Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 30.11.99 N 291

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 року за N 893/4186

Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій

I. Загальні положення

Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційноправових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки". Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.

Клас 1. Необоротні активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

Рахунок 10 "Основні засоби"

Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки: 101 "Земельні ділянки" 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" 103 "Будинки та споруди" 104 "Машини та обладнання" 105 "Транспортні засоби" 106 "Інструменти, прилади та інвентар" 107 "Робоча і продуктивна худоба" 108 "Багаторічні насадження" 109 "Інші основні засоби"

На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар", 107 "Робоча і продуктивна худоба", 108 "Багаторічні насадження" здійснюється облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦За дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+-----------------------------------+---------------------------------¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 13 "Знос необоротних активів" ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦ заборгованість" ¦ заборгованість" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ дебіторами" ¦ дебіторами" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ надходження" ¦ діяльності" ¦
¦53 "Довгострокові зобов'язання з ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦ оренди" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, до яких відносяться інші групи основних засобів, що не обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) необоротних активів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю; сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів, за кредитом - вибуття необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта необоротних активів; сума уцінки необоротних активів.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки: 111 "Бібліотечні фонди" 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" 114 "Природні ресурси" 115 "Інвентарна тара" 116 "Предмети прокату" 117 "Інші необоротні матеріальні активи"

На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість необоротних активів, строк корисного використання яких більше одного року; погашається така вартість нарахуванням зносу за встановленою нормою, яка визначається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів.

На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" враховується експлуатаційні тимчасові (нетитульні) споруди.

На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для видобутку (нафту, газу тощо).

На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари.

На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.

На субрахунку 117 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік наявності та руху інших необоротних нематеріальних активів, які не обліковуються на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" кореспондує

  +--------------------------------------------------------------------+
¦За дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+-----------------------------------+--------------------------------¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 13 "Знос необоротних активів" ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦ заборгованість" ¦ заборгованість" ¦
¦23 "Виробництво" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ дебіторами" ¦
¦ дебіторами" ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів"¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ надходження" ¦ діяльності" ¦
¦53 "Довгострокові зобов'язання з ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦ оренди" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Рахунок 12 "Нематеріальні активи"

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки: 121 "Права користування природними ресурсами" 122 "Права користування майном" 123 "Права на знаки для товарів і послуг" 124 "Права на об'єкти промислової власності" 125 "Авторські та суміжні з ними права" 126 "Гудвіл" 127 "Інші нематеріальні активи"

На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться облік наявності об'єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.

На субрахунку 122 "Права користування майном" ведеться облік наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

На субрахунку 123 "Права на знаки для товарів і послуг" ведеться облік наявності прав на знаки для товарів та послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).

На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

На субрахунку 125 "Авторські та суміжні з ними права" ведеться облік наявності авторських та суміжних з ними прав (права на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо).

На субрахунку 126 "Гудвіл" ведеться облік гудвілу (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання).

На субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+-----------------------------------+----------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 13 "Знос необоротних активів" ¦
¦ інвестиції" ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ заборгованість" ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦ заборгованість" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ дебіторами" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ діяльності" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові ¦ 53 "Довгострокові зобов'язання з ¦
¦ надходження" ¦ оренди" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 71 "Інший операційний дохід" ¦
¦ ¦ 73 "Інші фінансові доходи" ¦
¦ ¦ 74 "Інші доходи" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 13 "Знос необоротних активів"

Рахунок 13 "Знос необоротних активів" призначено для накопичення інформації про амортизовану вартість необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації. Рахунок 13 "Знос необоротних активів" має такі субрахунки: 131 "Знос основних засобів" 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" 133 "Знос нематеріальних активів"

За кредитом рахунку 13 "Знос необоротних матеріальних активів" відображається нарахування амортизації необоротних активів, за дебетом - її зменшення.

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" відображається нарахована амортизація необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби".

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" відображається нарахована амортизація необоротних активів, які обліковуються на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів" відображається нарахована амортизація необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими інвентарними об'єктами.

Рахунок 13 "Знос необоротних активів" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦ активи" ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів"¦
¦12 "Нематеріальні активи" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 83 "Амортизація" ¦
¦ ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо. Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки: 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам" 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+---------------------------------+-----------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦ інвестиції" ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ інвестиції" ¦
¦ заборгованість" ¦ 30 "Каса" ¦
¦18 "Інші необоротні активи" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦19 "Негативний гудвіл" ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦30 "Каса" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ дебіторами" ¦
¦35 "Поточні фінансові інвестиції"¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ дебіторами" ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ операціями" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 96 "Втрати від участі в капіталі" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ ¦
¦71 "Іншій операційний дохід" ¦ ¦
¦72 "Дохід від участі в капіталі" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки: 151 "Капітальне будівництво" 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 155 "Формування основного стада"

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.

На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 155 "Формування основного стада" обліковуються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі").

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймальнопередавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+-----------------------------------+-----------------------------------¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ активи" ¦
¦ відгодівлі" ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ 28 "Товари" ¦
¦ предмети" ¦ 30 "Каса" ¦
¦23 "Виробництво" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦28 "Товари" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦30 "Каса" ¦ дебіторами" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ надходження" ¦
¦ дебіторами" ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ платежами" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх витрат і¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦ платежів" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові ¦ ¦
¦ надходження" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦53 "Довгострокові зобов'язання з ¦ ¦
¦ оренди" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ ¦
¦ та підрядниками" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
¦94 "Інші витрати операційної ¦ ¦
¦ діяльності" ¦ ¦
¦95 "Фінансові витрати" ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" має такі субрахунки: 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" 162 "Довгострокові векселі одержані" 163 "Інша дебіторська заборгованість"

За дебетом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення (списання).

На субрахунку 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

На субрахунку 162 "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік веселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 163 "Інша дебіторська заборгованість" призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими судами тощо, інші види розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+------------------------------------+----------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦10 "Основні засоби" ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦ активи" ¦ активи" ¦
¦12 "Нематеріальні активи" ¦12 "Нематеріальні активи" ¦
¦37 "Розрахунки з різними дебіторами"¦14 "Довгострокові фінансові ¦
¦69 "Доходи майбутніх періодів" ¦ інвестиції" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦30 "Каса" ¦
¦71 "Іншій операційний дохід" ¦31 "Рахунки в банках" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦33 "Інші кошти" ¦
¦ ¦35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ ¦37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦97 "Інші витрати" ¦
¦ ¦99 "Надзвичайні витрати" ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"

На рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" ведеться облік суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:

тимчасові різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування;

перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

За дебетом рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов'язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, за кредитом - зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов'язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.

Сума відстроченого податкового активу визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків:¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+-------------------------------+--------------------------------¦
¦54 "Відстрочені податкові ¦ 54 "Відстрочені податкові ¦
¦ зобов'язання" ¦ зобов'язання" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ платежами" ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 98 "Податки на прибуток" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+----------------------------------------------------------------+

Рахунок 18 "Інші необоротні активи"

На рахунку 18 "Інші необоротні активи" ведеться облік наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

За дебетом рахунку 18 "Інші необоротні активи" відображається надходження інших необоротних активів, за кредитом - їх вибуття.

На цьому рахунку також відображаються активи, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошові кошти.

До рахунку 18 "Інші необоротні активи" можуть відкриватись субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за видами таких активів.

Рахунок 18 "Інші необоротні активи" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+----------------------------------+----------------------------------¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ інвестиції" ¦
¦35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції"¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 19 "Негативний гудвіл"

На рахунку 19 "Негативний гудвіл" ведеться облік зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення:

а) в процесі діяльності придбаного підприємства, що прогнозується з обчислюваними збитками в майбутньому;

б) в процесі корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів;

в) у разі перевищення справедливої вартості придбаних немонетарних активів над вартістю негативного гудвілу.

Негативний гудвіл - перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання.

Немонетарні активи - всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

За кредитом рахунку відображається вартість виникнення негативного гудвілу, за дебетом - сума негативного гудвілу, що визнана доходом.

При обліку операцій, пов'язаних із зміною вартості негативного гудвілу, слід використовувати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств".

Рахунок 19 "Негативний гудвіл" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦74 "Інші доходи" ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ ¦ інвестиції" ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Клас 2. Запаси

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".

Рахунок 20 "Виробничі запаси"

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки: 201 "Сировина й матеріали" 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" 203 "Паливо" 204 "Тара й тарні матеріали" 205 "Будівельні матеріали" 206 "Матеріали передані в переробку" 207 "Запасні частини" 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" 209 "Інші матеріали"

На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" відображаються наявність та рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні (забудовники облік будівельних матеріалів і конструкцій ведуть на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт. Допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей та сприяння у виробничому процесі, також відображаються на субрахунку 201. Підприємства, що заготовляють сільськогосподарську продукцію для переробки, також відображають її вартість на цьому субрахунку.

На субрахунку 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" відображаються наявність та рух покупних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та вироби - дерев'яні, залізобетонні, металеві, інші), що придбані для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби, придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається до собівартості продукції цього підприємства, відображаються на рахунку 28 "Товари".

Науково-дослідні та конструкторські організації придбані необхідні їм як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською темою спеціальне обладнання і інструменти, пристрої та інші прилади обліковують на субрахунку 202. Обладнання і прилади загального призначення на цьому субрахунку не обліковуються, а відображаються на рахунку 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" або на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" за видами предметів.

На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) обліковуються наявність та рух палива, що придбається чи заготовляється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.

Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201 "Матеріали" і на субрахунку 203 "Паливо" - за ознакою переважності використання на цьому підприємстві.

Якщо на підприємстві для технологічних та експлуатаційних потреб, для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203.

На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відображаються наявність і рух усіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).

Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина й матеріали".

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" не враховується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбання такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" у міру надходження їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації.

Устаткування й будівельні матеріали, що передані підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу й використання.

На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" обліковуються матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з переробки. Аналітичний облік матеріалів, що передані в переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами. Передача матеріалів у переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20.

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

За дебетом субрахунку відображаються залишок і надходження, за кредитом - витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті.

На субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" обліковуються мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. Тут також відображаються саджанці, насіння й корми (покупні й власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.

На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковуються відходи виробництва (обрубки, обрізка, стружка тощо), невиправний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+------------------------------------+---------------------------------¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦23 "Виробництво" ¦20 "Виробничі запаси" ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦23 "Виробництво" ¦
¦26 "Готова продукція" ¦24 "Брак у виробництві" ¦
¦27 "Продукція ¦28 "Товари" ¦
¦ сільськогосподарського ¦37 "Розрахунки з різними ¦
¦ виробництва" ¦ дебіторами" ¦
¦28 "Товари" ¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦37 "Розрахунки з різними дебіторами"¦42 "Додатковий капітал" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦47 "Забезпечення майбутніх витрат¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ і платежів" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦80 "Матеріальні витрати" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові ¦84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ надходження" ¦85 "Інші затрати" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками та ¦91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ підрядниками" ¦92 "Адміністративні витрати" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦93 "Витрати на збут" ¦
¦ платежами" ¦94 "Інші витрати операційної ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ діяльності" ¦
¦ операціями" ¦99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦71 "Іншій операційний дохід" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

За дебетом рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається надходження (придбання, приплід молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракувана з основного стада худоба для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю; привіс живої маси молодняку тварин, за кредитом - вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" має такі субрахунки: 211 "Молодняк тварин на вирощуванні" 212 "Тварини на відгодівлі" 213 "Птиця" 214 "Звірі" 215 "Кролі" 216 "Сім'ї бджіл" 217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада" 218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації"

На субрахунку 211 "Молодняк тварин на вирощуванні" ведеться облік наявності, надходження й вибуття молодняку великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней. Аналітичний облік ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб (ферм, відділків тощо) за такими виробничими й віковими групами:

1. Велика рогата худоба: телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі; корови-первістки для реалізації.

2. Свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтний молодняк; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі.

3. Вівці й молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні.

4. Кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року.

5. Коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю) і молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковують також за породами.

На субрахунку 212 "Тварини на відгодівлі" ведеться облік наявності та руху: дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю й нагул. Аналітичний облік ведеться за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі й нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі. М'ясокомбінати на цьому субрахунку обліковують худобу, що перебуває на промисловій відгодівлі.

На субрахунку 213 "Птиця" ведеться облік наявності та руху птиці, як молодняку, так і дорослої. Аналітичний облік ведеться за такими обліковими групами:

1. Кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк.

2. Кури м'ясного напрямку: молодняк; м'ясні курчата (бройлери); маточне стадо.

3. Качки: молодняк; доросле стадо.

4. Гуси: молодняк; доросле стадо.

5. Індики: молодняк; доросле стадо.

6. Цесарки: молодняк; доросле стадо.

7. Перепілки: молодняк; доросле стадо.

На спеціалізованих племінних підприємствах, птахофабриках, комплексах з виробництва продукції тваринництва на промисловій основі, м'ясокомбінатах облік худоби й птиці ведеться в розрізі вікових (технологічних) груп.

На субрахунку 214 "Звірі" ведеться облік наявності та руху хутрових звірів. Аналітичний облік ведеться за видами звірів окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 215 "Кролі" ведеться облік наявності та руху кролів. Аналітичний облік ведеться за породами окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 216 "Сім'ї бджіл" ведеться облік наявності та руху бджолиних сімей. Аналітичний облік ведеться за кількістю сімей, їх вартістю в цілому по пасіці.

На субрахунку 217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада" ведеться облік наявності та руху поголів'я і балансової вартості, вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без постановки на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний облік ведеться за видами тварин.

На субрахунку 218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації" ведеться облік руху тварин, прийнятих від населення для реалізації. Аналітичний облік ведеться за видами худоби.

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+------------------------------------+--------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ відгодівлі" ¦ відгодівлі" ¦
¦23 "Виробництво" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ дебіторами" ¦ дебіторами" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові ¦ 90 "Собівартість реалізації" ¦
¦ надходження" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками та ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ підрядниками" ¦ діяльності" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід".

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб підприємства.

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+------------------------------------+--------------------------------¦
¦23 "Виробництво" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦37 "Розрахунки з різними дебіторами"¦ дебіторами" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів"¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ надходження" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками та ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ підрядниками" ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ платежами" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ діяльності" ¦
¦ операціями" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦71 "Іншій операційний дохід" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 23 "Виробництво"

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;

підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;

науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;

дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

інших підприємств та організацій;

допоміжних (підсобних) виробництв;

на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об'єктів).

За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пару, транспортних і ремонтних послуг тощо).

Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 23 "Виробництво" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+------------------------------------+---------------------------------¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ активи" ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ відгодівлі" ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ відгодівлі" ¦
¦ предмети" ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані¦
¦23 "Виробництво" ¦ предмети" ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ 24 "Брак у виробництві" ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ 25 "Напівфабрикати" ¦
¦27 "Продукція ¦ 26 "Готова продукція" ¦
¦ сільськогосподарського ¦ 27 "Продукція ¦
¦ виробництва" ¦ сільськогосподарського ¦
¦28 "Товари" ¦ виробництва" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ дебіторами" ¦ дебіторами" ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх витрат і ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦ платежів" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками та ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ підрядниками" ¦ 90 "Собівартість реалізації" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ платежами" ¦ діяльності" ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ ¦
¦80 "Матеріальні витрати" ¦ ¦
¦81 "Витрати на оплату праці" ¦ ¦
¦82 "Відрахування на соціальні ¦ ¦
¦ заходи" ¦ ¦
¦83 "Амортизація" ¦ ¦
¦84 "Інші операційні витрати" ¦ ¦
¦91 "Загальновиробничі витрати" ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 24 "Брак у виробництві"

Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві. Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. У залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним або виправним.

За дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві" відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

Аналітичний облік за рахунком 24 "Брак у виробництві" ведеться за видами виробництва.

Рахунок 24 "Брак у виробництві" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+---------------------------------+------------------------------------¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦23 "Виробництво" ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ предмети" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ та підрядниками" ¦ дебіторами" ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ 47 "Забезпечення наступних витрат і¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ платежів" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та¦
¦ операціями" ¦ підрядниками" ¦
¦ ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦ ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 25 "Напівфабрикати"

Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.

Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція. До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Зокрема, на цьому рахунку можуть обліковуватися виготовлені підприємством напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної промисловості; солод у пивоварній промисловості; пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості.

На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки облікуються на рахунку 23 "Виробництво".

За дебетом рахунку 25 "Напівфабрикати" відображається надходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом - вибуття напівфабрикатів унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб підприємства.

Рахунок 25 "Напівфабрикати" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦23 "Виробництво" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 24 "Брак у виробництві" ¦
¦ дебіторами" ¦ 26 "Готова продукція" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 27 "Продукція ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ сільськогосподарського ¦
¦ ¦ виробництва" ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 47 "Забезпечення майбутніх витрат і¦
¦ ¦ платежів" ¦
¦ ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 26 "Готова продукція"

Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам. Вироблена готова продукція зараховується на баланс за первісною вартістю.

За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції власного виробництва.

При списанні готової продукції з рахунку 26 "Готова продукція" сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 "Готова продукція" і дебетом відповідних рахунків.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.

Рахунок 26 "Готова продукція" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦23 "Виробництво" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ предмети" ¦
¦ дебіторами" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 90 "Собівартість реалізації" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.

Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка виявляється в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.

За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦23 "Виробництво" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 28 "Товари" ¦
¦ дебіторами" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ дебіторами" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 90 "Собівартість реалізації" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 28 "Товари"

На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.

На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси".

Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки: 281 "Товари на складі" 282 "Товари в торгівлі" 283 "Товари на комісії" 284 "Тара під товарами" 285 "Торгова націнка"

На субрахунках 281-284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом - зменшення.

На субрахунку 281 "Товари на складі" ведеться облік руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо.

На субрахунку 282 "Товари в торгівлі" ведеться облік руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібній торгівлі (в магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо).

На субрахунку 283 "Товари на комісії" ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до оплати їх вартості. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і підприємствами (особами)-комісіонерами.

На субрахунку 284 "Тара під товарами" ведеться облік наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. Торгівельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка".

На субрахунку 285 "Торгова націнка" торгівельні, постачальницькі та збутові підприємства при ведені обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом - зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунків 281 і 282. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28.

Рахунок 28 "Товари" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦27 "Продукція ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦ сільськогосподарського ¦ 28 "Товари" ¦
¦ виробництва" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦28 "Товари" ¦ дебіторами" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦ дебіторами" ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 90 "Собівартість реалізації" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ та підрядниками" ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ платежами" ¦ діяльності" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових, поточних, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання" та на рахунках 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату здійснення грошової операції, оформлення митних документів, підписання документів про виконання робіт (послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звіту про використання підзвітних грошових коштів. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85 "Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".

