Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ
від 4.04.94, N 30
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 травня 1994 р. за N 95/304

Про затвердження Типового положення про
навчання, інструктаж і перевірку знань
працівників з питань охорони праці

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Держнаглядохоронпраці
N 109 від 23.04.
97
N 27 від 17.02.
99)

На виконання Закону "Про охорону праці" (2694-12) і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, що додається.

2. З метою підвищення знань працівників з питань охорони праці міністерствам, відомствам, концернам, корпораціям, іншим об'єднанням підприємств, створеним за галузевим принципом, підприємствам, установам і організаціям розпочати з другої половини червня 1994 року навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці відповідно до Типового положення.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці встановити контроль за навчанням, інструктажем і перевіркою знань працівників з питань охорони праці згідно з цим Типовим положенням.

4. Визнати таким, що не застосовується ГОСТ 12.0.004-90 "Організація навчання безпеці праці. Загальні положення".

Голова Комітету А.Дюба

Затверджено
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 4 квітня 1994 р. N
30

Типове положення
про навчання, інструктаж і перевірку знань
працівників з питань охорони праці

( Типове положення втратило чинність на підставі Наказу Держнаглядохоронпраці
N 27 від 17.02.
99 )

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці розроблено відповідно до Закону "Про охорону праці" (2694-12) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці".

Типове положення встановлює порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці робітників, посадових осіб, спеціалістів, учнів, вихованців, студентів і поширюється на всі підприємства, установи і організації (надалі - підприємства), навчально-виховні заклади незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

1. Загальні положення

1.1. Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і проводяться:

з учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів;

з працівниками в процесі їх трудової діяльності.

1.2. Усі працівники, які приймаються на роботу, і в процесі роботи проходять на підприємстві навчання, інструктаж з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.3. Працівники відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 30 листопада 1993 р. N 123 або там, де є потреба у професійному відборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в терміни, установлені відповідними галузевими нормативними актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.

1.4. Особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю або суміщають професії, навчаються і інструктуються як із їх основних професій, так і професій за сумісництвом.

1.5. Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві організовуються заняття, лекції, семінари та консультації.

1.6. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

1.7. У складі комісії по перевірці знань з питань охорони праці повинно бути не менше трьох осіб, які у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

1.8. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколом (додаток N 1).

1.9. Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці показали задовільні результати, видаються посвідчення (додаток N 2).

1.10. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірки знань з питань охорони праці, забороняється.

1.11. На підприємствах на основі цього Типового положення з урахуванням специфіки виробництва розробляються і затверджуються їх керівниками відповідні Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення цієї роботи, з якими повинні бути ознайомлені усі працівники.

1.12. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з охорони праці на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів.

1.13. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба охорони праці або працівники, на яких покладені ці обов'язки керівником (правлінням) підприємства.

2. Вивчення основ охорони праці в
навчально-виховних закладах

2.1. Вивчення основ охорони праці проводиться в усіх навчально-виховних закладах системи освіти за програмами, що розробляються і затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Державним комітетом по нагляду за охороною праці.

2.2. Учні загальноосвітніх шкіл вивчають спеціальний курс "Охорона життя та здоров'я дітей". На всіх стадіях навчання та інструктажів в учнів виховується почуття відповідальності за особисту безпеку і безпеку оточуючих.

2.3. Професійні навчально-виховні заклади формують у майбутніх працівників знання, навики з безпеки праці, відповідальне ставлення до охорони життя та здоров'я людей на виробництві. Особлива увага при цьому приділяється навчанню професіям, пов'язаним з роботою в небезпечних та шкідливих умовах.

2.4. Студенти технічних, будівельних, сільськогосподарських, економічних і педагогічних вищих навчальних закладів вивчають дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Охорона праці", а також відповідні розділи з охорони праці в спеціальних дисциплінах.

В інших вищих навчальних закладах вивчається курс "Безпека життєдіяльності" та проводиться навчання студентів з охорони праці при вивченні відповідних розділів спеціальних дисциплін.

2.5. Дипломні проекти і курсові роботи студентів технічних, будівельних, сільськогосподарських вищих навчальних закладів (факультетів) повинні містити питання охорони праці.

Формою контролю знань студентів після закінчення вивчення курсу з охорони праці є іспит.

2.6. До початку колективної трудової діяльності поза навчальною програмою (студентські загони, табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади тощо) студенти, учні та вихованці вивчають основи законодавства про працю та відповідні нормативні акти з охорони праці в своїх навчально-виховних закладах.

Навчання студентів і учнів з питань охорони праці стосовно конкретних робіт проводиться на підприємствах, де ці роботи виконуються, за програмами, розробленими цими підприємствами.

2.7. Відповідальність за виконання програм, використання у повному обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання студентів, учнів та вихованців з питань охорони праці несуть керівники навчально-виховних закладів.

3. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці
працівників при підготовці, перепідготовці
та одержанні нової професії

3.1. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, одержанні нової професії, підвищенні кваліфікації на підприємстві організовують працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким доручена організація цієї роботи.

3.2. Учбові програми для навчання працівників з питань охорони праці передбачають теоретичне та практичне (виробниче) навчання.

3.3. Теоретичне навчання здійснюється в межах спеціальної учбової дисципліни "Охорона праці" або відповідного розділу з технології виробництва, конструкції обладнання в обсязі не менше 20 годин.

3.4. Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою проводиться тільки в навчальних закладах (професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах тощо).

Дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається учнями професійних навчально-виховних закладів в обсязі 30 годин. Крім цього, специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

3.5. Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві наказом керівника підприємства утворюється постійно діюча комісія. На підприємстві з великою чисельністю працюючих можуть утворюватися декілька комісій. Головами комісій призначаються заступники керівника підприємства або керівники та заступники керівників структурних підрозділів.

Перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств, де немає можливості утворити таку комісію, проводиться за договором в комісіях споріднених підприємств.

3.6. До складу комісії входять фахівці служб охорони праці, енерго-механічної, технічної, юридичної та інших, які пройшли у встановленому порядку перевірку знань з питань охорони праці, а також представник профспілкової організації, членом якої є працівник.

3.7. При незадовільному результаті повторна перевірка знань працівника призначається протягом одного місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань працівника працевлаштовують згідно з чинним законодавством.

3.8. Працівники, які мають перерву в роботі за професією більше одного року, проходять навчання з питань охорони праці до початку самостійної роботи.

3.9. Працівники допускаються до самостійної роботи після вступного інструктажу, навчання, перевірки теоретичних знань, первинного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці.

4. Навчання та перевірка знань посадових осіб і
спеціалістів з питань охорони праці, техногенної
безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві

(Заголовок розділу 4 в редакції Наказу Держнаглядохоронпраці
N 109 від 23.04.97)

( У тексті розділу 4 слова "з питань охорони праці"
доповнено словами "техногенної безпеки та надзвичайних
ситуацій на виробництві" згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97 )

4.1. Посадові особи відповідно до Переліку посад, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 11 жовтня 1993 р. N 94 до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки, згідно з наказом керівника відповідного підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві.

У спеціалістів виробництва перевіряються знання тих нормативних актів про охорону праці, виконання яких входить до їх службових обов'язків.

4.2. Навчання з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві посадових осіб, передбачених у додатку N 3, проводиться в навчальних закладах, котрі після перевірки їх матеріальної бази, програмно-методичного забезпечення та знань викладачів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві наглядовими органами за охороною праці, одержали від Держнаглядохоронпраці дозвіл на проведення цієї роботи. Інші посадові особи та спеціалісти можуть проходити навчання безпосередньо на підприємстві.

Тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві додаються (додаток N 4). ( Абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97 )

4.3. Перші заступники та заступники керівників міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, що створені за галузевим принципом (*), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники структурних підрозділів, які організовують виробничий процес, спеціалісти служби охорони праці, члени комісій по перевірці знань з охорони праці цих органів, а також викладачі охорони праці вищих закладів освіти та керівники підприємств, виробничих і науково-виробничих об'єднань чисельністю понад 500 працюючих проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві в Науково-інформаційному та навчальному центрі Державного комітету по нагляду за охороною праці. (Абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97)

(*) - Під концернами, корпораціями та іншими об'єднаннями підприємств, що створені за галузевим принципом, маються на увазі: Українська кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву, Центральна спілка споживчих товариств України, Українська державна будівельна корпорація, Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів, Український державний концерн місцевої промисловості, Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт, Український союз об'єднань підприємств і організацій побутового обслуговування населення та інші об'єднання.

Очолює комісію по перевірці знань цих категорій посадових осіб Голова (заступник Голови) Державного комітету по нагляду за охороною праці.

До складу комісії входять керівники відповідних центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, що створені за галузевим принципом, а також представники органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок.

4.4. Інші посадові особи та спеціалісти органів, зазначених у п.4.3. цього Типового положення, а також керівники та члени комісій по перевірці знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві посадових осіб підприємств, що безпосередньо підпорядковані цим органам, за винятком керівників підприємств, виробничих і науково-виробничих об'єднань чисельністю понад 500 працюючих, перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві проходять в комісіях своїх органів. ( Абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97 )

Очолює комісію заступник керівника органу, в обов'язки якого входить управління охороною праці, або керівник служби охорони праці цього органу.

До складу комісій входять керівники служби охорони праці, виробничо-технічних підрозділів цих органів, представники органів державного нагляду за охороною праці, а також відповідних профспілок.

4.5. Керівники підприємств, які не мають вищестоящої господарської організації, а також члени комісій по перевірці знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві таких підприємств, за винятком керівників підприємств, виробничих і науково-виробничих об'єднань чисельністю понад 500 працюючих, перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві проходять в комісіях місцевих органів державної виконавчої влади або місцевих органів Держнаглядохоронпраці. ( Абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97 )

Очолює комісію відповідно заступник керівника місцевого органу державної виконавчої влади, в обов'язок якого входить управління охороною праці в регіоні, керівник служби охорони праці цього органу або керівник (заступник керівника) місцевого органу Держнаглядохоронпраці.

До складу комісії входять працівники служби охорони праці місцевого органу державної виконавчої влади, представники місцевих органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок.

4.6. На підприємстві для перевірки знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві посадових осіб і спеціалістів створюється постійно діюча комісія.

Очолює її керівник підприємства (його заступник) або керівник (його заступник) служби охорони праці.

До складу комісії входять керівники (їх заступники) служби охорони праці, виробничо-технічних служб, представники місцевих органів державного нагляду за охороною праці, а також профспілкового комітету (комітетів).

На підприємствах з великою кількістю працюючих можливе створення декількох постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві.

4.7. Посадові особи, спеціалісти невеликих підприємств, де нема можливості провести навчання та утворити комісію по перевірці знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, а також спеціалісти, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, проходять навчання у відповідних місцевих навчальних закладах або на близьких за профілем виробництва підприємствах, а перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві в комісіях при місцевих органах державної виконавчої влади або при місцевих органах Держнаглядохоронпраці.

4.8. Працівники, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. Особи, які і при повторній перевірці знань показали незадовільні знання, працевлаштовуються згідно з чинним законодавством.

4.9. Загальне керівництво та контроль за проведенням перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві здійснюють міністерства, відомства, концерни, корпорації та інші об'єднання підприємств, що створені за галузевим принципом, а також служби охорони праці місцевих органів державної виконавчої влади.

4.10. Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві проводиться: при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;

при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві;

за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, вищестоящої господарської організації, а також місцевого органу державної виконавчої влади, якщо виявлено незнання посадовою особою, спеціалістом нормативних актів про охорону праці.

Керівники та інші посадові особи підприємств, виробничих та науково-виробничих об'єднань чисельністю понад 500 працюючих, де сталася техногенна аварія чи катастрофа, за вимогою комісії по її розслідуванню чи органу державного нагляду за охороною праці проходять позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці в Науково-інформаційному та навчальному центрі охорони праці. ( Пункт 4.10 доповнено абзацом згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97 )

5. Інструктаж з питань охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці підрозділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

5.1. Вступний інструктаж

5.1.1. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з:

усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади;

працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередньо участь у виробничому процесіь з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства;

учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.

5.1.2. Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа, на яку наказом по підприємству (рішенням правління) покладено ці обов'язки, а з учнями в навчально-виховних закладах - викладач або особа, компетентна в питаннях охорони праці, на яку наказом по навчально-виховному закладу покладені ці обов'язки. На великих підприємствах окремі питання вступного інструктажу можуть висвітлювати відповідні фахівці.

5.1.3. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочних посібників (плакатів, натурних експонатів, макетів, моделей, кінофільмів, діафільмів, відеофільмів тощо).

5.1.4. Вступний інструктаж проводиться за програмою, що розроблена службою охорони праці із урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства (виробництва), навчально-виховного закладу (відділення, факультету). Орієнтовний перелік питань для складання програми вступного інструктажу додається (додаток N 5).

5.1.5. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі (додаток N 6), а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Проведення вступного інструктажу з учнями реєструється в журналі обліку навчальної роботи, а з учнями та вихованцями, які навчаються у позашкільних закладах, - у робочому журналі керівника гуртка, секції тощо.

5.2. Первинний інструктаж

5.2.1. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з:

працівником, новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

працівником, який буде виконувати нову для нього роботу; відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві;

студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику; перед виконанням ним нових видів робіт; перед вивченням кожної нової теми під час проведення трудового і професійного навчання в учбових лабораторіях, класах, майстернях, на дільницях; під час проведення позашкільного навчання в гуртках та секціях тощо.

5.2.2. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці для працівників, інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного інструктажу (додаток N 7).

Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху, дільниці, узгоджується із службою охорони праці і затверджується керівником підприємства, навчального закладу або їх відповідного структурного підрозділу.

5.2.3. Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, навчально-виробничих (курсових) комбінатів, після первинного інструктажу на робочому місці мають протягом 2-15 змін (в залежності від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів, які призначаються наказом (розпорядженням) по підприємству (цеху, дільниці, виробництву).

