

розробляються      в                               Міноборони,
складі  Українського                               Держкоммісто-
класифікатора   про-                               будування,
дукції та послуг)                                  Держжитло-
                                                   комунгосп,
                                                   Спілка еконо-
                                                   містів,
                                                   міністерства і
                                                   відомства

Український класифі-       IV квартал II квартал Держкомгеології,
катор корисних копа-       1993 р.     1995 р.   Мінекобезпеки,
лин і підземних  вод                             Мінстат,
(УКККПВ)                                         ГОЦ Мінстату,
                                                 Спілка еконо-
                                                 містів,
                                                 Держстандарт,
                                                 УкрНДІССІ

Український класифі-         I квартал   III       Міносвіти,

катор спеціальностей         1994 р.     квартал   Мінстат,
за освітою (УКСО)                        1995 р.   ГОЦ Мінстату,
                                                   Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ

Український класифі-         I квартал   II кварталМінпраці,
катор       професій         1993 р.     1995 р.   Мінстат,
(УКПр)                                             Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ

Українська   статис-         II квартал  1 квартал МОЗ,
тична   класифікація         1995 р.     1997 р.   Мінстат,
хвороб,   травм   та                               Держстандарт,
причин  смерті (УСК-                               УкрНДІССІ
ХТПС) на базі  деся-
того  перегляду Між-
народного класифіка-
тора ВООЗ

Класифікатор  держав         I квартал  IV квартал Мінстат,

світу (КДС)                  1995 р.     1995 р.   НДІ статистики
                                                   Мінстату,
                                                   Держмитком,
                                                   Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ

Класифікатор системи         III квартал II кварталМінстат,
позначень    одиниць         1995 р.     1996 р.   ГОЦ Мінстату,
вимірювання (КСПОВ)                                Держмитком,
                                                   Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ


Класифікатор   валют         I квартал   IV кварталМінстат,
(КВ)                         1995 р.     1995 р.   Національний
                                                   банк,
                                                   МЗЕЗ,
                                                   НДІ статистики
                                                   та ГОЦ Мінста-
                                                   ту,

                                                   Держмитком,
                                                   Мінфін,
                                                   Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ

Український класифі-         I квартал   IV кварталМінстат,
катор  основних фон-         1995 р.     1996 р.   ГОЦ Мінстату,
дів (УКОФ)                                         Держстандарт,
                                                   УкрНДІССІ

Український   класифікатор   I квартал  IV квартал Мінстат,
управлінської документації      1993 р.    1995 р. ГОЦ Мінста-
(УКУД)                                             ту, Націо-
                                                   нальний
                                                   банк,
                                                   МЗЕЗ,
                                                   Мінфін,
                                                   Головархів,
                                                   Мінпраці,
                                                   Спілка

                                                   економістів,
                                                   Держстандарт
                                                   УкрНДІССІ

Український класифікатор нор- I квартал  IV квартал Держстандарт
мативно-технічної документа-     1993 р.    1995 р. УкрНДІССІ
ції (УКНТД)

Український      класифікатор ІІІквартал ІІІквартал НДІ статис-
техніко-економічних  і со-        1994 р.   1995 р. тики Мінста-
ціальних показників (УКТЕСП)                        ту, Мінстат,
                                                    ГОЦ Мінста-
                                                    ту, Спілка
                                                    економістів,
                                                     Держстандарт
                                                     УкрНДІССІ

Класифікатор доходів і видат- ІІІквартал ІІІквартал Мінфін,
ків державних  та  місцевих       1993 р.   1995 р. Мінекономі-
бюджетів України (КДВ)                              ки, НДЕІ

                                                    Мінеконо-
                                                    міки,
                                                     Мінстат

Український класифі-     I квартал IV квартал   Мінстат,
катор  видів  еконо-     1994 р.   1995 р.      НДІ статистики
мічної    діяльності                            та ГОЦ Мінста-
(УКВЕД)                                         ту, міністерства
                                                і відомства,
                                                Держстандарт,
                                                УкрНДІССІ

Український класифі-     I квартал   IV квартал   МЗЕЗ,
катор товарів у зов-     1995 р.     1996 р.      Мінекономіки,
нішньоекономічній                                 Мінстат,
діяльності (УКТЗД)                                Держмитком,
                                                  Держстандарт,
                                                  УкрНДІССІ

            Створення системи національних рахунків

Розробка схеми та  загальних   I квартал  IV квартал Мінстат
принципів складання консолі-      1993 р.    1993 р.
дованих рахунків внутрішньої
економіки відповідно до ре-
комендацій ООН

Проведення   експерименталь-   I квартал  IV квартал     -"-
них  розрахунків консолідо-       1993 р.    1993 р.
ваних рахунків  внутрішньої
економіки за 1989 рік:
 товарів та послуг
 виробництва
 утворення доходів
 розподілу доходів
 використання доходів
 капітальних витрат

Розробка  основних  методоло-  I квартал  II квартал     -"-
гічних  положень  обчислення      1993 р.    1993 р.
операцій з товарами  та пос-
лугами,розподільних операцій

Експериментальна   розробка    I квартал  II квартал     -"-
консолідованих національних       1993 р.    1993 р.
рахунків за 1989 рік відпо-
відно до  галузей та секто-
рів внутрішньої економіки

Розробка  консолідованих на-   I квартал  IV квартал     -"-
ціональних  рахунків  внут-       1993 р.    1993 р.
рішньої економіки за 1990 -
1991 роки

Розробка  консолідованих на-   I квартал  II квартал     -"-
ціональних рахунків за 1990-      1993 р.    1994 р.
1991 рр. відповідно до галу-
зей та секторів внутрішньої

економіки

Підготовка  пропозицій щодо
створення інформаційної бази
для складання національних
рахунків:
 до статистичної звітності     I квартал  IV квартал Мінстат,
                                  1993 р.    1994 р. Мінекономі-
                                                     ки, НДІ ста-
                                                     тистики
                                                     Мінстату
 до бухгалтерського обліку     I квартал  IV квартал Мінстат,
  та звітності                    1993 р.    1994 р. Мінфін,
                                                     Мінекономі-
                                                     ки, Асоціа-
                                                     ція бухгал-
                                                     терів і
                                                     аудиторів
 до звітності кредитних        I квартал  IV квартал Мінстат,
  установ                         1993 р.    1994 р. Мінфін,

                                                     Національний
                                                     банк,
                                                     Асоціація
                                                     бухгалтерів
                                                     і аудиторів

Розробка  термінологічного     I квартал  IV квартал Мінстат,
словника  порівнянь  показ-       1993 р.    1993 р. Державний
ників національного рахів-                           економічний
ництва, що застосовуються у                          університет
поточній економічній діяль-
ності України та статистич-
них організацій ООН

Приведення  національних ра-   ІІІквартал IV квартал Мінстат
хунків  України у відповід-        1993 р.    1994 р.
ність з рекомендаціями  ООН
1993 року

Розробка    методики     II квартал II квартал Мінстат,

обчислення  валового     1994 р.     1995 р.   Інститут економіки
внутрішнього продук-                           Національної
ту  (ВВП) за кварта-                           академії наук
лами

Експериментальні  розрахунки   I квартал  II квартал Мінстат
валового внутрішнього продук-     1993 р.    1993 р.
ту розподільним методом за
1991 рік

Розробка методики  обчислення  I квартал  IV квартал Мінстат,
валового внутрішнього продук-     1993 р.    1993 р. Мінекономі-
ту методом кінцевого викорис-                        ки, НДЕІ
тання                                                Мінекономіки

Експериментальні  розрахунки   I квартал  II квартал Мінстат
валового внутрішнього продук-     1994 р.    1994 р.
ту методом кінцевого викорис-
тання за 1991 рік

Розрахунки валового сукупного  II квартал IV квартал     -"-
продукту, національного доходу,    1994 р.    1994 р.
валового національного продук-
ту за оновленою класифікацією
галузей народного господарства
Розробка методики обчислення
валового внутрішнього продукту:
 в порівнянних цінах           I квартал  IV квартал Мінстат,
                                  1994 р.    1994 р. Мінекономі-
                                                     ки, НДЕІ
                                                     Мінекономіки
 за кварталами                 I квартал  IV квартал Мінстат,
                                  1994 р.    1994 р. Інститут
                                                     економіки
                                                     Академії
                                                     наук

Експериментальні розрахунки
валового внутрішнього про-
дукту за 1993 рік:

 у порівнянних цінах           I квартал  II квартал Мінстат
                                  1995 р.    1995 р.
 за кварталами                 II квартал IV квартал Мінстат
                                   1995 р.   1995 р.

Розробка схеми    та         I квартал IV квартал   Мінстат,
методології рахунків         1995 р.   1995 р.      Мінекономіки
активів  і   пасивів
економіки,   зокрема
фінансового рахунку

Експериментальне  заповнення   ІІІквартал IV квартал Мінстат
рахунків активів та пасивів        1995 р.   1995 р.
економіки, зокрема консолідо-
ваного фінансового рахунку
за 1993 рік

Розробка  схеми та методики    I квартал  IV квартал Мінстат,
розрахунку консолідованого        1995 р.    1995 р. Мінекономіки
рахунку "Інший світ"

Експериментальні розрахунки    I квартал  II квартал Мінстат
консолідованого рахунку           1996 р.    1996 р.
"Інший світ" за 1994 рік

Розробка  методології обчис-   I квартал  IV квартал Мінстат,
лення показника "Валова добав-     1995 р.   1995 р. Мінекономі-
ленавартість" за регіонами                           ки, НДЕІ
України                                              Мінекономіки

Експериментальні  розрахунки   I квартал  II квартал Мінстат
показника "Валова добавлена       1996 р.    1996 р. та його ре-
вартість" за регіонами України                       гіональні
за 1994 рік                                          органи


                 Розробка міжгалузевих балансів
            за схемою системи національних рахунків

                  За скороченою програмою

Проведення  дослідних розробок II квартал III квартал Мінстат,
щодо інформаційного забезпечен-   1993 р.    1993 р.  ІПІ Мінеко-
ня розрахунків міжгалузевих ба-                       номіки
лансів за схемами балансу народ-
ного господарства та системи на-
ціональних рахунків за 1993 рік

Розробка методології складання  I квартал  IV квартал      -"-
експериментального міжгалузево-   1994 р.    1994 р.
го балансу за системою націо-
нальних рахунків за 1993 рік

Складання міжгалузевих         IV квартал  I квартал   Мінстат,
балансів за 1993 рік              1994 р.   1995 р.  ГОЦ Мінстату


                  За розширеною програмою

Розробка   механізму           III квартал II квартал   Мінстат
та проведення обсте-           1995 р.     1996 р.