Рахунок 30 "Каса"

Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки: 301 "Каса в національній валюті" 302 "Каса в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

Рахунок 30 "Каса" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+----------------------------------+-----------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ інвестиції" ¦ інвестиції" ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 30 "Каса" ¦
¦ заборгованість" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦30 "Каса" ¦ 33 "Інші кошти" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ 36 "Розрахунки з покупцями та ¦
¦ одержані" ¦ замовниками" ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ замовниками" ¦ дебіторами" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦ дебіторами" ¦ 41 "Пайовий капітал" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 45 "Вилучений капітал" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 46 "Неоплачений капітал" ¦
¦45 "Вилучений капітал" ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ надходження" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ надходження" ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 52 "Довгострокові зобов'язання за ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання за ¦ облігаціями" ¦
¦ облігаціями" ¦ 53 "Довгострокові зобов'язання з ¦
¦55 "Інші довгострокові ¦ оренди" ¦
¦ зобов'язання" ¦ 55 "Інші довгострокові ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ зобов'язання" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ та підрядниками" ¦ 61 "Поточна заборгованість за ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ довгостроковими ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ зобов'язаннями" ¦
¦ операціями" ¦ 62 "Короткострокові векселі ¦
¦69 "Доходи майбутніх періодів" ¦ видані" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ та підрядниками" ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦75 "Надзвичайні доходи" ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦76 "Страхові платежі" ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦97 "Інші витрати" ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 69 "Доходи майбутніх періодів" ¦
¦ ¦ 76 "Страхові платежі" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 95 "Фінансові витрати" ¦
¦ ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 31 "Рахунки в банках"

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки: 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+---------------------------------+------------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ інвестиції" ¦ інвестиції" ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 18 "Інші необоротні активи" ¦
¦ заборгованість" ¦ 24 "Брак у виробництві" ¦
¦18 "Інші необоротні активи" ¦ 30 "Каса" ¦
¦30 "Каса" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 33 "Інші кошти" ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ 36 "Розрахунки з покупцями та ¦
¦ одержані" ¦ замовниками" ¦
¦35 "Поточні фінансові інвестиції"¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ дебіторами" ¦
¦ замовниками" ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 41 "Пайовий капітал" ¦
¦ дебіторами" ¦ 45 "Вилучений капітал" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 46 "Неоплачений капітал" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 47 "Забезпечення майбутніх витрат і¦
¦45 "Вилучений капітал" ¦ платежів" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові ¦
¦48 "Цільове фінансування і ¦ надходження" ¦
¦ цільові надходження" ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання за¦ 52 "Довгострокові зобов'язання за ¦
¦ облігаціями" ¦ облігаціями" ¦
¦55 "Інші довгострокові ¦ 53 "Довгострокові зобов'язання з ¦
¦ зобов'язання" ¦ оренди" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 55 "Інші довгострокові ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ зобов'язання" ¦
¦ та підрядниками" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 61 "Поточна заборгованість за ¦
¦ платежами" ¦ довгостроковими ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ зобов'язаннями" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 62 "Короткострокові векселі видані"¦
¦ операціями" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦69 "Доходи майбутніх періодів" ¦ та підрядниками" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ платежами" ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦75 "Надзвичайні доходи" ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦76 "Страхові платежі" ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦97 "Інші витрати" ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 69 "Доходи майбутніх періодів" ¦
¦ ¦ 76 "Страхові платежі" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 95 "Фінансові витрати" ¦
¦ ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 33 "Інші кошти"

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.

Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки: 331 "Грошові документи в національній валюті" 332 "Грошові документи в іноземній валюті" 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Рахунок 33 "Інші кошти" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ заборгованість" ¦ 18 "Інші необоротні активи" ¦
¦30 "Каса" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ дебіторами" ¦
¦ дебіторами" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ операціями" ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки: 341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті" 342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті"

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-------------------------------------¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 30 "Каса" ¦
¦ замовниками" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 45 "Вилучений капітал" ¦
¦ дебіторами" ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та ¦
¦71 "Іншій операційний дохід" ¦ підрядниками" ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки: 351 "Еквіваленти грошових коштів" 352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

За дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+---------------------------------+--------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ інвестиції" ¦ інвестиції" ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 18 "Інші необоротні активи" ¦
¦ заборгованість" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦18 "Інші необоротні активи" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦30 "Каса" ¦ 85 "Інші затрати " ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 97 "Інші витрати" ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦ замовниками" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" має такі субрахунки: 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" 362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом - сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-------------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 30 "Каса" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦70 "Дохід від реалізації" ¦ 34 "Короткострокові векселі ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ одержані" ¦
¦76 "Страхові платежі" ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 38 "Резерв сумнівних боргів" ¦
¦ ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦ ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ ¦ 62 "Короткострокові векселі видані" ¦
¦ ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та ¦
¦ ¦ підрядниками" ¦
¦ ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 70 "Дохід від реалізації" ¦
¦ ¦ 76 "Страхові платежі" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки: 371 "Розрахунки за виданими авансами" 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" 374 "Розрахунки за претензіями" 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

На субрахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами" ведеться облік авансів, наданих іншим підприємствам.

На субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з підзвітними особами.

На субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню.

На субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями" ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленим їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками.

На субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено.

На субрахунку 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках.

На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", зокрема розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-------------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦ активи" ¦ активи" ¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦ інвестиції" ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ інвестиції" ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ заборгованість" ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦19 "Негативний гудвіл" ¦ заборгованість" ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ відгодівлі" ¦ відгодівлі" ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦ предмети" ¦ предмети" ¦
¦23 "Виробництво" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ 25 "Напівфабрикати" ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ 26 "Готова продукція" ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ 27 "Продукція ¦
¦27 "Продукція ¦ сільськогосподарського ¦
¦ сільськогосподарського ¦ виробництва" ¦
¦ виробництва" ¦ 28 "Товари" ¦
¦28 "Товари" ¦ 30 "Каса" ¦
¦30 "Каса" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 33 "Інші кошти" ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ 34 "Короткострокові векселі ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ одержані" ¦
¦ замовниками" ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ надходження" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦ платежами" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 61 "Поточна заборгованість за ¦
¦ операціями" ¦ довгостроковими ¦
¦69 "Доходи майбутніх періодів" ¦ зобов'язаннями" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 62 "Короткострокові векселі видані" ¦
¦71 "Іншій операційний дохід" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ підрядниками" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦75 "Надзвичайні доходи" ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦ ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦ ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"

На рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

За кредитом рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Аналітичний облік на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" ведеться в розрізі боржників чи за строками непогашення дебіторської заборгованості.

Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ замовниками" ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+------------------------------------+--------------------------------¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ активи" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ дебіторами" ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ предмети" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦30 "Каса" ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ дебіторами" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх витрат і ¦ діяльності" ¦
¦ платежів" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками та ¦ ¦
¦ підрядниками" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Рахунок 40 "Статутний капітал"

Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 40 "Статутний капітал" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 41 "Пайовий капітал" ¦
¦45 "Вилучений капітал" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 43 "Резервний капітал" ¦
¦67 "Розрахунки з учасниками" ¦ 44 "Нерозподілені прибутки ¦
¦ ¦ (непокриті збитки)" ¦
¦ ¦ 46 "Неоплачений капітал" ¦
¦ ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 41 "Пайовий капітал"

Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

Рахунок 41 "Пайовий капітал" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-------------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦40 "Статутний капітал" ¦ активи" ¦
¦44 "Нерозподілені прибутки ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦ (непокриті збитки)" ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦67 "Розрахунки з учасниками" ¦ інвестиції" ¦
¦ ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦ ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ ¦ відгодівлі" ¦
¦ ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦ ¦ предмети" ¦
¦ ¦ 28 "Товари" ¦
¦ ¦ 30 "Каса" ¦
¦ ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ ¦ 40 "Статутний капітал" ¦
¦ ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦ ¦ 44 "Нерозподілені прибутки ¦
¦ ¦ (непокриті збитки)" ¦
¦ ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та ¦
¦ ¦ підрядниками" ¦
¦ ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦ ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 42 "Додатковий капітал"

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки: 421 "Емісійний дохід" 422 "Інший вкладений капітал" 423 "Дооцінка активів" 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 425 "Інший додатковий капітал"

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" враховують різницю між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій.

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки та уцінки активів, яку здійснюють відповідно до законодавства та в інших випадках, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+---------------------------------+------------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦ активи" ¦ активи" ¦
¦12 "Нематеріальні активи" ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ 13 "Знос необоротних активів" ¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ інвестиції" ¦ інвестиції" ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ предмети" ¦ відгодівлі" ¦
¦28 "Товари" ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦35 "Поточні фінансові інвестиції"¦ предмети" ¦
¦40 "Статутний капітал" ¦ 25 "Напівфабрикати" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 26 "Готова продукція" ¦
¦43 "Резервний капітал" ¦ 27 "Продукція ¦
¦44 "Нерозподілені прибутки ¦ сільськогосподарського ¦
¦ (непокриті збитки)" ¦ виробництва" ¦
¦45 "Вилучений капітал" ¦ 28 "Товари" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 30 "Каса" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ ¦ 46 "Неоплачений капітал" ¦
¦ ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові ¦
¦ ¦ надходження" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 43 "Резервний капітал"

Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

Рахунок 43 "Резервний капітал" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦40 "Статутний капітал" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦44 "Нерозподілені прибутки ¦ 44 "Нерозподілені прибутки ¦
¦ (непокриті збитки)" ¦ (непокриті збитки)" ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки: 441 "Прибуток нерозподілений" 442 "Непокриті збитки" 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати по облігаціях, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені у поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" кореспондує

  +-------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+----------------------------------+--------------------------------¦
¦40 "Статутний капітал" ¦ 41 "Пайовий капітал" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦43 "Резервний капітал" ¦ 43 "Резервний капітал" ¦
¦44 "Нерозподілені прибутки ¦ 44 "Нерозподілені прибутки ¦
¦ (непокриті збитки)" ¦ (непокриті збитки)" ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання за ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦ облігаціями" ¦ ¦
¦67 "Розрахунки з учасниками" ¦ ¦
¦79 "Фінансові результати" ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Рахунок 45 "Вилучений капітал"

На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:

451 "Вилучені акції"
452 "Вилучені вклади й паї"
453 "Інший вилучений капітал"

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+------------------------------------+--------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 30 "Каса" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ 40 "Статутний капітал" ¦
¦ одержані" ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 46 "Неоплачений капітал" ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання за ¦ ¦
¦ облігаціями" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦62 "Короткострокові векселі видані" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 46 "Неоплачений капітал"

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦40 "Статутний капітал" ¦ активи" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦45 "Вилучений капітал" ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ ¦ інвестиції" ¦
¦ ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦ ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ ¦ відгодівлі" ¦
¦ ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦ ¦ предмети" ¦
¦ ¦ 28 "Товари" ¦
¦ ¦ 30 "Каса" ¦
¦ ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ 34 "Короткострокові векселі ¦
¦ ¦ одержані" ¦
¦ ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ ¦ 40 "Статутний капітал" ¦
¦ ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦ ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦ ¦ 52 "Довгострокові зобов'язання за ¦
¦ ¦ облігаціями" ¦
¦ ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ ¦ 62 "Короткострокові векселі видані"¦
¦ ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та¦
¦ ¦ підрядниками" ¦
¦ ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦ ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

На рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом їх використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки : 471 "Забезпечення виплат відпусток" 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" 474 "Забезпечення інших витрат і платежів"

На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" кореспондує

  +-------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+---------------------------------+---------------------------------¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦23 "Виробництво" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ операціями" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ 81 "Витрати на оплату праці" ¦
¦ і підрядниками" ¦ 82 "Відрахування на соціальні ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ заходи" ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ операціями" ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-------------------------------------¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦30 "Каса" ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ активи" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦ дебіторами" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦42 "Додатковий капітал" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ відгодівлі" ¦
¦ платежами" ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ предмети" ¦
¦69 "Доходи майбутніх періодів" ¦ 30 "Каса" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та ¦
¦ ¦ підрядниками" ¦
¦ ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 49 "Страхові резерви"

На рахунку 49 "Страхові резерви" ведеться облік страхових резервів. Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 "Страхові резерви" має такі субрахунки: 491 "Резерви незароблених премій" 492 "Резерви збитків" 493 "Інші страхові резерви" 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" 496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах" 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" 498 "Результат зміни резервів збитків"

Обчислена на звітну дату величина резервів незароблених премій, які включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату, відображається за кредитом субрахунку 491 "Резерви незароблених премій" і дебетом субрахунку 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".

Обчислена на звітну дату величина резервів збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за певними вимогами страхувальників, відображається за кредитом субрахунку 492 "Резерви збитків" у кореспонденції з субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".

За дебетом субрахунків 491 "Резерви незароблених премій" та 492 "Резерви збитків" відображаються суми резервів незароблених премій та резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" та 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.

За дебетом субрахунку 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" відображається сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".

За дебетом субрахунку 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображається сума часток перестраховиків у резервах збитків на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".

За кредитом субрахунків 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" та 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображаються сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій та сума часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" та 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.

Щомісяця субрахунок 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" рахунку 70 "Доходи від реалізації", а субрахунок 498 "Результат зміни резервів збитків" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати".

На субрахунках 493 "Інші страхові резерви" та 496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах" ведеться облік страхових резервів інших, ніж технічні резерви, які формуються страховиками у випадках передбачених чинним законодавством.

Рахунок 49 "Страхові резерви" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦49 "Страхові резерви" ¦ 49 "Страхові резерви" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 70 "Доходи від реалізації" ¦
¦79 "Фінансові результати" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
+------------------------------------------------------------------+

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

Рахунок 50 "Довгострокові позики"

На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням.

За кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом - погашення заборгованості по них та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки: 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті" 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті" 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті" 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті" 505 "Інші довгострокові позики в національній валюті" 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

Рахунок 50 "Довгострокові позики" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ інвестиції" ¦ інвестиції" ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦30 "Каса" ¦ 30 "Каса" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ 33 "Інші кошти" ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ одержані" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ дебіторами" ¦
¦ замовниками" ¦ 45 "Вилучений капітал" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові ¦
¦ дебіторами" ¦ надходження" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦48 "Цільове фінансування і ¦ 52 "Довгострокові зобов'язання за ¦
¦ цільові надходження" ¦ облігаціями" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 53 "Довгострокові зобов'язання з ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання ¦ оренди" ¦
¦ за облігаціями" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦55 "Інші довгострокові ¦ 61 "Поточна заборгованість за ¦
¦ зобов'язання" ¦ довгостроковими ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ зобов'язаннями" ¦
¦61 "Поточна заборгованість за ¦ 62 "Короткострокові векселі видані"¦
¦ довгостроковими ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та¦
¦ зобов'язаннями" ¦ підрядниками" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ операціями" ¦ платежами" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ операціями" ¦
¦75 "Надзвичайні доходи" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 95 "Фінансові витрати" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням.

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" має такі субрахунки: 511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті" 512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті"

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" за кредитом відображається видача векселю в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ підрядниками" ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ замовниками" ¦ платежами" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦ дебіторами" ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ операціями" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦61 "Поточна заборгованість за ¦ діяльності" ¦
¦ довгостроковими ¦ ¦
¦ зобов'язаннями" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" має такі субрахунки: 521 "Зобов'язання за облігаціями" 522 "Премія за випущеними облігаціями" 523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

За кредитом субрахунку 521 "Зобов'язання за облігаціями" ведеться облік боргових зобов'язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

За кредитом субрахунку 522 "Премія за випущеними облігаціями" ведеться облік нарахування сум премій за випущеними облігаціями, за дебетом погашення заборгованості з нарахованих премій по облігаціях.

За дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" ведеться облік сум дисконту по випущених облігаціях, за кредитом - списання нарахованих сум.

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 30 "Каса" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 44 "Нерозподілені прибутки ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ (непокриті збитки)" ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання ¦ 45 "Вилучений капітал" ¦
¦ за облігаціями" ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦61 "Поточна заборгованість за ¦ 52 "Довгострокові зобов'язання за ¦
¦ довгостроковими ¦ облігаціями" ¦
¦ зобов'язаннями" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та¦
¦74 "Інші доходи" ¦ підрядниками" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 95 "Фінансові витрати" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди.

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" має такі субрахунки: 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" 532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

За кредитом рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом - її погашення, переведення до короткострокових зобов'язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів.

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ активи" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦61 "Поточна заборгованість за ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ довгостроковими ¦ 95 "Фінансові витрати" ¦
¦ зобов'язаннями" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

На рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань.

Визначення суми відстроченого податкового зобов'язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових зобов'язань ведеться за видами активів або зобов'язань між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+----------------------------------+----------------------------------¦
¦17 "Відстрочені податкові активи" ¦ 17 "Відстрочені податкові активи"¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ платежами" ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 98 "Податки на прибуток" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" призначено для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов'язанням та облік яких не відображається на решті рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання". Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

За кредитом рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" відображається збільшення довгострокових зобов'язань, за дебетом - їх погашення, переведення до короткострокових, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 30 "Каса" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦61 "Поточна заборгованість за ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ довгостроковими ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ зобов'язаннями" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками та¦
¦74 "Інші доходи" ¦ підрядниками" ¦
¦ ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Клас 6. Поточні зобов'язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточні зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

Рахунок 60 "Короткострокові позики"

На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків в національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань в разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки: 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті" 604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті" 605 "Прострочені позики в національній валюті" 606 "Прострочені позики в іноземній валюті"

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 60 "Короткострокові позики" кореспондує

  +----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-------------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ інвестиції" ¦ інвестиції" ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦30 "Каса" ¦ 30 "Каса" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ 33 "Інші кошти" ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ одержані" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ дебіторами" ¦
¦ замовниками" ¦ 45 "Вилучений капітал" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 48 "Цільове фінансування і ¦
¦ дебіторами" ¦ цільові надходження" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦48 "Цільове фінансування і ¦ 53 "Довгострокові зобов'язання з ¦
¦ цільові надходження" ¦ оренди" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦55 "Інші довгострокові ¦ 61 "Поточна заборгованість за ¦
¦ зобов'язання" ¦ довгостроковими ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ зобов'язаннями" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 62 "Короткострокові векселі видані" ¦
¦ операціями" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ та підрядниками" ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦75 "Надзвичайні доходи" ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 95 "Фінансові витрати" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" має такі субрахунки: 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті" 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті"

За кредитом рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом -погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість по яких виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість по яких виражена в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 52 "Довгострокові зобов'язання за ¦
¦ дебіторами" ¦ облігаціями" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 53 "Довгострокові зобов'язання з ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ оренди" ¦
¦62 "Короткострокові векселі ¦ 55 "Інші довгострокові зобов'язання¦
¦ видані" ¦ ¦
¦71 "Іншій операційний дохід" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" має такі субрахунки: 621 "Короткострокові векселі, видані у національній валюті" 622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті"

За кредитом рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" кореспондує:

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 45 "Вилучений капітал" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 61 "Поточна заборгованість за ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ довгостроковими ¦
¦ замовниками" ¦ зобов'язаннями" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками¦
¦ дебіторами" ¦ та підрядниками" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ платежами" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ платежами" ¦ операціями" ¦
¦71 "Іншій операційний дохід" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги.

