Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 вересня 1998 р. N 1511
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 2067 від 29.12.20
03
)

Про затвердження Типових правил
розміщення зовнішньої реклами

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1811 від 16.11.
98
N 2089 від 28.12.
98)

З метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами відповідно до Закону України "Про рекламу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типові правила розміщення зовнішньої реклами (додаються).

2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування забезпечити єдиний підхід до всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від її видів під час надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

3. Установити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, незалежно від назви, надані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення терміну їх дії, але не більше шести місяців з дати набрання чинності Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами.

4. Установити, що плата за видачу місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування дозволів на розміщення зовнішньої реклами не справляється. (Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 2089 від 28.12.98)

5. Міністерству юстиції, Міністерству транспорту, Міністерству внутрішніх справ у місячний термін внести Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції щодо приведення у відповідність із Законом України "Про рекламу" єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. N 198 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 182; 1995 р., N 5, ст. 133).

Міністерству внутрішніх справ разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в місячний термін розробити та подати Державному комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації для реєстрації зміни до державного стандарту "ДСТУ 3587-97" з метою приведення його у відповідність із Законом України "Про рекламу".

6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра Кабінету Міністрів України Толстоухова А.В.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пунктів 1, 2 і 3, які набирають чинності через 30 календарних днів з дня офіційного опублікування постанови.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1998 р. N 1511

Типові правила
розміщення зовнішньої реклами

Загальні положення

1. Ці Правила регулюють правові відносини між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами незалежно від форми власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території України, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

зовнішня реклама - будь-яка спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку засобами зовнішньої реклами, що розміщуються на окремих тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях - установках, щитах, екранах тощо, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд; опорах вуличного освітлення та над проїжджою частиною вулиць і доріг, елементах вуличного обладнання та будівлях (далі - місця розташування спеціальних конструкцій);

місце розташування спеціальної конструкції - певна площа поверхні будинку (будівлі), споруди, елемента вуличного обладнання, опори вуличного освітлення або відведеної території (зелена зона, асфальт, грунт), у тому числі в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, у смугах відводу автомобільних і залізничних доріг, що перебувають у державній, комунальній, колективній або приватній власності та надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особами, зазначеними у пункті 5 статті 48 Закону України "Про власність") (далі - власники);

розповсюджувач зовнішньої реклами - особа, яка здійснює розміщення зовнішньої реклами;

розміщення зовнішньої реклами - розповсюдження зовнішньої реклами відповідними засобами зовнішньої реклами;

засоби зовнішньої реклами - засоби, що використовуються для доведення зовнішньої реклами до її споживача за допомогою рекламоносіїв;

рекламоносії - будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з аудіотрансляцією;

дозвіл - реєстраційний документ встановленої форми, виданий на підставі рішення Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, що визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на встановлення окремої спеціальної конструкції на певний термін та у певному місці і містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики спеціальної конструкції, місце її розташування з прив'язкою до генерального плану місцевості, фотографічний знімок місця до і після розташування спеціальної конструкції, узгоджувальну частину та інші необхідні відомості;

спеціальні конструкції - конструкції, що використовуються для розміщення рекламоносіїв, які розташовуються на будинках (дахах, фасадах, стінах, балконах тощо), інших будівлях та спорудах (підземних переходах, парканах, мостах, шляхопроводах, опорах вуличного освітлення тощо), над проїжджою частиною вулиць і доріг, на території зеленої зони, на асфальті, грунті, елементах вуличного обладнання або у повітрі: світлові та несвітлові, тимчасові та стаціонарні, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо;

елементи вуличного обладнання - малі архітектурні форми;

робочий орган - структурний підрозділ (зокрема органу містобудування та архітектури) або працівник структурного підрозділу Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, що створюється (призначається) цими органами з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами. (Абзац одинадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1811 від 16.11.98)

Терміни, не визначені в пункті 2 цих Правил, вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про рекламу".

Порядок розміщення зовнішньої реклами

3. Порядок розміщення зовнішньої реклами встановлюється відповідними місцевими органами виконавчої влади в межах їх компетенції (без втручання у форму та зміст реклами) на підставі цих Правил з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища тощо. Для розроблення такого порядку ними створюється рада з питань зовнішньої реклами, до складу якої входять працівники цих та інших органів, а також за згодою представники об'єднань громадян, об'єднань підприємств, фахівці з містобудування та архітектури тощо.

4. Порядок розміщення зовнішньої реклами розробляється терміном не менш як на п'ять років і не може змінюватися протягом часу його дії.

Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами

5. З метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради (далі - місцевий орган виконавчої влади (виконавчий орган ради) створюється (призначається) робочий орган. (Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1811 від 16.11.98)

6. До повноважень робочого органу належать:

впровадження встановленого відповідно до пункту 3 цих Правил порядку розміщення зовнішньої реклами на відповідній території;

приймання, реєстрація та розгляд заявок від розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволів;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувального завдання на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) спеціальних конструкцій;

розроблення проекту рішення про надання дозволу та пропозицій керівникові відповідного місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) або уповноваженій ним посадовій особі цього органу для прийняття відповідного рішення;

оформлення, реєстрація та видача розповсюджувачам зовнішньої реклами дозволів;

ведення інформаційного банку даних місць розташування спеціальних конструкцій, плану їх подальшого розміщення та передача в установленому порядку відповідної інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

подання керівникові відповідного місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) або уповноваженій ним посадовій особі цього органу інформації про порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами цих Правил для звернення з вимогою про їх усунення відповідно до пункту 36 цих Правил;

підготовка для подання Держспоживзахисту та його органам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі матеріалів про порушення законодавства про рекламу та цих Правил відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 997 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 31);

підготовка і подання керівникові відповідного місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) для затвердження обгрунтованих пропозицій щодо розмірів плати за послуги робочого органу на підставі калькуляції витрат.

7. Робочий орган може надавати платні послуги. Плата може справлятися за:

виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземної спеціальної конструкції та позначенням виду робіт;

розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) спеціальних конструкцій;

надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про місця для розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності та/або знаходяться в межах охоронних зон пам'яток історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду, з урахуванням стану існуючого будівельного фонду;

погодження пунктів 1, 2, 3 узгоджувальної частини дозволу;

надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) спеціальних конструкцій;

послуги, пов'язані з внесенням змін у дозвіл у випадках, передбачених пунктом 22 цих Правил.

Перелічені у цьому пункті послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може за власним бажанням одержати і в інших відповідних компетентних установах.

Порядок надання дозволів

8. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі заявник) подає робочому органу заявку за формою згідно з додатком 1 до цих Правил, до якої додаються:

два примірники відповідним чином заповненого та погодженого дозволу за формою згідно з додатком 2 до цих Правил;

фотографічний знімок місця або комп'ютерний макет фрагменту місцевості (розміром не менш як 6 х 9 см), де планується розташувати спеціальну конструкцію, та її ескіз з конструктивним рішенням;

топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземної спеціальної конструкції та позначенням виду робіт;

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як суб'єкта підприємницької діяльності в Україні, вірність якої засвідчена нотаріально. Для юридичних осіб-нерезидентів подається документ, що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Зазначені копія свідоцтва і документ подаються одноразово.

Перелік документів, наведений у цьому пункті, є вичерпним.

9. Дозвіл погоджується з:

власником місця, де планується розташувати спеціальну конструкцію, та у разі його вимоги - з іншими особами (організаціями);

Державтоінспекцією згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341. Дозвіл підписується уповноваженою особою Державтоінспекції протягом п'яти робочих днів з дати звернення розповсюджувача зовнішньої реклами. При цьому до звернення додається фактичний план-схема дороги або вулиці, де планується розташувати спеціальну конструкцію (М 1:500);

відповідним органом у випадках, передбачених пунктом 5 статті 15 Закону України "Про рекламу". Зазначений орган погоджує дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення розповсюджувача зовнішньої реклами.

10. У разі відмови у погодженні дозволу органами, зазначеними в абзацах третьому і четвертому пункту 9 цих Правил, розповсюджувачу зовнішньої реклами надсилається мотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідно до законодавства.

11. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 8 цих Правил, заявка реєструється робочим органом в журналі реєстрації заявок та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, який ведеться за формою згідно з додатком 3 до цих Правил. Журнал має бути прошитим, а його сторінки пронумерованими. Кількість сторінок у журналі зазначається на останній сторінці і скріплюється підписом керівника робочого органу та печаткою.

12. З моменту реєстрації заявки за заявником встановлюється пріоритет на відповідне місце розташування спеціальної конструкції до винесення місцевим органом виконавчої влади (виконавчим органом ради) рішення з цього питання.

13. Під час подання заявки представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів та додержання вимог до їх оформлення і видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4 до цих Правил.

14. Робочий орган протягом не більш як десяти (для міста Києва - не більш як п'ятнадцяти) робочих днів з дати реєстрації заявки розглядає заявку та додані до неї матеріали, готує і подає керівникові місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) або уповноваженій ним посадовій особі цього органу пропозиції з проектом відповідного рішення.

Якщо для розташування складної (дахової) спеціальної конструкції необхідно виконати архітектурно-планувальне завдання та розробити проектно-технічну документацію, керівником робочого органу може бути продовжено термін розгляду заявки на час, необхідний для подання такої документації. При цьому в останній графі журналу робиться відповідний запис, а заявникові надсилається повідомлення за підписом керівника робочого органу.

15. Місцевий орган виконавчої влади (виконавчий орган ради) протягом п'яти робочих днів з дня отримання пропозицій від робочого органу має прийняти рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу робочим органом оформляється два примірники дозволу, який підписується керівником місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) або уповноваженою ним посадовою особою цього органу, скріплюється печаткою цього органу, реєструється в журналі реєстрації, зазначеному у пункті 11 цих Правил.

Перший примірник дозволу видається заявникові після одержання від нього документа, що підтверджує оплату наданих йому робочим органом послуг (якщо такі послуги платні), а другий - залишається в робочому органі для обліку та контролю.

16. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено лише у разі:

встановлення на заявлене місце розташування спеціальної конструкції пріоритету або видачі зареєстрованого дозволу іншому розповсюджувачу зовнішньої реклами, що письмово підтверджується робочим органом;

виявлення невідповідності розташування спеціальної конструкції на заявленому місці встановленому порядку розміщення зовнішньої реклами або створення перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених спеціальних конструкціях;

наявності у розповсюджувача зовнішньої реклами заборгованості перед місцевим бюджетом з податку на рекламу.

17. У разі відмови у наданні дозволу заявникові надсилається мотивоване повідомлення за підписом керівника місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) або уповноваженої ним посадової особи цього органу з посиланням на конкретні підстави, зазначені у пункті 16 цих Правил.

18. Відмову у наданні дозволу може бути оскаржено заявником відповідно до законодавства.

19. Дозвіл надається на термін від шести місяців до п'яти років з урахуванням терміну, зазначеного у заявці. На встановлення складних (дахових) або наземних спеціальних конструкцій дозвіл надається на п'ять років, якщо менший термін не зазначено у заявці.

20. Зареєстрований та виданий відповідно до пункту 15 цих Правил дозвіл є підставою для встановлення спеціальної конструкції.

21. Після проведення робіт, пов'язаних з встановленням спеціальної конструкції, розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний термін подає робочому органу фотографічний знімок місця (розміром не менш як 6 х 9 см), де розташовано спеціальну конструкцію, про що керівник робочого органу робить відмітку в обох примірниках дозволу та скріплює її підписом і печаткою.

22. Якщо протягом терміну дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою про внесення у дозвіл відповідних змін. При цьому він подає до робочого органу технічну характеристику змін у технологічній схемі спеціальної конструкції, її фотографічний знімок та ескіз з конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як десяти (для міста Києва - не більш як п'ятнадцяти) робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить у дозвіл відповідні зміни, які скріплюються підписом керівника місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) або уповноваженою ним посадовою особою цього органу та печаткою цього органу, або надсилає заявникові мотивовану письмову відмову за таким же підписом. Зміни у дозвіл вносяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до затверджених розмірів оплати послуг робочого органу. Зміна технологічної схеми спеціальної конструкції не впливає на термін дії дозволу.

Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції на одній із підстав, викладених в абзаці третьому пункту 16 цих Правил.

Відмова у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції може бути оскаржена заявником відповідно до законодавства.

23. У разі виникнення нагальної потреби в прийнятті рішення про реконструкцію, ремонт, будівництво місця розташування спеціальної конструкції, які зумовлюють необхідність відступу від порядку розміщення зовнішньої реклами, робочим органом у триденний термін надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами письмове повідомлення про це за підписом керівника місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) або уповноваженої ним посадової особи цього органу та у десятиденний термін з початку реконструкції, ремонту, будівництва вирішується питання про надання (за згодою розповсюджувача зовнішньої реклами) права на використання рівноцінного місця з внесенням у дозвіл відповідних змін. При цьому питання про відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем спеціальної конструкції на новому місці, вирішується відповідно до договорів з власником місця розташування спеціальної конструкції. Зміни у дозвіл вносяться робочим органом на безоплатній основі. Термін дії дозволу у зв'язку з переміщенням відповідно до цього пункту спеціальної конструкції продовжується на десять днів. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва місця розташування спеціальної конструкції розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на поновлення дозволу на це місце.

Плата за послуги робочого органу та інші платежі

24. Рішення про надання робочим органом платних послуг під час оформлення дозволу приймає керівник місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради).

Керівник місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) розглядає пропозиції робочого органу, затверджує розмір плати за ці послуги та порядок використання одержаних коштів.

25. Плата за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності, здійснюється на договірних засадах у порядку, що встановлюється місцевим органом виконавчої влади (виконавчим органом ради), а місцями, які перебувають у державній, колективній та приватній власності, - на договірних засадах з їх власниками або уповноваженими ними органами (особами, зазначеними у пункті 5 статті 48 Закону України "Про власність").

26. Місцевий орган виконавчої влади (виконавчий орган ради) може встановлювати пільгові умови оплати послуг робочого органу, що надаються під час оформлення дозволів на розміщення розповсюджувачами зовнішньої реклами соціальної рекламної інформації та реклами товарів (робіт, послуг) місцевих товаровиробників.

Вимоги до розташування спеціальних конструкцій
та реклами на них

27. Спеціальні конструкції повинні розташовуватися з дотриманням вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил та порядку розміщення зовнішньої реклами згідно з пунктом 3 цих Правил. Відповідальність за монтаж (демонтаж) цих конструкцій, експлуатацію, технічний стан несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

28. Розташування спеціальних конструкцій на фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури. Наземні спеціальні конструкції повинні підключатися до існуючих мереж зовнішнього освітлення під землею. У разі здійснення розповсюджувачем зовнішньої реклами повних і своєчасних розрахунків за спожиту електроенергію такі конструкції не повинні відключатися від електричного живлення.

29. Спеціальні конструкції повинні маркуватися із зазначенням на каркасі спеціальної конструкції найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефону, номера дозволу та терміну його дії. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні спеціальної конструкції.

30. Розміщення інформації (вивіски) про особу на фасаді, біля входу (в'їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, і виготовляється будь-яким способом та розміром. До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, профіль діяльності (якщо це не випливає з назви).

31. Реклама, яка розміщується на спеціальних конструкціях, повинна відповідати вимогам Закону України "Про рекламу". Відповідальність за порушення Закону України "Про рекламу", в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині третій статті 27 цього Закону. Надаючи дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, місцевий орган виконавчої влади (виконавчий орган ради), в тому числі робочі органи, не мають права втручатись у форму та зміст цієї реклами.

32. Знаки для товарів та послуг, у тому числі ті, об'єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України згідно з її міжнародними договорами, можуть подаватися в рекламі мовою оригіналу.

Визначення площі місця розташування
спеціальної конструкції

33. Площа місця на території зеленої зони, на асфальті, грунті, дахах будинків (будівель) та споруд, на якому розташовується спеціальна конструкція, визначається як сума площі її горизонтальної проекції на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра по периметру горизонтальної проекції цієї конструкції.

34. Для неназемних та недахових спеціальних конструкцій площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції цієї спеціальної конструкції на уявну паралельну їй площину.

Контроль за дотриманням цих Правил
та відповідальність за їх порушення

35. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює місцевий орган виконавчої влади (виконавчий орган ради) та інші органи згідно з актами законодавства у межах своєї компетенції.

36. У разі порушення вимог пункту 21, абзацу першого пункту 22, пунктів 28 і 29 цих Правил керівник місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) або уповноважена ним посадова особа цього органу звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін. У разі невиконання цієї вимоги вноситься подання відповідним органам Держспоживзахисту для розгляду справи щодо порушення законодавства про рекламу.

37. У разі неможливості встановлення власника спеціальної конструкції та відсутності дозволу на її розташування керівник місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради) приймає рішення згідно із законодавством.

Додаток 1
до Типових правил розміщення
зовнішньої реклами

Керівнику місцевого органу виконавчої
влади (виконавчого органу ради)

_____________________________________________________________________________________

(Київська, Севастопольська міська державна адміністрація, виконавчий орган сільської, селищної, міської
ради)

____ ___________ ____ р. N

ЗАЯВКА
на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник ________________________________________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання,
паспортні дані)

Ідентифікаційний код (номер) ________________________________

Телефон (телефакс) __________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(повна адреса місця для розташування спеціальної конструкції)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 МП  ____________________________________________________________________
   (підпис, прізвище, ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)
   


Додаток 2
до Типових правил розміщення
зовнішньої реклами

ДОЗВІЛ N ______________
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____ _____________ ____ р. на підставі рішення ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(Київська, Севастопольська міська державна адміністрація, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,
дата і номер рішення)

кому ___________________________________________________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище,
ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(адреса, телефон (телефакс), банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер), податковий номер платника
податку на додану вартість)

Адреса місця розташування спеціальної конструкції ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) спеціальної конструкції__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(вид, розміри, площа місця розташування)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Фотографічний знімок місця або комп'ютерний макет фрагменту місцевості (розміром не менш як 6 х 9 см), де планується розташувати спеціальну конструкцію

 |----------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|

Ескіз з конструктивним рішенням спеціальної конструкції

Топогеодезичний знімок місцевості М 1:500 конструкції з прив'язкою місця розташування наземної спеціальної конструкції

 |----------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|

Відповідальна за топогеодезичне
знімання особа
______________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

МП

Узгоджувальна частина

1. Власник місця розташування спеціальної конструкції або уповноважений ним орган (особа, зазначена в пункті 5 статті 48 Закону України

"Про власність" (697-12) _________________________________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, підпис, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,
паспортні дані)

МП

2. Орган Державтоінспекції _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

МП

3. Органи, зазначені в пункті 5 статті 15 Закону України "Про рекламу" ___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування, підпис, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

МП

Термін дії дозволу з __________________ по __________________

Керівник Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або уповноважена ним посадова особа цього органу ______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

МП

Фотографічний знімок місця (розміром не менш як 6 х 9 см)
після розташування на ньому спеціальної конструкції

 |----------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|

Керівник робочого органу ___________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

МП

Додаток 3
до Типових правил розміщення
зовнішньої реклами

ЖУРНАЛ
реєстрації заявок та дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

 ----------------------------------------------------------------------------
|Реє-|Дата |Для юридичної особи:|Кіль- |Підпис|Під-|Результати розгляду |
|ст- |пода-|повне найменування, |кість |особи,|пис |заявки |
|ра- |ння |місцезнаходження та |сторі-|на яку|за- |(дата і номер |
|цій-| |ідентифікаційний код|нок у |покла-|яв- |видачі дозволу на |
|ний | | |пода- |дено |ни- |розміщення |
|но- | |Для фізичної особи: |них |реєс- |ка |зовнішньої |
|мер | |прізвище, |доку- |трацію| |реклами та підпис |
|за- | |ім'я та по |ментах|заявки| |заявника, інформація |
|явки| |батькові, | | | |про відмову |
| | |паспортні дані, | | | |у наданні дозволу |
| | |ідентифікаційний | | | |(дата і номер) |
| | |номер та місце | | | |чи про рішення |
| | |проживання | | | |керівника робочого |
| | | | | | |органу щодо |
| | | | | | |продовження |
| | | | | | |терміну |
| | | | | | |розгляду заявки) |
----------------------------------------------------------------------------

Керівник робочого органу______________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

МП

Додаток 4
до Типових правил розміщення
зовнішньої реклами

____ _______________ ____ р. N

ДОВІДКА

Видана заявникові _____________________________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що від нього ______________________________________________________________________________________________________

(вхідний номер, дата реєстрації в журналі реєстрації заявок та дозволів на
розміщення зовнішньої реклами)

разом із заявкою від ____ _____________ ____ р. N _____ одержано

такі документи __________________________________________________________________________________________________________

(перелік документів із зазначенням сторінок і кількості примірників)

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник робочого органу _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

МП