жень усіх  сфер  ді-
яльності  для  скла-
дання  міжгалузевого
балансу за 1997 рік

Розробка форм статистичної звіт- II квартал I квартал  Мінстат,
ності та інструментарію  прове-    1993 р.  1994 р.  ГОЦ Мінстату
дення  обстежень  усіх сфер ді-
яльності для складання міжгалу-
зевого балансу за 1995 рік

Розробка методології        I квартал  IV квартал    Мінстат,
складання міжгалузе-        1996 р.    1996 р.       Мінекономіки
вих балансів за схе-
мою  системи  націо-
нальних рахунків  за
1997 рік

Проведення  одноразового обсте-  IV квартал IV квартал Мінстат,
ження витрат на виробництво        1994 р.    1995 р.  ГОЦ

                                                       Мінстату,
продукції та надання послуг у                         регіональні
всіх  галузях економіки  для                          статистичні
розробки системи міжгалузевих                         органи,міні
балансів за 1995 рік                                  стерства
                                                      і відомства

Розробка матеріалів одноразово-  I квартал IV квартал Мінстат,
го обстеження для міжгалузевого    1996 р.    1996 р.  ГОЦ
балансу за 1995 рік                                   Мінстату,
                                                      регіональні
                                                      статистичні
                                                      органи

Складання міжгалузевого балансу  I квартал IV квартал Мінстат,
виробництва та використання про-   1997 р.   1997 р. ГОЦ Мінстату
дукції і послуг за 1995 рік

Розробка  методологічних принци- I квартал IV квартал Мінстат,
пів збору інформації та складан-   1998 р.    1998 р. ІПІ Мінеко-

ня міжгалузевого продуктового                         номіки
балансу


                   Організація робіт, пов'язаних з участю
             України у програмі міжнародних порівнянь валового
              внутрішнього продукту (ВВП), за методологією ООН

Підготовка нормативних докумен- I квартал II квартал Мінстат,
тів про включення України до       1993 р.  1993 р.  МЗС,
Програми міжнародних порівнянь                       Мінфін,
ООН                                                  НДІ статис-
                                                     тики
                                                     Мінстату,
                                                     Інститут
                                                     економіки
                                                     Академії
                                                     наук

Розробка  програми та методики I квартал IV квартал НДІстатистики

добору товарів-представників      1993 р.   1993 р. Мінстату,
відповідно до вимог порівнянь                       Мінстат,
ООН                                                 Мінекономіки,
                                                    міністерства
                                                    і відомства
                                                    та їх наукові
                                                    установи

Узгодження програми та перелі- I квартал IV квартал НДІстатистики
ку товарів-представників  з       1993 р.   1993 р. Мінстату,
експертами міжнародних органі-                      Мінстат,міні-
зацій, інших країн-учасниць та                      стерства і
країни, що  буде  обрана  за                        відомства та
базову                                              їх наукові
                                                    установи

Збір  даних щодо елементів ВВП II квартал IV квартал        -"-
відповідно до міжнародних пра-    1993 р.    1994 р.
вил

Проведення аналізу двосторонніх I квартал IV квартал НДІстатис-
порівнянь та узагальнення їх з     1994 р.    1994 р. тики Мінс-
участю відповідних експертів                          тату,
                                                      Мінстат

Проведення багатосторонніх по-  I квартал IV квартал        -"-
рівнянь з країнами-учасницями,    1995 р.    1995 р.
їх аналіз і узагальнення,
розрахунок купівельної спро-
можності національної грошо-
вої одиниці і проведення від-
повідних міжнародних порівнянь

Підготовка та видання результа-  II квартал IV квартал НДІстатис-
тів порівнянь                      1995 р.    1995 р. тики Мінста-
                                                      ту, Мінстат


             Платіжний баланс та баланс закордонних інвестицій

Визначення  основних вимог до   I квартал II квартал Національ-
інформаційної бази, необхідної    1993 р.   1993 р.   ний банк,
для побудови платіжного балан-                        Мінстат,
су за методологією Міжнародного                       Мінфін,
валютного фонду (МВФ):                                Мінекономі-
   бухгалтерський облік                               ки, МЗЕЗ,
   банківська статистика                              Держмитком
   податкова  статистика
   митна статистика
   статистика зовнішньо-
    економічної діяльності

Розробка методики та інструмен-II квартал III квартал Національ-
тарію для побудови платіжного     1993 р.   1993 р.   ний банк,
балансу за  поточними  опера-                         Мінстат,
ціями                                                 Мінфін,
                                                      МЗЕЗ

Проведення  експериментального III квартал IV квартал    -"-
розрахунку платіжного балансу     1993 р.    1993 р.

за поточними  операціями  за
1991 рік

Проведення міжнародної експер- IV квартал  IV квартал    -"-
тизи (МВФ) платіжного балансу     1993 р.    1993 р.
за поточними операціями

Розробка методики та інструмен-  I квартал II квартал Національ-
тарію для побудови балансу руху    1994 р.   1994 р.   ний банк,
капіталів (інвестиції за кордон,                       Мінстат,
фінансові зобов'язання і вимоги)                       Мінфін

Проведення  експериментального  II квартал III квартал Національ-
розрахунку фінансових показни-     1994 р.   1994 р.   ний банк,
ків балансу міжнародного руху                          Мінстат,
капіталу                                               Мінфін,
                                                       МЗЕЗ

Проведення міжнародної експер- IV квартал IV квартал Національний
тизи (МВФ) платіжного балансу     1994 р.    1994 р. банк,

міжнародного руху капіталу                           Мінстат,
                                                     Мінфін,
                                                     МЗЕЗ

Проведення  експериментального III квартал IV квартал        -"-
розрахунку платіжного балансу     1994 р.    1994 р.
за повною схемою

Проведення  міжнародної експер- IV квартал IV квартал        -"-
тизи (МВФ) платіжного балансу     1994 р.    1994 р.
за повною схемою

Впровадження  складання платіж- I квартал періодично Національний
ного балансу в  практику дер-     1995 р.            банк,
жавної  статистики і його пуб-                       Мінстат,
лікації                                              Мінфін

Вивчення  методології та прак-  I квартал IV квартал Національний
тики складання платіжного ба-     1993 р.    1995 р. банк
лансу в країнах  з розвинутою

економікою

Розробка   механізму         II квартал III     Національний
побудови     балансу         1995 р.    квартал банк,
міжнародних інвести-                    1996 р. Мінфін,
цій                                             Мінстат,
                                                МЗЕЗ,
                                                Мінекономіки

Проведення  експери-         IV квартал III     Національний
ментального   розра-         1995 р.    квартал банк,
хунку балансу міжна-                    1996 р. Мінфін,
родних інвестицій                               Мінстат,
                                                МЗЕЗ,
                                                Мінекономіки

Проведення міжнарод-         III квартал IV квартал Національний
ної експертизи (МВФ)         1996 р.     1996 р.    банк,
балансу  міжнародних                                Мінстат,
інвестицій                                          Мінфін,

                                                    МЗЕЗ,
                                                    Мінекономіки


                        Кредитно-грошова статистика

Визначення та розробка системи  I квартал IV квартал Національний
показників первинного обліку      1993 р.    1993 р. банк,
банків, що  забезпечують фор-                        Асоціація
мування бухгалтерської та                            бухгалтерів
статистичної звітності                               і аудиторів

Розробка  та організація веден- I квартал I квартал  Національний
ня уніфікованої системи звітно-   1993 р.   1995 р.  банк
статистичної документації в
банках з виділенням звіту
Національного банку

Визначення  системи статистич-   I квартал IV квартал        -"-
них показників, що  необхідні     1993 р.    1993 р.

для виконання регулюючих функ-
цій Національного банку і ос-
воєння методології МВФ з цих
питань

Визначення  банківської звітнос- I квартал IV квартал        -"-
ті та системи показників грошо-   1993 р.    1993 р.
вої статистики, що  відповідає
міжнародним стандартам

Приведення методології складан- I квартал IV квартал Національний
ня балансу Національного банку,   1993 р.    1993 р. банк,
балансів комерційних банків і                        комерційні
небанківських фінансових орга-                       банки
нізацій у відповідність з між-
народною практикою

Перегляд існуючої статистичної III квартал I квартал Національний
звітності в банках з урахуван-     1993 р.   1994 р.  банк,
ням вимог до кредитно-грошової                        Мінстат,

статистики                                            комерційні
                                                      банки

Подання на міжнародну експерти- I квартал IV квартал Національний
зу системи статистичних показ-     1995 р.    1995 р. банк
ників та методологічних розро-
бок, що  передбачені для вико-
нання регулюючих функцій Націо-
нального банку

Розробка і запровадження прийня-I квартал IV квартал Національний
тої у міжнародній практиці сис-    1995 р.    1995 р. банк,
теми банківської звітності та                         Мінстат
статистики з публікацією від-
повідних статистичних даних в
установленому порядку (почина-
ючи з підсумків за 1995 рік)

Ознайомлення  з принципами ор-  I квартал IV квартал Національний
ганізації звітності кредитних      1993 р.    1994 р. банк

і фінансових установ у краї-
нах  з  розвинутою  ринковою
економікою

                        Статистика фінансів

Визначення  необхідних  об-      I квартал IV квартал Мінфін,
сягів  і показників  звіт-        1993 р.    1993 р. Міносвіти,
ності у фінансових органах                           МОЗ,
щодо виконання  бюджету та                          Мінсоцзахист,
в бюджетних установах щодо                           Мінкультури,
виконання кошторисів  ви-                            Мінсільгосп-
датків                                               прод

Вивчення  міжнародного дос-      I квартал IV квартал Мінфін,
віду організації бухгалтер-       1993 р.    1993 р. Асоціація
ського обліку  і  звітності                          бухгалтерів
про  виконання  бюджету  і                           і аудиторів
кошторисів видатків бюджет-
них установ  та  компіляції

урядової фінансової статис-
тики

Аналіз  діючої системи бух-     I квартал IV квартал  Мінфін,
галтерського обліку у фі-         1993 р.   1993 р.  Асоціація
нансових органах щодо ви-                            бухгалтерів
конання бюджету та визна-                            і аудиторів
чення необхідних уточнень
і змін

Аналіз  діючої системи бух-   I квартал  IV квартал  Мінфін,
галтерського обліку в бюд-       1993 р.    1993 р. Міносвіти,
жетних установах та визна-                          МОЗ,
чення необхідних уточнень                          Мінсоцзахист,
і змін                                              Мінкультури

Розробка  методології уря-    IV квартал IV квартал Мінстат,
дової фінансової  статис-        1993 р.    1994 р. Мінфін,
тики з урахуванням міжна-                           Національний
родних  правил, забезпе-                            банк,

чення  її  відповідності                            НДЕІ Мінеко-
даним  кредитно-грошової                            номіки,
статистики і  статистики                            Інститут еко-
платіжного балансу                                  номіки Акаде-
                                                    мії наук

Розробка інструкції  щодо      IV квартал IV квартал Мінфін
бухгалтерського обліку і         1994 р.    1995 р.
звітності про виконання
державного  і місцевих
бюджетів відповідно до
міжнародної практики
системи обліку і статис-
тики

Вивчення  досвіду  розвинутих I квартал IV квартал Мінстат,
країн  з  питань  методології   1993 р.    1993 р. Мінфін,
дослідження ринку капіталу                         Національний
                                                    банк

Розробка  методології і запро- I квартал II квартал  Мінфін,
вадження розрахунку Державного   1993 р.   1993 р.  Національний
внутрішнього і Державного зов-                      банк,
нішнього боргу                                      МЗЕЗ,
                                                    Мінекономіки,
                                                    Мінстат

Проведення  експериментальних  I квартал IV квартал Національний
розрахунків за 1991-1992 роки:   1994 р.    1994 р. банк,
системи показників грошової                         Мінфін,
статистики                                          Мінстат
показників статистики держав-
ного боргу