За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки: 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

На субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документу (рахунку) на сплату.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" кореспондує

  +--------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+---------------------------------+----------------------------------¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦30 "Каса" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ відгодівлі" ¦
¦ одержані" ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ предмети" ¦
¦ замовниками" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 24 "Брак у виробництві" ¦
¦ дебіторами" ¦ 28 "Товари" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 30 "Каса" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦48 "Цільове фінансування і ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦ цільові надходження" ¦ 47 "Забезпечення майбутніх ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ витрат і платежів" ¦
¦51 "Довгострокові векселі ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ видані" ¦ платежами" ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ за облігаціями" ¦ операціями" ¦
¦55 "Інші довгострокові ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦ зобов'язання" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 85 "Інші затрати " ¦
¦62 "Короткострокові векселі ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ видані" ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ операціями" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ діяльності" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами"

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються у дохід бюджету.

Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки: 641 "Розрахунки за податками" 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" 643 "Податкові зобов'язання" 644 "Податковий кредит"

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи з суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+----------------------------------+------------------------------------¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦17 "Відстрочені податкові активи" ¦ 17 "Відстрочені податкові активи" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ одержані" ¦ відгодівлі" ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦ замовниками" ¦ предмети" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦ дебіторами" ¦ 28 "Товари" ¦
¦48 "Цільове фінансування і цільові¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ надходження" ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦51 "Довгострокові векселі видані" ¦ дебіторами" ¦
¦54 "Відстрочені податкові ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦ зобов'язання" ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові ¦
¦55 "Інші довгострокові ¦ надходження" ¦
¦ зобов'язання" ¦ 54 "Відстрочені податкові ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ зобов'язання" ¦
¦62 "Короткострокові векселі ¦ 62 "Короткострокові векселі видані"¦
¦ видані" ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ та підрядниками" ¦
¦ та підрядниками" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ платежами" ¦
¦ платежами" ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦ операціями" ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ операціями" ¦
¦98 "Податки на прибуток" ¦ 70 "Доходи від реалізації" ¦
¦99 "Надзвичайні витрати" ¦ 71 "Іншій операційний дохід" ¦
¦ ¦ 74 "Інші доходи" ¦
¦ ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦ ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 98 "Податки на прибуток" ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням.

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки: 651 "За пенсійним забезпеченням" 652 "За соціальним страхуванням" 653 "За страхуванням на випадок безробіття" 654 "За індивідуальним страхуванням" 655 "За страхуванням майна"

На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з органами соціального страхування за збором на обов'язкове соціальне страхування.

На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Фондом сприяння зайнятості населення за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.

На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" кореспондує

  +--------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-----------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 24 "Брак у виробництві" ¦
¦ замовниками" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦ дебіторами" ¦ 47 "Забезпечення майбутніх витрат ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ і платежів" ¦
¦51 "Довгострокові векселі ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ видані" ¦ платежами" ¦
¦55 "Інші довгострокові ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦ зобов'язання" ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦62 "Короткострокові векселі ¦ операціями" ¦
¦ видані" ¦ 82 "Відрахування на соціальні ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ заходи" ¦
¦ платежами" ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ операціями" ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"

На рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до спискового так і до не спискового складу підприємства, з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо, а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" має такі субрахунки: 661 "Розрахунки за заробітною платою" 662 "Розрахунки з депонентами"

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом - виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання, з сум оплати праці персоналу.

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" та кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видам виплат та утримань.

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+---------------------------------+-----------------------------------¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦30 "Каса" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 24 "Брак у виробництві" ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ 30 "Каса" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ дебіторами" ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 47 "Забезпечення майбутніх витрат ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ і платежів" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові¦
¦ платежами" ¦ надходження" ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 81 "Витрати на оплату праці" ¦
¦ операціями" ¦ 85 "Інші затрати" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" призначено для узагальнення інформації по розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом прибутку (дивіденди тощо).

За кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом - її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" має такі субрахунки: 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" 672 "Розрахунки за іншими виплатами"

На субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.

На субрахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 40 "Статутний капітал" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 41 "Пайовий капітал" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 44 "Нерозподілені прибутки ¦
¦ дебіторами" ¦ (непокриті збитки)" ¦
¦40 "Статутний капітал" ¦ ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"

На рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63-67.

Рахунок 68 "Розрахунки за різними операціями " має такі субрахунки: 681 "Розрахунки за авансами одержаними" 682 "Внутрішні розрахунки" 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

На субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами.

На субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків.

На субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" ведеться облік нарахованих відсотків за:

використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);

іншими операціями.

На субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями", а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науководослідними закладами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+----------------------------------+----------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦ інвестиції" ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦19 "Негативний гудвіл" ¦ інвестиції" ¦
¦30 "Каса" ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ відгодівлі" ¦
¦ одержані" ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ предмети" ¦
¦ замовниками" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ 24 "Брак у виробництві" ¦
¦ дебіторами" ¦ 28 "Товари" ¦
¦41 "Пайовий капітал" ¦ 30 "Каса" ¦
¦46 "Неоплачений капітал" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції"¦
¦ витрат і платежів" ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦48 "Цільове фінансування і ¦ дебіторами" ¦
¦ цільові надходження" ¦ 39 "Витрати майбутніх періодів" ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ 47 "Забезпечення майбутніх витрат¦
¦51 "Довгострокові векселі видані" ¦ і платежів" ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ за облігаціями" ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦55 "Інші довгострокові ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦ зобов'язання" ¦ та підрядниками" ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦62 "Короткострокові векселі ¦ платежами" ¦
¦ видані" ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦ та підрядниками" ¦ 80 "Матеріальні витрати" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 84 "Інші операційні витрати" ¦
¦ платежами" ¦ 85 "Інші затрати " ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦71 "Інший операційний дохід" ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦73 "Інші фінансові доходи" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ діяльності" ¦
¦ ¦ 95 "Фінансові витрати" ¦
¦ ¦ 99 "Надзвичайні витрати" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

За кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ заборгованість" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 30 "Каса" ¦
¦74 "Інші доходи" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові ¦
¦ ¦ надходження" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Клас 7. Доходи і результати діяльностІ

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом - щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

На рахунку 76 "Страхові платежі" узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації"

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки: 701 "Дохід від реалізації готової продукції" 702 "Дохід від реалізації товарів" 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" 704 "Вирахування з доходу"

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+------------------------------------¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ замовниками" ¦ інвестиції" ¦
¦49 "Страхові резерви" ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ заборгованість" ¦
¦ платежами" ¦ 30 "Каса" ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ операціями" ¦ 34 "Короткострокові векселі ¦
¦76 "Страхові платежі" ¦ одержані" ¦
¦79 "Фінансові результати" ¦ 36 "Розрахунки з покупцями та ¦
¦97 "Інші витрати" ¦ замовниками" ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 49 "Страхові резерви" ¦
¦ ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦ ¦ та підрядниками" ¦
¦ ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 69 "Доходи майбутніх періодів" ¦
¦ ¦ 76 "Страхові платежі" ¦
¦ ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦ ¦ 97 "Інші витрати" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 71 "Інший операційний дохід"

На рахунку 71 "Інший операційний дохід" ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці по операціях в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

За кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" має такі субрахунки: 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 713 "Дохід від операційної оренди активів" 714 "Дохід від операційної курсової різниці" 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" 716 "Відшкодування раніше списаних активів" 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" 718 "Одержані гранти та субсидії" 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

На субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо).

На субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів" узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць по активах і зобов'язаннях підприємства - пов'язаних з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

На субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.

На субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

На субрахунку 718 "Одержані гранти та субсидії" узагальнюється інформація про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

На субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний дохід", зокрема, про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" кореспондує

  +--------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-----------------------------------¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦ платежами" ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦79 "Фінансові результати" ¦ активи" ¦
¦ ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦ ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ ¦ інвестиції" ¦
¦ ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦ ¦ заборгованість" ¦
¦ ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦ ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ ¦ відгодівлі" ¦
¦ ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦ ¦ предмети" ¦
¦ ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦ ¦ 25 "Напівфабрикати" ¦
¦ ¦ 26 "Готова продукція" ¦
¦ ¦ 27 "Продукція ¦
¦ ¦ сільськогосподарського ¦
¦ ¦ виробництва" ¦
¦ ¦ 28 "Товари" ¦
¦ ¦ 30 "Каса" ¦
¦ ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ 34 "Короткострокові векселі ¦
¦ ¦ одержані" ¦
¦ ¦ 36 "Розрахунки з покупцями та ¦
¦ ¦ замовниками" ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 38 "Резерв сумнівних боргів" ¦
¦ ¦ 47 "Забезпечення майбутніх витрат ¦
¦ ¦ і платежів" ¦
¦ ¦ 48 "Цільове фінансування і цільові¦
¦ ¦ надходження" ¦
¦ ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ ¦ 61 "Поточна заборгованість за ¦
¦ ¦ довгостроковими ¦
¦ ¦ зобов'язаннями" ¦
¦ ¦ 62 "Короткострокові векселі ¦
¦ ¦ видані" ¦
¦ ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦ ¦ та підрядниками" ¦
¦ ¦ 66 "Розрахунки з оплати праці" ¦
¦ ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" має такі субрахунки: 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" 722 "Дохід від спільної діяльності" 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства"

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 722 "Дохід від спільної діяльності" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі слід ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦79 "Фінансові результати" ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ ¦ інвестиції" ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі".

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки: 731 "Дивіденди одержані" 732 "Відсотки одержані" 733 "Інші доходи від фінансових операцій"

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 731 "Дивіденди одержані" узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 "Відсотки одержані" узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, по яких не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій" узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи".