5.2.4. Керівник підприємства (цеху, дільниці, виробництва) має право своїм наказом або розпорядженням звільняти від проходження стажування робітника, який має стаж роботи за своєю професією не менше 3 років, переміщується із одного цеху в інший, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він буде працювати, не змінюються.

5.3. Повторний інструктаж

5.3.1. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою - I раз у квартал, на інших роботах - I раз на півріччя.

5.3.2. Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

5.4. Позаплановий інструктаж

5.4.1. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

при порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії чи отруєння;

на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, вищестоящої господарської організації, або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявлено незнання працівником, студентом або учнем безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці;

при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - більше 60 днів.

5.4.2. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників спільного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

5.5. Цільовий інструктаж

5.5.1. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при: виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо); ліквідації аварії, стихійного лиха; проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та інші документи; екскурсіях на підприємства; організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

5.5.2. Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

5.6. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, викладач тощо).

5.7. Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі затверджуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

5.8. Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу (додаток N 8).

При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

5.9. При необхідності первинний, повторний, позаплановий інструктажі та стажування працівник (учень, студент) може проходити у встановленому порядку на іншому спорідненому за технологією підприємстві, де є необхідні для цього умови та спеціалісти. У такому випадку проведена робота фіксується у журналі згідно з п. 5.8. цього Типового положення на підприємстві, де відбувалися інструктаж чи стажування, а працівникові (учневі, студентові) керівники цього підприємства та служби охорони праці за своїми підписами з печаткою видають відповідну довідку, що додається до особової справи працівника (учня, студента) на підприємстві, яке його відряджало.

Керівник підприємства при необхідності має право запросити до себе для проведення інструктажів відповідних спеціалістів іншого, спорідненого за технологією підприємства. Оформлення інструктажів, стажування та допуск до роботи працівника (учня, студента) у таких випадках проводиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці підприємства.

5.10. Керівник підприємства зобов'язаний видати робітникові примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити її на його робочому місці.

5.11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, повторного та позапланового інструктажів, затверджується керівником підприємства, учбового закладу після узгодження з державним інспектором Держнаглядохоронпраці. До цього переліку можуть бути віднесені особи, які непов'язані з обслуговуванням обладнання, використанням інструменту, збереженням сировини, матеріалів тощо.

Додаток N 1
до Типового положення про навчання,
інструктаж та перевірку знань
працівників з питань охорони праці

___________________________________________
(підприємство, організація)

Протокол N __
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

"____"__________________19___р.

Комісія у складі:

голови _____________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
і членів комісії __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________________

на підставі наказу від "____"_____________________19___р. N _____

перевірила знання ___________________________________________________________________________

(найменування нормативних актів про охорону

____________________________________________________________________________________________

праці, за якими проводилася перевірка)

   |---|----------|--------|--------|-------------|-----|----------|
|Да-|Прізвище, |Посада |Група |Цех дільниця,|Знає,| Примітка |
|та |ім'я та по|професія|електро-|виробництво |не | |
| |батькові | |безпеки | |знає | |
| |працівника| | | | | |
|---|----------|--------|--------|-------------|-----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|--------|--------|-------------|-----|----------|

Голова комісії ____________________________________________________

(підпис)

Члени комісії _____________________________________________________

(підпис)

Додаток N 2
до Типового положення про навчання,
інструктаж та перевірку знань
працівників з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ ПРО ПОВТОРНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах) ___________________________________________________________ показав необхідні знання

____________________________________________________________________________________________

(найменування нормативних актів про

____________________________________________________________________________________________

охорону праці, за якими проводилася перевірка)

Підстава: протокол від "___"__________19___р. м.п. N ________________

Голова комісії _______________________________________________________ (прізвище)

(підпис)

Посада (фах) __________________________________________________________ показав необхідні знання

___________________________________________________________________________________________

(найменування нормативних актів про

___________________________________________________________________________________________

охорону праці, за якими проводилася перевірка)

Підстава: протокол від "___"__________19___р. м.п. N ________________

Голова комісії ____________________________________________ (прізвище)

(підпис)

Продовження додатку

ОБКЛАДИНКА
ПОСВІДЧЕННЯ

____________________________________________________________________________________________

Підприємство _______________________________________________________________________________

ПОСВІДЧЕННЯ

Видано _____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посада (фах) ________________________________________________________________________________

Місце роботи _______________________________________________________________________________

В тому, що він (вона) показав необхідні знання ___________________________________________________

(найменування

___________________________________________________________________________________________

нормативних актів про охорону праці, за якими

___________________________________________________________________________________________

проводилася перевірка)

Підстава: протокол від "___"__________19___р. м.п. N ________________

Голова комісії _____________________________________________________ (прізвище)

(підпис)

У даному посвідчені можуть бути додаткові вкладки про обов'язкові медичні огляди працівника, право виконання ним спеціальних робіт та інше.