Визначення  складу фінансової, I квартал IV квартал Мінфін,
бюджетної і банківської звіт-    1993 р.    1993 р. Мінстат,
ності, порядку її подання і                         Мінекономіки
публікації, розробка мето-
дичних вказівок

Публікація  показників фінан-  I квартал періодично Мінфін,
сової, бюджетної  і  банків-     1994 р.            Мінстат,
ської статистики відповідно                         Мінекономіки
до вимог міжнародних органі-
зацій

Перегляд  системи збору та роз- III квартал II квартал Мінстат,
робки бухгалтерської звітності    1993 р.   1994 р.  Мінфін
у  зв'язку зі зміною плану ра-
хунків

                   Реформа бухгалтерського обліку

                  Бухгалтерський облік підприємств

Вивчення  організації та мето- I квартал IV квартал  Мінфін,
дології бухгалтерського облі-    1993 р.    1995 р. Асоціація
ку і аудиту із застосуванням                        бухгалтерів
міжнародних стандартів і ЕОМ                        і аудиторів
у країнах з розвинутою ринко-

вою економікою

Розробка вітчизняних стандар- I квартал IV квартал  Мінфін,
тів бухгалтерського  обліку,     1993 р.    1995 р. Асоціація
звітності й  аудиту на базі                         бухгалтерів
міжнародних   стандартів  і                         і аудиторів,
комп'ютерної техніки                                Держстандарт

Уніфікація форм первинної     I квартал IV квартал  Мінстат,
облікової документації, проек-   1993 р.    1995 р. Мінфін,
тування        якої     при-                        Асоціація
стосовано   для   обробки на                        бухгалтерів
термінальних  пристроях  ЕОМ                        і аудиторів
для підприємств різних галу-
зей, форм власності та госпо-
дарювання (альбоми форм пер-
винних документів)

Удосконалення форм бухгалтер- I квартал IV квартал  Мінфін,
ського обліку  з використан-      1994 р.    1995 р.Асоціація

ням обчислювальної  техніки                         бухгалтерів
і міжнародних стандартів                            і аудиторів

Розробка плану   ра-          III квартал IV квартал Мінфін,
хунків  бухгалтерсь-           1993 р.     1995 р.   Мінстат,
кого обліку фінансо-                                 Асоціація
вогосподарської  ді-                                 бухгалтерів
яльності   підприєм-                                 і аудиторів
ств,  взаємопов'яза-
ного з системою  на-
ціональних рахунків,
з використанням між-
народного досвіду

Методичне  забезпечення  бух-  I квартал IV квартал  Мінфін,
галтерського обліку і аудиту       1993 р.    1995 р.Асоціація
матеріальних, трудових і фі-                         бухгалтерів
нансових  ресурсів у госпо-                          і аудиторів
дарській діяльності  підпри-
ємств, орієнтованих на віт-

чизняні  стандарти і  персо-
нальні ЕОМ

Розробка проектного  і прог- I квартал IV квартал Укроблікінформ,
рамного  забезпечення  вирі-       1993 р.   1995 р. Мінстат,
шення завдань бухгалтерсько-                         Мінфін,
го обліку, звітності, аудиту                         Асоціація
на  різного  класу  ЕОМ  для                         бухгалтерів
підприємств  різних  галузей                         і аудиторів
народного господарства

                  Бухгалтерський облік у банках

Розробка стандартів,          I квартал  IV квартал Держстандарт,
нормативних докумен-          1995 р.     1996 р.   УкрНДІССІ,
тів  та   методичних                                Національний
рекомендацій системи                                банк,
плановоекономічної,                                 Мінстат,
облікової,   статис-                                Мінфін
тичної, товаросупро-

воджувальної, спожи-
вацької,  транспорт-
ної,  банківської та
іншої документації

Розробка  і організація ведення I квартал II квартал Національний
уніфікованої системи розрахун-     1993 р.   1994 р. банк
ково-грошової документації

Порівняння    діючого  плану   I квартал II квартал  Національний
рахунків бухгалтерського об-       1993 р.   1993 р.  банк
ліку в банках з міжнародними
класифікаціями

Розробка  методів обліку в бан- ІІІквартал ІVквартал Національний
ках з урахуванням специфіки їх     1993 р.    1993 р.банк,
діяльності                                           Асоціація
                                                     бухгалтерів
                                                     і аудиторів

Розробка проекту Єдиного плану ІІІквартал ІІІквартал Національний
рахунків бухгалтерського бан-      1993 р.   1994 р. банк,
ківського обліку з  урахуван-                        Асоціація
ням міжнародного досвіду                             бухгалтерів
                                                     і аудиторів

Розробка методичних та норма-  ІІІквартал ІІІквартал Національний
тивних матеріалів з  банків-       1993 р.   1994 р. банк,
ського обліку                                        Асоціація
                                                     бухгалтерів
                                                     і аудиторів

Створення нової моделі банків- II квартал IV квартал Національний
ської звітності                    1994 р.    1995 р.банк,
                                                     Мінстат

Розробка  методичних та норма- II квартал IV квартал Національний
тивних матеріалів для складан-     1994 р.    1995 р. банк
ня, подання та публікації бан-
ківської звітності і статистики

Перегляд  діючих та створення  II квартал IV квартал Національний
нових комплексів автоматиза-       1994 р.    1995 р.банк,
ції бухгалтерського обліку і                         Асоціація
складання звітності в банках                         бухгалтерів
                                                     і аудиторів

Адаптація  розробленої системи II квартал IV квартал Національний
банківської звітності та ста-      1994 р.    1995 р. банк
тистичних показників, а також
програм електронної обробки
інформації на основі експери-
ментальних розрахунків

Адаптація  нового плану рахун- II квартал IV квартал Національний
ків бухгалтерського банківсь-     1994 р.    1994 р. банк,
кого обліку і програм електрон-                      Асоціація
ної обробки даних                                    бухгалтерів
                                                     і аудиторів

Проведення міжнародної експер- IV квартал IV квартал      -"-

тизи проекту Плану рахунків        1994 р.    1994 р.
бухгалтерського банківського
обліку

Розробка програми та запровад- I квартал  IV квартал       -"-
ження в Україні нового плану       1995 р.    1995 р.
рахунків бухгалтерського бан-
ківського обліку

                         Статистика цін

                  Статистика  цін  споживачів

Підготовка  рекомендацій щодо I квартал IV квартал  Мінстат,
відбору товарів-представників    1993 р.    1993 р. Мінекономіки,
для розрахунку широкого індек-                      Мінпраці
су споживчих цін

Підготовка  методології  від- I квартал IV квартал  Мінстат
бору міст і сільських населе-    1993 р.    1993 р.

них пунктів, реєстрація цін в
яких забезпечить репрезентатив-
ність інформації для кожної
території

Підготовка вказівок та інстру- I квартал IV квартал      -"-
ментарію для розрахунку широ-     1993 р.    1993 р.
кого індексу споживчих цін

Узгодження  показників обсте-  I квартал IV квартал      -"-
жень  сімейних бюджетів з         1993 р.    1993 р.
потребами розрахунків широкого
індексу споживчих цін

Удосконалення  розрахунку ін-  I квартал III квартал     -"-
дексу споживчих  цін  відпо-      1993 р.   1993 р.
відно  до  загальноприйнятої
міжнародної практики

Розробка методології визначен- I квартал IV квартал      -"-

ня рівня інфляції на основі       1993 р.    1993 р.
широкого індексу споживчих цін
Експериментальні  розрахунки   I квартал IV квартал      -"-
широкого індексу споживчих        1993 р.    1993 р.
цін та рівня  інфляції  в
Україні

Навчання працівників  місце-   I квартал IV квартал      -"-
вих органів держстатистики        1993 р.    1993 р.
методів збору даних для роз-
рахунку широкого індексу спо-
живчих цін

                    Статистика  цін  виробників

Розробка  методології розрахун- I квартал I квартал  Мінстат
ків індексів поточних цін реа-     1993 р.   1993 р.
лізації сільськогосподарської
продукції

Вивчення міжнародно-            I квартал IV квартал Мінстат
го  досвіду та орга-            1993 р.    1995 р.
нізація роботи  щодо
обчислення  індексів
цін у галузі  науко-
во-технічної  діяль-
ності

Перегляд  діючої методології,     I квартал IV квартал        -"-
методів спостереження та роз-      1994 р.    1994 р.
робки індексів цін на промис-
лову продукцію

Розробка  методології складан-  I квартал IV квартал Мінстат,
ня  облікових  документів і        1993 р.   1993 р.ІКТП Мінтран-
звітності для спостереження                         су,
за зміною тарифів і цін ван-                        Мінтранс,
тажних перевезень усіма ви-                         Держком-
дами транспорту і  послуг                           нафтогаз,
зв'язку                                             Мінзв'язку

Розробка  методики  спостере-     I квартал II квартал Мінстат
ження  за зміною  цін у  бу-       1993 р.   1993 р.
дівництві за елементами тех-
нологічної структури

Розробка і запровадження  ме-   I квартал IV квартал Мінстат,
тодики розрахунків індексів      1993 р.    1993 р. ГОЦ Мінстату
цін у будівництві

Вивчення міжнародного досвіду   I квартал IV квартал Мінстат
та організація роботи щодо об-   1993 р.    1994 р.
числення індексів цін у галу-
зі науково-технічної діяльності

Розробка методології    II квартал IV квартал Мінстат,
та запровадження об-    1995 р.    1995 р.    Мінекономіки,
числення    індексів                          МЗЕЗ,
цін  на  експорт  та                          Інститут економіки
імпорт   товарів   і                          Національної
послуг                                        академії наук

Проведення міжнарод- III квартал IV квартал   Мінстат
ної експертизи мате- 1995 р.     1995 р.      Інститут економіки
ріалів    розрахунку                          Національної
індексів цін експор-                          академії наук
ту та імпорту  това-
рів і послуг

                  Статистика праці та зайнятості

Розробка  методології  обліку   I квартал IV квартал Мінстат,
робочої сили, зайнятості на-      1993 р.    1994 р.Мінпраці,
селення та безробіття відпо-                        Мінекономіки,
відно до загальноприйнятої                          НДІстатистики
міжнародної практики                                Мінстату

Розробка  організаційних та     I квартал IV квартал Мінстат
програмних положень вибірково-    1993 р.    1993 р.
го обстеження домашніх гос-
подарств (сімей) з проблем
зайнятості населення з ураху-

ванням рекомендацій Міжнарод-
ної організації праці (МОП)

Проведення  пробного вибірко-   I квартал IV квартал Мінстат,
вого обстеження домашніх гос-     1993 р.    1993 р. регіональні
подарств (сімей)  за участю                          статистичні
експертів  МОП                                       органи

Розробка методики обліку вій-   I квартал III квартал Мінстат,
ськовослужбовців  як окремої      1993 р.   1993 р.  Міноборони,
категорії зайнятих                                   Служба без-
                                                     пеки,
                                                     Держкомкор-
                                                     дон, МВС,
                                                     Національна
                                                     гвардія

Коригування  форм обліку і      II квартал II квартал  Мінстат,
звітності відповідно до но-        1993 р.   1993 р.  Мінпраці
вих  визначень  зайнятості

населення та безробіття

Впровадження в практику статис- II квартал IV квартал        -"-
тичних робіт збору даних на        1993 р.    1993 р.
багатоступеневій вибірковій
основі про рівень заробітної
плати за професіями та посадами

Впровадження  в  статистичну    IV квартал IV квартал Мінстат
практику  регулярних  вибір-       1994 р.    1994 р.
кових  обстежень  домашніх
господарств (сімей) з проблем
зайнятості населення

Розробка  методології визначен-  I квартал II квартал Мінстат,
ня вартості робочої сили  з       1993 р.   1993 р.  Мінпраці
урахуванням рекомендацій МОП

Розробка  методики проведення   IV квартал IV квартал Мінстат
вибіркових обстежень для виз-      1993 р.    1993 р.

