Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 25 вересня 1998 року
"Про заходи щодо подолання впливу кризових
явищ на енергетичну сферу України"

Відповідно до статті 107 Конституції України (254к/96-ВР) ПОСТАНОВЛЯЮ:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 вересня 1998 року "Про заходи щодо подолання впливу кризових явищ на енергетичну сферу України".

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

1. Кабінету Міністрів України:

забезпечити у тримісячний строк розроблення плану заходів щодо скорочення енерговитрат та виробництва енергоємної продукції, яка не має вирішального впливу на розвиток економіки, перевищує внутрішні потреби народного господарства та є неконкурентоспроможною на зовнішньому і внутрішньому ринках, передбачивши закриття збиткових підприємств та консервацію окремих технологічних ліній на підприємствах військово-промислового комплексу;

підготувати в місячний строк концепцію щодо дальшої централізації управління в паливно-енергетичній галузі та утворення єдиного центрального органу виконавчої влади в енергетичній сфері;

подати в місячний строк у встановленому порядку перелік невідкладних законопроектів з питань енергетичної сфери, які мають бути розглянуті Верховною Радою України позачергово;

подати в установленому порядку до кінця поточного року законопроекти "Про угоди про розподіл продукції", "Про реструктуризацію податкової заборгованості газовидобувних підприємств", "Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії";

впровадити в місячний строк графік розроблення нормативно-правової бази реформування нафто-газового сектора економіки України, маючи на увазі створення ринкових умов для його функціонування;

продовжити роботу з підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень до законодавчих актів з питань надання пільг в оплаті житлово-комунальних послуг, впорядкування їх за професійною ознакою, визначивши джерела компенсації втрат, пов'язаних з пільгами в разі їх збереження;

проаналізувати у двомісячний строк причини ненадходження до бюджету платежів від суб'єктів підприємницької діяльності в паливно-енергетичній галузі та внести пропозиції щодо запровадження механізмів обліку боргових зобов'язань і здійснення пов'язаних з ними розрахунків;

подати у двомісячний строк пропозиції щодо розмірів і порядку стягнення податку на додану вартість на продаж енергоносіїв з урахуванням необхідності забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

узагальнити у тримісячний строк позитивний регіональний і галузевий досвід здійснення платежів за спожиті енергоносії та вжити заходів щодо поширення цього досвіду з метою поетапного досягнення в 1999 році оплати в грошовій формі не менш як половини реалізованої товарної продукції паливно-енергетичного комплексу;

проаналізувати в місячний строк стан розрахунків за енергоносії, імпортовані з Російської Федерації, та розробити додаткові заходи щодо налагодження безперебійного виконання боргових зобов'язань;

розглянути у двомісячний строк стан реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні і вжити додаткових заходів щодо забезпечення її виконання;

розробити у тримісячний строк пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Національної енергетичної програми України до 2010 року з метою приведення її у відповідність із сучасними умовами, передбачивши при цьому заходи щодо реформування вугільної галузі, прискорення освоєння вуглеводних ресурсів на шельфі Чорного і Азовського морів та подолання негативного впливу паливно-енергетичного комплексу на навколишнє середовище;

забезпечити в місячний строк укладання угоди про поставки російського природного газу в Україну та його транзит через територію України на 1998 2007 роки;

вжити у тижневий строк додаткових заходів щодо сталого забезпечення народного господарства і населення природним газом, електричною та тепловою енергією в 1999 році;

вжити заходів до повернення природного газу, відпущеного з державного резерву, в разі необхідності здійснити реструктуризацію заборгованості за використаний газ;

завершити до кінця поточного року реалізацію заходів щодо забезпечення виконання проекту будівництва нафтотерміналу "Південний" і нафтопроводу "Одеса - Броди", залучення до його реалізації вітчизняних та іноземних інвестицій;

опрацювати додатково у двомісячний строк питання диверсифікації газопостачання в Україну шляхом впровадження технології доставки і використання імпортованого скрапленого газу;

переглянути державні контракти на постачання енергетичного вугілля та забезпечити державну підтримку вітчизняних вугільних підприємств, які виконують зобов'язання за ними;

проаналізувати в місячний строк стан нафтопереробної промисловості та вжити заходів щодо її сталого функціонування і досягнення рівня світових стандартів;

доопрацювати в місячний строк стратегію приватизації в паливно-енергетичному комплексі з метою залучення інвесторів - відомих лідерів у світовій енергетичній сфері та посилити контроль за діяльністю роздержавлених і приватизованих підприємств з тим, щоб забезпечити їх профільну роботу та розвиток на сучасній технологічній базі.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити поточне фінансування з місцевих бюджетів субсидій, що надаються населенню для оплати спожитих електричної, теплової енергії та природного газу;

здійснити заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами і організаціями та промисловими об'єктами;

розробити помісячні графіки споживання та оплати бюджетними установами і організаціями електричної, теплової енергії та природного газу, забезпечити постійний контроль за обсягами споживання та здійсненням платежів відповідно до виділених з місцевих бюджетів коштів.

3. Міністерству енергетики України, Міністерству промислової політики України розробити у двомісячний строк міжгалузеву Програму модернізації системи обліку електричної енергії шляхом впровадження приладів багатозонного і багатотарифного контролю споживання.

4. Міністерству економіки України, Міністерству вугільної промисловості України, Національному агентству України з питань розвитку та європейської інтеграції, Національній академії наук України розробити до кінця поточного року проекти програми та законодавчого акта щодо стимулювання розвитку технологій видобутку шахтного метану.

5. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерству економіки України, Державній податковій адміністрації України, Державному комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України розробити і затвердити в місячний строк механізм контролю за транзитом нафтопродуктів через територію України.

6. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державному комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, Міністерству промислової політики України опрацювати в місячний строк питання щодо необхідності впровадження контролю за якістю вітчизняної продукції експортноорієнтованих виробництв важкої та хімічної промисловості.

7. Національній комісії регулювання електроенергетики України:

впровадити до кінця поточного року процедуру контролю за відповідністю активів суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють енергопостачання, обсягам коштів, що передбачаються договорами на постачання електроенергії;

подати у тримісячний строк пропозиції щодо заохочення споживачів до внесення попередньої оплати за електроенергію;

забезпечити протягом 1998 - 1999 років поетапне впровадження правил надання споживачам послуг суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють енергопостачання, передбачивши механізм притягнення їх до відповідальності за надання неякісних або в неповному обсязі послуг.

8. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України вжити заходів до поліпшення координації дій правоохоронних і контролюючих органів з виявлення злочинних проявів в енергетичній сфері та контролю за діяльністю підприємницьких структур на енергетичному ринку України.

9. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Хід реалізації передбачених Указом заходів розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в січні 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 23 жовтня 1998 року
N 1177/98