Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 196/698 від 28 грудня 1999 року

Про бюджет Києва на 2000 рік

У відповідності до ст. 19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15.01.99 N 401-XIV, ст. 31 Закону України "Про бюджетну систему України" від 29.06.95 N 253/95 та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 N 280/97-ВР Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міський бюджет м. Києва на 2000 рік по доходах у сумі 1373645,9 тис. грн., по видатках - 1373645,9 тис. грн., у т. ч. перевищення доходів над видатками 131740,6 тис. грн.

2. Затвердити доходи загального фонду міського бюджету у сумі 1228854,9 тис. грн., спеціального фонду у сумі 144791,0 тис. грн., у т. ч. по основних джерелах надходжень у таких сумах:

I. Загальний фонд

1. Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості

Прибутковий податок з громадян 389190,0
Податок на прибуток підприємств 720790,1
Платежі за використання природних ресурсів  
Плата за землю, що вноситься юридичними і фізичними
особами

76599,8
Внутрішні податки на товари та послуги  
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності

106,0
Інші податки  
Місцеві податки і збори 11962,0
Єдиний податок на підприємницьку діяльність 680,0
2. Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності

Надходження дивідендів від суб'єктів підприємницької
діяльності

3200,0
Надходження до бюджету сум відсотків банків за
користування тимчасово вільними бюджетними коштами

15294,0
Адміністративні збори та платежі,
доходи від некомерційного та побічного продажу

Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств

97,0
Надходження від штрафів та фінансових санкцій  
Адміністративні штрафи та інші санкції 8231,0
Інші неподаткові надходження  
Надходження сум кредиторської та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та установ,
щодо яких минув строк позовної давності


1043,0
Надходження сум перевищення фактичного фонду
споживання над розрахунковим

250,0
Інші надходження 1412,0
 II. Спеціальний фонд 

1. Збір за забруднення навколишнього природного
середовища

4000,0
2. Надходження відрахувань та збору на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг
загального користування


50600,0
3. Надходження доходів до позабюджетного фонду
Київради

800,0
4. Надходження доходів до інших позабюджетних фондів 30400
Надходження пайової участі інвесторів
(забудовників) у створенні спеціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури


7400,0
Надходження плати за право розміщення реклами 5000,0
Надходження плати за право оренди нежитлових
приміщень

1000,0
Надходження за угодами про резервування земельних
ділянок, від проведення відкритих торгів з продажу
права оренди земельних ділянок та від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення17000,0
5. Податок на прибуток у розмірі 1,5% для фінансування
житлового будівництва для військовослужбовців

20107,5
6. Власні надходження бюджетних установ та організацій               38883,5

3. Управлінню Національного банку України по м. Києву та Київській області й уповноваженим банкам забезпечити відкриття рахунків податку на прибуток підприємств та прибуткового податку з громадян на ім'я міського фінансового управління та районних фінансових відділів і здійснювати розмежування доходів по податках і зборах між районними та міським бюджетами відповідно до нормативів, передбачених п. 9 цього рішення.

4. Державній податковій адміністрації у м. Києві забезпечити:

4.1. Організаційну роботу серед платників податків міста щодо зарахування податку на прибуток підприємств та прибуткового податку з громадян на рахунки, відкриті на ім'я міського фінансового управління та районних фінансових відділів.

4.2. Мобілізацію доходів до бюджетів міста Києва, в т. ч. до міського бюджету в сумі 1342445,9 тис. грн.

5. Затвердити видатки загального фонду міського бюджету у сумі 1097114,3 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету у сумі 144791,0 тис. грн., в т. ч. по функціях бюджетної класифікації:

I. Загальний фонд

Поточні видатки  
  тис.грн.
1. Державне управління
у т. ч. фонд заробітної плати
34295,5
7007,5
2. Наука 9700,0
3. Національна оборона
- мобілізаційна підготовка галузей народного
господарства
190,0

190,0
4. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки
держави
у т. ч. фонд заробітної плати