начення вартості робочої сили

Проведення  пробного вибірко-   I квартал II квартал         -"-
вого обстеження для обрахуван-    1994 р.   1994 р.
ня вартості робочої сили (за
участю експертів МОП)

Впровадження   в  статистичну  I квартал IV квартал        -"-
практику регулярних вибірко-       1995 р.    1995 р.
вих обстежень для обрахуван-
ня вартості  робочої сили

Розробка методики обліку фон- III квартал IV квартал Мінстат,
ду оплати праці та реальної      1993 р.    1993 р. Мінпраці,
заробітної  плати  відповід-                        Мінекономіки,
но до міжнародної практики                          Мінфін,
                                                    Міноборони,
                                                    Служба без-
                                                    пеки,
                                                    Держкомкордон

                                                    МВС

Проведення  експериментальних IV квартал IV квартал Мінстат,
обстежень щодо впровадження      1993 р.    1993 р. регіональні
нової методології обліку фон-                       статистичні
дів оплати праці та реальної                        органи
заробітної плати

Коригування  форм  обліку та  I квартал IV квартал Мінстат
звітності відповідно до но-       1995 р.    1995 р.
вих  визначень заробітної
плати та вартості робочої
сили

Коригування  методичних вказі-III квартал IV квартал Мінстат,
вок і форм статистичної звіт-     1995 р.    1995 р. Мінпраці,
ності  відповідно  до нової                         ГОЦ Мінстату,
класифікації занять та видів                        НДІстатистики
діяльності                                           Мінстату

 

             Статистика підприємництва (недержавного)

Вивчення міжнародного досвіду II квартал IV квартал Держпідприєм-
з питань методології аналізу     1993 р.    1993 р. ництво,
стану малого підприємництва                         Мінстат,
                                                    Інститут еко-
                                                    номіки Акаде-
                                                    мії наук

Розробка  методології  обчис- I квартал  III квартал Держпідприєм-
лення показників стануамало-     1994 р.    1994 р. ництво,
го підприємництва                                   Інститут еко-
                                                    номіки Акаде-
                                                    мії наук,
                                                    Мінстат

Розробка та впровадження форм III квартал IV квартал Мінстат,
первинної облікової докумен-     1994 р.    1994 р. Держпідприєм-
тації і методичні рекоменда-                        ництво,
ції щодо організації первин-                        Мінфін

ємствах

Розробка  форм державної ста- IV квартал I квартал Держпідприєм-
тистичної  звітності для не-     1994 р.   1995 р. ництво,
державних формувань з ураху-                       Мінекономіки,
ванням нової  системи еконо-                       Мінстат
міко-статистичних і фінансо-
вих показників

Проведення експериментальних  I квартал IV квартал Держпідприєм-
розрахунків та впровадження     1995 р.   1995 р.  ництво,
показників стану малого під-                       Мінстат
приємництва

Розпочати випуск спеціалізо- III квартал періодично Держпідприєм-
ваного інформаційного бюле-     1995 р.            ництво,
теня "Недержавне  підприєм-                        Мінстат
ництво"

Розробка  програмного забез- III квартал IV квартал ГОЦ Мінстату,

печення для  розрахунку по-     1994 р.    1995 р. Держпідприєм-
казників ст ну  малого під-                        ництво
приємництва

     Приведення у відповідність з міжнародними рекомендаціями
                 показників державної статистики
               всіх галузей народного господарства

Розробка методики щокварталь-  I квартал IV квартал Мінстат
них розрахунків  чисельності      1993 р.    1993 р.
населення

Удосконалення  методики розра- I квартал I квартал        -"-
хунку чисельності сільськогос-    1993 р.   1993 р.
подарського і несільськогоспо-
дарського населення

Удосконалення методології роз-                      Мінстат,
рахунків у міжпереписний пе-                        Інститут еко-
ріод:                                               номіки Акаде-

 національного складу насе-    I квартал I квартал  мії наук
  лення                          1993 р.   1993 р.
 сімейного складу населення    I квартал III квартал
                                 1993 р.    1993 р.
 рівня освіти населення,       I квартал II квартал
  в тому числі зайнятого         1993 р.   1993 р.

Перехід  на  використання  в   I квартал III квартал  Мінстат
статистичній практиці  кое-       1993 р.   1993 р.
фіцієнтів смертності  насе-
лення  за міжнародними  ре-
комендаціями

Удосконалення методики обліку    I квартал IV квартал Мінстат,
та розробки даних про мігра-      1993 р.    1994 р. МВС,
ційний рух населення з ураху-                        Мінпраці,
ванням положень, що прийняті                         Держмитком
в міжнародній статистичній
практиці

Розробка  методології обліку    II квартал IV квартал Мінстат,
військовослужбовців при прове-    1993 р.    1994 р. Міноборони,
денні обстежень та переписів                         Служба без-
населення, що відповідає за-                         пеки,
гальноприйнятій міжнародній                         МВС,
практиці                                           Держкомкордон,
                                                   Національна
                                                   гвардія

Перехід на міжнарод-           I квартал  IV квартал МОЗ,
ну  методологію  при           1993 р.    1995 р.    Мінстат
визначенні   живона-
роджених  та мертво-
народжених

Перехід   на використання  в    I квартал IV квартал Мінстат
статистичній практиці понят-     1993 р.    1993 р.
тя "домашнє господарство" як
первинної одиниці обстеження,
при   проведенні  переписів,

демографічних, монографічних
та інших обстежень населення
відповідно  до  міжнародної
практики

Вивчення досвіду країн з роз-   I квартал IV квартал Мінстат,
винутою ринковою економікою      1993 р.    1995 р. МВС
щодо впровадження та ведення
регістру населення з  метою
розробки заходів  для  його
впровадження в Україні

Вивчення  досвіду розвинутих    I квартал IV квартал Мінстат,
країн щодо визначення  межі      1993 р.    1993 р. Мінпраці,
бідності                                            Мінекономіки

Розрахунки прожиткового міні-   I квартал III квартал    -"-
муму згідно з міжнародними       1993 р.   1993 р.
рекомендаціями

 

Удосконалення   методології     I квартал I квартал  Мінстат
обстеження сімейних бюджетів     1993 р.   1994 р.
відповідно  до  міжнародної
практики

Розробка основних принципів і   I квартал IV квартал Мінстат,
впровадження розрахунку наці-    1993 р.    1993 р. НДЕІ Мін-
онального доходу за методоло-                        економіки,
гією ООН для визначення внес-                        Національний
ків України в бюджет ООН                             банк,
                                                     МЗС

Розробка  методики та проведен-  I квартал I квартал Мінстат
ня експериментального розрахун-   1993 р.   1993 р.
ку використаного національного
доходу за квартал

Розробка методики попереднього   II квартал II квартал  Мінстат
розрахунку валового  суспіль-     1994 р.   1995 р.
ного продукту і національного

доходу за рік на регіональному
рівні та її апробація

Розробка методики  перерахун-    I квартал IV квартал Мінстат,
ку узагальнюючих показників       1993 р.    1993 р. Мінекономіки
роботи за галузями промисло-
вості  відповідно до Міжна-
родного стандартного галузе-
вого класифікатора (МСГК)

Удосконалення методики обліку    II квартал IV квартал Мінстат
основних показників роботи        1993 р.    1995 р.
промисловості відповідно до
рекомендацій міжнародних орга-
нізацій і їх запровадження

Розробка методології       I квартал II квартал Мінстат,
обчислення паливное-       1994 р.   1996 р.    Мінекономіки,
нергетичного  балан-                            Міненерго,
су, балансу електро-                            Держнафтогазпром,

енергії і проведення                            Інститут
їх розрахунків                                  проблем
                                                енергозбереження
                                                Національної
                                                академії наук

Розробка методології         II квартал  IV квартал Мінстат,
та  складання  нату-         1994 р.     1996 р.    Мінекономіки
ральних балансів ос-
новних видів продук-
ції виробничотехніч-
ного призначення

Розробка    методики         III квартал II квартал Мінпраці,
визначення   робочих         1993 р.     1995 р.    Мінекономіки
місць

Розробка методології проведен- I квартал IV квартал Мінстат,
ня вибіркових статистичних       1993 р.    1995 р. Мінекономіки,
обстежень та переписів, зокре-                      Інститут еко-

ма сільськогосподарських                            номіки Акаде-
                                                    мії наук,
                                                    Мінсільгосп-
                                                    прод,
                                                    Інститут аг-
                                                    рарної еко-
                                                    номіки Ака-
                                                    демії аграр-
                                                    них наук

Удосконалення  методології      I квартал IV квартал Мінстат,
розрахунків валової продук-      1993 р.    1993 р. Мінекономіки,
ції сільського господарства                         Мінсільгосп-
(без внутрігосподарського                           прод,
споживання)                                         Академія аг-
                                                    рарних наук,
                                                    Інститут еко-
                                                    номіки Акаде-
                                                    мії наук,
                                                    НДІ статисти-

                                                    ки Мінстату

Удосконалення  методології      I квартал IV квартал Мінстат,
розрахунків балансів основ-       1993 р.    1993 р.Академія аг-
них продуктів сільського                            рарних наук,
господарства з урахуванням                          Інститут еко-
їх експорту та імпорту                              номіки Акаде-
                                                    мії наук

Розробка  методології  роз-     I квартал IV квартал Мінстат,
рахунків споживання основних     1993 р.    1993 р. НДІ гігієни
продуктів харчування населен-                       харчування,
ням з визначенням їх струк-                         МОЗ
турного складу мікро-,макро-
елементів та калорійності

Порівняння структури роздріб-   I квартал  II квартал Мінстат
ного товарообороту та послуг      1993 р.    1994 р.
з міжнародними рекомендаціями

Розробка  методології форму-   I квартал IV квартал Мінстат,
вання статистичної інформації    1993 р.    1995 р. МЗЕЗ,
щодо торгівлі та побутового                         Інститут мар-
обслуговування населення в                          кетингу  та
умовах різних  форм  влас-                          інформації
ності                                               МЗЕЗ

Удосконалення  мето-    II квартал II квартал Мінстат,
дики розрахунків за-    1994 р.    1995 р.    Інститут маркетингу
безпечення населення                          та інформації
товарами   тривалого                          МЗЕЗ
користування

Розробка  єдиної номенклатури  I квартал IV квартал Мінстат,
товарів (товарного словника)    1993 р.    1993 р.  МЗЕЗ,
народного споживання,  що                           Інститут мар-
враховуються в роздрібному                          кетингу  та
та оптовому товарообороті                           інформації
                                                    МЗЕЗ