Додаток N 3
до Типового положення про навчання,
інструктаж та перевірку знань
працівників з питань охорони праці

Перелік категорій посадових осіб, навчання яких
проводиться в учбових закладах

1. Підприємства, установи і організації, виробничі
та науково-виробничі об'єднання

Керівники підприємств, установ і організацій, виробничих та науково-виробничих об'єднань, їх заступники, виконання службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного ведення робіт, керівники основних виробничо-технічних служб.

2. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські,
проектно-конструкторські установи

Керівники науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських установ, їх заступники, виконання службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного виконання робіт, керівники основних технічних структурних пізрозділів та проектів.

3. Навчально-виховні заклади

Керівники навчально-виховних закладів, заступники керівників, яким підпорядкована служба охорони праці або які виконують її функції, викладачі охорони праці.

4. Міністерства, відомства, концерни, корпорації та
інші об'єднання підприємств, що створені
за галузевим принципом

Перші заступники та заступники керівників міністерств, державних комітетів, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом, керівники структурних підрозділів, які організовують виробничий процес.

5. Місцеві державні адміністрації та ради
народних депутатів

Заступники керівників Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій і виконкомів Рад народних депутатів, на яких покладена відповідальність за організацію роботи з охорони праці, керівники виробничо-технічних структурних підрозділів, виконання службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного ведення робіт.

Спеціалісти служб охорони праці та члени комісій по перевірці знань з питань охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях, зазначених в пунктах 1-5 цього додатка.

Додаток N 4
до Типового положення про навчання,
інструктаж та перевірку знань
працівників з питань охорони праці

Тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві (*)

(Заголовок додатка N 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97)

Тематичний план

Тема 1. Законодавство про охорону праці. Основні положення Закону "Про охорону праці" (2694-12).

Тема 2. Законодавство про працю.

Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист.

Тема 5. Пожежна безпека.

Тема 6. Електробезпека.

Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.

Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій і катастроф.

(*) - Зміст тематичного плану і програми уточнюється відповідно до вимог охорони праці для конкретних галузей і виробництв. (Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97)

Програма

Тема 1. Законодавство про охорону праці. Основні положення Закону "Про охорону праці".

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон "Про охорону праці" (2694-12), Кодекс законів про працю (322-08), Закон "Про охорону здоров'я" (2801-12), Закон "Про пожежну безпеку" (3745-12), Закон "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист" (39/95-ВР).

Основні положення Закону "Про охорону праці". Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладенні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.

Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

Положення про навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Перелік посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст.

Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці: на підприємстві, регіональний, галузевий, державний; їх призначення, порядок формування та витрачання коштів.

Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання, функціональні обов'язки та права.

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва. Попередня експертиза (перевірка) проектної документації. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій. Сертифікація машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і технологічних процесів. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи підприємства.

Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.

Інформація та звітність про стан охорони праці.

Добровільні об'єднання громадян з охорони праці. Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну участь у роботі по створенню безпечних і нешкідливих умов праці. Пільгове оподаткування коштів, спрямованих на заходи з охорони праці.

Відшкодування підприємствам, громадянм і державні збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.

Тарифи внесків на соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань залежно від рівня виробничого травматизму і ступеня шкідливості умов праці.

Штрафні санкції до підприємств, установ і організацій за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Документи, що належать до цих актів. Опрацювання, прийняття та скасування державних нормативних актів. Припинення чинності державних нормативних актів. Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.

Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх розроблення.

Державне управління охороною праці. Органи державного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Державного комітету по нагляду за охороною праці. Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці.

Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: Національна, галузеві, регіональні; комплексні заходи підприємств для досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

Організація наукових досліджень з проблем охорони праці. Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

Тема 2. Законодавство про працю

Закон "Про колективні договори і угоди" (3356-12).

Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) відповідно до "Спільних рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)".

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження надурочних робіт. Заборона залучення до надурочних робіт.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до Закону "Про охорону праці" (2694-12).

Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей.

Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалідів (у тому числі по зору та слуху), надання пільг та компенсацій, обмеження використання їх праці у нічний час та на надурочних роботах.

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Медичні огляди.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (відпрацювання прийомів та навичок при навчанні).

Психічні процеси, що управляють трудовою діяльністю (почуття сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції та їх вплив на безпеку праці).

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва та особистими інтересами працюючого, необережність, її причини та боротьба з нею).

Психофізіологічні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Зв'язок людина-машина, ергономічні вимоги (відповідність устаткування та упорядження робочого місця до анатомо-фізіологічних можливостей людини).

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного випадку).

Методи пропаганди та агітації з охорони праці (куточки, стінгазети, радіомовлення, плакати, кінофільми, виставки тощо).