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" кореспондує

  +--------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-----------------------------------¦
¦79 "Фінансові результати" ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦ ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦ ¦ активи" ¦
¦ ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦ ¦ 14 "Довгострокові фінансові ¦
¦ ¦ інвестиції" ¦
¦ ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦ ¦ заборгованість" ¦
¦ ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦ ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ ¦ відгодівлі" ¦
¦ ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦ ¦ предмети" ¦
¦ ¦ 28 "Товари" ¦
¦ ¦ 30 "Каса" ¦
¦ ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ 34 "Короткострокові векселі ¦
¦ ¦ одержані" ¦
¦ ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
¦ ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦ ¦ та підрядниками" ¦
¦ ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Рахунок 74 "Інші доходи"

Рахунок 74 "Інші доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки: 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів, дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням.

На субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.

Рахунок 74 "Інші доходи" кореспондує

  +--------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+-----------------------------------¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ 10 "Основні засоби" ¦
¦ платежами" ¦ 11 "Інші необоротні матеріальні ¦
¦79 "Фінансові результати" ¦ активи" ¦
¦ ¦ 12 "Нематеріальні активи" ¦
¦ ¦ 15 "Капітальні інвестиції" ¦
¦ ¦ 16 "Довгострокова дебіторська ¦
¦ ¦ заборгованість" ¦
¦ ¦ 19 "Негативний гудвіл" ¦
¦ ¦ 20 "Виробничі запаси" ¦
¦ ¦ 21 "Тварини на вирощуванні та ¦
¦ ¦ відгодівлі" ¦
¦ ¦ 22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦
¦ ¦ предмети" ¦
¦ ¦ 28 "Товари" ¦
¦ ¦ 30 "Каса" ¦
¦ ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ 34 "Короткострокові векселі ¦
¦ ¦ одержані" ¦
¦ ¦ 35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з різними ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 42 "Додатковий капітал" ¦
¦ ¦ 48 "Цільове фінансування ¦
¦ ¦ і цільові надходження" ¦
¦ ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ ¦ 51 "Довгострокові векселі видані" ¦
¦ ¦ 52 "Довгострокові зобов'язання за ¦
¦ ¦ облігаціями" ¦
¦ ¦ 53 "Довгострокові зобов'язання з ¦
¦ ¦ оренди" ¦
¦ ¦ 55 "Інші довгострокові ¦
¦ ¦ зобов'язання" ¦
¦ ¦ 63 "Розрахунки з постачальниками ¦
¦ ¦ та підрядниками" ¦
¦ ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦ ¦ платежами" ¦
¦ ¦ 65 "Розрахунки за страхуванням" ¦
¦ ¦ 67 "Розрахунки з учасниками" ¦
¦ ¦ 68 "Розрахунки за іншими ¦
¦ ¦ операціями" ¦
¦ ¦ 69 "Доходи майбутніх періодів" ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи"

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" застосовується для відображення доходів які виникли внаслідок надзвичайних подій.

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунки: 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" 752 "Інші надзвичайні доходи"

За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на запобігання втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 "Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій чи операцій які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦79 "Фінансові результати" ¦ 30 "Каса" ¦
¦ ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ ¦ 37 "Розрахунки з іншими ¦
¦ ¦ дебіторами" ¦
¦ ¦ 50 "Довгострокові позики" ¦
¦ ¦ 60 "Короткострокові позики" ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 76 "Страхові платежі"

Рахунок 76 "Страхові платежі" призначено для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування.

За кредитом рахунку 76 "Страхові платежі" відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом - повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування.

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 76 "Страхові платежі" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 30 "Каса" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ 36 "Розрахунки з покупцями та ¦
¦ замовниками" ¦ замовниками" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 70 "Доходи від реалізації" ¦
¦ ¦ 97 "Інші витрати" ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 79 "Фінансові результати"

Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми у порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми у порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки: 791 "Результат основної діяльності" 792 "Результат фінансових операцій" 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 794 "Результат надзвичайних подій"

На субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається у порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Іншій операційний дохід"), за дебетом - суми у порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми у порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі".

На субрахунку 793 "Результат від іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми у порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".

На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".

Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦За дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків: ¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦23 "Виробництво" ¦ 44 "Нерозподілені прибутки ¦
¦44 "Нерозподілені прибутки ¦ (непокриті збитки)" ¦
¦ (непокриті збитки)" ¦ 49 "Страхові резерви" ¦
¦49 "Страхові резерви" ¦ 70 "Доходи від реалізації" ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ 71 "Іншій операційний дохід" ¦
¦80 "Матеріальні витрати" ¦ 72 "Дохід від участі в капіталі"¦
¦81 "Витрати на оплату праці" ¦ 73 "Інші фінансові доходи" ¦
¦82 "Відрахування на соціальні ¦ 74 "Інші доходи" ¦
¦ заходи" ¦ 75 "Надзвичайні доходи" ¦
¦83 "Амортизація" ¦ 98 "Податки на прибуток" ¦
¦84 "Інші операційні витрати" ¦ ¦
¦85 "Інші затрати " ¦ ¦
¦90 "Собівартість реалізації" ¦ ¦
¦92 "Адміністративні витрати" ¦ ¦
¦93 "Витрати на збут" ¦ ¦
¦94 "Інші витрати операційної ¦ ¦
¦ діяльності" ¦ ¦
¦95 "Фінансові витрати" ¦ ¦
¦96 "Втрати від участі в ¦ ¦
¦ капіталі" ¦ ¦
¦97 "Інші витрати" ¦ ¦
¦98 "Податки на прибуток" ¦ ¦
¦99 "Надзвичайні витрати" ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+

Клас 8. Витрати за елементами

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних подій.

Суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 "Виробництво" щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 "Фінансові результати" в кінці року або щомісячно сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків в кореспонденції з рахунком 23 "Виробництво" і рахунками класу 9 "Витрати діяльності".

Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки класу 9 "Витрати діяльності", та сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісячно у кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".

Рахунок 80 "Матеріальні витрати"

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" призначено для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період.

За дебетом рахунку 80 "Матеріальні витрати" відображаються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" прямих матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 матеріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" має такі субрахунки: 801 "Витрати сировини й матеріалів" 802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів" 803 "Витрати палива й енергії" 804 "Витрати тари й тарних матеріалів" 805 "Витрати будівельних матеріалів" 806 "Витрати запасних частин " 807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення " 808 "Витрати товарів " 809 "Інші матеріальні витрати "

На субрахунку 801 "Витрати сировини й матеріалів" узагальнюється інформація про витрати сировини й матеріалів, які використані як основні і допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів" узагальнюється інформація про витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 803 "Витрати палива й енергії" узагальнюється інформація про витрати палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення з палива тепло-та електроенергії, що спожиті в операційної діяльності.

На субрахунку 804 "Витрати тари й тарних матеріалів" узагальнюється інформація про витрати тари й тарних матеріалів, що використані в операційній діяльності.

На субрахунку 805 "Витрати будівельних матеріалів" узагальнюється інформація про витрати будівельних матеріалів, які використані як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 806 "Витрати запасних частин" узагальнюється інформація про витрати запасних частин, які використані для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства.

На субрахунку 807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення" узагальнюється інформація про витрати матеріалів сільськогосподарського призначення, які використані в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 808 "Витрати товарів" ведеться облік витрат товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам.

На субрахунку 809 "Інші матеріальні витрати" відображається вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються в виробництві, транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва та інші витрати).

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+---------------------------------+--------------------------------¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦ відгодівлі" ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ предмети" ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦23 "Виробництво" ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ діяльності" ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ ¦
¦27 "Продукція ¦ ¦
¦ сільськогосподарського ¦ ¦
¦ виробництва" ¦ ¦
¦28 "Товари" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ ¦
¦ та підрядниками" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.

За дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки: 811 "Виплати за окладами й тарифами" 812 "Премії та заохочення" 813 "Компенсаційні виплати" 814 "Оплата відпусток" 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу" 816 "Інші витрати на оплату праці"

На субрахунку 811 "Виплати за окладами й тарифами" узагальнюється інформація про витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 812 "Премії та заохочення" узагальнюється інформація про витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 813 "Компенсаційні виплати" узагальнюється інформація про витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмірах передбачених законодавством.

На субрахунку 814 "Оплата відпусток" узагальнюється інформація про витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячні відрахування на створення забезпечення майбутніх виплат відпусток.

На субрахунку 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу" узагальнюється інформація про витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством.

На субрахунку 816 "Інші витрати на оплату праці" узагальнюється інформація про інші витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+------------------------------------+--------------------------------¦
¦47 "Забезпечення наступних витрат і ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦ платежів" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначено для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.

За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки: 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення" 822 "Відрахування на соціальне страхування" 823 "Страхування на випадок безробіття" 824 "Відрахування на індивідуальне страхування"

На субрахунку 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення" ведеться облік відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 822 "Відрахування на соціальне страхування" ведеться облік відрахувань на обов'язкове соціальне страхування.

На субрахунку 823 "Страхування на випадок безробіття" ведеться облік відрахувань на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 824 "Відрахування на індивідуальне страхування" ведеться облік відрахувань на індивідуальне страхування працівників за рахунок підприємства.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" кореспондує

  +-------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+----------------------------------+--------------------------------¦
¦47 "Забезпечення наступних витрат ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦ і платежів" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Рахунок 83 "Амортизація"

Рахунок 83 "Амортизація" призначено для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

За дебетом рахунку 83 "Амортизація" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9).

Рахунок 83 "Амортизація" має такі субрахунки: 831 "Амортизація основних засобів" 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів" 833 "Амортизація нематеріальних активів"

На субрахунку 831 "Амортизація основних засобів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації основних засобів.

На субрахунку 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 833 "Амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації нематеріальних активів.

Рахунок 83 "Амортизація" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦ ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦ ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦ ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦ ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦ ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ ¦ діяльності" ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 84 "Інші операційні витрати"

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" призначено для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

Страхові організації можуть обліковувати на цьому рахунку витрати по перестрахуванню та виплаті страхових сум та страхових відшкодувань.

За дебетом рахунку 84 "Інші операційні витрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+---------------------------------+--------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦ активи" ¦ 91 "Загальновиробничі витрати" ¦
¦12 "Нематеріальні активи" ¦ 92 "Адміністративні витрати" ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ 93 "Витрати на збут" ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ 94 "Інші витрати операційної ¦
¦ заборгованість" ¦ діяльності" ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ ¦
¦ відгодівлі" ¦ ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ ¦
¦ предмети" ¦ ¦
¦23 "Виробництво" ¦ ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ ¦
¦27 "Продукція ¦ ¦
¦ сільськогосподарського ¦ ¦
¦ виробництва" ¦ ¦
¦28 "Товари" ¦ ¦
¦30 "Каса" ¦ ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ ¦
¦ одержані" ¦ ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ ¦
¦ замовниками" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦38 "Резерв сумнівних боргів" ¦ ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх ¦ ¦
¦ витрат і платежів" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦51 "Довгострокові векселі видані"¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦62 "Короткострокові векселі ¦ ¦
¦ видані" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ ¦
¦ та підрядниками" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 85 "Інші затрати"

Рахунок 85 "Інші затрати" призначено для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на прибуток.

Такі витрати періоду та не можуть збільшувати вартість активів підприємства.

За дебетом рахунку 85 "Інші затрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 85 "Інші затрати" кореспондує

  +--------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+-----------------------------------+--------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ ¦
¦ активи" ¦ ¦
¦12 "Нематеріальні активи" ¦ ¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ ¦
¦ інвестиції" ¦ ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ ¦
¦ заборгованість" ¦ ¦
¦17 "Відстрочені податкові активи" ¦ ¦
¦18 "Інші необоротні активи" ¦ ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ ¦
¦ відгодівлі" ¦ ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ ¦
¦ предмети" ¦ ¦
¦23 "Виробництво" ¦ ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ ¦
¦27 "Продукція ¦ ¦
¦ сільськогосподарського ¦ ¦
¦ виробництва" ¦ ¦
¦28 "Товари" ¦ ¦
¦30 "Каса" ¦ ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ ¦
¦ одержані" ¦ ¦
¦35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦ ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ ¦
¦ замовниками" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ ¦
¦54 "Відстрочені податкові ¦ ¦
¦ зобов'язання" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ ¦
¦ та підрядниками" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Клас 9. Витрати діяльності

Рахунки класу "Витрати діяльності" застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних подій. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом - списання суми витрат в кінці звітного року або щомісячно на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації"

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом списання у порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової і реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки: 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" 902 "Собівартість реалізованих товарів" 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

На субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

На субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦ відгодівлі" ¦ ¦
¦23 "Виробництво" ¦ ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ ¦
¦27 "Продукція ¦ ¦
¦ сільськогосподарського ¦ ¦
¦ виробництва" ¦ ¦
¦28 "Товари" ¦ ¦
¦91 "Загальновиробничі витрати" ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"

На рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" ведеться облік виробничих накладних витрат по організації виробництва та управлінню, цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати з утримання та експлуатації машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації".

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" кореспондує

  +-------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+----------------------------------+--------------------------------¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ 23 "Виробництво" ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ 90 "Собівартість реалізації" ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ ¦
¦ предмети" ¦ ¦
¦30 "Каса" ¦ ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх витрат ¦ ¦
¦ і платежів" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ ¦
¦ та підрядниками" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦80 "Матеріальні витрати" ¦ ¦
¦81 "Витрати на оплату праці" ¦ ¦
¦82 "Відрахування на соціальні ¦ ¦
¦ заходи" ¦ ¦
¦83 "Амортизація" ¦ ¦
¦84 "Інші операційні витрати" ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Рахунок 92 "Адміністративні витрати"

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративноуправлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Рахунок 92 "Адміністративні витрати" кореспондує

  +-------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+----------------------------------+--------------------------------¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ ¦
¦ предмети" ¦ ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦27 "Продукція ¦ ¦
¦ сільськогосподарського ¦ ¦
¦ виробництва" ¦ ¦
¦28 "Товари" ¦ ¦
¦30 "Каса" ¦ ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх витрат ¦ ¦
¦ і платежів" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ ¦
¦ та підрядниками" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦80 "Матеріальні витрати" ¦ ¦
¦81 "Витрати на оплату праці" ¦ ¦
¦82 "Відрахування на соціальні ¦ ¦
¦ заходи" ¦ ¦
¦83 "Амортизація" ¦ ¦
¦84 "Інші операційні витрати" ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Рахунок 93 "Витрати на збут"

На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці і комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Рахунок 93 "Витрати на збут" кореспондує

  +--------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+-----------------------------------+--------------------------------¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ ¦
¦ предмети" ¦ ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ ¦
¦27 "Продукція ¦ ¦
¦ сільськогосподарського ¦ ¦
¦ виробництва" ¦ ¦
¦28 "Товари" ¦ ¦
¦30 "Каса" ¦ ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ ¦
¦ замовниками" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦38 "Резерв сумнівних боргів" ¦ ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх витрат ¦ ¦
¦ і платежів" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ ¦
¦ та підрядниками" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦80 "Матеріальні витрати" ¦ ¦
¦81 "Витрати на оплату праці" ¦ ¦
¦82 "Відрахування на соціальні ¦ ¦
¦ заходи" ¦ ¦
¦83 "Амортизація" ¦ ¦
¦84 "Інші операційні витрати" ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"

На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації" 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі субрахунки: 941 "Витрати на дослідження і розробки" 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 944 "Сумнівні та безнадійні борги" 945 "Втрати від операційної курсової різниці" 946 "Втрати від знецінення запасів" 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" 949 "Інші витрати операційної діяльності"

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 941 "Витрати на дослідження і розробки" ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.

На субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо).

На субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною, та утворення якої не було пов'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг.

На субрахунку 945 "Витрати від операційної курсової різниці" ведеться облік втрат по активах і зобов'язаннях операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

На субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації, якщо на час встановлення нестачі винуватця не встановлено. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".

На субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема, витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, домів відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" кореспондує

  +---------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+------------------------------------+--------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ ¦
¦ активи" ¦ ¦
¦12 "Нематеріальні активи" ¦ ¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ ¦
¦ відгодівлі" ¦ ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ ¦
¦ предмети" ¦ ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ ¦
¦27 "Продукція ¦ ¦
¦ сільськогосподарського ¦ ¦
¦ виробництва" ¦ ¦
¦28 "Товари" ¦ ¦
¦30 "Каса" ¦ ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ ¦
¦ одержані" ¦ ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ ¦
¦ замовниками" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦38 "Резерв сумнівних боргів" ¦ ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ ¦
¦47 "Забезпечення майбутніх витрат і ¦ ¦
¦ платежів" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦51 "Довгострокові векселі видані" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦62 "Короткострокові векселі видані" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками та ¦ ¦
¦ підрядниками" ¦ ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦80 "Матеріальні витрати" ¦ ¦
¦81 "Витрати на оплату праці" ¦ ¦
¦82 "Відрахування на соціальні ¦ ¦
¦ заходи" ¦ ¦
¦83 "Амортизація" ¦ ¦
¦84 "Інші операційні витрати" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+

Рахунок 95 "Фінансові витрати"

На рахунку 95 "Фінансові витрати" ведеться облік витрат фінансової діяльності підприємства.

Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки: 951 "Відсотки за кредит" 952 "Інші фінансові витрати"

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Рахунок 95 "Фінансові витрати" кореспондує

  +------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+---------------------------------+--------------------------------¦
¦30 "Каса" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦52 "Довгострокові зобов'язання за¦ ¦
¦ облігаціями" ¦ ¦
¦53 "Довгострокові зобов'язання з ¦ ¦
¦ оренди" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"

На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Інвестиції".

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки: 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" 962 "Втрати від спільної діяльності" 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"

За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкту інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" кореспондує

  +-----------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+--------------------------------+--------------------------------¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦ інвестиції" ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+

Рахунок 97 "Інші витрати"

На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.

За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки: 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів" 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 976 "Списання необоротних активів" 977 "Інші витрати звичайної діяльності" 978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань" 979 "Перестрахування"

На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати по активах і зобов'язаннях неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності" відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".

На субрахунку 978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань" відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

За дебетом субрахунку відображаються страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками за договорами страхування (перестрахування), за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 979 "Перестрахування" ведеться облік витрат, що складаються з сум часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам за договорами перестрахування.

За дебетом субрахунку відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам, за кредитом - відображаються повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку списується в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 97 "Інші витрати" кореспондує

  +-------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+----------------------------------+--------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 30 "Каса" ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ 31 "Рахунки в банках" ¦
¦ активи" ¦ 70 "Доходи від реалізації" ¦
¦12 "Нематеріальні активи" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ ¦
¦ інвестиції" ¦ ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ ¦
¦ заборгованість" ¦ ¦
¦18 "Інші необоротні активи" ¦ ¦
¦30 "Каса" ¦ ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ ¦
¦ одержані" ¦ ¦
¦35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
¦70 "Доходи від реалізації" ¦ ¦
¦76 "Страхові платежі" ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Рахунок 98 "Податки на прибуток"

На рахунку 98 "Податки на прибуток" ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

За дебетом рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку 79.

Рахунок 98 "Податки на прибуток" має такі субрахунки: 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій"

На субрахунку 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку відображеного у бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).