Удосконалення  методики ви-    I квартал IV квартал Мінстат,
значення викидів шкідливих      1993 р.    1993 р.  Мінприроди
речовин автомобільним транс-
портом та проведення розра-
хунків на регіональному
рівні

Розробка    методики      I квартал  IV квартал   Мінекобезпеки,
обчислення кількості      1995 р.    1995 р.      МОЗ,
токсичних   відходів                              ГОЦ Мінстату,
відповідно до міжна-                              Мінстат
родної практики

Розробка     системи       I квартал  IV квартал   Мінекобезпеки,
екологічних показни-       1995 р.    1995 р.      МОЗ,
ків  з   урахуванням                               Мінекономіки,
міжнародного досвіду                               Мінстат,
                                                   міністерства
                                                   і відомства

Удосконалення методики та про-  IV квартал II квартал Мінстат,
ведення соціологічних обсте-      1993 р.   1994 р.Інститут соці-
жень  і опитувань   населення                       ології Акаде-
з урахуванням міжнародного до-                      мії наук
свіду формування вибірки  рес-
пондентів

Створення системи та         I квартал  III        МВС,
методики єдиного об-         1995 р.    квартал    Генеральна
ліку та статистичної                    1995 р.    прокуратура,
звітності  про  стан                               Мінюст,
злочинності та розс-                               Мінстат
лідування злочинів

Вивчення  досвіду  розвинутих    I квартал IV квартал        -"-
країн з проблем наявності та      1993 р.    1994 р.
використання  загальнокримі-
нальної  системи обліку  та
звітності

Розробка з урахуван-         I квартал  III       Мінстат,
ням      міжнародної         1995 р.    квартал   МВС,
практики системи по-                    1995 р.   Мінекономіки
казників, які харак-                              Мінюст,
теризують стан пору-                              Генеральна
шень законодавства у                              прокуратура,
сфері  економіки  та                              Мінфін, Націо-
проведення розрахун-                              нальний банк,
ків  впливу  окремих                              Держмитком
правопорушень на со-
ціально-економічне
становище країни

Розробка з урахуванням реко-    II квартал II квартал  Мінстат,
мендацій ЮНЕСКО системи по-        1993 р.   1994 р.  Мінкультури
казників статистики культури

Удосконалення  з урахуванням   III квартал III квартал Мінстат,
міжнародної практики системи       1993 р.   1994 р.  Міносвіти
показників, що характеризують

початкову,середню та вищу ос-
віту

Розробка  з урахуванням міжна-  I квартал IV квартал Мінстат,
родного досвіду системи показ-   1994 р.    1995 р. МОЗ,
ників страхової медицини та                         ГОЦ Мінстату
впровадження її в практику ро-
боти

Удосконалення методики обчис-  II квартал I квартал  Мінстат,
лення травматизму  на вироб-     1993 р.   1994 р.  Держнагляд-
ництві відповідно до рекомен-                       охоронпраці,
дацій   МОП  та Закону  "Про                        Мінпраці,
охорну праці"                                      МОЗ

Розробка  системи показників,  II квартал III квартал Мінстат,
що характеризують стан інва-     1993 р.   1995 р.  Мінсоцзахист,
лідності, пенсійного забезпе-                       Пенсійний
чення та надання всіх видів                         фонд
соціальної допомоги

Розробка    методики       I квартал   IV квартал   Мінстат
порівняння елементів       1995 р.     1995 р.
технологічної струк-
тури     капітальних
вкладень

Розробка   механізму       I квартал   IV квартал   Мінстат,
порівняння  показни-       1995 р.     1995 р.      Держкоммісто-
ків щодо капітально-                                будування
го   будівництва   в
умовах зміни  цін  з
урахуванням   міжна-
родної практики

Розробка   методоло-     I квартал II квартал Мінстат,
гічного забезпечення     1993 р.   1995 р.    Інститут економіки
розрахунків наукоєм-                          та Центр по вив-
кості продукції                               ченню науково-
                                              технічного потен-
                                              ціалу та історії

                                              науки
                                              Національної
                                              академії наук

Розробка єдиної  ме- I квартал   IV квартал   Мінстат,
тодології обліку чи- 1993 р.     1995 р.      Центр по вивченню
сельності   наукових                          науково-
працівників і витрат                          технічного
на  науково-дослідні                          потенціалу та
та проектно-конструк-                         історії науки
торські роботи                                Національної
                                              академії наук

Розробка методології I квартал   IV квартал   Мінстат,
обліку,  розрахунків 1995 р.     1997 р.      Мінтранс,
і статистичної звіт-                          Держнафтогазпром,
ності  з  усіх видів                          Мінзв'язку,
транспорту, зв'язку,                          МВС,
шляхового господарс-                          Укравтодор
тва,  дорожньотранс-

портних пригод

Розробка методології обліку,   IV квартал II квартал Мінстат,
розрахунків і статистичної        1993 р.   1994 р. Мінтранс,
звітності  з  усіх   видів                          Держкомнафто-
транспорту, зв'язку, шляхо-                         газ,
вого господарства, дорожньо-                        Мінзв'язку,
транспортних пригод                                 ІКТП Мінтран-
                                                    су, МВС

Розробка методології III квартал IV квартал   Мінстат,
дорозрахунків  окре- 1996 р.     1998 р.      Мінтранс,
мих підсумкових  по-                          Держнафтогаз-
казників у зв'язку з                          пром, Мінзв'язку,
переходом  на  несу-                          Укравтодор
цільне   статистичне
обстеження  на  всіх
видах    транспорту,
шляхового господарс-
тва, зв'язку

Розробка системи ви- I квартал   IV квартал   Мінстат,
біркових  статистич- 1996 р.     1998 р.      Мінтранс,
них обстежень, пере-                          Держнафтогазпром,
писів,  цензів з пи-                          Мінзв'язку,
тань      діяльності                          Мінекономіки,
транспорту, шляхово-                          Укравтодор
го     господарства,
зв'язку

Розробка  методології обліку    I квартал IV квартал Мінстат,
експорту (імпорту) послуг, у     1993 р.    1993 р. МЗЕЗ,
тому числі з державами  ко-                         Мінтранс,
лишнього СРСР                                       Мінзв'язку,
                                                    Інститут
                                                    економіки
                                                    Академії наук

Удосконалення методології облі- I квартал IV квартал Мінстат,
ку експорту  (імпорту)  това-    1993 р.    1993 р. Мінекономіки,
рів народного споживання, про-                      МЗЕЗ,

дукції   виробничо-технічного                       Мінмашпром
та  оборонного призначення, у
тому числі  з країнами колиш-
нього СРСР

Удосконалення показників ван-  I квартал IV квартал Держмитком,
тажних митних декларацій         1993 р.    1995 р. Мінстат,
                                                    МЗЕЗ

Удосконалення  мето- I квартал  IV квартал   Мінстат,
дології  узагальнюю- 1995 р.    1995 р.      МЗЕЗ,
чих показників  зов-                         Мінекономіки,
нішньоекономічної                            Держмитком,
діяльності, включаю-                         Інститут економіки
чи  відносини з дер-                         Національної
жавамиреспубліками                           академії наук
колишнього Союзу РСР

Розробка  методології обліку   I квартал IV квартал Мінстат,
іноземних інвестицій             1993 р.    1993 р. Мінекономіки,

                                                    МЗЕЗ,
                                                    Мінфін,
                                                    Національний
                                                    банк,
                                                    Держмитком

Проведення   перера- II квартал  II квартал   Мінстат
хунків  основних по- 1996 р.     1997 р.
казників роботи про-
мисловості відповід-
но  до  Українського
класифікатора  видів
економічної   діяль-
ності   (УКВЕД)   за
1980 - 1996 роки

Проведення   перера-        I квартал   IV квартал Мінстат
хунків  основних ви-        1997 р.     1997 р.
дів промислової про-
дукції  за 1980-1996

роки  відповідно  до
Українського  класи-
фікатора   продукції
та послуг (УКПП)

Розробка    методики        I квартал   IV квартал Мінекобезпеки,
оцінки  викидів заб-        1995 р.     1995 р.    МОЗ,
руднюючих    речовин                               Мінстат
пересувними   транс-
портними засобами


               Удосконалення державної статистичної
          звітності та первинної облікової документації

Перегляд  діючої  статистичної
звітності та доповнення її по-
казниками, які застосовуються
у міжнародній практиці щодо:
 галузей промисловості         I квартал IV квартал Мінстат,

                                1993 р.    1995 р. Мінекономіки,
                                                   міністерства
                                                   і відомства
сільського господарства       I квартал IV квартал Мінстат,
                                1993 р.    1995 р. Мінекономіки,
                                                   Інститут еко-
                                                   номіки Акаде-
                                                   мії наук
будівництва                   I квартал IV квартал Мінстат,
                                1993 р.    1995 р. Мінбудархі-
                                                   тектури,
                                                   Мінекономіки,
                                                   Міноборони,
                                                   міністерства
                                                   і відомства
матеріальних ресурсів         I квартал IV квартал Мінстат,
                                1993 р.    1995 р. Мінекономіки,
                                                   Держкомресур-
                                                   сів,
                                                   Мінфін,
                                                   Міноборони,
                                                   Інститут
                                                   проблем
                                                   енергозбере-
                                                   ження Акаде-
                                                   мії наук
земельних ресурсів          II квартал IV квартал Держкомзем,
                               1993 р.    1995 р. Мінстат,
                                                  міністерства
                                                  і відомства
екології                    II квартал IV квартал Мінстат,
                               1993 р.    1995 р. Мінприроди,
                                                  міністерства
                                                  і відомства
торгівлі та послуг           I квартал IV квартал Мінстат,
                               1993 р.    1995 р. МЗЕЗ,
                                                  Центральна
                                                  спілка спо-
                                                  живчих това-
                                                  риств

 спостереження за виконан-    IV квартал I квартал Мінстат,
  ням найважливіших соці-        1993 р.   1995 р. Мінпраці
  альних програм
 житлового фонду              I квартал IV квартал Мінстат,
                                1993 р.    1993 р. Мінекономіки,
                                                   Держжитлоко-
                                                   мунгосп,
                                                   Міноборони
 науки                        I квартал IV квартал Мінстат,
                                1993 р.    1995 р. Мінекономіки,
                                                   ДКНТ Акаде-
                                                   мії наук

Впровадження  звітності   з   I квартал I квартал  Мінстат,
політичної  статистики          1993 р.   1993 р.  Мінюст

Перегляд і організація ведення
уніфікованої системи первинної
облікової документації:
 інвентаризація  діючих  ти-  I квартал IV квартал Мінстат,

  пових форм первинної облі-    1993 р.    1993 р  НДІ статистики
  кової документації                               Мінстату
 визначення  за  розділами    I квартал IV квартал Мінстат,
  обліку переліків форм пер-     1993 р.   1993 р. НДІ статистики
  винної облікової документа-                      Мінстату,
  ції, що  потрібні для  за-                       Асоціація бух-
  безпечення проведення дер-                       галтерів і
  жавних статистичних спосте-                      аудиторів
  режень

- удосконалення дію-          III квартал III      Мінстат,
чих  і створення но-          1994 р.     квартал  Мінфін,
вих форм  первинного                      1996 р.  НДІ статистики
обліку відповідно до                               Мінстату,
міжнародних рекомен-                             Державний еконо-
дацій                                              мічний
                                                   університет

