Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність на підставі Закону України
N 2235-III від 18.01.200
1)

Про порядок введення в дію Закону України
"Про громадянство України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 50, ст. 702 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) з дня його опублікування.

2. Цей Закон застосовується до правовідносин, які виникнуть після набрання ним чинності.

3. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про громадянство України" застосовуються чинні законодавчі акти, які не суперечать цьому Закону.

4. До затвердження Верховною Радою України положень про паспорт громадянина України і свідоцтво про народження та виготовлення їх зразків залишаються діючими існуючі документи.

5. Комісіям Верховної Ради України при підготовці нових законодавчих актів України враховувати вимоги Закону України "Про громадянство України".

6. Відповідно до статті 4 цього Закону питання про належність громадян України до громадянства інших держав підлягають вирішенню у міждержавних угодах.

7. До вступу Президента України на посаду надані йому Законом України "Про громадянство України" повноваження відповідно до статей 29, 32, 36, 37, 40 виконуються тими ж органами і посадовими особами, які їх до цього здійснювали.

8. Доручити Кабінету Міністрів України:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення чинних актів законодавства, що випливають із Закону України "Про громадянство України", та про відповідальність за порушення цього Закону;

привести постанови та рішення Уряду України у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування відомчих нормативних актів, що суперечать вказаному Закону;

розробити і подати на затвердження Верховної Ради України проекти положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження;

забезпечити поетапне введення в дію статей 5 і 39 щодо видачі документів, які підтверджують громадянство України.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 8 жовтня 1991 року
N 1637-XII