22901,0
10608,7
5. Освіта
у т. ч. фонд заробітної плати
51947,1
5092,4
6. Охорона здоров'я
у т. ч. фонд заробітної плати
221705,0
61807,0
7. Соціальний захист та соціальне забезпечення
у т. ч. фонд заробітної плати
112460,3
4749,5
8. Житлово-комунальне господарство
- житлове господарство
- комунальне господарство
121141,0
54080,0
67061,0
9. Культура і мистецтво
у т. ч. фонд заробітної плати
36640,8
2498,4
10. Засоби масової інформації 9632,0
11. Фізична культура і спорт
у т. ч. фонд заробітної плати
11550,0
909,0
12. Будівництво та архітектура 8964,0
13. Сільське господарство
у т. ч. фонд заробітної плати
проведення земельної реформи
2590,0
194,4
1542,0
14. Транспорт
- автомобільний транспорт
- метрополітен
- інші види транспорту
у т. ч.:
Київелектротранс
97300,0
30900,0
25600,0
40800,0

40500,0
15. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 64078,0
16. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха
у т. ч. фонд заробітної плати

570,0
145,0
17. Видатки, не віднесені до основних груп 97945,4
Бюджет розвитку  
1. Капітальні вкладення 193504,2
                                             II. Спеціальний фонд  

Поточні видатки
 
1. Дорожнє господарство
- видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, розвитком і
утриманням автодоріг
50600,0


2. Державні цільові фонди
- фонд охорони навколишнього природного середовища
- позабюджетний фонд Київради
- інші позабюджетні фонди
35200,0
4000,0
800,0
30400,0
3. Власні надходження бюджетних установ і організацій 38883,5

Бюджет розвитку

1. Капітальні вкладення будівництво та придбання житла для військовослужбовців 20107,5

Установити, що розпорядники бюджетних коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2000 рік.

Якщо після прийняття цього рішення повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення відповідно до рішень Київради, передається від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим рішенням для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядникам коштів міського бюджету, якому це повноваження передано.

6. Встановити, що фінансування головних розпорядників бюджетних коштів проводиться відповідно до затверджених помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням виконання показників по мережі, штатах і контингентах, термінів виплати заробітної плати та виконаних обсягів робіт, наданих послуг тощо.

7. Затвердити оборотну касову готівку по міському бюджету на 01.01.2001 у сумі 4500,0 тис. грн.

8. Закріпити за бюджетами районів міста у 2000 році наступні джерела надходжень:

I. Загальний фонд бюджету

- частину прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та плати за землю, визначену на підставі п. 9 цього рішення;

- плату за видачу ліцензій та сертифікатів на право роздрібної торгівлі;

- плату за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, які контролюються районними податковими адміністраціями;

- надходження дивідендів від суб'єктів підприємницької діяльності по підприємствах районної комунальної власності;

- плату за оренду цілісних майнових комплексів районної комунальної власності;

- надходження сум відсотків банків за користування тимчасово вільними коштами районних бюджетів;

- плату за утримання дітей в школах-інтернатах, що фінансуються з районних бюджетів;

- місцеві податки і збори, крім комунального податку та ринкового збору, які сплачують підприємства міської комунальної власності;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

- плату за спеціальне користування водними ресурсами;

- податок на промисел;

- державне мито;

- плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

- адміністративні штрафи, інші санкції і неподаткові надходження, які збираються на території району з підприємств і організацій районної комунальної власності та з установ, що фінансуються з районного бюджету.

II. Спеціальний фонд

- власні надходження бюджетних установ та організацій, що фінансуються з районних бюджетів;

- позабюджетні фонди райрад;

- інші фонди.

9. Затвердити на 2000 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів районів:

у відсотках

|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| |Від податку на прибуток |Від прибуткового|Від податку|
|Назва районів |підприємств і організацій| податку | на землю |
| | усіх форм власності | з громадян | |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Ватутінський | 63,8 | 100,0 | 100,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Дарницький | 32,4 | 50,0 | 50,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Дніпровський | 22,4 | 50,0 | 65,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Жовтневий | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Залізничний | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Ленінградський | 46,0 | 50,0 | 90,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Мінський | 44,5 | 50,0 | 65,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Московський | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Печерський | 1,0 | 50,0 | 50,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Подільський | 1,0 | 50,0 | 20,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Радянський | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Старокиївський | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Харківський | 29,1 | 50,0 | 60,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Шевченківський | 1,0 | 50,0 | 15,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Разом по райбюджетах| 10,1 | 51,4 | 33,9 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Міський бюджет | 100,0* | 48,6 | 66,1 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|Всього по бюджету | | | |
|міста Києва | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|

*по підприємствах і організаціях, що контролюються безпосередньо державною податковою адміністрацією по м. Києву

10. Затвердити суму перевищення доходів над видатками по бюджету м. Києва, яка передається до Державного бюджету України в розмірі 382215,9 тис.грн., з них:

в тис. грн.

- з міського бюджету - 131740,6

- з районних бюджетів - 250475,3

у тому числі:

   |---------------------|---------------------|-------------------|
|Райони | в тис. грн. | Відсоток щоденних |
| | | перерахувань |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Жовтневий | 5317,5 | 16,0 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Залізничний | 14203,1 | 32,8 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Мінський | 20077,5 | 29,2 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Московський | 20031,6 | 36,4 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Печерський | 76403,8 | 76,7 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Подільский | 2878,1 | 8,2 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Радянський | 31448,9 | 59,0 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Старокиївський | 67578,7 | 80,8 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
|Шевченківський | 12536,1 | 24,9 |
|---------------------|---------------------|-------------------|

11. Зобов'язати голів виконавчих органів районних у м. Києві рад забезпечити щомісячне перерахування до міського бюджету сум, передбачених п. 10 цього рішення, на акумулюючий рахунок фінансового управління виконавчого органу Київради у розмірах, визначених помісячним розписом доходів і видатків міського бюджету на 2000 рік.

12. Фінансовому управлінню виконавчого органу Київради у разі несвоєчасного погашення заборгованості районів за взаємними бюджетними розрахунками, застосовувати безспірне її стягнення.

13. Кошти позабюджетного фонду Київради та позабюджетних фондів райрад та всі інші позабюджетні кошти зарахувати до відповідних бюджетів і витрачати на заходи, передбачені законодавством.

14. Встановити, що:

14.1. Надання земельних ділянок в оренду проводиться, за винятком резерву в розмірі 10%, на конкурсних умовах за рішеннями Київської міської ради.

14.2. Управління земельних ресурсів кошти, отримані від аукціонного продажу земельних ділянок на право оренди та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення спрямовує у розмірі 20% на проведення земельної реформи, 80% перераховує до міського бюджету на рахунок інших позабюджетних фондів на інвестиційну діяльність.

15. З метою недопущення розбалансування бюджету міста у 2000 році, встановити, що у разі внесення пропозицій підприємствами, організаціями, управліннями та відділами виконавчого органу Київської міської ради, виконавчих органів районних рад у м. Києві про збільшення видатків, одночасно подаються пропозиції про джерела фінансування цих видатків. У разі неподання таких пропозицій прохання про збільшення видатків не розглядаються.

16. З метою оздоровлення фінансового стану підприємств і організацій надати пільги по сплаті земельного податку в 2000 році за винятком площ, що здаються в оренду іншим організаціям, у розмірі 99 відсотків підприємствам, установам і організаціям комунальної власності територіальної громади міста Києва, згідно з Додатком N 4.

Підприємства та організації вивільнені кошти від отриманої пільги спрямовують на розвиток власного виробництва.

17. Для поліпшення торговельного обслуговування ветеранів війни, киян, хворих на цукровий діабет, та забезпечення стабільних, соціальне доступних цін у магазинах та підприємствах побутового обслуговування, що обслуговують пільгові категорії громадян, доручити постійній комісії Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста підготувати пропозиції сесії Київради щодо надання пільг по платі за землю у розмірі 99 відсотків продовольчим та плодоовочевим магазинам та підприємствам побутового обслуговування, що обслуговують пільгові категорії громадян, в частині площ, які використовуються на ці цілі, за поданням постійних комісій Київради з питань комунального майна, з питань містобудування та землекористування, з питань споживчого ринку та захисту прав споживачів.

18. Встановити, що надання пільг по платі за землю підприємствам, установам і організаціям міста здійснюється при умові виконання плану надходжень по платі за землю і, як правило, в рахунок заборгованості підприємств, установ і організацій комунальної власності за надані послуги, виконані роботи тощо.

Розгляд пропозицій та висновки для прийняття рішення сесії з цього питання проводять комісії з питань містобудування і землекористування, з питань бюджету, фінансів і соціальноекономічного розвитку міста, після отримання відповідного висновку фінансового управління виконавчого органу Київради.

19. Звільнити від сплати комунального податку:

19.1. Державне комунальне підприємство "Київелектротранс", Київський метрополітен та територіальне виробниче об'єднання автотранспорту "Київміськавтотранс",

19.2. Державне комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" при умові спрямування вивільнених коштів до цільового фонду Державного комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатаія".

20. Надати право районним радам надавати пільги по прибутковому податку з заробітної плати працюючих громадян за місцем роботи в частині, що зараховується до бюджету міста Києва (100%)

21. Визначити захищені статті видатків на 2000 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- трансферти (дотація) місцевим бюджетам;

- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (державна допомога сім'ям з дітьми).

Фінансування їх здійснювати в першочерговому порядку у розмірах, передбачених в бюджеті міста, незалежно від виконання доходної частини бюджету міста Києва.

22. Начальникам управлінь, керівникам організацій виконавчого органу Київської міської ради, керівникам відділів, організацій виконавчих органів районних рад у м. Києві:

22.1. Забезпечити складання та затвердження єдиних кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста у 2000 році, у двотижневий термін після затвердження відповідного бюджету та у відповідності до вимог цього рішення, і подання їх до фінансового управління виконавчого органу Київради, фінансових відділів виконавчих органів районних у м. Києві рад для здійснення фінансування бюджетних видатків у 2000 році.

22.2. Передбачити у єдиних кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі асигнування на:

- заробітну плату працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- проведення розрахунків за електричну і теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами;

- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (державна допомога сім'ям з дітьми).

22. 3. На виконання вимог п. 2 Указу Президента України від 23 жовтня 1998 року N 1177 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 вересня 1998 року "Про заходи щодо подолання впливу кризових явищ на енергетичну сферу України" забезпечити поточне фінансування субсидій, що надаються населенню для оплати спожитих електричної, теплової енергії та природного газу, здійснити заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами і організаціями соціально-культурної сфери міста, розробивши, зокрема, помісячні графіки споживання і оплати бюджетними установами та організаціями електричної, теплової енергії та природного газу, та забезпечити постійний контроль за обсягами споживання та за здійсненням платежів відповідно до виділених з місцевих бюджетів коштів.

23. На виконання розпорядження Президента України від 23.11.98 N 567/98-рп "Про поліпшення фінансування навчальних закладів" головам виконавчих органів районних рад у м. Києві та начальнику Головного управління освіти виконавчого органу Київради Жебровському Б. М. забезпечити пріоритетне фінансування шкілінтернатів і видатків, пов'язаних із забезпеченням дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

24. Покласти персональну відповідальність на голів виконавчих органів районних у м. Києві державних адміністрацій - виконавчих органів районних рад за:

- розрахунки та цільове витрачання коштів, передбачених на забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів районного підпорядкування вітамінізованими напоями, стерилізованим молоком, кисломолочними продуктами, соками та хлібобулочними виробами;

- своєчасні розрахунки за спожиті тепло, електроенергію, воду та газ бюджетними установами районного підпорядкування.

25. Постійним комісіям та виконавчому органу Київради систематично вивчати питання щодо пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини та можливостей скорочення витрат.

Зазначені питання розглядати як першочергові та невідкладні.

26. Зобов'язати керівників підприємств та організацій комунальної власності, територіальної громади м. Києва, які надають послуги населенню, забезпечити дотримання в цілому по підприємствах рівня рентабельності не вище 15%.

27. Головному управлінню архітектури та містобудування виконавчого органу Київської міської ради (Бабушкіну С. В.) проводити фінансування робіт тематичного плану, а також виконання комплексу робіт із складання Генерального плану за рахунок коштів, отриманих від госпрозрахункової тематики створених структурних підрозділів, проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро, інвестиційного управління, відділу підготовки проектування об'єктів м. Києва.

28. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна від 20.05.99 N 685-XIV:

28.1 Затвердити районам завдання по додаткових надходженнях плати за оренду нежитлових приміщень у сумах:

Ватутінському 1115,2 тис. грн.

Дарницькому 1436,9 тис. грн.

Дніпровському 999,4 тис. грн.

Жовтневому 601,8 тис. грн.

Залізничному 1742,0 тис. грн.

Ленінградському 843,5 тис. грн.

Мінському 1188,0 тис. грн.

Московському 2645,8 тис. грн.

Печерському 5715,4 тис. грн.