Удосконалення  звітності з ек- I квартал IV квартал Мінстат,
спорту та імпорту товарів і     1993 р.    1994 р. МЗЕЗ,

послуг, ефективності зовніш-                       Національний
ньої торгівлі, географічного                       банк,
розподілу експорту та імпор-                       Мінекономіки,
ту, видів розрахунків і валют                      Інститут
                                                   економіки
                                                   міки Акаде-
                                                   мії наук
Перегляд  порядку обліку про- I квартал II квартал Мінстат,
дукції будівництва у вартіс-     1993 р.   1994 р. Мінекономіки,
них вимірах, удосконалення                         Мінбудархі-
статистичних показників та                         тектури
методології їх формування з
метою  забезпечення  потреб
ринкової економіки:
 щодо інвестиційної діяльності
 щодо діяльності будівельних
  організацій

Розробка  системи  показників  I квартал IV квартал Мінстат,
первинного обліку, що забез-    1993 р.    1993 р. Мінфін,

печать формування даних від-                      Асоціація бух-
повідно  до  вимог  міжнарод-                      галтерів і
ної  практики,  системи  на-                       аудиторів,
ціональних  рахунків  і  бух-                      НДІ статис-
галтерського обліку                                тики Мінстату

Розробка  макетів форм первин- IV квартал IV квартал Мінстат,
ної облікової  документації,     1993 р.    1994 р. Мінфін
методичні рекомендації, вимо-
ги до організації  первинного
обліу

Розробка та затверждення табе-  I квартал IV квартал Мінстат,
лів форм державної статистич-    1993 р.    1993 р. Міноборони,
ної звітності для підприємств,                      ГОЦ Мінстату
організацій та установ Мінобо-                      Служба без-
рони,  Служби безпеки,  МВС,                        пеки,
Держкомкордону                                      МВС,
                                                   Держкомкордон

Розробка нових  форм     I квартал IV квартал   Мінстат,
первинного    обліку     1995 р.   1998 р.      Мінфін,
підприємств і  орга-                            Мінтранс,
нізацій  транспорту,                            Держнафтогазпром,
шляхового господарс-                            Мінзв'язку,
тва,  зв'язку, а та-                            Міноборони
кож   дорожньотранс-
портних  пригод,  що
забезпечать  перехід
на   систему  націо-
нальних рахунків  та
інтеграцію до міжна-
родної системи

Розробка форм   дер-     I квартал IV квартал   Мінстат,
жавної  статистичної     1996 р.   1998 р.      Мінтранс,
звітності для  підп-                            Держнафтогазпром,
ри-  ємств і органі-                            Мінзв'язку,
зацій    транспорту,                            Міноборони
зв'язку,   шляхового

господарства,  а та-
кож   по  дорожньот-
ранспортних пригодах
з  урахуванням нової
системи  економікос-
татистичних і фінан-
сових показників

Розробка  методів і програм об- III квартал IV квартал Мінстат,
робки даних статистичної звіт-    1995 р.    1995 р. Мінтранс,
ності щодо транспорту, шляхо-                       Держкомнафто-
вого господарства, зв'язку з                         газ,
метою групування їх згідно з                         Мінзв'язку,
міжнародною практикою                               ІКТП Мінтран-
                                                    су,
                                                    Міноборони

Розробка звітності щодо обліку   I квартал IV квартал Мінстат,
та    використання   іноземних    1993 р.   1993 р. Мінекономіки,
інвестицій                                           Мінфін,

                                                    МЗЕЗ,
                                                    Національний
                                                    банк,
                                                    Держмитком

                     Державний реєстр звітних
              (статистичних) одиниць України (ДРЗОУ)

Визначення  складу показників  I квартал IV квартал Мінстат,
ДРЗОУ, розробка реєстраційної    1993 р.   1993 р. ГОЦ Мінстату,
картки                                              Фонд держав-
                                                    ного майна,
                                                   Мінекономіки,
                                                   Мінфін,
                                                   Національний
                                                   банк

Розробка комплексу інструктив- I квартал II квартал  Мінстат,
них і методичних  матеріалів     1993 р.   1993 р.  ГОЦ Мінстату
щодо робіт,  пов'язаних з ве-                       Фонд держав-

денням і користуванням Реєстру                      ного майна,
на основі діючого автоматизова-                    Мінекономіки,
ного банку класифікаторів                           Мінфін,
                                                   Національний
                                                   банк,
                                                   Спілка еконо-
                                                   містів,
                                                   Інститут еко-
                                                   номіки Акаде-
                                                   мії наук

Розробка техноробочого про-    I квартал IV квартал ГОЦ Мінстату,
екту (постановка задачі,         1993 р.    1993 р. Мінстат,
технічне завдання, алгорит-                          Фонд держав-
мізація та програмування)                            ного майна,
                                                    Спілка еконо-
                                                     містів

Здійснення комплексу органі-    I квартал IV квартал Мінстат,
заційних заходів по впровад-     1993 р.    1993 р. ГОЦ Мінстату,

женню Реєстру                                        Мінкультури,
                                                     Мінфін,
                                                    Спілка еконо-
                                                     містів

Проведення дослідної експлуа- ІІІквартал ІІІквартал ГОЦ Мінстату,
тації                             1993 р.   1993 р.  Мінстат,
                                                     регіональні
                                                     статистичні
                                                     органи,
                                                     Спілка
                                                     економістів

Доробка  програмного забезпе- IV квартал IV квартал ГОЦ Мінстату,
чення за підсумками дослідної     1993 р.    1993 р. Спілка
експлуатації                                         економістів
Організація  промислової      I квартал II квартал  ГОЦ Мінстату,
експлуатації Реєстру              1994 р.   1994 р.  Мінстат,
                                                     регіональні
                                                     статистичні

                                                     органи

Доопрацювання інфор-         I квартал  IV квартал Мінстат,
маційного  та  прог-         1995 р.    1996 р.    ГОЦ та
рамного забезпечення                               НДІ статистики
Державного   реєстру                               Мінстату
звітних  (статистич-
них) одиниць України
за результатами пер-
шого етапу промисло-
вої експлуатації

Проведення комплексу         I квартал  IV квартал Мінстат,
робіт для підвищення         1995 р.    1997 р.    ГОЦ  та
достовірності  даних                               НДІ статистики
Державного   реєстру                               Мінстату
звітних  (статистич-
них) одиниць України
(розробка    програм
взаємодії Державного

реєстру з  автомати-
зованою     системою
"Податки", відомчими
та  галузевими комп-
лексами обробки ста-
тистичної інформації
на загальнодержавно-
му  та  регіональних
рівнях)

Створення   інформа-         I квартал  IV квартал Мінстат,
ційної  бази для ор-         1995 р.    1996 р.    ГОЦ  та
ганізації проведення                               НДІ статистики
статистичних спосте-                               Мінстату
режень

Вибір і    придбання         I квартал  IV квартал Мінстат,
сучасних технічних і         1995 р.    1997 р.    ГОЦ  та
програмних   засобів                               НДІ статистики
для розвитку Держав-                               Мінстату

ного реєстру звітних
(статистичних)  оди-
ниць України з  ура-
хуванням досвіду йо-
го використання


                 Впровадження штрихового кодування

Розробка  державних стандартів I квартал IV квартал Держстандарт,
України для системи штрихового    1993 р.    1995 р. УкрНДІССІ,
кодування, технічних та прог-                        Мінмашпром,
рамних засобів, нанесення та                        Мінекономіки,
зчитування штрихових кодів,                          асоціація
нормативно-технічних   доку-                         "Скана",
ментів, що регламентують  їх                         ГОЦ Мінстату
застосування
Розробка  технічних засобів та   I квартал IV квартал Мінмашпром,
нормативних  документів щодо      1993 р.    1995 р. асоціація
системи штрихового кодування                         "Скана"

на основі міжнародних вимог
Розробка  програми створення та  I квартал I квартал  Мінмашпром,
освоєння серійного виробництва,   1993 р.   1993 р.  асоціація
впровадження  та   сервісного                        "Скана"
обслуговування   технічних  і
програмних  засобів нанесення
та зчитування штрихових кодів

Методичне  та інформаційне за- I квартал IV квартал Держстандарт,
безпечення застосування штри-     1993 р.    1995 р. УкрНДІССІ,
хового кодування, включаючи                         Мінекономіки,
розробку автоматизованих                             асоціація
банків даних                                         "Скана",
                                                    Спілка еконо-
                                                     містів,
                                                     ГОЦ Мінстату
Підготовка  документів для       I квартал IV квартал Торгово-
реєстрації України в міжна-       1993 р.    1993 р. промислова
родній Асоціації  товарної                           палата,
нумерації EAN                                        Мінмашпром,

                                                    Мінекономіки,
                                                     асоціація
                                                     "Скана"
Перереєстрація підп-        I квартал  IV квартал Торгово-
риємств   -учасників        1995 р.    1995 р.    промислова
зовнішньоекономічних                              палата,
зв'язків для присво-                              Мінекономіки,
єння експортній про-                              Асоціація
дукції  нових націо-                              товарної
нальних кодів                                     нумерації
                                                  "ЄАН-Україна"

Організація   мережі        I квартал  IV квартал Мінекономіки,
регіональних центрів        1994 р.    1995  р.   Торгово-
для     впровадження                              промислова
штрихового кодування                              палата,
та надання комплексу                              Асоціація
послуг підприємствам                              товарної
і  організаціям,  що                              нумерації
використовують штри-                              "ЄАН-Україна",

хові коди для  іден-                              Мінмашпром
тифікації своєї про-
дукції

Розробка  нормативно-технічних  I квартал IV квартал Національний
документів, що  регламентують     1993 р.    1995 р. банк,
порядок  нанесення  штрихових                       Мінекономіки,
кодів на банківські документи                       Держстандарт,
метою автоматизованої іден-                        асоціація
тифікації реквізитів платників                       "Скана"
і одержувачів

Розробка та реаліза-      II квартал IV       МЗЕЗ,
ція  Програми засто-      1995 р.    квартал  Спілка економістів,
сування   штрихового                 1996 р.  Асоціація товарної
кодування  у системі                          нумерації  "ЄАН-
матеріально-технічного                        Україна"
забезпечення

                     Підготовка і перепідготовка

                     кадрів статистики і обліку

Вивчення діючої    в        I квартал III     Міносвіти,
міжнародній практиці        1993 р.   квартал Мінстат,
методології обліку і                  1995 р. Мінфін,
статистики та забез-                          Інститут підготовки
печення відповідними                         фахівців
матеріалами   еконо-                          статистики і
мічних вузів і  нав-                          ринку Мінстату,
чальних центрів                               Асоціація бухгал-
                                              терів і
                                              аудиторів

Визначення  вищих навчальних      I квартал IV квартал Міносвіти,
закладів  та  закладів  по         1993 р.    1993 р. Мінфін,
підвищенню кваліфікації  як                           Мінстат,
базових  щодо підготовки та                           Асоціація
перепідготовки фахівців об-                           бухгалтерів
ліку і статистики                                     і аудиторів

Покладення на них навчально-
методичного    керівництва
підготовкою, перепідготов-
кою та підвищенням  квалі-
фікації  фахівців  статис-
тики, бухгалтерського обліку