На субрахунку 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

Рахунок 98 "Податки на прибуток" кореспондує

  +-------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+----------------------------------+--------------------------------¦
¦17 "Відстрочені податкові активи" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦54 "Відстрочені податкові ¦ платежами" ¦
¦ зобов'язання" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦64 "Розрахунки за податками й ¦ ¦
¦ платежами" ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати"

На рахунку 99 "Надзвичайні витрати" ведеться облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки: 991 "Втрати від стихійного лиха" 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" 993 "Інші надзвичайні витрати"

На субрахунку 991 "Втрати від стихійного лиха" ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).

На субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" ведеться облік втрат, понесених підприємством в результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 "Інші надзвичайні витрати" ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" кореспондує

  +-------------------------------------------------------------------+
¦за дебетом з кредитом рахунків: ¦ за кредитом з дебетом рахунків:¦
+----------------------------------+--------------------------------¦
¦10 "Основні засоби" ¦ 64 "Розрахунки за податками й ¦
¦11 "Інші необоротні матеріальні ¦ платежами" ¦
¦ активи" ¦ 79 "Фінансові результати" ¦
¦12 "Нематеріальні активи" ¦ ¦
¦13 "Знос необоротних активів" ¦ ¦
¦14 "Довгострокові фінансові ¦ ¦
¦ інвестиції" ¦ ¦
¦15 "Капітальні інвестиції" ¦ ¦
¦16 "Довгострокова дебіторська ¦ ¦
¦ заборгованість" ¦ ¦
¦17 "Відстрочені податкові активи" ¦ ¦
¦18 "Інші необоротні активи" ¦ ¦
¦20 "Виробничі запаси" ¦ ¦
¦21 "Тварини на вирощуванні та ¦ ¦
¦ відгодівлі" ¦ ¦
¦22 "Малоцінні та швидкозношувані ¦ ¦
¦ предмети" ¦ ¦
¦23 "Виробництво" ¦ ¦
¦24 "Брак у виробництві" ¦ ¦
¦25 "Напівфабрикати" ¦ ¦
¦26 "Готова продукція" ¦ ¦
¦27 "Продукція ¦ ¦
¦ сільськогосподарського ¦ ¦
¦ виробництва" ¦ ¦
¦28 "Товари" ¦ ¦
¦30 "Каса" ¦ ¦
¦31 "Рахунки в банках" ¦ ¦
¦33 "Інші кошти" ¦ ¦
¦34 "Короткострокові векселі ¦ ¦
¦ одержані" ¦ ¦
¦35 "Поточні фінансові інвестиції" ¦ ¦
¦36 "Розрахунки з покупцями та ¦ ¦
¦ замовниками" ¦ ¦
¦37 "Розрахунки з різними ¦ ¦
¦ дебіторами" ¦ ¦
¦39 "Витрати майбутніх періодів" ¦ ¦
¦50 "Довгострокові позики" ¦ ¦
¦60 "Короткострокові позики" ¦ ¦
¦63 "Розрахунки з постачальниками ¦ ¦
¦ та підрядниками" ¦ ¦
¦65 "Розрахунки за страхуванням" ¦ ¦
¦66 "Розрахунки з оплати праці" ¦ ¦
¦68 "Розрахунки за іншими ¦ ¦
¦ операціями" ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Клас 0. Позабалансові рахунки

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо);

бланків суворого обліку;

списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками).

Бухгалтерський облік вказаних цінностей, умовних прав і зобов'язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані основні засоби відображаються за вартістю, що вказана у договорах оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого обліку відображаються за умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права і зобов'язання відображаються за вартістю, вказаною у документах про гарантії і зобов'язання.

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації у порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.

Рахунок 01 "Орендовані необоротні активи"

На цьому рахунку обліковуються активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.

Облік отриманих в оренду активів здійснюється за видами активів.

Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазначається у договорі операційної оренди.

Збільшення залишку рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" відбувається при прийняті на облік основних засобів, нематеріальних активів, та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду, зменшення при їх повернені орендодавцю та в випадках перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами активів.

Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"

Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Всі товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені для власних цінностей.

Позабалансовий рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" має такі субрахунки: 021 "Устаткування, прийняте до монтажу" 022 "Матеріали, прийняті у переробку" 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" 024 "Товари, прийняті на комісію" 025 "Майно в довірчому управлінні"

На позабалансовому субрахунку 021 "Устаткування, прийняте до монтажу" обліковуються підрядною організацією обладнання, устаткування та інші товарно-матеріальні цінності, які надійшли від замовника та прийняті до монтажу. Аналітичний облік обладнання, устаткування та інших товарно-матеріальних цінностей, прийнятих до монтажу, ведеться по замовниках, за видами товарно-матеріальних цінностей, окремими об'єктами і агрегатами та місцями їх знаходження. Облік затрат по монтажу цих цінностей здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості самих цінностей, прийнятих до монтажу).

На позабалансовому субрахунку 022 "Матеріали, прийняті у переробку" ведеться облік руху надходження сировини та матеріалів від замовника, які прийняті для переробки (давальницька сировина) і не сплачуються одержувачем, та їх вибуття (в тому числі в іншому матеріальному виді). Аналітичний облік давальницької сировини ведеться по замовниках, видах сировини і матеріалів та за місцями їх зберігання чи переробки. Облік затрат з переробки чи доробки давальницької сировини здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості давальницької сировини замовника).

На позабалансовому субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання з приводу відмови від акцепту розрахункових документів постачальників; одержаних від постачальників, але несплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру, чим в видаткових документах постачальників; сплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні, оформлених охоронними розписками, та не вивезених з причин, не залежних від підприємства, тощо. Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться по підприємствах-власниках, за видами, сортами та місцями зберігання. Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, мають зберігатися окремо від власних.

На позабалансовому субрахунку 024 "Товари, прийняті на комісію" обліковуються одержані товари у межах договорів комісії (консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами.

На позабалансовому субрахунку 025 "Майно в довірчому управлінні" обліковується майно, що надійшло в довірче управління, а також товарно-матеріальні цінності, які надійшли повіреному при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення від третіх осіб. Аналітичний облік ведеться за об'єктами, ТМЦ, місцезнаходженнями та власниками.

Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов'язань по укладених контрактах, а також контролю за їх виконанням.

На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" ведеться облік по деривативах (форвардних і ф'ючерсних контрактах, опціонах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на фондові, валютні, товарні.

Облік зобов'язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами.

Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам.

Аналітичний облік ведеться за видами зобов'язань.

Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання"

Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов'язань. Ці активи або зобов'язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основних характеристики непередбачених активів та зобов'язань: 1) наявна обставина; 2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини; 3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

Інформація про існування таких активів та зобов'язань необхідна для розкриття її в примітках до фінансових звітів. Загальні методологічні принципи обліку, подання та розкриття потенційних активів та зобов'язань підприємства викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання".

Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" має такі субрахунки: 041 "Непередбачені активи" 042 "Непередбачені зобов'язання"

На субрахунку 041 "Непередбачені активи" ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, по яких існує ймовірність надходження економічних вигод в сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

На субрахунку 042 "Непередбачені зобов'язання" ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов'язання, що може вимогти витрачання ресурсів, але повної впевненості в цьому немає, в сумі очікуваних збитків.

Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані"

Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані" передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприємством гарантій та забезпечень виконання як власних зобов'язань та платежів, так і іншими підприємствами (за договорами поруки).

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковується:

вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумою в них визначених), при цьому з балансу вартість цих активів не списується;

вартість прийнятих на себе зобов'язань за договорами поруки;

вартість інших гарантій та забезпечень

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку по рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані" відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшення - при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов'язань за ними на баланс.

Рахунок 06 "Гарантії за забезпечення отримані"

Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані" передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень виконання зобов'язань та платежів.

Облік забезпечення провадиться за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковуються:

гарантії, отримані підприємством за третіх осіб;

вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних паперів (які знаходяться як на підприємстві, так і у депозиті нотаріальної контори чи банку) що складають предмет застави;

вартість інших гарантій та забезпечень.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною отриманою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку по рахунку 06 "Гарантії та забезпечення отримані" відбувається при одержані гарантій та забезпечень, зменшення - при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесені заборгованості за ними на баланс.

Рахунок 07 "Списані активи"

Рахунок 07 "Списані активи" призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Рахунок 07 "Списані активи" має такі субрахунки: 071 "Списана дебіторська заборгованість" 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

Суми списаних активів обліковуються на позабалансовому рахунку протягом трьох років з моменту списання для проведення контролю за можливістю їх стягнення у випадках зміни майнового становища боржника. Списується з рахунку 07 "Списані активи" дебіторська заборгованість у зв'язку з надходженням суми в порядку відшкодування та відображається одночасно записами за дебетом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" чи інших рахунків обліку активів та кредитом рахунку 75 "Надзвичайні доходи" або у зв'язку із закінченням строку обліку таких заборгованостей.

Аналітичний облік на позабалансовому рахунок 07 "Списані активи" ведеться за кожним боржником та кожним списаним активом.

Рахунок 08 "Бланки суворого обліку"

На цьому рахунку ведеться облік наявності та руху бланків суворого обліку, зокрема документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка і вкладиш до неї, дипломи про освіту та інші); проїзних документів; знаків поштової сплати; документів, що обслуговують грошовий обіг (чеки грошові, майнові, розрахункові; акредитиви; марки податкові, митні; та інші); також ведеться облік бланків цінних паперів (акції, приватизаційні папери інші бланки, передбачені чинним законодавством); та бланків суворої звітності.

Перелік документів, які відносяться до бланків суворого обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 "Бланки суворого обліку" відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, цінних паперів та суворої звітності, зменшення - при їх використанні та списанні.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

Начальник управління методології бухгалтерського обліку В.М. Пархоменко