Подільському 3051,2 тис. грн.

Радянському 2020,7 тис. грн.

Старокиївському 4794,3 тис. грн.

Харківському 481,0 тис. грн.

Шевченківському 2734,2 тис. грн.

Всього 29369,4 тис. грн.

28.2. Житлово-експлуатаційним організаціям районів спрямувати зазначені суми орендної плати на погашення боргів по виконаних у 1999 році роботах по загальноміській програмі "Подвір'я" та продовження виконання робіт по цій та інших міських програмах з поліпшення стану житлового господарства міста в 2000 році, а решту одержаної орендної плати спрямувати на:

- 50% на придбання та модернізацію ліфтів;

- 50% на оплату витрат на вивезення сміття.

28.3. Встановити, що надання в оренду нежитлових приміщень здійснюється на конкурсних умовах за винятком резерву в розмірі 10%.

29. Подовжити на 2000 рік дію пунктів 25, 26.5, 27, 28, 29, 36 рішення III сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік".

30. З метою забезпечення контролю за отриманням доходів автоперевізників, яким надано дозвіл на перевезення пасажирів на таксомоторних маршрутах м. Києва Комітету транспорту виконавчого органу Київради забезпечити централізоване виготовлення, реєстрацію та видачу автоперевізникам проїзних захищених квитків та квитково-облікових листів.

31. Створити з 1 січня 2000 року за погодженням з МВС України кавалерійський підрозділ міліції по охороні громадського порядку ГУ МВС України в м. Києві чисельністю 83 чоловіка. Утримання зазначеного підрозділу здійснювати в межах коштів, затверджених у міському бюджеті на фінансування правоохоронної діяльності.

32. Заборонити управлінню Державтоінспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві перераховувати Міністерству внутрішніх справ України кошти, що залишаються у розпорядженні УДАІ від сплати податку з власників транспортних засобів.

33. Залишити в розпорядженні управління Державтоінспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві для зміцнення та розвитку матеріально-технічного забезпечення 50 відсотків коштів, що надходять від штрафів за порушення правил дорожнього руху.

34. Встановити, що підприємства, установи та організації, які отримують кошти з місцевих бюджетів:

34.1. Підвищують розміри тарифних ставок, посадових окладів працівників за погодженням управління праці та зайнятості виконавчого органу Київради.

34.2. Переглядають тарифи на надання і отримання послуг і робіт за попереднім погодженням з управлінням цінової політики виконавчого органу Київради.

35. Управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київради забезпечити фінансування безпосередньо кожної установи охорони здоров'я, яка зареєстрована як юридична особа, на їх поточні рахунки згідно із затвердженими кошторисами.

36. Встановити на кінець 2000 року ліміт штатної чисельності працівників установ охорони здоров'я, що фінансуються з міського бюджету м. Києва в кількості 37949 одиниць.

37. Районним радам народних депутатів при затвердженні бюджетів на 2000 рік затвердити ліміти штатної чисельності працівників установ охорони здоров'я в кількості, яка повністю буде забезпечена фондом заробітної плати.

38. Встановити 10% надбавку до посадових окладів дільничним лікарям терапевтам, дільничним лікарям педіатрам, дільничним лікарям фтизіатрам та наркологам, дільничним медичним сестрам, виїзному персоналу (лікарі, середній та молодший медичний персонал) бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги, фельдшерам по прийому викликів від населення на станції швидкої медичної допомоги, медичному персоналу міської дезстанції, який зайнятий госпіталізацією хворих, епідеміологам та помічникам санітарних лікарів, які виконують щоденні виходи на об'єкти та медичному персоналу лікарні швидкої медичної допомоги.

39. Зобов'язати начальників Головних управлінь освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення, управлінь по фізичній культурі і спорту, у справах сім'ї та молоді, служби у справах неповнолітніх та інших підрозділів виконавчого органу Київради довести до кожної бюджетної установи та організації завдання по скороченню енергоспоживання в 2000 році на 3-6 відсотків, відповідно до Указу Президента України N 662 від 16 червня 1999 року "Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами".

40. З метою створення сприятливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва та спрощення процедури погодження дозвільної документації виконавчому органу Київради створити державні комунальні підприємства, які будуть здійснювати централізовану підготовку документів для відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів виробничого та невиробничого призначення, та погоджувальну документацію для реєстрації підприємницьких структур, видачу дозволів тощо.

41. Подовжити дію Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, порядку залучення і використання пайових коштів та Методики розрахунку розмірів пайової участі, затверджених рішенням Київради від 30.09.99 N 49/551.

42. З метою забезпечення розвитку соціальної сфери, яка належить до власності районних у м. Києві рад, встановити, що кошти, одержані від інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі, розподіляються таким чином:

- 20% - перераховуються до районних бюджетів, враховуються в доходній частині і використовуються виключно на будівництво та реконструкцію об'єктів соціальної сфери;

- 80% - перераховуються на міський позабюджетний рахунок і використовуються в порядку, визначеному нормативами.

43. Зобов'язати керівників всіх підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві, з 01.01.2000 р. 100 відсотків відрахувань на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування перераховувати на окремий рахунок міського бюджету.

44. Доручити фінансовому управлінню виконавчого органу Київради до 01.01.2000 р. відкрити в Комерційному банку "Хрещатик" та в уповноважених банках, які здійснюють касове обслуговування районних бюджетів, окремі рахунки для зарахування 100 відсотків відрахувань на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування з подальшим перерахуванням їх: 15 відсотків - до державного бюджету, а із залишку 50 відсотків - Київському обласному управлінню по будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних доріг та 50 відсотків до міського бюджету.

45. Державній податковій адміністрації по м. Києву забезпечити облік нарахувань 100 відсотків відрахувань на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування та контроль за надходженням їх до міського бюджету по кожному платнику відповідного району.

46. Постійній комісії з питань містобудування і землеустрою в двотижневий термін подати на затвердження сесії Київради перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу в 2000 році.

47. Встановити, що в разі зміни дислокації підприємств та організацій платників податків до міських та районних бюджетів фінансове управління виконавчого органу Київради проводить взаємні розрахунки між районами міста.

48. Виконавчому органу Київради:

48.1. Допрацювати проект програми економічного і соціальнокультурного розвитку міста Києва на 2000 рік з урахуванням затверджених показників бюджету міста на 2000 рік та подати на затвердження Київради.

48.2. Забезпечити щоквартальне подання Київраді письмового звіту про хід виконання бюджету міста. При необхідності вносити пропозиції про зміни і доповнення до бюджету.

49. Доручити виконавчому органу Київради - Київській міській державній адміністрації після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" протягом 20 днів внести пропозиції Київраді щодо змін та доповнень до рішення сесії Київради "Про бюджет м. Києва на 2000 р." з урахуванням пропозицій голів постійних комісій та окремих депутатів Київської міської ради, голів райдержадміністрацій та наказів виборців.

50. Вказане рішення сесії набирає чинності з 1 січня 2000 року.

51. Контроль за виконанням бюджету м. Києва на 2000 рік покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

Міський голова О. Омельченко

Додаток N 1
до рішення Київради
N 196/698 від 28 грудня 1999 року

Основні заходи, що фінансуються за рахунок коштів
позабюджетного фонду Київради

тис. грн.

    |-------------------------------------------------------|--------|
|Очікувані надходження коштів до позабюджетного фонду| |
|Київради з урахуванням залишку коштів на 01.01.2000 р.| 800,0 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|Основні заходи, що фінансуються за рахунок коштів| |
|позабюджетного Фонду Київради: | |
|-------------------------------------------------------|--------|
|1. Головне управління освіти: | |
|1.1 На заходи щодо виконання Закону України "Про мови в| |
|Україні" | 100,0 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|2. Управління охорони пам'яток історії, культури та| |
|історичного середовища | |
|2.1 На видання Зводу пам'яток історії та культури| |
|України (том "Київ") | 200,0 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|3. Управління у справах релігії | |
|3.1 На видавництво українською мовою 1000 примірників| |
|Євангелія | 120,0 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|4. Головне управління охорони здоров'я | |
|4.1 Придбання проїзних квитків для дільничного| |
|медперсоналу | 180,0 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|5. Видатки за розпорядженнями голови Київської міської| |
|держадміністрації та начальника міськфінуправління в| |
|межах 15%, | 120,0 |
|і відповідно 10% від загальних обсягів надходження| |
|коштів до позабюджетного фонду у 2000 році | 80,0 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|Всього | 800,0 |
|-------------------------------------------------------|--------|

Заступник міського голови - секретар Київради В. Яловий

Додаток N 2
до рішення Київради
N 196/698 від 28 грудня 1999 року

Основні заходи, що фінансуються за рахунок
коштів інших позабюджетних фондів

тис. грн.

     |-------------------------------------------------------|---------|
|Очікувані надходження коштів до інших позабюджетних| |
|фондів | 30400,0 |
|-------------------------------------------------------|---------|
|Основні заходи, що фінансуються за рахунок коштів |
|позабюджетного фонду: |
|-------------------------------------------------------|---------|
|1. Капітальні вкладення | 30400,0 |
|-------------------------------------------------------|---------|
|Всього | 30400,0 |
|-------------------------------------------------------|---------|

Заступник міського голови - секретар Київради В. Яловий

Додаток N 3
до рішення Київради
N 196/698 від 28 грудня 1999 року

Власні надходження бюджетних установ і організацій,
що надходять до спеціального фонду міського бюджету
та витрачаються за цільовим призначенням

тис. грн.

     |-----------------------------------------------------|----------|
|1. Установи і організації фізичної культури та спорту| 485,0 |
|-----------------------------------------------------|----------|
|2. Установи організації соціального захисту | 150,0 |
|-----------------------------------------------------|----------|
|3. Установи організації охорони здоров я | 33000,0 |
|-----------------------------------------------------|----------|
|4. Установи організації освіти | 3479,3 |
|-----------------------------------------------------|----------|
|5. Установи організації культури | 1219,2 |
|-----------------------------------------------------|----------|
|6. Установи організації охорони пам'яток історії, | |
|культури та історичного середовища | 550,0 |
|-----------------------------------------------------|----------|
|ВСЬОГО | 38883,5 |
|-----------------------------------------------------|----------|

Заступник міського голови - секретар Київради В. Яловий

Додаток N 4
до рішення Київради
N 196/698 від 28 грудня 1999 року

Перелік
підприємств комунальної власності
територіальної громади Києва, яким надаються пільги
по платі за землю на 2000 рік

- підприємства міського пасажирського транспорту:

* Державне комунальне підприємство "Київелектротранс"

* Територіальне виробниче об'єднання автомобільного транспорту "Київміськавтотранс" з підпорядкованими йому автотранспортними підприємствами

* Київський метрополітен

- Державне комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

- Державне комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" в частині площ орендарів, що орендують приміщення в нежитлових будинках комунальної власності міста і користуються пільгами відповідно до чинного законодавства

- Державне комунальне об'єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них "Київміськгідрошляхміст" та його підвідомчі підприємства за земельні ділянки, на яких вони розміщені

- Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт з його структурними підрозділами за земельні ділянки, на яких вони розміщені

- Державне комунальне об'єднання зеленого будівництва "Київзеленбуд" та його підвідомчі підприємства по експлуатації зелених насаджень в районах міста за земельні ділянки, які вони займають

- Управління ритуальних послуг за земельні ділянки, на яких вони розміщені:

* Державне комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів

* Київське комунальне автотранспортне підприємство N 2737

* Ремонтно-будівельне управління м. Києва

- Державне комунальне підприємство (фірма) по санітарній очистці м. Києва "Київспецтранс" за земельні ділянки:

* вул. Кайсарова, 5

* пр. Правди, 85

* вул. Вакуленчука, 4

* вул. Вербова, 6

- Державне комунальне підприємство "Держкомобслуговування" за земельні ділянки:

* вул. Хрещатик, 36

* вул. Хрещатик, 32-А

* вул. Хрещатик, 32-А-2

* площа Контрактова, 2-А, 2-Б

* вул. Будіндустрії, 9

* площа Михайлівська, 1

- Державне комунальне підприємство "Київміськсвітло" за земельні ділянки:

* вул. Машинобудівельна, 40

* вул. Коноплянська, 7

- Державне комунальне підприємство "Плесо"

- курси та склади цивільної оборони м. Києва

- підрозділи міліції міського підпорядкування Головного управління МВС України в місті Києві

- Державне комунальне підприємство Молочна фабрика-кухня дитячого харчування N 1

- завод "Енергія"

- житлово-експлуатаційні організації

Заступник міського голови - секретар Київради В. Яловий