Розробка макетів   і    IV квартал IV квартал Міносвіти,
впровадження   нових    1993 р.    1995 р.    Мінстат,
навчальних планів  з                          Мінфін,
урахуванням   курсів                          Національний
"Національне  рахів-                          банк,
ництво", "Фінансовий                          Інститут підготовки
облік", "Банківський                          фахівців
облік",   "Статисти-                          статистики і
ка", "Електронна об-                          ринку Мінстату,
робка    економічної                          Асоціація бухгалте-
інформації",   "Бух-                          рів і аудиторів
галтерський  облік",
"Теорія   фінансово-

господарського конт-
ролю   і    аудиту",
"Контроль  і  аудит"
для     забезпечення
підготовки фахівців,
що володіють  сучас-
ною     методологією
статистики та обліку

Складання    типових   I квартал   IV квартал Міносвіти,
навчальних  планів і   1993 р.     1995 р.    Мінстат,
програм для перепід-                          Мінфін,
готовки і підвищення                          Інститут підготовки
кваліфікації праців-                          фахівців статистики
ників  обліку і ста-                          і ринку
тистики  підприємств                          Мінстату,
і організацій,  вик-                          Асоціація бухгалте-
ладачів вузів,  тех-                          рів і аудиторів
нікумів і навчальних
центрів

Розробка   принципів   I квартал   IV квартал Міносвіти,
системи бухгалтерсь-   1994 р.     1995 р.    Мінфін,
кої  і  аудиторської                          Мінстат,
освіти                                        Асоціація
                                              бухгалтерів і
                                              аудиторів

Навчально-методичне    I квартал   IV квартал Міносвіти,
забезпечення    нав-   1994 р.     1995 р.    Мінфін,
чальних програм  ви-                          Мінстат,
щої освіти з бухгал-                          Асоціація
терського  обліку  і                          бухгалтерів
статистики                                    і аудиторів

Розробка  кваліфіка-      I квартал   IV квартал Міносвіти,
ційних характеристик      1995 р.     1995 р.    Мінфін,
фахівців  з  бухгал-                             Мінстат,
терського    обліку,                            Асоціація бухгал-
аудиту і статистики                             терів і аудиторів

Розробка вимог    до      I квартал   IV квартал Міносвіти,
змісту та форм орга-      1995 р.     1995 р.    Мінстат,
нізації   виробничої                             Мінфін
практики студентів з
питань  бухгалтерсь-
кого  обліку  і ста-
тистики

Розробка комплексних      I квартал   IV квартал Міносвіти,
і    кваліфікаційних      1995 р.     1996 р.    Мінстат,
завдань  для  оцінки                             Мінфін,
знань    випускників                             Асоціація
вищих     навчальних                             бухгалтерів
закладів різних рів-                             і аудиторів,
нів за  спеціальнос-
тями   "Статистика",
"Бухгалтерський  об-
лік  і аудит" з ура-
хуванням міжнародних
вимог

Підготовка та видан-  II квартал  IV квартал Мінстат,
ня    українсько-ро-  1994 р.     1995 р.    Мінфін,
сійсько-англійського                         Асоціація бухгал-
словника  статистич-                         терів і аудиторів,
них і бухгалтерських                         НДІ статистики
термінів                                     Мінстату,
                                             Державний економіч-
                                             ний університет,
                                             Асоціація
                                             статистиків

Включення до тематики дисер- I квартал IV квартал  Міносвіти,
таційних та курсових робіт     1993 р.    1995 р. НДІ статистики
вищих навчальних  закладів                          Мінстату,
різних рівнів економічного                          Державний
та  інженерно-економічного                          економічний
напряму дослідження методо-                         університет,
логічних проблем національ-                         Асоціація
ного рахівництва, платіжного                       бухгалтерів і
балансу, фінансового, банків-                       аудиторів

ського обліку та аудиту

Запровадження періодичних нарад   I квартал періодично Мінстат,
статистиків України  з   метою     1993 р.            НДІ статис-
консолідації зусиль щодо роз-                      тики Мінстату,
витку національної статистики                        Асоціація
                                                     статистиків

Підготовка фахівців з  питань  I квартал IV квартал Держстандарт,
системи штрихового кодування     1993 р.    1995 р. Спілка еконо-
                                                     містів,
                                                     асоціація
                                                     "Скана"
Визначення  строків перепідго- I квартал IV квартал Міносвіти,
товки і підвищення кваліфіка-    1993 р.    1993 р. Мінстат,
ції фахівців  обліку  і  ста-                       Мінфін,
тистики за різними   формами                       НДІ статистики
навчання:                                           Мінстату,
  стаціонарне для нових фахів-                      Асоціація
   ців,                                              статистиків,

  денне, вечірнє, заочне  для                        Асоціація
   працівників  органів  ста-                       бухгалтерів і
   тистики, підприємств,  ор-                        аудиторів
   ганізацій та госпрозрахун-
   кових об'єктів

Підготовка  та видання підруч- I квартал IV квартал Міносвіти,
ників, навчальних посібників,   1993 р.    1995 р.  Мінстат,
словників та іншої навчально-                      НДІ статистики
методичної літератури для ви-                       Мінстату,
щих навчальних закладів різ-                        Інститут
них рівнів з питань статисти-                       підго товки
ки і бухгалтерського обліку,                        фахівців
інформаційних  технологій,                          статистики і
нових систем  класифікацій і                         Асоціація
кодування, програмного  за-                          статистиків,
безпечення переходу на нову                          Державний
методологію                                          економічний
                                                     університет,
                                                     Асоціація

                                                    бухгалтерів і
                                                     аудиторів

Визначення    потреб     II квартал  II квартал   Мінстат,
господарства України     1994 р.     1995 р.      Інститут
у перепідготовці фа-                              підготовки
хівців   з   бухгал-                              фахівців
терського  обліку  і                              статистики
статистики, для ово-                              і ринку
лодіння досягненнями                              Мінстату,
сучасної міжнародної                              Мінфін,
практики                                          Асоціація
                                                  бухгалтерів
                                                  і аудиторів

Організація  консультацій  з    I квартал IV квартал Мінстат,
іноземними фахівцями щодо пи-     1993 р.    1994 р. Мінфін,
тань підготовки національних                         Міносвіти,
фахівців статистики та облік                       НДІ статистики
                                                      Мінстату,

                                                      Асоціація
                                                     бухгалтерів
                                                     і аудиторів

Зміцнення матеріаль-      I квартал   Постійно     Міносвіти,
но-технічної    бази      1993 р.                  Мінфін,
вищих     навчальних                               Мінстат,
закладів, інститутів                               НДІ статистики
перепідготовки  кад-                               Мінстату
рів  економічного та
інженерно-економічного
профілю

Створення на    базі     IV квартал  IV квартал   Міносвіти,
Державного економіч-     1994 р.     1995 р.      Мінфін,
ного   університету,                              Мінстат,
Інституту підготовки                              Асоціація
фахівців  статистики                              статистиків,
та  ринку  Мінстату,                              Асоціація
Одеського державного                              бухгалтерів

економічного універ-                              і аудиторів,
ситету   і    Терно-                              Спілка
пільської   академії                              економістів
народного господарс-
тва
госпрозрахункових
центрів  з метою пе-
репідготовки  фахів-
ців      професорсь-
ко-викладацького
складу  вузів і тех-
нікумів із статисти-
ки   та  обліку  для
оволодіння ними  ос-
новами національного
рахівництва і міжна-
родної системи облі-
ку та аудиту

Перепідготовка та  підвищення I квартал IV квартал Мінстат,

кваліфікації працівників пер-  1993 р.   1995 р.  НДІ статистики
винної ланки в галузі обліку                      Мінстату,
і статистики на базі навчаль-                    Інститут підго-
них центрів Мінстату                              товки фахівців
                                                   статистики і
                                                 ринку Мінстату,
                                                   Асоціація
                                                   бухгалтерів і
                                                    аудиторів

Впровадження платного навчання I квартал IV квартал Мінстат,
слухачів-викладачів різних ор-  1993 р.   1995 р.  НДІ статистики
ганізацій України та інших дер-                     Мінстату,
жав з питань впровадження в                       Інститут підго-
практику обліку і  статистики                      товки фахівців
міжнародних стандартів із скоро-                    статистики і
ченим строком навчання(в межах                    ринку Мінстату,
2 років)  залежно  від   рівня                      Асоціація
їх  освіти  з  видачею  серти-                      бухгалтерів і
фікатів  міжнародно-визнаних                         аудиторів

аудиторських фірм

Обмін викладачами і студентами I квартал IV квартал Міносвіти,
між укрїнськими та зарубіжни-  1993 р.   1995 р. Інститут підго-
мивузами для вивчення  націо-                     товки фахівців
нальних і міжнародних  систем                      статистики і
обліку та статистики                              ринку Мінстату,
                                                    Асоціація
                                                    бухгалтерів і
                                                    аудиторів

Стажування викладачів  вузів   I квартал IV квартал Міносвіти,
і фахівців системи Мінстату     1993 р.    1995 р. Мінстат,
в статистичних службах між-                        НДІ статистики
народних організацій з ме-                           Мінстату,
тою вивчення їх діяльності                           Асоціація
та  використання  методів                           бухгалтерів і
обліку, звітності та аналізу                         аудиторів

Формування   перспективного  II квартал IV квартал Мінстат,

плану видання підручників та   1993 р.    1993 р. Асоціація
навчальних посібників з пи-                       статистиків,
тань статистики, бухгалтер-                       НДІ статистики
ського обліку і аудиту                            Мінстату,
                                                  Державний
                                                  економічний
                                                  університет,
                                                  Асоціація
                                                  бухгалтерів і
                                                    аудиторів

Створити  в  Україні єдиний  I квартал I квартал  Міносвіти,
центр підвищення кваліфіка-    1993 р.   1995 р.  Мінстат,
ції і перепідготовки бухгал-                      Мінфін,
терів і аудиторів для  всіх                      Інститут підго-
галузей народного господар-                      товки фахівців
ства, ліквідувати  галузеві                       статистики і
інститути  (факультети) цьо-                     ринку Мінстату,
го профілю                                        Асоціація
                                                   бухгалтерів і

                                                    аудиторів

Створити   науково-дослідний              IV квартал Мінфін,
заклад  з  проблем  реформи                 1993 р. Мінекономіки
бухгалтерського   обліку  і
фінансів


            Технічне переоснащення статистичних органів
    та удосконалення технології обробки статистичної інформації

Розробка проекту технічного   I квартал I квартал  Мінстат,
переоснащення органів держав-   1993 р.   1993 р.  науково-впро-
ної статистики  сучасними                           ваджувальний
ЕОМ, ПЕОМ і засобами зв'язку                        центр "Гене-
                                                    зис",
                                                    ГОЦ Мінстату

Створення комп'ютерної інфор-  I квартал IV квартал Мінстат,
маційної  системи  Мінстату,    1993 р.    1995 р. ГОЦ Мінстату

інтегрованої з інформаційними
системами державних  органів
управління

Забезпечення робочих        I квартал  IV квартал   Мінстат,
місць       сучасною        1993 р.    1996 р.      ГОЦ Мінстату
комп'ютерною  техні-
кою  для оперативної
обробки  і   аналізу
статистичної  інфор-
мації в органах дер-
жавної    статистики
усіх рівнів