Охорона праці як об'єкт управління. Система управління охороною праці. Ціль і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

Аналіз та прогнозування стану охорони праці, травматизму, професійних та загальних захворювань на виробництві.

Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, встановлення обов'язків, прав і відповідальності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань в системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, станом охорони праці на робочих місцях.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба у професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні надписи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного захисту працюючих. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Тема 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист

Сучасний стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів зруйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, використовуються в технологічній системі.

Основні положення Конвенції 174 "Про запобігання значним промисловим аваріям" від 2 червня 1993 р. Міжнародної організації праці.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне, дефлаграційне горіння і детонація; горіння та вибух речовин в різних агрегатних станах: парогазових, дисперсних середовищ, сконденсованих вибухових речовин.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, об'ємі виробничого приміщення, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища; фактори, що характеризують небезпеку вибуху (ГОСТ 12.1.010-76).

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштабність руйнування, тяжкість наслідків. Тротиловий еквівалент; частка участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса; енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії вибуху.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових аварій. Встановлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний блок, середовище, об'єкт. Значення параметрів: регламентовані, критичні, гранично допустимі; потенційно вибухонебезпечний технологічний об'єкт. Кількісні характеристики гідродинамічних, тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки. Кількісні показники, що складають енергетичний потенціал вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.

Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем. Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в технологічній системі та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка рівня небезпечності процесу; обгрунтованість та надійність способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.

Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання, трубопроводів і обгрунтування їх вибору. Поняття про строки служби (ресурсу) і безвідмовної роботи обладнання; обгрунтування вибору ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску, ефективних систем аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів закритого типу.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обгрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкта.

Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування.

Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх розвитку.

Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями небезпеки і їх класифікації.

Обгрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних об'єктів на території підприємства. Стійкість будинків і споруд до дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.

Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів, розробці сучасного обладнання, засобів контролю управління і протиаварійного захисту, швидкодіючої та регулюючої арматури. Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.

Раціональне планування території підприємства.

Вибір та використання ефективних і надійних, переважно на базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, засобів контролю, регулювання та протиаварійного захисту.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, займанню аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 5. Пожежна безпека

Основні нормативні документи, що регламентують роботу по забезпеченню пожежної безпеки об'єктів: Закон "Про пожежну безпеку" (3745-12), стандарти, будівельні норми та правила, Правила пожежної безпеки та інше.

Обов'язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.

Порядок організації і роботи добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов'язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання та гасіння пожеж. Пільги та заохочення, встановлені для них.

Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове положення про пожежно-технічні комісії.

Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок тощо.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших установок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.

Утримання території підприємства, протипожежні розриви, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об'єкті.

Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт, при фарбуванні, обезжирюванні та митті виробів і обладнання.

Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських приміщеннях, гаражах, деревообробних цехах і майстернях, на складах зберігання хімічних речовин, паливно-мастильних матеріалів, при роботі з пожежно-вибухонебезпечними матеріалами, в приміщеннях з масовим перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо).

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентаря (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння). Загальні уявлення про спрінклерне і дренчерне обладнання, автоматичну пожежну сигналізацію, вуглекислотні, порошкові, газові та інші установки пожежогасіння.

Порядок утримання на об'єкті засобів пожежогасіння влітку та взимку.

Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентаря і обладнання для пожежогасіння.

Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що є на об'єкті, в цеху, місця розташування телефонів, пристосувань для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих засобів на випадок виникнення пожежі.

Дії працівників при виявленні у цеху чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі.

Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальну та інші аварійні служби, організація зустрічі пожежних частин, команд чи добровільних пожежних дружин. Виключення при необхідності технологічного обладнання, комунікацій, електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об'єкті засобами пожежогасіння, порядок включення стаціонарних установок, евакуація людей і матеріальних цінностей.

Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі).

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

Тема 6. Електробезпека

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них.

Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції, підстанції, розподільні пристрої, перетворювачі електроенергії; повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1000 В; розподільчі електромережі напругою до 1000 В.

Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ, 6-10 кВ; 35 кВ; 110-1150 кВ. Особливості будови та область застосування.

Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що знаходяться під напругою.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працюючих електричних струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Заземлення та занулення електроустановок. Їх захисна дія. Найбільш допустимі величини опору. Від чого вони залежать. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижуючими трансформаторами, переносними світильниками тощо.

Вимоги безпечного застосування машин і механізмів в діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій.

Порядок виконання робіт в діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.

Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія.
Медичні огляди

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи, стандарти тощо.

Принципи, закладені в показники оцінки умов праці на виробництві.

Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на виробництві.

Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, професійної захворюваності (в Україні, у галузі, регіоні, на підприємстві).

Організація та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу.

Заходи по покращенню умов праці та виробничого середовища. Взаємодія різних служб підприємства з гігієни праці. Планування та організація робіт з охорони здоров'я працюючих. Засоби індивідуального та колективного захисту працюючих. Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів захисту. Вибір засобів колективного та індивідуального захисту. Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфразвук, ультразвук, іонізуючі та неіонізуючі випромінювання тощо), характерні для даного виробництва, джерела їх утворення, класифікація, гранично-допустимі рівні, можливий вплив на працюючих.

Шкідливі речовини, джерела їх утворення, класифікація, приблизний перелік (з 2 тисяч найменувань привести декілька найбільш поширених у виробництві).

Організація гігієнічної оцінки нових технологічних виробництв, обладнання, хімічних речовин, що впроваджуються у виробництво.

Вибір технологічних процесів: безперервність, замкнутість циклу в герметичній апаратурі з максимальним використанням самовпливу, використання технологічних параметрів (тиск, вакуум, низька температура).

Застосування дистанційних та автоматичних засобів контролю, управління і протиаварійного захисту тощо.

Опалення, вентиляція, кондиціонування виробничих приміщень. Види вентиляції. Проектування, монтаж, приймання та експлуатація вентиляційного устаткування, обслуговування газопилоуловлюючого обладнання.

Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх.

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей жінками-робітницями та неповнолітніми.

Організація вивільнення жінок і неповнолітніх з шкідливих та важких робіт відповідно до діючих переліків важких робіт і робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації по використанню праці вагітних.

Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний лабораторний контроль виробничого середовища і основні методи (фотометричний, газохроматографічний, полярографічний тощо). Вимоги до методів вимірювань і досліджень. Організація лабораторного контролю на підприємстві.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Основні нормативні документи. Конкретні приклади недоліків санітарно-побутового обслуговування.

Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів. Нормативні акти щодо їх організації та проведення.

Види профзахворювань. Застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях при розслідуванні профзахворювань. Реєстрація та облік профзахворювань.

Визначення придатності працівника до даної роботи, необхідність переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка стану здоров'я працюючих.

Основні вимоги до складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.

Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим
при нещасних випадках

Стислі основи анатомії та фізіології людини.

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кості, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою жгута чи жгута-закрутки.

Прийоми реанімації. Підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом "із рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при утопленні.

Види електротравм.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму га організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ушибах. Струс головного мозку. Ушиби в області хребта. Синдром здавлення. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударі.

Дія на організм людини низьких температур. Перша допомога при обмороженні та замерзанні.

Перша допомога при укусах змій та отруйних комах.

Непритомність, травматичний шок. Класифікація, перша допомога.

Отруєння. Шляхи надходження отрут до організму, класифікація отруєнь. Перша допомога.

Засоби надання першої допомоги при раптових захворюваннях. Черговість надання першої допомоги. Правила транспортування потерпілих. Вибір засобів та способів транспортування.

Медична аптечка, її склад, правила використання медикаментів.

Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики,
попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій
і катастроф

Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних факторів на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від основних видів виробничих небезпечних факторів. Класифікація виробничих небезпечних факторів (різновиди вибухів, пожеж; вибухи киплячих рідин, що викидають пар; викиди токсичних речовин; порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).

Ідентифікація небезпечних промислових установок. Роль адміністрації підприємства у системах попередження великих виробничих аварій. Мета та методика виявлення небезпечних факторів виробничих аварій. Промислові установки - джерело великих аварій відповідно до Директиви ЕС "Севізо". Виявлення пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки імовірності виникнення аварій при виконанні окремих технологічних процесів. Роль адміністрації та керівників підрозділів підприємства у виявленні небезпечного виробничого устаткування, проведенні оцінки небезпечних виробничих факторів, розробці планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів, розробці заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації навчання та протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про аварії, що сталися.

Роль місцевих органів державної виконавчої влади при вирішенні питань розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги підприємствам, проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій, забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія органів місцевої влади та керівників аварійно-небезпечних виробництв щодо попередження аварій та ліквідації їх наслідків. Складання переліку промислових установок - джерел загрози великих виробничих аварій. Узгодження місць розташування виробництв. Проведення інспекцій.

Комплекс інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об'єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат і руйнувань у разі аварій, крупних пожеж. Розміщення нових виробництв на відстанях, які виключають ініціювання аварій на сусідніх ПНО. Проектування оптимальних розмірів і виробничих потужностей підприємств, технологічних ліній і окремих установок, які забезпечують їх стійке і безпечне функціонування. Порядок проведення інспекцій.

Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві. Мета планування, оцінка небезпечних факторів та їх розподіл на категорії. Організація аварійних служб та формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Пункти управління. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв'язку, призначення персоналу та визначення його обов'язків. Центри управління та контролю надзвичайних ситуацій. Планування послідовності аварійного відключення обладнання. Проведення "штабних" навчань по реалізації планів ліквідації аварій. Оцінка планів та їх модернізація.

