Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 1999 р. N 2328
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 489 від 20 травня 2009
р.)

Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання
та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта
архітектури і визначення розміру плати за їх видачу

Відповідно до статті 5 Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу (додається).

2. Установити, що подальша індексація розцінок для обрахування розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури проводиться Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики щороку до 1 березня на підставі зміни вартості проектно-вишукувальних робіт станом на 1 січня.

Перший віце-прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1999 р. N 2328

Порядок
надання архітектурно-планувального завдання та
технічних умов щодо інженерного забезпечення
об'єкта архітектури і визначення розміру
плати за їх видачу

Загальні положення

1. Цим Порядком встановлюється єдина процедура розроблення і надання замовникам архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури (далі - технічні умови), склад вихідних даних на проектування (далі - вихідні дані), зміст, визначення розміру плати за їх видачу.

Архітектурно-планувальне завдання і технічні умови є складовими частинами вихідних даних.

Видача вихідних даних заінтересованим юридичним та фізичним особам (далі - замовник) у повному обсязі забезпечується: для міст обласного значення - управліннями містобудування та архітектури виконавчих органів міських рад, для міст Києва і Севастополя - управліннями містобудування та архітектури Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, для інших населених пунктів і територій - відділами містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій (далі - місцеві органи містобудування та архітектури).

2. Цей Порядок є обов'язковим для:

органів містобудування та архітектури та їх госпрозрахункових підрозділів, які здійснюють підготовку архітектурно-планувального завдання;

юридичних осіб усіх форм власності та їх структурних підрозділів, які здійснюють підготовку технічних умов (далі - організації, які надають технічні умови);

замовників, проектувальників, підрядників, будівельників, інших юридичних та фізичних осіб, які провадять містобудівну та архітектурну діяльність, незалежно від форми власності.

3. Для цілей цього Порядку замовником є юридична чи фізична особа, яка укладає договір (контракт) на проектування або будівництво об'єкта архітектури, видає завдання на проектування у складі вихідних даних, контролює хід їх виконання і здійснює інші функції згідно з чинними нормативно-правовими актами.

4. Архітектурно-планувальне завдання та технічні умови розробляються і надаються замовнику:

якщо він є власником (користувачем) земельної ділянки - в разі надання місцевою держадміністрацією або виконавчим органом місцевої ради дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт на зазначеній ділянці за умови, що наміри замовника не суперечать затвердженій містобудівній документації, місцевим правилам забудови. До цього дозволу додається викопіювання з генерального або ситуаційного плану відповідної території та план земельної ділянки;

якщо він не є власником (користувачем) земельної ділянки - в разі прийняття місцевою радою рішення про попереднє погодження (далі - рішення про погодження) місця розташування об'єкта архітектури на зазначеній ділянці, яке одночасно є дозволом на виконання проектно-вишукувальних робіт. До цього рішення додається схематичний план місця розташування об'єкта архітектури.

5. Архітектурно-планувальне завдання та технічні умови діють протягом нормативного терміну проектування і будівництва об'єкта архітектури, але в будь-якому випадку не менше двох років з дати видачі вихідних даних. Після закінчення терміну дії архітектурно-планувальне завдання підлягає перереєстрації та продовженню в місцевому органі містобудування та архітектури, який його видав, а технічні умови - в організаціях, які їх надали.

6. Зміни до наданого архітектурно-планувального завдання можуть бути внесені лише за згодою замовника місцевим органом містобудування та архітектури, а до технічних умов - організаціями, які їх надали.

7. Дія наданих архітектурно-планувального завдання та технічних умов не може бути зупинена в зв'язку з початком розроблення або коригування містобудівної документації, місцевих правил забудови.

8. Якщо у наданому замовнику архітектурно-планувальному завданні має місце порушення вимог містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних норм, стандартів і правил, дія архітектурно-планувального завдання може бути зупинена Держбудом - для міст Києва і Севастополя, управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації - для території відповідної області, уповноваженим органом містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим - для території Автономної Республіки Крим до усунення зазначених порушень.

9. Архітектурно-планувальне завдання розробляється за типовою формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

10. Типові форми технічних умов та опитувальних листів для їх одержання визначаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади згідно з їх компетенцією.

11. Вихідні дані комплектуються у трьох примірниках і реєструються. Перший примірник вихідних даних видається замовнику, другий - проектувальнику, третій - зберігається в архіві місцевого органу містобудування та архітектури, який їх видав.

12. У разі зміни наміру замовника щодо виду, цільового призначення будівництва, виникнення необхідності знесення споруд замовник зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це місцевий орган містобудування та архітектури, а також організації, що надали технічні умови. Дія архітектурно-планувального завдання і технічних умов зупиняється при цьому до вирішення необхідних питань.

Склад і зміст архітектурно-планувального завдання

13. Архітектурно-планувальне завдання - це комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов проектування і будівництва об'єкта архітектури, що випливають з положень затвердженої містобудівної документації, державних будівельних норм, місцевих правил забудови населених пунктів, відповідних рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, включаючи вимоги і умови щодо охорони пам'яток історії та культури, довкілля, законних прав і інтересів фізичних та юридичних осіб при розташуванні об'єкта архітектури на конкретній земельній ділянці.

14. Архітектурно-планувальне завдання надається на проектування об'єктів архітектури (будинків і споруд житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплексів, об'єктів благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва) для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації (крім пам'яток історії та культури), капітального ремонту (далі - будівництво).

15. Архітектурно-планувальне завдання містить текстову та графічну частину.

