Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань реєстрації актів громадянського стану

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Кодексі про шлюб та сім'ю України ( 2006-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204; 1973 р., N 21, ст. 181; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 528):

1) главу 26 і статті 159, 160 та 162 викласти в такій редакції:

"Глава 26

Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові

Стаття 191. Місце і порядок реєстрації переміни прізвища,імені, по батькові

Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові громадян України проводиться відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем їх постійного проживання.

Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові повідомляється відділ реєстрації актів громадянського стану України, в якому знаходяться на зберіганні записи актів про народження, одруження та розірвання шлюбу, особою, що перемінила прізвище, ім'я, по батькові.

Стаття 192. Внесення змін у записи про народження дітей осіб, які перемінили прізвища, імена, по батькові

Прізвище неповнолітніх дітей змінюється у разі переміни прізвища обома батьками. Якщо прізвище перемінив один з батьків, питання про зміну прізвища його неповнолітніх дітей може бути вирішено за погодженням між батьками, а за відсутності згоди - органом опіки і піклування.

Під час реєстрації переміни імені батьком змінюється по батькові його неповнолітніх дітей. По батькові повнолітніх дітей змінюється лише у випадках, коли заяви про переміну по батькові подають до органів реєстрації актів громадянського стану самі повнолітні діти.

Стаття 193. Видача нових свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові

Якщо у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові були внесені зміни у записи актів громадянського стану, органи реєстрації актів громадянського стану України, з урахуванням внесених змін, видають нові свідоцтва";

"Стаття 159. Реєстрація актів громадянського стану

Акти громадянського стану реєструються у відділах реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, у виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, у консульських установах та дипломатичних представництвах України.

Стаття 160. Компетенція органів реєстрації актів громадянського стану

Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства.

Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану";

"Стаття 162. Актові книги. Порядок реєстрації актів громадянського стану

Зразки книг реєстрації актів громадянського стану та свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану, а також Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правила реєстрації актів громадянського стану, Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг затверджуються Міністерством юстиції України";

2) у частині першій статті 158 слова "зміна імені, по батькові і прізвища" замінити словами "переміна прізвища, імені, по батькові";

3) у частині третій статті 161-1 слова "або за висновком Ради Міністрів Республіки Крим, відділу запису актів громадянського стану виконавчого комітету обласної, Київської чи Севастопольської міської Ради народних депутатів" замінити словами "або висновку відділу реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського чи Севастопольського міських управлінь юстиції";

4) у статті 174 слова "або документи, що їх замінюють" замінити словами "або паспортні документи";

5) у статті 178 слова "або в інших документах, що посвідчують

їх особу" замінити словами "або в паспортних документах";

6) у статті 184 слова "або в документах, що замінюють паспорти" замінити словами "або паспортних документах";

7) у тексті Кодексу слова "органи запису актів громадянського стану", "відділи запису актів громадянського стану", "консульські установи України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "органи реєстрації актів громадянського стану", "відділи реєстрації актів громадянського стану", "консульські установи та дипломатичні представництва України" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити.

2. У Законі України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 78):

1) статті 2, 6, 7, 14, 18, 20 та 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Система органів реєстрації актів громадянського стану

Систему органів реєстрації актів громадянського стану складають:

відділи реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;

виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.

Реєстрацію актів громадянського стану громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи та дипломатичні представництва України";

"Стаття 6. Керівництво відділами реєстрації актів громадянського стану

Керівництво відділами реєстрації актів громадянського стану здійснюють Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Стаття 7. Одержання документів і відомостей, необхідних для реєстрації актів громадянського стану

Органи реєстрації актів громадянського стану мають право безкоштовно одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні документи і відомості, пов'язані з реєстрацією актів громадянського стану";

"Стаття 14. Фінансування відділів реєстрації актів громадянського стану

Фінансування відділів реєстрації актів громадянського стану здійснюється за рахунок коштів державного бюджету";

"Стаття 18. Органи реєстрації актів громадянського стану

Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства,

Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану";

"Стаття 20. Документи, що подаються при реєстрації актів громадянського стану

При реєстрації актів громадянського стану подається паспорт або паспортний документ заявника, а також документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації. Перелік цих документів визначається правилами реєстрації відповідних актів громадянського стану";

"Стаття 24. Зберігання записів актів громадянського стану, складених у консульських установах та дипломатичних представництвах України

Перші примірники записів актів громадянського стану, складені в консульських установах та дипломатичних представництвах України, передаються на зберігання до відділу реєстрації актів громадянського стану Київського міського управління юстиції, а другі примірники - до відділу реєстрації актів громадянського стану Київського обласного управління юстиції";

2) назву розділу IV викласти в такій редакції:

"Розділ IV

Зберігання книг реєстрації актів
громадянського стану і метричних книг";

3) статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:

"Інформація, яка міститься в акті громадянського стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає";

4) у статті 10 слова "в органах реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "у відділах реєстрації актів громадянського стану";

5) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:

"Керівник та спеціалісти відділів реєстрації актів громадянського стану не можуть перебувати у штаті інших підприємств будь-якої форми власності та об'єднань громадян, а також безпосередньо займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької та наукової у вільний від роботи час";

6) у статті 12 слова "у Міністерстві юстиції Республіки Крим, управліннях юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "у Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції";

7) у статті 15:

у назві і частині першій слова "в органах" замінити словами "у відділах";

у частині другій слово "органи" замінити словом "відділи", а слова "Міністерством статистики України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики";

8) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"За надання працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану додаткових послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим Законом, справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції";

9) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:

"Повторне свідоцтво видається відділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на підставі запису акта громадянського стану за заявами громадян, щодо яких складено запис";

10) у статті 23:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Архіви відділів реєстрації актів громадянського стану";

частину третю викласти в такій редакції:

"Другі примірники книг реєстрації актів громадянського стану і метричні книги, складені на території області (міста), зберігаються в архівах відділів реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції";

у частині четвертій слова "в органах" замінити словами "у відділах".

3. Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) після слів "реєстрація актів громадянського стану" доповнити словами "(за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 січня 2000 року
N 1366-XIV