Система попередження великих аварій та техногенних катастроф. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Фактори підвищення техногенної безпеки. Основні напрямки профілактичної діяльності у сфері попередження виникнення надзвичайних ситуацій та зниження збитків від них. Особливості системи попередження надзвичайних ситуацій. Режими функціонування цієї системи (оперативний режим, режим прогнозування і режим попередження). Комплекс заходів організаційно-виробничого спрямування, інженерно-технічного спрямування та інформаційного характеру. Правова і законодавча база, яка гарантує право об'єктів народного господарства на безпечне існування. Комплекс заходів територіально-організаційного спрямування. Особливості планування попереджувальних заходів. Організація контролю роботи небезпечних виробництв та використання отруйних, вибухо-, пожежонебезпечних та інших матеріалів та речовин. Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обгрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів на підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків виробничих небезпечних факторів. Надання інформації громадськості. (Програму доповнено темою дев'ятою згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97)

Додаток N 5
до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань
працівників з питань охорони праці

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу

1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва.

2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб допоміжних приміщень.

3. Основні положення Закону "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Кодексу законів про працю ( 322-08 ) та інших нормативних актів про охорону праці.

3.1. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці.

3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, відповідальність за порушення цих правил.

3.3. Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві:

обов'язки власника з охорони праці;

обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;

права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи на підприємстві;

відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;

попередні та періодичні медичні огляди; соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

навчання з питань охорони праці.

4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працюючих. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту.

5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.

7. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань.

8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Діючі документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці, які найбільш небезпечні в пожежному відношенні. Протипожежний режим. Загальнооб'єктні та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

9. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на дільниці, у цеху.

Додаток N 6
до Типового положення про навчання,
інструктаж і перевірку знань
працівників з питань охорони праці

_______________________________________________________________
(підприємство, організація, учбовий заклад)

ЖУРНАЛ
реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праці

Розпочато "___"___________19___р.

Закінчено "___"___________19___р.

   |---|------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| N |Дата |Прізвище |Професія,|Назва ви- |Прізвище,| Підпис |
|п/п|прове-|ім'я та |посада |робничого |ініціали,|-----|-----|
| |дення |по бать- |особи, |підрозді- |посада |Осо- |Осо- |
| |інст- |кові осо-|яку ін- |лу, до |особи, |би, |би, |
| |рук- |би, яку |струк- |якого над-|яка ін- |яку |яка |
| |тажу |інструк- |тують |силається |струк- |інст-|інст-|
| | |тують | |особа, яку|тується |рук- |рук- |
| | | | |інструк- | |тують|тує |
| | | | |тують | | | |
|---|------|---------|---------|----------|---------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|---------|---------|----------|---------|-----|-----|

Додаток N 7
до Типового положення про навчання,
інструктаж і перевірку знань
працівників з питань охорони праці

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу

1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працюючих.

2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги запобігання електротравматизму.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

7. Схема безпечного руху працівників по території цеху, дільниці.

8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажнопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу.

9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого травматизму.

10. План ліквідації аварій, запасні виходи.

11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

12. Подання долікарської допомоги потерпілим.

13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.

Додаток N 8
до Типового положення про навчання,
інструктаж і перевірку знань
працівників з питань охорони праці

____________________________________________________________
(підприємство, організація, учбовий заклад)

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань охорони праці
______________________________________________________________
(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія)

Розпочато "___"___________19___р.

Закінчено "___"___________19___р.

Подальші сторінки

   |---|---|---------|---------|---------|------------|------------|
| N |Да-|Прізвище,|Професія,|Вид інст-|Причина про-| Прізвище, |
|п/п|та |ініціали |посада |руктажу |ведення по- | ініціали |
| | |особи, |особи, |(первин- |запланового | особи, |
| | |яку ін- |яку ін- |ний, пов-|інструктажу | яка ін- |
| | |струк- |струк- |торний, | | струк- |
| | |тують |тують |позапла- | | тує |
| | | | |новий) | | |
|---|---|---------|---------|---------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------|---------|---------|------------|------------|

Продовження таблиці

         |-----------|-----------------------------|
| Підпис |Стажування на робочому місці |
|-----|-----|------|---------|------------|
|Осо- |Осо- |Кіль- |Стажуван-|Знання пе- |
|би, |би, |кість |ня прой- |ревірив, до-|
|яку |яка |змін |шов (під-|пуск до ро- |
|інст-|інст-|з____ |пис ро- |боти зробив |
|рук- |рук- |по___ |бітника) |(підпис |
|тують|тує |(дати)| |дата) |
|-----|-----|------|---------|------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----|------|---------|------------|