Текстова частина архітектурно-планувального завдання містить:

відомості про наявність у замовника права власності (користування) земельною ділянкою;

відомості щодо рішення про погодження місця розташування об'єкта архітектури (дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт);

опис меж земельної ділянки, погоджених місцевими землевпорядними органами (для об'єкта архітектури промислового призначення, розташованого на територіях промислових формувань, межі погоджуються також територіальною проектною організацією з питань промислового будівництва згідно із схемою генерального плану промислового вузла);

відомості про містобудівні та інженерно-геологічні умови земельної ділянки згідно з містобудівною документацією або даними відповідних організацій;

вимоги до граничних відстаней розташування об'єкта архітектури стосовно меж земельної ділянки, червоних ліній, існуючих будинків і споруд, інші планувальні обмеження;

обмеження щодо поверховості (висоти) об'єктів архітектури;

вимоги до опорядження об'єкта архітектури, благоустрою території;

умови використання цокольних поверхів і підвалів, підземного простору;

вимоги до розміщення вбудовано-прибудованих приміщень (згідно з розпорядженням голови місцевої держадміністрації або рішенням виконавчого органу місцевої ради);

умови щодо стадійності проектування, погоджені із замовником;

визначення виду проектування, погодженого із замовником (індивідуальне, експериментальне, прив'язка типового проекту, повторне застосування проекту);

перелік організацій та установ, з якими погоджується проект; перелік технічних умов;

висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (копія), отриманий замовником для вирішення питання погодження місця розташування об'єкта архітектури (надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт);

вимоги до здійснення заходів з енергозбереження;

умови отримання дозволу на проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт;

у разі коли намічено здійснити реконструкцію, реставрацію, розширення, капітальний ремонт об'єкта архітектури - відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об'єкта архітектури та відомості про наявність (відсутність) у замовника права власності на об'єкт архітектури, а за умови відсутності такого права - згоду власника (власників) на проведення зазначеного будівництва;

у разі коли намічено здійснити будівництво об'єкта архітектури промислового призначення - вимоги до оцінки впливу об'єкта архітектури на навколишнє природне середовище;

інші особливі умови та вимоги.

Графічна частина архітектурно-планувального завдання містить:

ситуаційну схему місця розташування об'єкта архітектури в населеному пункті або на іншій території;

викопіювання з оновленого топографо-геодезичного плану кварталу (мікрорайону), іншої території місця розташування об'єкта архітектури;

схему визначення площ, що підлягають забудові і благоустрою, з урахуванням нормативів та визначенням планувальних обмежень розміщення історико-культурних, санітарно-охоронних зон тощо;

за бажанням замовника за додаткову плату також можуть бути надані викопіювання з генерального плану населеного пункту, проекту детального планування району, в тому числі ескізу забудови з червоними лініями, інших проектних матеріалів та галузевих схем.

16. До архітектурно-планувального завдання не можуть бути включені вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об'єкта архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і вимоги, якщо вони не випливають з положень актів законодавства, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови, не зумовлені необхідністю збереження характеру існуючої забудови, довкілля і охорони пам'яток історії та культури.

Склад і зміст технічних умов

17. Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання, каналізації, тепло-, енерго-, газопостачання, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телебачення, диспетчеризації, пожежної безпеки, а також особливих умов. Перелік технічних умов щодо інженерного забезпечення конкретного об'єкта архітектури визначається в архітектурно-планувальному завданні.

Виконання технічних умов є обов'язковим для всіх замовників, проектувальників та будівельників.

18. У технічних умовах зазначається термін їх дії згідно з нормативними термінами проектування і будівництва об'єкта архітектури. У разі коли будівництво об'єкта архітектури не може бути завершено у визначені терміни, замовник повинен продовжити їх в організації, яка надала технічні умови, до закінчення їх дії. Якщо замовник не звернувся до організації, яка надала технічні умови, з мотивованим проханням щодо їх продовження, ці умови втрачають чинність.

У разі необхідності в обгрунтованому відхиленні від технічних умов це відхилення повинне бути погоджено замовником з організацією, яка надала технічні умови.

19. У технічних умовах зазначаються:

а) основні відомості, в тому числі найменування та адреси об'єкта архітектури, замовника, проектувальника, вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва;

б) джерела водо-, тепло-, енерго-, газопостачання;

в) місце приєднання до відповідних інженерних мереж, вимоги до обладнання вузлів приєднання;

г) основні розрахункові інженерні параметри об'єкта архітектури, в тому числі:

для водопостачання - гарантована кількість і якість води господарсько-питного користування, тиск у місці підключення, умови використання систем зворотного та повторного промислового водопостачання, будівництва резервуарів чистої води, використання води на технічні потреби, насосних станцій для підкачування води, водомірних вузлів, обгрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж, витрати води на пожежогасіння;

для каналізації - кількість і якість стічних вод, вимоги до впровадження роздільних систем промислової та господарсько-побутової каналізації, локальних очисних споруд промислових стоків, споруд і обладнання для утилізації або використання осадів, усереднювачів, вимірювачів стоків, решіток тощо, обгрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж;

кількість і види твердих промислових та господарсько-побутових відходів, заходи щодо їх утилізації чи захоронення;

для теплопостачання - теплові навантаження абонента (максимальні та середні теплові потоки) із зазначенням видів теплоносія (гаряча вода, пара) і за видами теплоспоживання (опалення, вентиляція, кондиціювання повітря, гаряче водопостачання) з урахуванням перспективних навантажень; параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання до теплової мережі з урахуванням зростання теплових навантажень у системі теплопостачання (тиск, включаючи статичний), температура теплоносія, а для води в тепломережі - також метод та графік центрального регулювання подачі тепла в систему теплопостачання; обгрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж, потужності теплогенератора, а також розширення або реконструкції установок для хімічного водоочищення та очищення конденсату теплового джерела; кількість, якість, режим відкачування зворотного конденсату, вимоги до його очищення, необхідність використання вторинних енергоресурсів на підприємстві, будівництва резервного джерела тепла або резервної тепломагістралі з урахуванням підвищення надійності теплопостачання об'єкта; вимоги до контрольно-вимірювальних приладів з диспетчеризації; межі балансової та експлуатаційної відповідальності енергопостачальної організації перед абонентом;

для енергопостачання - електричні навантаження об'єкта; характеристика мережі в місці підключення (підстанція, електростанція або лінія електропередачі, розподільне обладнання, секції розподільного обладнання, комірки); напруга, для якої мають бути розраховані повітряні або кабельні лінії, що живлять об'єкт; прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності; вимоги до компенсації реактивної потужності; вимоги до ведення обліку електроенергії; специфічні вимоги до електроустановок об'єкта, які приєднуються до ліній живлення енергопостачальної організації (необхідність резервного живлення, автоматичного захисту на вводах, виділення у разі необхідності відповідальних навантажень на окремі резервні лінії живлення тощо); резервна потужність для об'єктів, які підключатимуться з часом; режим роботи електротермічного устаткування, систем електричного опалення і електронагрівання; розрахункові значення струмів короткого замикання, вимоги до релейного захисту, автоматики, зв'язку, ізоляції та захисту від перенапруги; інші обгрунтовані вимоги, необхідні для виконання проекту електропостачання; в разі необхідності умови використання електроенергії для систем опалення;

для газопостачання - параметри проектного та діючого газопроводів, напрямки трасування або перекладення діючих газопроводів, особливі умови до проектування вентиляції, герметизації, обладнання люків колодязів та перехрещення газопроводів з іншими видами інженерних комунікацій;

для зливової каналізації - пропускна спроможність та вид водовідведення;

для телефонізації, радіофікації та електрозв'язку - потрібна ємність вводу та умови прокладення кабелю від існуючої мережі;

для телебачення - електричний розрахунок пристроїв системи, умови розміщення телевізійних антен, вибір обладнання та захист заземлення щогл телевізійних антен;

д) вимоги до влаштування зовнішнього освітлення;

е) вимоги до встановлення лічильників обліку споживання холодної та гарячої води, теплоенергії, природного газу, забезпечення їх цілорічної експлуатації;

є) умови для будівництва додаткових об'єктів, у тому числі пожежних депо, розширення або реконструкції системи відповідних мереж населеного пункту;

ж) обгрунтовані розміри пайової участі замовника у розвитку або реконструкції системи відповідних мереж населеного пункту.

У разі відсутності на відповідній території необхідного джерела водо-, тепло-, енерго-, газопостачання або його недостатньої потужності може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення за погодженням узгоджувальної комісії.

Розроблення, затвердження і надання
архітектурно-планувального завдання та технічних умов

20. Замовник звертається за наданням архітектурно-планувального завдання та технічних умов до місцевого органу містобудування та архітектури.

21. Архітектурно-планувальне завдання розробляється, затверджується та видається замовнику місцевим органом містобудування та архітектури у місячний термін за умови надання всіх необхідних матеріалів, зазначених у пунктах 26 і 27 цього Порядку.

22. Замовник може за угодою доручити госпрозрахунковому підрозділу при місцевому органі містобудування та архітектури одержання технічних умов у організаціях, що надають технічні умови. У цьому разі роботу з їх підготовки комплектування проводять у місячний термін госпрозрахункові підрозділи місцевих органів містобудування та архітектури.

Якщо замовник одержує технічні умови власноручно або доручив цю роботу проектувальнику, архітектурно-планувальне завдання розробляється, затверджується та видається замовнику в місячний термін після подання до місцевого органу містобудування та архітектури крім матеріалів, зазначених у пунктах 26 і 27 цього Порядку, також технічних умов.

23. Усі організації незалежно від форми власності надають технічні умови у п'ятнадцятиденний термін з дня звернення. Розгляд заяви проводиться лише на основі матеріалів і даних замовника без подання технічних умов інших організацій.

24. Уповноважений орган містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування та архітектури облдержадміністрацій погоджують архітектурно-планувальне завдання на проектування об'єкта архітектури, будівництво якого здійснюється на території Автономної Республіки Крим, області за рахунок коштів державного бюджету, при здійсненні реконструкції, реставрації та капітального ремонту пам'яток історії та культури, в інших окремих випадках для найважливіших об'єктів архітектури.

25. Номенклатура об'єктів архітектури, на проектування яких архітектурно-планувальне завдання підлягає погодженню згідно з пунктом 24 цього Порядку, затверджується розпорядженням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови облдержадміністрації, за поданням уповноваженого органу містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

26. Для розроблення та отримання архітектурно-планувального завдання на нове будівництво або розширення об'єкта архітектури замовник подає заяву до місцевого органу містобудування та архітектури.

До заяви додаються такі документи:

рішення про погодження місця розташування об'єкта архітектури (дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робіт) разом з матеріалами попереднього погодження;

належним чином завірена згода власника земельної ділянки (землекористувача) на вилучення або тимчасове використання ділянки, якщо ділянка не перебуває у власності (користуванні) замовника;

основні характеристики об'єкта архітектури (за намірами замовника);

висновок уповноважених органів у галузі охорони пам'яток історії та культури:

Держбуду чи Мінкультури - у разі, коли нове будівництво або розширення намічено здійснити у зоні охорони пам'ятки історії та культури, внесеної до Державного реєстру національного культурного надбання, заповідника, оголошеного рішенням Кабінету Міністрів України (колишньої Ради Міністрів УРСР) або якому в установленому порядку надано статус національного;

Республіканського комітету з охорони та використання пам'яток історії та культури Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення - у разі, коли нове будівництво або розширення намічено здійснити у зоні охорони пам'ятки історії та культури місцевого значення, заповідника, створеного за рішенням відповідного місцевого органу виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування;

висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (копія), одержаний замовником для вирішення питання погодження місця розташування об'єкта архітектури (надання дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт);

викопіювання з генерального або ситуаційного плану;

для об'єктів архітектури промислового призначення: техніко-економічний прогноз потреб ресурсів, акт вибору земельної ділянки з відповідними матеріалами, погоджений для міст обласного значення, міст Києва та Севастополя - міським державним управлінням екологічної безпеки, для інших населених пунктів і територій - районними державними інспекціями екологічної безпеки, в тому числі для розташованих у межах промислових формувань - висновок територіальної проектної організації з питань промислового будівництва;

у разі коли намічено здійснити розширення об'єкта архітектури - документ, який засвідчує наявність (відсутність) у замовника права власності на об'єкт архітектури, а за умови відсутності такого права - згода власника (власників) об'єкта архітектури на проведення зазначеного будівництва.

27. Для розроблення та одержання архітектурно-планувального завдання на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єкта архітектури (крім пам'яток історії та культури) замовник подає заяву до місцевого органу містобудування та архітектури.

До заяви додаються такі документи:

у разі коли намічено здійснити зміну функціонального призначення об'єкта архітектури - рішення про погодження місця розташування об'єкта разом з матеріалами попереднього погодження, в інших випадках - дозвіл на проведення проектно-вишукувальних робіт з відповідними матеріалами;

документ, який засвідчує наявність (відсутність) у замовника права власності на об'єкт архітектури, а за умови відсутності такого права - згода власника (власників) об'єкта архітектури на проведення зазначеного будівництва;

характеристика намірів замовника стосовно реконструкції, капітального ремонту (в тому числі зміни функціонального призначення, можливого перепланування), реставрації об'єкта архітектури;

висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (копія), отриманий замовником для вирішення питання погодження місця розташування об'єкта архітектури (надання дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт);

висновок уповноважених органів у галузі охорони пам'яток історії та культури:

Держбуду чи Мінкультури - у разі, коли реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт намічено здійснити у зоні охорони пам'ятки історії та культури, внесеної до Державного реєстру національного культурного надбання, заповідника, оголошеного рішенням Кабінету Міністрів України (колишньої Ради Міністрів УРСР) або якому в установленому порядку надано статус національного;

Республіканського комітету з охорони та використання пам'яток історії та культури Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення - у разі, коли реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт намічено здійснити у зоні охорони пам'ятки історії та культури місцевого значення, заповідника, створеного за рішенням відповідного місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;

для об'єкта архітектури промислового призначення: техніко-економічний прогноз потреб ресурсів, акт вибору земельної ділянки з відповідними матеріалами, погоджений для міст обласного значення, міст Києва та Севастополя - міським державним управлінням екологічної безпеки, для інших населених пунктів і територій - районними державними інспекціями екологічної безпеки, в тому числі для розташованого у межах промислових формувань - висновок територіальної проектної організації з питань промислового будівництва.

28. Для одержання технічних умов замовник (госпрозрахунковий підрозділ уповноваженого органу містобудування та архітектури, проектувальник) подає до організації, що надає технічні умови:

план земельної ділянки (ситуаційний план);

опитувальні листи за відповідно затвердженою формою, в яких викладено відомості про розрахункові параметри об'єкта архітектури (місткість, обсяги потреб води, тепло-, електроенергії тощо), підписані замовником та проектувальником;

для об'єктів архітектури промислового призначення - технічне завдання замовника, яке містить основні техніко-економічні та технологічні параметри об'єкта (у разі необхідності).

Визначення розміру плати за видачу
архітектурно-планувального завдання та технічних умов

29. Розмір плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов визначається (обраховується) згідно з розцінками, наведеними у додатках 2 і 3 до цього Порядку.

Розцінки обраховано виходячи з розміру заробітної плати працівників, матеріальних витрат на виробництво, накладних витрат, прибутку (для суб'єктів господарської діяльності), інших відрахувань згідно з чинним законодавством, крім податку на додану вартість.

Узгоджувальна комісія

30. Для оперативного вирішення спірних питань, що виникають під час надання архітектурно-планувального завдання, технічних умов при місцевому органі виконавчої влади або органі місцевого самоврядування утворюється узгоджувальна комісія.

31. Положення про узгоджувальну комісію та її персональний склад затверджується розпорядженням голови обласної, міст Києва та Севастополя міської, районної держадміністрації або рішенням виконавчого органу міської ради (для міст обласного значення). Очолює комісію заступник голови відповідної держадміністрації або заступник міського голови чи за їх дорученням - начальник місцевого органу містобудування та архітектури.

32. До складу узгоджувальної комісії входять відповідальні представники:

місцевого органу містобудування та архітектури;

інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації або виконавчого органу місцевої ради;

організацій, що надають вихідні дані;

проектувальника;

депутатів місцевої ради - за згодою.

33. На засідання комісії можуть запрошуватися представники інших підприємств, установ, організацій та служб залежно від специфіки об'єкта архітектури.

34. Узгоджувальна комісія за участю замовника розглядає спірні питання стосовно архітектурно-планувального завдання та технічних умов та в разі необхідності приймає рішення щодо їх перегляду в установлений термін. Рішення про внесення змін до архітектурно-планувального завдання приймаються з урахуванням відповідних рішень містобудівної ради.

35. Рішення узгоджувальної комісії оформляється протоколом, затверджується розпорядженням голови місцевої держадміністрації або рішенням виконавчого органу міської ради і є обов'язковим для виконання.

Додаток 1
до Порядку

Погоджено *
Начальник управління
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації
(Голова республіканського
комітету з охорони та
використання пам'яток історії та
культури Автономної Республіки
Крим)
Затверджую
Начальник місцевого органу
містобудування та
архітектури
______________________
              (підпис)
"___" _____________ __ р.______________________

* Необхідність погодження визначається згідно з пунктами 24 і 25 цього Порядку.

______________________

(підпис)

"____" ____________ ____ р.

Архітектурно-планувальне завдання N _______________________ на проектування об'єкта архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації (крім пам'яток історії та культури), капітальний ремонт (необхідне підкреслити).

Назва об'єкта архітектури та основні характеристики _______________________________________________________________________

Адреса об'єкта архітектури ________________________________________________________________________________________________

Термін дії архітектурно-планувального завдання - до _______________________________________________________________________

Термін дії архітектурно-планувального завдання продовжено - до ____________________________________________________________

Основні відомості

1. Замовник __________________________________________________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ______________________________________________________________________________________________

Юридична адреса ____________________________________________________________________________________________________

Банківські реквізити __________________________________________________________________________________________________

2. Архітектурно-планувальне завдання надано на підставі:

затвердженої містобудівної документації, державних будівельних норм, місцевих правил забудови ________________________________

рішення про погодження місця розташування об'єкта архітектури (дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робіт) ______________

заяви замовника (забудовника) на розроблення архітектурно-планувального завдання ___________________________________________

До заяви додаються:

документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою ___________________________________________________

план земельної ділянки (викопіювання з генерального або ситуаційного плану)__________________________________________________

основні характеристики об'єкта архітектури _______________________________________________________________________________

передпроектні розробки, виконані замовником для вирішення питань попереднього погодження місця розташування об'єкта (дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт) у разі експериментального будівництва, спорудження технічно складних об'єктів архітектури, а також необхідності внесення змін до проекту забудови населеного пункту чи проекту детального планування або їх відсутності _______________________________________________________________________________________________________________________

висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (копія), одержаний замовником для вирішення питання погодження місця розташування об'єкта архітектури (надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт) __________________________________

3. Вид проектування, погоджений із замовником (індивідуальне, експериментальне, застосування типового проекту, проекту повторного застосування) __________________________________________________________________________________________________________

4. Стадійність проектування ___________________________________________________________________________________________

Характеристика земельної ділянки

5. Площа ділянки ________________________________ кв. метрів.

6. Межі ділянки _____________________________________________

7. Належність ділянки до історико-культурних, санітарно-охоронних зон тощо _________________________________________________

8. Планувальні обмеження ____________________________________________________________________________________________

9. Будинки та споруди, розташовані на ділянці (запроектовані або такі, що перебувають у стадії будівництва, їх призначення, поверховість, технічний стан тощо) _____________________________________________________________________________________________________

10. Використання ділянки на час видачі архітектурно-планувального завдання __________________________________________________

11. Наявність і характеристика зелених насаджень __________________________________________________________________________

12. Коротка характеристика використання суміжних ділянок (будови, що розташовані, будуються і проектуються, благоустрій тощо) ________________________________________________________________________________________________________________________

13. Діючі та запроектовані інженерні мережі _______________________________________________________________________________

14. Особливі умови (рельєф, сейсмічність, підтоплювані території, зсуви, просадки, підробки, карсти тощо) __________________________

Містобудівні вимоги

15. Проектування об'єкта архітектури здійснюється відповідно до генерального плану, правил забудови населеного пункту та проекту забудови чи проекту детального планування) ________________________________________________________________________________

1) умови розміщення щодо червоних ліній вулиць та меж земельної ділянки ____________________________________________________

2) обмеження щодо поверховості (висоти)_________________________________________________________________________________

3) інші містобудівні особливості _________________________________________________________________________________________

16. Вимоги до розроблення завдання на реставрацію, складання історичної довідки тощо __________________________________________

17. Вимоги до реставрації, реконструкції, капітального ремонту згідно з архітектурно-технічним паспортом об'єкта архітектури _______________________________________________________________________________________________________________________

18. Вимоги до виконання розгорток по вулицях ___________________________________________________________________________

19. Дорожньо-транспортні вимоги (під'їзди, підземні переходи, транспортні розв'язки, місця паркування тощо) _____________________

20. Умови використання підземного простору території ___________________________________________________________________

21. Вимоги до благоустрою, озеленення території, архітектурних малих форм та елементів зовнішньої реклами _____________________

22. Обмеження щодо планування території з урахуванням технології та зонування об'єкта архітектури промислового призначення _______________________________________________________________________________________________________________________

23. Вимоги до врахування потреб інвалідів _______________________________________________________________________________

24. Протипожежні вимоги _____________________________________________________________________________________________

25. Інші умови _______________________________________________________________________________________________________

Об'ємно-планувальні вимоги

26. В об'ємно-планувальному рішенні об'єкта архітектури врахувати передпроектні розробки, пропозиції, результати конкурсів тощо) _______________________________________________________________________________________________________________________

27. Вимоги до змін функціонального призначення об'єкта архітектури ________________________________________________________

28. Окремі елементи об'єкта архітектури (деталі фасадів, інтер'єри, благоустрій, наявність творів монументального і прикладного мистецтва), визначені в його архітектурно - технічному паспорті, які не підлягають змінам без згоди архітектора - автора проекту і місцевого органу містобудування та архітектури, а за відсутності архітектора - автора проекту - без згоди органу містобудування та архітектури

________________________________________________________________________________________________________________

29. Вимоги до використання перших поверхів та вбудовано-прибудованих приміщень _________________________________________

30. Вимоги до суміщення функцій об'єкта архітектури _____________________________________________________________________

31. Вимоги до розташування приміщень для громадських потреб ___________________________________________________________

32. Вимоги до врахування потреб інвалідів _____________________________________________________________________________

33. Особливі умови (в тому числі вимоги до рішення фасадів та їх елементів, рекомендований матеріал чи колір зовнішнього опорядження - у разі розміщення об'єкта в зонах з особливими архітектурними вимогами) тощо ___________________________________________________

Інженерно-технічні вимоги та інші висновки

34. Проектом передбачити оснащення об'єкта архітектури і прилеглої території необхідними видами інженерного обладнання згідно з технічними умовами щодо:

водопостачання _________________________________________________________________________________________________

каналізації ______________________________________________________________________________________________________

теплопостачання ________________________________________________________________________________________________

електропостачання ________________________________________________________________________________________________

радіофікації та електрозв'язку _______________________________________________________________________________________

газопостачання __________________________________________________________________________________________________

зовнішнього освітлення ___________________________________________________________________________________________

відведення зливових вод (зливова каналізація) _________________________________________________________________________

телефонізації ______________________________________________________________________________________________________

телебачення ______________________________________________________________________________________________________

диспетчеризації ____________________________________________________________________________________________________

енергозбереження та енергоефективності ______________________________________________________________________________

забезпечення санітарних вимог ______________________________________________________________________________________

збирання, вивезення, утилізації чи захоронення твердих промислових та господарсько-побутових відходів ______________________

будівництва пожежних депо ________________________________________________________________________________________

35. Особливі умови _______________________________________________________________________________________________

Інші вимоги

36. Умови проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних розвідувань одержати у місцевому органі містобудування та архітектури. Дозвіл на проведення розвідувань одержати в установленому порядку _________________________________________

37. Умови та рекомендації щодо проектування, будівництва і благоустрою території об'єкта архітектури промислового призначення в структурі забудови населеного пункту, що склалися (або району, що проектується), одержати у територіальній організації з питань промислового будівництва) ______________________________________________________________________________________

38. Необхідність дотримання окремих умов (варіантність розробок, необхідність проведення додаткових досліджень, архітектурних, містобудівних конкурсів тощо) ______________________________________________________________________________________

39. Проектну документацію подати на розгляд та погодження _________________________________________________________

40. Особливі умови (забезпечення заходів з енергозбереження, вимоги до економії ресурсів, розроблення додаткових рішень, вузлів, елементів тощо) ____________________________________________________________________________________________________

41. Перелік матеріалів для розгляду містобудівною (художньою) радою ____________________________________________________

Архітектурно-планувальне завдання підготував і склав ___________________________________________________________________

(посада, прізвище, підпис, дата)

МП

Архітектурно-планувальне завдання одержав

____________________________________________________

(посада, прізвище, підпис, дата)

Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування ознайомлений

_____________________________________________________________

(посада, прізвище, підпис, дата)

Архітектурно-планувальне завдання складено у ___ примірниках.

Замовлення від "___" ________ ____ р. N _____________________

Архітектурно-планувальне завдання від "___" ______ ___ р N __ перереєстровано "___" ____________ _______ р. N __________________

Додаткові вимоги при перереєстрації _____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, підпис, дата)

МП _________________________

Примітки: 1. Пункти 16, 17, 27, 28 заповнюються для архітектурно-планувального завдання на проектування об'єктів архітектури житлово-громадського призначення для розширення, реконструкції, реставрації і капітального ремонту.

2. Пункти 17, 22, 27, 28 і 37 заповнюються для архітектурно-планувального завдання на проектування об'єктів архітектури промислового призначення для нового будівництва, розширення, реконструкції та капітального ремонту.

3. Зміни до наданого архітектурно-планувального завдання можуть бути внесені лише за згодою замовника місцевим органом містобудування і архітектури, який його видав, а технічних умов - організаціями, які їх надали.

Після закінчення терміну дії архітектурно-планувальне завдання підлягає перереєстрації та продовженню в місцевому органі містобудування та архітектури, який його видав, а технічні умови - у організаціях, які їх надали.

У разі зміни наміру замовника щодо виду, цільового призначення будівництва, виникнення необхідності знесення існуючих будинків та споруд замовник зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це місцевий орган містобудування та архітектури, а також організації, що надали технічні умови. У цьому разі дія архітектурно-планувального завдання і технічних умов зупиняється до вирішення необхідних питань.

Архітектурно-планувальне завдання не дає права розпочинати виконання будівельних робіт та освоєння земельної ділянки.

Додаток 2
до Порядку

Розцінки
для обрахування розміру плати за видачу
архітектурно-планувального завдання

-----------------------------------------------------------------------
| | Об'єкт архітектури
| |---------------------------------------------------
| | житлово- |комунальний |промисловий | іншого
N | Вид робіт |цивільний | | |призначення
п/п| |------------+------------+------------+------------
| |норма|вар- |норма|вар- |норма|вар- |норма|вар-
| |часу,|тість,|часу,|тість,|часу,|тість,|часу,|тість,
| |люди-|гри- |люди-|гри- |люди-|гри- |люди-|гри-
| |но- |вень |но- |вень |но- |вень |но- |вень
| |годин| |годин| |годин| |годин|
-----------------------------------------------------------------------
1.1 Попередні роботи

1.1 Прийняття та
реєстрація
документів
замовника 0,5 1,79 0,5 1,79 0,5 1,79 0,5 1,79

1.2 Аналіз поданих
матеріалів,
робота із
замовником 3 10,67 3 10,67 3 10,67 3 10,67

1.3 Розрахунок
вартості робіт
та складання
договору 2 7,26 2 7,26 2 7,26 2 7,26

2. Загальні роботи

2.1 Вивчення
містобудівної
та іншої
документації 4,5 17,61 4,5 17,61 4,5 17,61 4,5 17,61

2.2 Виїзд на місце
для обстеження
ділянки 3,1 11,02 3,1 11,02 3,1 11,02 3,1 11,02

2.3 Обстеження
ділянки,
складання
висновку 5,8 20,5 5,8 20,5 5,8 20,5 5,8 20,5

3. Розроблення архітектурно-планувального завдання

3.1 Розроблення
містобудівних
вимог 12 42,69 8,8 31,16 8,8 31,16 7,5 26,15

3.2 Складання вимог
до проектування
пам'яток
історії та
культури 7,5 26,15 4,5 17,61 3 10,67 2 7,26

3.3 Розроблення
об'ємно-планув-
альних
вимог 12 42,49 5,5 19,38 4,5 17,61 3,8 13,31

3.4 Складання
заявок на
отримання
технічних умов
в організаціях,
що їх надають 7,5 26,15 7,5 26,15 7,5 26,15 7,5 26,15

4. Оформлення та видача архітектурно-планувального завдання

4.1 Складання
текстової
частини 2,5 9,43 2,5 9,43 2,5 9,43 2,5 9,43

4.2 Узгодження
текстової та
графічної
частини з
місцевим
органом
містобудування
та архітектури 1,6 5,62 1,6 5,62 1,6 5,62 1,6 5,62

4.3 Ведення обліку
виданих
матеріалів та
оновлення
чергового плану
забудови
населеного
пункту 2 7,26 2 7,26 2 7,26 2 7,26

4.4 Технічне
оформлення,
реєстрація та
видача
замовнику 0,5 1,79 0,5 1,79 0,5 1,79 0,5 1,79

-----------------------------------------------------------------------
Усього 64,5 230,43 51,8 187,25 49,3 178,54 46,3 165,82

Граничні розміри
плати за видачу без
урахування вимог
підпункту "г"
пункту 2 та пункту
4 приміток,
виконання
графічної частини 304,85 248,72 237,4 220,86

Погодження 20 відсотків вартості
проектної архітектурно-планувального завдання
документації на
відповідність
нормативним вимогам
------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розцінки обраховано для виконання робіт на ділянках
площею до 1 гектара, розташованих у містах з
кількістю населення від 100 до 250 тис. чоловік. У
населених пунктах з іншою кількістю населення
застосовуються додаткові коефіцієнти:

понад 2000 тис. чоловік - 1,3
понад 1000 тис. чоловік - 1,2
від 500 до 1000 тис. чоловік - 1,1
від 250 до 500 тис. чоловік - 1,05
від 50 до 100 тис. чоловік - 0,9
менше 50 тис. чоловік - 0,8

2. До видів робіт, зазначених у розділі 2 і пов'язаних з обстеженням ділянок для будівництва, їх забудови та меж землеволодіння, застосовуються додаткові коефіцієнти:

а) для ділянок площею понад 1 гектар за кожний наступний гектар вартість, зазначена в підпункті 2.3, збільшується на 10 відсотків;

б) для ділянок, розташованих на території із щільністю забудови більше ніж 40 відсотків або рельєфом місцевості з ухилом більше-менше 0,05, до вартості, зазначеної в підпунктах 2.3 та 4.3, застосовується коефіцієнт 1,2;

в) у несприятливий період року до вартості, зазначеної у підпунктах 2.2 та 2.3, застосовується коефіцієнт залежно від часу виконання робіт:

листопад, березень - 1,1

грудень, січень, лютий - 1,2

г) до вартості, зазначеної в підпункті 2.2, не включено витрати, пов'язані з використанням транспортних засобів; якщо транспортні засоби не надаються замовником, транспортні витрати визначаються за допомогою окремого розрахунку;

д) з виїздом в інший населений пункт, у тому числі у сільську місцевість, вартість, зазначена в підпункті 2.2, коригується із застосуванням підвищувального коефіцієнта залежно від відстані в кілометрах:

до 10 кілометрів - 1,2

від 10 кілометрів до 20 кілометрів - 1,3

від 20 кілометрів - 1,4

3. За наявності двох або більше ускладнюючих факторів та застосування у зв'язку з цим відповідних коефіцієнтів, більших за одиницю, загальний підвищувальний коефіцієнт визначається шляхом додавання їх дробових частин до одиниці.

У разі застосування декількох коефіцієнтів, менших за одиницю, загальний зменшувальний коефіцієнт розраховується шляхом їх перемножування.

Для визначення загального коефіцієнта у разі одночасного застосування підвищувальних та зменшувальних коефіцієнтів окремо визначаються підвищувальний та зменшувальний коефіцієнти, які потім перемножуються.

4. У разі скорочення на прохання замовника нормативного терміну, визначеного цим Порядком, до вартості робіт, за згодою сторін, застосовується коефіцієнт відповідно до скорочення терміну видачі документів:

до 20 відсотків - 1,1

до 40 відсотків - 1,4

до 50 відсотків - 1,5

5. У разі зменшення обсягу архітектурно-планувального завдання та скорочення терміну виконання окремих видів робіт вартість їх розроблення коригується залежно від фактично витраченого часу та трудомісткості робіт з підтвердженням цих змін відповідними розрахунками.

Додаток 3
до Порядку

Розцінки
для обрахування розміру плати за видачу технічних умов
щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури

            ------------------------------------------------------
            |постачання  | постачання | постачання |   дення,   |
            |            |            |            |каналізація |
Вид робіт   |------------+------------+------------+------------|
            |норма|вар-  |норма|вар-  |норма|вар-  |норма|вар-  |
            |часу,|тість,|часу,|тість,|часу,|тість,|часу,|тість,|
            |люди-|гри-  |люди-|гри-  |люди-|гри-  |люди-|гри-  |
            |но-  |вень  |но-  |вень  |но-  |вень  |но-  |вень  |
            |годин|      |годин|      |годин|      |годин|      |
-----------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
---------------------------------------------------------------
    Газо-   |Телефоні-   |Радіофіка-  |   Безпека  |  Пожежна
  постачання|зація       |ція, елетро-| дорожнього | безпека
            |            |зв'язок     |    руху    |
------------+------------+------------+------------+------------
норма|вар-  |норма|вар-  |норма|вар-  |норма|вар-  |норма|вар-
часу,|тість,|часу,|тість,|часу,|тість,|часу,|тість,|часу,|тість,
люди-|гри-  |люди-|гри-  |люди-|гри-  |люди-|гри-  |люди-|гри-
но-  |вень  |но-  |вень  |но-  |вень  |но-  |вень  |но-  |вень
годин|      |годин|      |годин|      |годин|      |годин|
----------------------------------------------------------------
                              Попередні роботи

1. Прийняття
та
реєстрація
документів
замовника    0,5   1,79    0,5   1,79   0,5   1,79   0,5   1,79   0,5   1,79
0,5   1,79   0,5   1,79   0,5   1,79   0,5   1,79


2. Аналіз
поданих
матеріалів,
робота із
замовником,
вивчення
впливу
об'єкта на
безпеку
довкілля     3    10,67    3    10,67   3    10,67   3    10,67   3    10,67
1,7   6,03   1,5   5,34   3    10,67   1,5   5,34

3. Розраху-
нок вартості
робіт та
складання
договору     2     7,26    2    7,26    2     7,26   2     7,26   2   7,26 1
3,63   1     3,63   2     7,26   1     3,63

2
                            Загальні роботи

4. Вивчення
та аналіз
стану мереж  2     7,26    2     7,26   2     7,26   2     7,26   1,5   5,34
1,5   5,34   1     3,63   2     7,26   1     3,63


5. Виїзд на
місце для
підключення
об'єкта до
мережі       3,1  11,02    3,1  11,02   3,1  11,02   3,1  11,02   3,1  11,02
3,1  11,02   3,1  11,02   3,1  11,02   3,1  11,02


6. Обстеження
земельної
ділянки та
визначення
умов підклю-
чення об'єк-
та до мережі 2,9  10,32   2,9  10,32   2,9 10,32  2,9  10,32   2,9  10,32   2
7,26   2     7,26   3    10,67   2     7,26

                            Розроблення технічних умов

7. Розроблення
змісту       10,5 37,35    9,1  32,37   9,1  32,37   9,1  32,37   5,3  18,85
1,1   3,91   1     3,63  12    42,69   1     3,63

8. Складання
текстової
частини      1     3,63    1     3,63   1     3,63   1     3,63   1     3,63
0,5   1,79   0,5   1,79   1     3,63   0,5   1,79

                            Оформлення та видача технічних умов

9. Ведення
реєстру
виданих
матеріалів   1     3,63    1     3,63   1     3,63   1     3,63   1     3,63
0,5   1,79   0,5   1,79   1     3,63   0,5   1,79

10. Погодження
з керів-
ництвом      0,6   2       0,6   2      0,6   2      0,6   2      0,6   2
0,6   2      0,6   2      0,6   2      0,6   2

11. Технічне
оформлення,
реєстрація
та видача
матеріалів
замовнику    0,5   1,79    0,5   1,79   0,5   1,79   0,5   1,79   0,5   1,79
0,5   1,79   0,5   1,79   0,5   1,79   0,5   1,79
---------------------
Усього       27,1  96,72  25,7  91,77  25,7  91,77  25,7  91,77  21,4  76,3
13,0  46,35  12,2  43,67  28,7 102,41  12,2  43,67

Граничні
розміри
плати за
видачу без
урахування
вимог
пунктів
4 і 7 при-
міток
до додатка 3    162,54       118,71       118,71       118,71       98,64
62,67        59,4         132,66       59,4

Погодження
проектної
документації на
відповідність
наданим
технічним
умовам
та чинним
нормативно-
правовим
актам                              20 відсотків вартості технічних умов

Примітки: 1. Вартість обраховується для виконання робіт у містах з кількістю населення від 100 до 250 тис. чоловік. У населених пунктах з іншою кількістю населення до вартості, зазначеної у пунктах 4, 5, 6 і 7 цього додатка, застосовуються додаткові коефіцієнти:

понад 2000 тис. чоловік - 1,3

понад 1000 тис. чоловік - 1,2

від 500 до 1000 тис. чоловік - 1,1

від 250 до 500 тис. чоловік - 1,05

від 50 до 100 тис. чоловік - 0,9

менше 50 тис. чоловік - 0,8

2. До вартості виконаних робіт, зазначених у пунктах 5 і 6, застосовуються додаткові підвищувальні коефіцієнти:

а) у разі проведення робіт у несприятливий період року залежно від часу виконання робіт:

листопад, березень - 1,1

грудень, січень, лютий - 1,2

б) у разі виїзду в інший населений пункт, у тому числі у сільську місцевість, залежно від відстані:

до 10 кілометрів - 1,2

від 10 до 20 кілометрів - 1,3

від 20 кілометрів - 1,4

3. Вартість видачі технічних умов на підключення до електромереж розраховано для об'єктів потужністю 101 - 250 кВт. На підключення до електромереж об'єктів іншої потужності до розцінок, зазначених у пункті 7 таблиці, застосовуються додаткові коефіцієнти:

до 10 кВт - 0,4

від 11 до 100 кВт - 0,5

від 251 до 500 кВт - 1,5

від 501 до 1000 кВт - 1,7

понад 1000 кВт - 2

4. До вартості, зазначеної в пункті 5, не включено витрати, пов'язані з використанням транспортних засобів.

Якщо транспортні засоби не надаються замовником, транспортні витрати визначаються за допомогою окремого розрахунку.

5. За наявності двох або більше ускладнюючих факторів та застосування у зв'язку з цим відповідних коефіцієнтів, більших за одиницю, загальний підвищувальний коефіцієнт визначається шляхом додавання їх дробових частин до одиниці.

У разі застосування декількох коефіцієнтів, менших за одиницю, загальний зменшувальний коефіцієнт розраховується шляхом їх перемножування.

Для визначення загального коефіцієнта у разі одночасного застосування підвищувальних та зменшувальних коефіцієнтів окремо визначаються підвищувальний та зменшувальний коефіцієнти, які потім перемножуються.

6. Трудові витрати можуть коригуватися виходячи з конкретних умов розроблення та видачі технічних умов з підтвердженням цих змін відповідними розрахунками.

7. У разі скорочення на прохання замовника нормативного терміну, визначеного цим Порядком, застосовується коефіцієнт відповідно до скорочення терміну видачі документів:

до 20 відсотків - 1,1

до 40 відсотків - 1,4

до 50 відсотків - 1,5

8. У разі зменшення обсягу технічних умов та скорочення терміну виконання окремих видів робіт вартість їх розроблення коригується залежно від фактично витраченого часу та трудомісткості робіт з підтвердженням цих змін відповідними розрахунками.