Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 червня 1997 р. N 701

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 501 від 16.03.20
00 )

Про затвердження Порядку стимулювання працівників та
розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально
уповноважених державних органів, стимулювання громадських
інспекторів у галузі охорони природи та раціонального
використання природних ресурсів

Відповідно до статті 48 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок стимулювання працівників та розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів (додається).

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерству лісового господарства, Міністерству рибного господарства, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Державним комітетом по водному господарству і Державним комітетом по геології і використанню надр розробити і за погодженням з Міністерством фінансів затвердити у місячний термін інструкцію про стимулювання працівників та розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів.

3. Державному комітетові по водному господарству та Державному комітетові по геології і використанню надр разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати у 1997 році до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення" в частині надання Державному комітету по водному господарству і Державному комітету по геології і використанню надр права розгляду справ про адміністративні правопорушення у використанні і охороні водних ресурсів.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В.Дурдинець

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 701

Порядок
стимулювання працівників та розвитку і зміцнення
матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних
органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони
природи та раціонального
використання природних ресурсів

1. Цей Порядок установлює єдині умови стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, які не мають статусу державного службовця, розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази цих органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та використання природних ресурсів.

2. До спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів відповідно до законодавчих актів належать Мінекобезпеки, Мінлісгосп, Мінрибгосп, Держкомзем, Держводгосп, Держкомгеології та їх органи на місцях (далі природоохоронні органи).

До громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів належать громадські інспектори охорони природи, громадські лісові інспектори, громадські інспектори рибоохорони, громадські мисливські інспектори.

3. Стимулювання працівників природоохоронних органів та громадських інспекторів здійснюється за умови виявлення ними порушення природоохоронного законодавства і вжиття необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, запобігання порушенням природоохоронного законодавства.

Рішення про стимулювання приймається керівником відповідного природоохоронного органу за поданням керівника структурного підрозділу цього органу чи органу управління природоохоронної громадської організації.

4. Для обліку і використання коштів, що надходять від стягнень за порушення природоохоронного законодавства, в тому числі тих, що спрямовуються на стимулювання працівників та розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, природоохоронні органи відкривають окремі поточні рахунки в тих банківських установах, де відкрито основний рахунок.

Після відрахування передбаченої законодавством частини коштів до відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища залишки коштів використовуються на стимулювання працівників цих органів та громадських інспекторів і фінансування заходів, спрямованих на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази органів у розмірах згідно з додатком до цього Порядку.

5. Сума коштів, що виплачується з метою стимулювання працівника природоохоронного органу, який виявив порушення природоохоронного законодавства або вжив заходів для притягнення винних до відповідальності, не повинна перевищувати на рік відповідно 12 і 6 його посадових окладів, а громадського інспектора - 12 мінімальних посадових окладів штатного інспектора відповідного природоохоронного органу.

Якщо одним і тим же працівником природоохоронного органу виявлено порушення природоохоронного законодавства і вжито заходів для притягнення винних до відповідальності, сума коштів, що йому виплачується, не повинна перевищувати на рік 12 посадових окладів.

Виплата коштів провадиться щомісячно або щоквартально з урахуванням кількості складених протоколів, суми штрафів і оформляється наказом керівника відповідного природоохоронного органу.

6. Кошти, що спрямовуються на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази природоохоронних органів, можуть ними використовуватися для:

придбання інформаційних, технічних та програмних засобів, обладнання, матеріалів, хімічних реактивів, засобів обчислювальної техніки, телекомунікацій та зв'язку, транспортних засобів, пально-мастильних матеріалів, проїзних квитків, необхідних для виконання службових обов'язків;

придбання зброї та боєприпасів до неї, спеціальних засобів самооборони та пошиття форменого одягу, якщо це передбачено відповідними положеннями.

7. Природоохоронні органи подають фінансовим органам за місцем знаходження рахунків та відповідному природоохоронному органу квартальну і річну звітність про використання коштів на стимулювання працівників, розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання громадських інспекторів не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

8. Відповідальність за правильність використання коштів на стимулювання працівників, розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази природоохоронних органів, стимулювання громадських інспекторів несуть керівники природоохоронних органів, за рішенням яких провадяться відповідні виплати.

9. Контроль за своєчасним поданням звітів і правильністю використання коштів на стимулювання працівників та розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази природоохоронних органів здійснюють у встановленому законодавством порядку відповідні органи виконавчої влади.

Додаток
до Порядку

РОЗПОДІЛ КОШТІВ
що спрямовуються на стимулювання працівників природоохоронних
органів та розвиток і зміцнення
матеріально-технічної бази цих органів (у відсотках)

      -------------------- ------ ------------------- ----------------
|Вид надходження |Разом | Стимулювання |Фінансування |
| | | працівників | заходів, |
| | | природоохорон- |спрямованиих |
| | | них органів та |на розвиток і |
| | | громадських | зміцнення |
| | | інспекторів |матеріально-тех-|
| | | | нічної бази |
| | |------ ------------|----------------|
| | |усього|у тому числі| |
| | | |------ -----| |
| | | |тих, |тих, | |
| | | |що ви-|що | |
| | | |явили |вжили| |
| | | |пору- |захо-| |
| | | |шення |дів | |
| | | | |для | |
| | | | |прит-| |
| | | | |ягне-| |
| | | | |ння | |
| | | | |вин- | |
| | | | |них | |
| | | | | до | |
| | | | |від- | |
| | | | |пові-| |
| | | | |даль-| |
| | | | |ності| |
-------------------- ------ ------ ------ ----- ----------------
Суми штрафів, 100 70 60 10 30
стягнутих з громадян
за правопорушення у
галузі охорони приро-
ди та використання
природних ресурсів
Суми штрафів, 50 30 25 5 20
стягнутих з посадових
осіб за правопорушен-
ня у галузі охорони
природи та використа-
ння природних ресур-
сів
Кошти стягнуті з 50 10 7 3 40
громадян, у тому
числі іноземних,за
шкоду, заподіяну
природним ресурсам
порушенням природо-
охоронного законодав-
ства
Кошти, стягнуті з 20 5 4 1 15
підприємств, установ
та організацій неза-
лежно від форм влас
ності за шкоду,
заподіяну природним
ресурсам порушенням
природоохоронного
законодавства
Кошти, отримані від 20 5 3 2 15
реалізації незаконно
добутих природних
ресурсів або продук-
ції, виробленої з
них, чи їх вартості
Кошти, отримані від 100 - - - 10
реалізації конфіс-
кованих знарядь
незаконного добування
природних ресурсів