Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинніcть на підставі Указу
Президента України
N 620/2012 від 31 жовтня 2012 ро
ку)

Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури та Положення про Вищу
кваліфікаційну комісію адвокатури

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 70/99 від 27.01.
99
N 1240/99 від 30.09.99
)

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) постановляю:

Затвердити Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури (додаються ).

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 5 травня 1993 року
N 155/93

Затверджено
Указом Президента України
від 5 травня 1993 року N 155/93

Положення
про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури

( У тексті Положення слова "Республіка Крим", "управління юстиції Ради міністрів Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Автономна Республіка Крим" і "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські управління юстиції" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів", де їх вжито разом зі словом "ради", виключено згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

I. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про адвокатуру" (2887-12) визначає порядок організації та діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі - кваліфікаційно-дисциплінарна комісія).

2. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Строк повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії становить три роки, починаючи з дня першого засідання комісії. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

3. Основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів.

4. У своїй діяльності кваліфікаційно-дисциплінарна комісія керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), актами законодавства України, актами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, прийнятими в межах її компетенції, а також цим Положенням. ( Пункт 4 в редакції Указів Президента N 70/99 від 27.01.99, N 1240/99 від 30.09.99 )

5. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій та організаційне забезпечення їх діяльності здійснюють відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська рада. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія набуває повноважень після сформування її відповідним органом у повному складі. ( Пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

6. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія є юридичною особою, має штамп і печатку із своїм найменуванням.

II. Склад кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії та порядок її формування

7. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє в складі двох палат атестаційної та дисциплінарної.

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію очолює голова, який обирається більшістю голосів від загальної кількості членів комісії таємним голосуванням на альтернативній основі з числа членів палат на першому засіданні комісії, що має бути скликане у 15-денний строк з часу сформування. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Заступниками голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за посадою є голови палат комісії. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Голова комісії і голови палат не можуть обіймати ці посади більше ніж два строки підряд. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

8. Атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії створюється у складі 11 членів. До неї входять 4 адвокати, 4 судді, по одному представнику відповідно від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської ради, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

9. Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії утворюється у складі 9 членів. До неї входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представнику відповідно від Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

10. Палату кваліфікаційно-дисциплінарної комісії очолює голова, якого обирають більшістю голосів від загальної кількості членів палати таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів палати на першому її засіданні. ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Голова палати має заступника, який обирається в такому самому порядку, як і голова.

( Абзац третій пункту 10 виключено на підставі Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 ) Голова атестаційної палати одночасно є головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

11. Члени палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії - адвокати обираються на загальних зборах (конференції) адвокатів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя, судді - на конференції суддів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

Представники відділення Спілки адвокатів України як члени палат обираються на зборах відділення Спілки.

Члени палат - адвокати , судді та представники відділення Спілки адвокатів України обираються таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів. Обраним вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів учасників зборів (конференції).

Представник обласної, Київської та Севастопольської міської ради як член атестаційної палати обирається відповідною радою. Представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим. ( Абзац четвертий пункту 11 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )

Члени палат - представники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міського управлінь юстиції призначаються начальником відповідного управління юстиції. ( Абзац п'ятий пункту 11 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )

12. Ведення документації палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, облік і зберігання справ здійснює секретар, який обирається на першому засіданні палати з її членів.

13. У разі дострокового вибуття голова, заступник голови, секретар, член палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії обираються (призначаються) в порядку, встановленому цим Положенням.

13-1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія:

видає свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; приймає Присягу адвоката України; припиняє відповідно до цього Положення адвокатську діяльність, анулює свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та рішення атестаційної палати про видачу такого свідоцтва;

здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають з Присяги адвоката України, актів законодавства України та Правил адвокатської етики;

виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню адвокатами дисциплінарних проступків, наданню правової допомоги на низькому професійному рівні, та розробляє рекомендації стосовно заходів щодо усунення цих причин і умов;

ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та організовує їх виконання;

обирає представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

У разі грубого порушення адвокатом вимог Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ), інших актів законодавства і Присяги адвоката України кваліфікаційно-дисциплінарна комісія рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю приймає на підставі рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладання відповідного дисциплінарного стягнення. Якщо комісія не погодиться з рішенням палати, вона може його скасувати і повернути справу на новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням строку розгляду справи або своїм рішенням закрити дисциплінарну справу. ( Положення доповнено пунктом 13-1 згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

III. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
та її палат, порядок їх роботи

( Найменування розділу III в редакції Указу Президента
N 1240/99 від 30.09.99 )

14. Атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії:

розглядає заяви осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю;

допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання кваліфікаційних іспитів;

приймає кваліфікаційні іспити;

ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

15. Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії:

розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або її членів, заяви адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів; ( Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності розглядає порушені з цих питань справи приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності; ( Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

узагальнює дисциплінарну практику палати та адвокатських об'єднань за рік. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

15-1. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії реалізуються на засіданнях комісії, скликання та проведення яких здійснюється відповідно до правил, встановлених для засідань палат, головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії (його заступниками) з врахуванням кількісного складу обох палат під час застосування правил про кворум, порядок прийняття рішень тощо. ( Положення доповнено пунктом 15-1 згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

16. Перше засідання палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії проводиться в 15-денний строк з часу сформування складу комісії. ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

17. Підготовка засідання палати забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням голови одним з членів палати. Голова палати визначає час і місце проведення засідання палати і не пізніш як за 10 днів повідомляє про це осіб, щодо яких вирішуватиметься питання, та інших осіб, які повинні взяти участь у засіданні палати.

18. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія та її палати мають право запитувати та одержувати безоплатно необхідну для здійснення їх повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів юстиції, прокуратури, внутрішніх справ, інших органів виконавчої влади, адвокатських об'єднань, адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також від громадян (за їх згодою). ( Абзац перший пункту 18 в редакції Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Органи і службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніш як через 10 днів дати відповідь кваліфікаційно-дисциплінарній комісії.

18-1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія щорічно запитує від адвокатських об'єднань звіти про якість надання правової допомоги, які складаються за результатами проведених ними перевірок, і в разі потреби має право перевірити достовірність цих звітів.

Перевірки можуть бути здійснені з ініціативи комісії або за поданням однієї з палат і в разі надходження в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію (або її палати) скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом адвокатського об'єднання (адвокатом, що практикує індивідуально), або низький рівень наданої ним правової допомоги.

Під час проведення перевірок члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії користуються повноваженнями, зазначеними у пункті 18 цього Положення, і мають право вимагати від адвокатів і членів керівних органів адвокатських об'єднань особистих пояснень щодо питань, які мають бути з'ясовані в ході перевірки.

Результати перевірки розглядаються на засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії і використовуються при плануванні заходів щодо підвищення кваліфікації адвокатів, забезпечення додержання ними Правил адвокатської етики, усунення причин і умов, що перешкоджають здійсненню адвокатами завдань, покладених на адвокатуру.

На підставі матеріалів перевірки голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії може вносити подання до дисциплінарної палати комісії про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або покладення на нього обов'язку підвищити свою кваліфікацію. ( Положення доповнено пунктом 18-1 згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

19. Засідання палати є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві треті членів палати.

20. Палати проводять засідання в міру потреби, але з обов'язковим додержанням установлених цим Положенням строків розгляду заяв і справ.

( Абзац другий пункту 20 виключено на підставі Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 ) У необхідних випадках можуть бути проведені спільні засідання палат.

21. Засідання палати веде її голова, а в разі його відсутності заступник або один із членів палати, обраний для цього рішенням палати.

Усі члени палати в прийнятті рішення мають рівні права.

У засіданнях палати чи кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь учені-юристи і народні депутати. (Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

22. До початку розгляду заяви чи справи особа, яка подала заяву чи відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену палати, якщо вона вважає, що член палати або його родичі заінтересовані в результатах розгляду, чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами палати присутніми на засіданні без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член палати вважається відведеним. Член палати, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу заявленого відводу. ( Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

23. Розгляд питань, що підлягають вирішенню на засіданні палати, починається з доповіді голови палати, заступника голови або одного з членів палати, який проводив попереднє вивчення поданих матеріалів. Потім заслуховуються запрошені на засідання особи, досліджуються необхідні документи і матеріали.

На засіданні палати ведеться протокол, який підписують голова і секретар палати.

24. Рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати.

Рішення дисциплінарної палати про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома третіми голосів від загальної кількості членів палати.

Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами палати, які брали участь у засіданні.

Член палати може особисто або спільно з іншими членами палати викласти окрему думку щодо рішення палати. Окрема думка приєднується до дисциплінарної справи. Якщо рішення у справі з окремою думкою не оскаржено, справа надсилається голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. ( Абзац четвертий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Копія рішення палати в триденний строк надсилається (або видається) особі, щодо якої вирішувалося питання, а також органу або особі, за поданням (заявою, скаргою, постановою, ухвалою) яких розглядалася справа. ( Абзац п'ятий пункту 24 в редакції Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

25. У рішенні палати повинно бути зазначено: назву кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, склад палати, місце і час розгляду заяви (справи), прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала заяву (щодо якої розглядається справа), її пояснення, зміст заяви (обставини справи), прийняте рішення у зв'язку з заявою (міра дисциплінарного стягнення або мотиви закриття справи).

26. Рішення про відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів, про анулювання рішення атестаційної палати відповідно до пункту 32 цього Положення або рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено в місячний строк до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а рішення про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення і рішення про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю - в тримісячний строк до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовоиу порядку. ( Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Скарга на рішення чи дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії (або однієї з палат) подається в комісію (або її палату), яка його ухвалила, і у семиденний строк разом зі справою надсилається нею на розгляд у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури або суд. ( Абзац другий пункту 26 в редакції Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

27. Члени палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії звільняються від виконання своїх службових обов'язків на час роботи комісії зі збереженням середньомісячного заробітку за рахунок коштів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. ( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

28. Раз на рік палати підбивають підсумки своєї діяльності та розробляють заходи щодо підвищення її якості.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії щорічно аналізує роботу комісії, вносить на розгляд комісії підсумки її діяльності. ( Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Члени палат про свою роботу повідомляють органи, які їх обрали або призначили.

IV. Розгляд заяв про видачу свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю

29. Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, подає до атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії заяву, нотаріально засвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту, документ, що підтверджує стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не менш як два роки та документ про місце роботи і посаду на момент подання заяви. ( Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Атестаційна палата може в разі потреби витребувати й інші документи для вирішення питання про допуск чи відмову у допуску до складання кваліфікаційних іспитів. ( Пункт 29 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Одержані документи атестаційна палата розглядає протягом місяця з дня надходження.

За результатами розгляду заяви та документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, атестаційна палата приймає рішення про:

допуск заявника до кваліфікаційних іспитів; витребування додаткових документів; відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів. ( Пункт 29 доповнено абзацом четвертим згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

30. Кваліфікаційні іспити включають відповіді на запитання з галузей права, Правил адвокатської етики, історії адвокатури, законодавства про адвокатуру, внесені до екзаменаційних білетів, запитання членів комісії, а також виконання практичних завдань і складання правових документів відповідно до Програми кваліфікаційних іспитів. ( Абзац третій пункту 30 в редакції Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік.

31. За результатами складання кваліфікаційних іспитів атестаційна палата приймає рішення про:

видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

32. Особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі рішення атестаційної палати у строк до одного місяця з моменту прийняття рішення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, що додається, якщо для цього немає перешкод, пов'язаних з несумісністю.

Під час одержання свідоцтва особа, якій його вручено, складає Присягу адвоката України.

Якщо особа протягом вказаного строку не одержить зазначене свідоцтво і не складе Присягу адвоката України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в установленому порядку анулюється.(Пункт 32 в редакції Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

V. Розгляд справ про дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності
( Найменування розділу V із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

33. Право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності - заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмового пояснення. ( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

34. Дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніш як через місяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.

35. Справа про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності повинна бути розглянута не пізніш як у місячний строк з дня її порушення.

36. За порушення вимог Закону України "Про адвокатуру" (2887-12), інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

попередження;

зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається у необгрунтованості скарги (заяви, постанови, ухвали) та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, або у недоцільності накладення на нього дисциплінарного стягнення за вчинений ним проступок, або визнає, що вчинене виходить за межі дисциплінарної відповідальності адвокатів. ( Абзац п'ятий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

37. До початку розгляду справи, в разі потреби, провадиться додаткова перевірка підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, яку голова доручає одному з членів дисциплінарної палати. При цьому можуть бути витребувані додаткові документи і матеріали.

38. Під час розгляду справи участь адвоката, який притягається до дисциплінарної відповідальності, є обов'язковою. Повторна неявка адвоката без поважних причин не перешкоджає розглядові справи у його відсутності.

У ході засідання адвокат, який притягається до дисциплінарної відповідальності, має право в будь-який момент заявляти клопотання і давати додаткові пояснення. За розсудом дисциплінарної палати можуть бути заслухані повідомлення інших осіб, запрошених з ініціативи як адвоката, так і палати, оголошені документи і досліджені інші матеріали, що є у справі, і ті, що подані додатково.

Рішення виноситься у відсутності адвоката, щодо якого порушено дисциплінарну справу.

39. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення адвоката не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не піддавався дисциплінарному стягненню.

Дисциплінарна палата може після закінчення не менш як шести місяцІв з дня накладання стягнення зняти його достроково при бездоганній поведінці адвоката і сумлінному ставленні до виконання своїх обов'язків.

40. Рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією може бути прийнято у випадках:

засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

втрати громадянства України; грубого порушення вимог Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката України.

Додаток
до Положення про кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури,
затвердженого Указом Президента
України
від 5 травня 1993 року N 155/93

Державний герб України

СВІДОЦТВО
про право на заняття адвокатською діяльністю
N___________

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру"
гр._____________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім'я по батькові)
який проживає____________________________________________________________________________
(місце проживання)
_________________________________________________________________________________________ ,

має право на заняття адвокатською діяльністю.

Підстава: рішення_________________________________________________________________________
(назва комісії)

               кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від__________ N ______________.

Голова______________________________________________________________________________________

(назва комісії)

        кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
  _______________________ ____________________________________
(підпис)                                                  (прізвище та ініціали)

        " " ____________________199__року
М.П.

Затверджено
Указом Президента України
від 5 травня 1993 року N 155/93

Положення
про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12) визначає порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

2. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті Міністрів України.

Строк повноважень комісії становить три роки, починаючи э дня першого її засідання.

3. Основним завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

4. У своїй діяльності Вища кваліфікаційна комісія адвокатури керується Конституцією України, актами законодавства України, а також цим Положенням. ( Пункт 4 в редакції Указів Президента N 70/99 від 27.01.99, N 1240/99 від 30.09.99 )

5. До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входять по одному представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Спілки адвокатів України.

6. Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Обраним вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Представник від Верховного Суду України до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обирається Пленумом Верховного Суду України, а представник від Спілки адвокатів України - правлінням цієї Спілки.

Представник від Міністерства юстиції України призначається Міністром юстиції України.

7. Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури очолює голова, якого обирають таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів комісії на її першому засіданні.

Голова комісії має заступника, який обирається в такому самому порядку, як і голова.

8. Ведення документації Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, облік і зберігання справ здійснює секретар, який обирається на першому засіданні комісії з її членів.

9. У разі дострокового вибуття голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються (призначаються) в порядку, встановленому цим Положенням.

10. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

а) розглядає скарги:

на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат про:

відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;

відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

анулювання рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;

припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства;

б) розробляє і затверджує програми і порядок складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

в) здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, аналізує практику застосування ними Закону України "Про адвокатуру", Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, актів, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;

г) схвалює Правила адвокатської етики;

д) встановлює порядок здійснення контролю за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають із Присяги адвоката України, актів законодавства України, Правил адвокатської етики, порядок організації та проведення перевірок, передбачених пунктом 18-1 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;

е) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;

є) затверджує зразок ордера, що використовується адвокатом для підтвердження своїх повноважень з представництва або захисту клієнта;

ж) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

з) встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів та координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з цих питань;

й) вживає заходів до усунення порушень вимог несумісності адвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов, що сприяли вчиненню інших порушень законодавства. ( Пункт 10 в редакції Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

10-1. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує положення, рекомендації, роз'яснення, рішення, обов'язкові для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, на яких поширюється їх дія. ( Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

11. Перше засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури проводиться в 15-денний строк з часу сформування складу комісії.

12. Підготовка засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням голови одним із членів комісії. Голова комісії визначає час і місце проведення засідання комісії та не пізніш як за 10 днів повідомляє про це особу, що звернулася зі скаргою, та інших осіб, які повинні взяти участь у засіданні комісії.

13. Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві треті членів комісії.

14. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури свої засідання проводить в міру потреби, але з обов'язковим додержанням установлених цим Положенням строків розгляду скарг.

15. Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури веде її голова, а в разі його відсутності - заступник або один із членів комісії, обраний для цього рішенням комісії.

Усі члени комісії в прийнятті рішення мають рівні права.

16. До початку розгляду справи у Вищій кваліфікаційній комісії особа, яка подала скаргу, має право заявити відвід члену цієї комісії, якщо вона вважає, що він особисто або його родичі заінтересованІ в результатах розгляду скарги, чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член комісії вважається відведеним. Член комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу заявленого відводу.

Член Вищої кваліфікаційної комісії, який брав участь у розгляді заяви чи справи і прийнятті рішення у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, не може брати участь у розгляді цієї справи , якщо це рішення оскаржено.

17. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право:

запрошувати на засідання комісії осіб, які звернулися зі скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, представників адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також службових осіб;

запитувати і одержувати безоплатно необхідну для здійснення її повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів юстиції, прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, адвокатських об'єднань, адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також громадян (за їх згодою); ( Абзац третій пункту 17 в редакції Указу Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

здійснювати перевірку цільового використання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури їх коштів та якості виконання комісіями покладених на них функцій. ( Пункт 17 доповнено абзацом четвертим згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Органи і службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніш як через 10 днів дати відповідь Вищій кваліфікаційній комісії.

18. Скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури розглядаються у місячний строк з дня надходження.

У разі складності обставин, пов'язаних зі скаргою, чи потреби в додатковій їх перевірці голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури може продовжити строк розгляду скарги до трьох місяців, письмово повідомивши про це особу, яка подала скаргу. ( Пункт 18 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

19. Розгляд скарги на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури починається доповіддю голови комісії, його заступника або одного з членів комісії, який попередньо вивчав скаргу, справу і документи, що надійшли з кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Потім заслуховуються запрошені на засідання особи, досліджуються необхідні матеріали і документи.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписують голова і секретар комісії.

20. У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити таке рішення:

залишити рішення палати або кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін, а скаргу без задоволення; ( Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

змінити рішення;

скасувати рішення і надіслати справу в ту саму кваліфікаційно-дисциплінарну комісію для нового розгляду або закрити справу або прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове рішення. ( Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є остаточним.

21. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури приймаються таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. ( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на засіданні. ( Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

Член комісії може особисто або спільно з іншими членами комісії викласти окрему думку щодо рішення комісії. Окрема думка додається до справи. ( Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

22. У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії повинно бути зазначено: назву комісії, її склад, місце і час засідання, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу, короткий зміст оскарженого рішення, суть скарги, висновок у справі, мотиви прийнятого рішення та результати розгляду справи.

23. У триденний строк рішення комісії має бути видано особі, щодо якої воно винесено.

23-1. Скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат і членів палат, вчинені з порушенням вимог законодавства, розглядаються Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури в порядку, встановленому цим Положенням для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.

За результатами розгляду цих скарг Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приймає рішення про:

вжиття заходів до усунення порушень законодавства в діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палат чи членів палат та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню порушень;

внесення подання органу, що обрав чи призначив члена палати, який грубо порушив законодавство під час здійснення своїх функцій в комісії, про його дострокове відкликання". ( Положення доповнено пунктом 23-1 згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

24. Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звільняються від виконання своїх службових обов'язків на час роботи комісії зі збереженням за цей час середньомісячного заробітку за рахунок коштів комісії. ( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

25. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури щорічно інформує про свою роботу Кабінет Міністрів України.

26. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснюється Кабінетом Міністрів України.

27. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури є юридичною особою, має штамп і печатку зі своїм найменуванням.