Перегляд  і  створення нових
комплексів електронної оброб-
ки  статистичної інформації
і банків даних відповідно до
змін складу статистичних по-
казників, що викликано пере-

ходом  до  міжнародних стан-
дартів:
  створення  банку  даних       I квартал I квартал  Мінстат,
   соціально-економічного         1993 р.   1993 р.  ГОЦ Мінстату
   становища сільських на-
   селених пунктів
  створення    статистичної   I квартал IV квартал Мінстат,
   бази  соціально-економіч-    1993 р.    1993 р. Інститут еко-
   них  порівнянь  із  зару-                       номіки Акаде-
   біжними  країнами (на ос-                       мії наук,
   нові публікацій міжнарод-                       НДІ статистики
   них організацій і матері-                        Мінстату,
   алів національних статис-                        ГОЦ Мінстату
   тичних служб)
  створення  банку  даних     IV квартал III квартал Мінстат,
   діяльності громадських ор-     1993 р.   1994 р.  Мінюст,
   ганізацій та політичних                           ГОЦ Мінстату
   партій
  створення  банку  даних      II квартал IV квартал Мінстат,
   про становище жінок, сім'ї,   1993 р.    1993 р. ГОЦ Мінстату,

   охорони материнства і ди-                         Мінпраці
   тинства
  перегляд і створення нового II квартал III квартал Мінстат,
   комплексу електронної об-      1993 р.   1993 р.  ГОЦ Мінстату
   робки статінформації про
   порушення адміністративного
   законодавства
  розробка програм і забезпе-   I квартал IV квартал Мінстат,
   чення  основних  підсумків     1993 р.    1993 р. ГОЦ Мінстату
   роботи промисловості  за
   галузями відповідно до Між-
   народної стандартної галу-
   зевої класифікації (МСГК)

Створення банку ліцензійного   I квартал IV квартал  ГОЦ Мінстату
програмного забезпечення для      1993 р.    1995 р.
обробки і аналізу статистич-
ної інформації

Запровадження розрахунків                           Мінстат,

чисельності населення за    I квартал III квартал ІПІ Мінеконо-
статтю та віком в  Ук-          1993 р.   1993 р.  міки
Країні, областях та містах
з чисельністю   жителів
100 тисяч і більше
чисельності  населення         I квартал IV квартал
за статтю та віком у райо-      1993 р.    1993 р.
нах  та  містах з  чисель-
ністю від 50 до 100 тисяч
жителів
таблиць народжуваності         I квартал IV квартал
в  Україні та її регіонах       1993 р.    1993 р.
таблиць  смертності в          I квартал IV квартал
Україні та її регіонах          1993 р.    1993 р.
природного руху насе-          I квартал IV квартал
лення (з урахуванням пот-       1994 р.    1996 р.
реби даних для розрахунків
рівня освіти та національ-
ного складу населення)
міграційного руху на-          I квартал IV квартал

  селення з урахуванням нап-      1994 р.    1996 р.
  рямів  міграції та міжна-
  родних вимог

Розробка математичного та
програмного забезпечення
складання:
національних рахунків         III квартал IV квартал Мінстат,
                                1994 р.    1995 р. ГОЦ Мінстату
міжгалузевих балансів
за скороченою програмою       I квартал III квартал
                                1994 р.   1994 р.
за розширеною програмою       I квартал IV квартал
                                1995 р.    1995 р.
Розробка програмного забезпе-   IV квартал III квартал Мінстат,
чення, обробка даних реєстра-      1993 р.   1994 р.  ГОЦ Мінстату
ції тарифів вантажних  пере-
везень усіма видами транспор-
ту і послуг зв'язку
Створення банку даних з  ста-  I квартал II квартал  ГОЦ Мінстату,

тистики макроекономічних по-       1993 р.   1993 р.  Мінстат,
казників                                              товариство
                                                      "Оверіг"
Створення банку даних за ре-   I квартал II квартал  ГОЦ Мінстату
єстром промислових підпри-         1993 р.   1993 р.  Мінстат,
ємств усіх форм власності                             товариство
та господарювання                                     "Оверіг"

Удосконалення та до-       I квартал   IV квартал   ГОЦ Мінстату,
повнення новими під-       1993 р.     1995 р.      Мінстат
системами і програм-
ними  засобами банку
даних "Наука і  тех-
нічний   прогрес"  з
урахуванням   міжна-
родних  статистичних
показників

                      Перелік нормативних
                 актів, які необхідно прийняти для
             забезпечення виконання Державної програми

       Підготовка проектів законів України і доповнень до них

Закон України "Про аудиторсь-    I квартал I квартал  Мінфін
ку службу"                        1993 р.   1993 р.
Закон України про банки  і      I квартал I квартал  Національний
банківську діяльність (допов-     1993 р.   1993 р.  банк,
нення)                                               Мінстат
Про внесення змін та доповнень   I квартал I квартал  Мінстат,
до цивільного і кримінального     1993 р.   1993 р.  Мінюст
кодексів України і Кодексу Ук-
раїни про адміністративні пра-
вопорушення у зв'язку з прий-
нятим  Законом  України  "Про
Державну статистику"
Закон України про валютне ре-   I квартал I квартал  Національний
гулювання                         1993 р.   1993 р.  банк

      Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України
Розробка положень про:
  Мінстат України               I квартал I квартал  Мінстат,
                                  1993 р.   1993 р.  Мінюст,
                                                     Мінекономіки
  бухгалтерський облік у бан-   I квартал I квартал  Національний
   ках                            1993 р.   1993 р.  банк
 бухгалтерський облік і звіт-   I квартал I квартал  Мінфін,
  ність у господарських та ін-    1993 р.   1993 р.  Мінстат,
  ших структурах (крім банків)                       Мінекономіки
 склад витрат виробництва і    I квартал I квартал  Мінекономіки,
  формування фінансових резуль-   1993 р.   1993 р.  Мінфін
  татів
 Державний реєстр звітних       I квартал I квартал  Мінстат,
  (статистичних) одиниць Ук-      1993 р.   1993 р.  Мінюст,
  раїни                                              Мінфін,
                                                     Національний
                                                     банк,
                                                     Мінмашпром,
                                                     Служба без-

                                                     пеки
 проведення атестації та  ак-   I квартал I квартал  Міносвіти,
  редитації  навчально-вихов-     1993 р.   1993 р.  Мінюст,
  них   закладів   державного                        Асоціація
  значення,видача їм ліцензій,                       бухгалтерів
  сертифікатів, розробка умов                        і аудиторів
  прийому до навчальних  зак-
  ладів
 розробку міжгалузевого ба-   II квартал II квартал  Мінстат,
  лансу виробництва і розпо-     1993 р.   1993 р.  Мінекономіки,
  ділу продукції та послуг у                         Мінфін
  народному господарстві
 проведення міжнародних ста-  III квартал IV квартал Мінстат,
  тистичних  порівнянь   за     1993 р.    1993 р. НДІ статистики
  програмою ООН                                    Мінстату


               Підготовка пропозицій Секретаріату ООН

Про  наміри  України  взяти    I квартал I квартал  МЗС,

участь у щорічних  пленар-       1993 р.   1993 р.  Мінфін,
ных засіданнях міжурядової                          Мінстат,
робочої групи експертів з                           Асоціація
міжнародних стандартів об-                          бухгалтерів
ліку і звітності                                    і аудиторів
Про  включення  України  в    II квартал II квартал Мінстат,
Програму міжнародних  по-        1993 р.   1993 р.  Мінфін,
рівнянь                                             Мінекономіки

                              З М I С Т

Вступ
Загальнометодологічні основи переходу України на
   міжнародну систему обліку і статистики...................5
Запровадження єдиної системи класифікації та кодування
   техніко-економічної інформації з урахуванням
   міжнародних стандартів...................................8
Створення системи національних рахунків....................15
Розробка міжгалузевих балансів за схемою системи

   національних рахунків...................................19
Організація робіт, пов'язаних з участю України у програмі
   міжнародних порівнянь валового внутрішнього продукту
   (ВВП) за методологією ООН...............................21
Платіжний баланс та баланс закордонних інвестицій..........23
Кредитно-грошова статистика................................26
Статистика фінансів........................................28
Реформа бухгалтерського обліку.............................31
Статистика цін.............................................35
Статистика праці та зайнятості.............................38
Статистика підприємництва (недержавного)...................41
Приведення у відповідність з міжнародними рекомендаціями
   показників державної статистики всіх галузей народного
   господарства............................................42
Удосконалення державної статистичної звітності та
   первинної облікової документації........................53
Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць
   України (ДРЗОУ).........................................58
Впровадження штрихового кодування..........................60
Підготовка і перепідготовка кадрів статистики і обліку.....62
Технічне переоснащення статистичних органів та
   удосконалення технології обробки статистичної
   інформації..............................................69
Перелік нормативних актів, які необхідно прийняти для
   забезпечення виконання Державної програми...............73


Перелік міністерств і відомств,
з якими погоджено проекти Концепції побудови
національної статистики і Державної програми
переходу України на міжнародну систему
обліку і статистики

МВС (В.Недригайло)
Мінекономіки (Ю.Мінін)
МЗС (М.Макаревич)
Мінзв'язку (М.Горбатюк)
Мінмашпром (В.Павлюков)
Міноборони (Г.Живиця)
Міносвіти (В.Козоріз)
МОЗ (В.Передерій)
Мінприроди (I.Браєвич)
Мінпраці (М.Каскевич)
Мінсільгосппрод (М.Ігнатенко)
Мінфін (П.Сліпченко)
Мінюст (В.Стефанюк)
Національний банк (О.Шаров)
Держкомресурсів (А.Волковський)
Держстандарт (Ю.Северінов)
Держгіртехнагляд (Г.Солопов)
Держмитком (О.Коваль)
Укоопспілка (С.Бабенко)
Торгово-промислова палата (С.Скрипченко)
Інститут економіки Академії наук (I.Лукінов)
Головний науково-дослідний інститут з проблем
інформатики Мінекономіки (М.Матвєєв)
Український філіал інституту комплексних транспортних
проблем Мінтрансу (Н.Гончаров)
Інститут кібернетики Академії наук (В.Михалєвич)
Інститут підготовки спеціалістів статистики
та ринку Мінстату (I.Пилипенко)
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та
історії науки імені Г.М.Доброва Академії наук
( Б.Малицький)
Спілка економістів (Г.Дзісь)
Асоціація "Скана" (О.Стариченко)

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 травня 1993 року N 326

Збільшення граничної чисельності працівників
органів державної виконавчої влади для виконання Державної програми переходу України на міжнародну
систему обліку і статистики

----------------------------------- -------- --------------------
|Всього | у тому числі
|(оди- |--------- ----------
|ниць) | на | на
| |1993 рік | 1994 рік
----------------------------------- -------- --------- ----------
Мінстат                             1467       734      733
    у тому числі
    центральний апарат                40        20       20
Мінфін                                34         7       27
    у тому числі
    центральний апарат                 7         7        -
Мінмашпром                             4         4        -
Держкомресурсів                        5         5        -
Мінекономіки                           5         5        -
Мінприроди                             3         3        -
Держстандарт                           4         4        -
ДКНТ                                   4         4        -
Держмитком                            68        68        -
    у тому числі
    центральний апарат                 3         3        -
----------------------------------------------------------------
    Всього                          1594       834      760

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО