Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 березня 1994 р. N 175
Київ

(Постановление отменено согласно Постановления КМУ
N 419 от 28.02.20
00)

Про внесення змін і доповнень до постанов
Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1993 pN 2
50
і від 19 вересня 1993 р. N 764

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 186) і від 19 вересня 1993 р. N 764 "Про затвердження Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України" згідно з додатком.

2. Ця постанова набуває чинності з 1 квітня 1994 року.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 березня 1994 р. N 175

Зміни і доповнення, що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.
N 250 і від 19 вересня 1993 р. N 764

I. У Положенні про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250:

а) в абзаці третьому пункту 13 слово "певний" замінити словом "звітний";

б) пункт 20 доповнити абзацом такого змісту:

"у разі ліквідації підприємства, установи";

в) абзац другий пункту 21 після слів "фінансово-господарської діяльності" доповнити словом "підприємства", а після слів "збільшення фінансування" - словом "установи";

г) абзац другий пункту 28 доповнити словами "не пізніш як за 45 днів до початку звітного періоду";

д) абзац другий пункту 33 після слів "після 1 жовтня" доповнити словами "(крім створених шляхом їх реорганізації, на базі підрозділів підприємств і установ, а також на базі ліквідованих підприємств і установ)";

е) в абзацах третьому і четвертому пункту 39 цифру та слова "2 млн. українських карбованців" замінити цифрами та словами "1000 мінімальних розмірів заробітної плати";

є) в абзаці другому пункту 62 слово "протягом" замінити словами "не менше";

ж) у пункті 68 слова "на наступну виплату відпусток" замінити словами "на наступну оплату відпусток та виплату винагороди за вислугу років";

з) у пункті 77 цифри "15" замінити цифрами "17";

и) пункт 85 викласти в такій редакції:

"85) Міністерства і відомства, Укоопспілка зведену бухгалтерську звітність підвідомчих їм підприємств подають Мінекономіки і Мінфіну не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу та 30 березня наступного за звітним року. Диференційовані терміни подання бухгалтерської звітності зазначеним органам повідомляє Мінфін".

II. В Основних положеннях про склад виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1993 р. N 764:

а) у пункті 2:

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) поточні затрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією основних фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо), витрати на поховання екологічно небезпечних відходів, оплата послуг сторонніх організацій за приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних витрат на природозбереження, а також затрати, пов'язані з розробленням і затвердженням норм на викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище";

в абзаці п'ятому підпункту 9 слова "а також аудиторські послуги, пов'язані з перевіркою річного бухгалтерського звіту, якщо обов'язковість перевірки передбачена законодавством" замінити словами "затрати на проведення аудиту у випадках, передбачених чинним законодавством";

абзац перший підпункту 14 викласти в такій редакції: "14) виплати, передбачені законодавством про працю, за не відпрацьований на виробництві (неявочний) час: оплата щорічних відпусток (компенсація за невикористану відпустку), крім оплати у частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості їх щоденної роботи, оплата перерв у роботі матерів для годування дитини, оплата часу, пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів і виконанням державних обов'язків, інші виплати";

підпункт 23 викласти в такій редакції: "23) авторський гонорар, гонорар за читання публічних лекцій, лекцій за заявками, коли такі витрати пов'язані з основною діяльністю підприємства, а також нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок України згідно з чинним законодавством";

підпункт 24 викласти в такій редакції: "24) податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством, включаючи плату за землі сільськогосподарського призначення, а також за землі, зайняті під об'єкти і споруди виробничого призначення, податок з власників транспортних засобів, відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, до Державного інноваційного фонду, позабюджетних фондів фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції, Державного фонду сприяння конверсії, фондів охорони праці та інші обов'язкові платежі";

підпункт 25 викласти в такій редакції: "25) інші витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) згідно з чинним законодавством, зокрема втрати внаслідок технічно неминучого браку, витрати на операції із скляною тарою, нестачі матеріальних цінностей на виробництві і на складах у межах норм природного убутку, виплата відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку";

абзац перший підпункту 26 замінити абзацом такого змісту: "До собівартості продукції (робіт, послуг) не включаються:";

б) у пункті 5: підпункт 6 викласти в такій редакції: "6) оплата відповідно до чинного законодавства щорічних відпусток (компенсація за невикористану відпустку), крім оплати у частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості їх щоденної роботи, оплата перерв у роботі матерів для годування дитини, оплата часу, пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів і виконанням державних обов'язків";

абзац третій після підпункту 24 викласти в такій редакції: "оплата додаткових (понад установлену законом тривалість) відпусток, у тому числі по догляду за дитиною";

в) у пункті 7: абзац другий після слів "їх активної частини" доповнити словами "(машин, устаткування, транспортних засобів)";

абзац шостий викласти в такій редакції: "До цього елемента також належать амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів, які надаються безплатно медичним закладам для створення медпунктів безпосередньо на території підприємства, організаціям громадського харчування для обслуговування трудового колективу підприємства або використовуються підприємством самостійно на зазначені цілі";

г) підпункт 7 пункту 8 викласти в такій редакції: "7) обов'язкові відрахування за встановленими нормами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, до Державного інноваційного фонду, позабюджетних фондів фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції, Державного фонду сприяння конверсії, фондів охорони праці";

д) у пункті 9: у підпункті 10 слово "виключаючи" замінити словом "включаючи";

підпункт 23 викласти в такій редакції: "23) суми, що підлягають внесенню до бюджету та позабюджетних фондів внаслідок економічних санкцій, які відповідно до чинного законодавства застосовуються до господарюючих суб'єктів".

Міністр Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО.