Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії

Цей Закон визначає правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також загальні положення регулювання суспільних відносин, що виникають під час її здійснення, як виняток із загальних положень, установлених Законом України "Про підприємництво" ( 698-12 ).

Дозвільна система у сфері використання ядерної енергії спрямована на захист інтересів національної безпеки, запобігання перевищенню допустимих норм опромінення людей і забруднення довкілля, а також дотримання вимог режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та визначення

Основні терміни та визначення, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

вид діяльності у сфері використання ядерної енергії - це діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела іонізуючого випромінювання або дія цього випромінювання поширюється на додаткові групи людей, або змінюється система напрямів опромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються;

етапи життєвого циклу ядерної установки - вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації;

етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів - вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття;

експлуатуюча організація (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду;

життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів - сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану установки або сховища, починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання;

ліцензія експлуатуючої організації - відповідно оформлений документ, виданий уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджує право експлуатуючої організації самостійно чи із залученням підрядних організацій здійснювати весь комплекс робіт та операцій, пов'язаних з визначеним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

ліцензія у сфері використання ядерної енергії - відповідно оформлений документ, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджує право заявника на здійснення певних видів діяльності за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки - центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

радіоактивні матеріали - будь-які матеріали, які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність вантажу перевищують межі, встановлені нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;

суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (суб'єкт діяльності) - юридична особа (підприємство, установа або організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа, яка здійснює чи заявила про намір здійснювати діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.

Стаття 2. Завдання Закону

Основними завданнями цього Закону є:

правове регулювання відносин під час здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії;

встановлення правового режиму дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Об'єктом дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є діяльність, на яку поширюється дія державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 4. Мета дозвільної діяльності у сфері використання
ядерної енергії

Метою дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є:

забезпечення використання тільки тих ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, рівень безпеки яких визнано таким, що відповідає міжнародно визнаним вимогам на основі всебічної оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку, включаючи забезпечення фізичного захисту;

забезпечення здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії тільки тими фізичними та юридичними особами, які можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 5. Основні принципи дозвільної діяльності у сфері
використання ядерної енергії

Основними принципами дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є:

пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами;

диференційований підхід до різних видів діяльності та джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням потенційної ядерної та радіаційної небезпеки, пов'язаної з ними;

незалежність та об'єктивність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при оцінці рівня безпеки та прийнятті рішень;

обгрунтованість установлених критеріїв, вимог та умов забезпечення безпеки у сфері використання ядерної енергії з урахуванням усього комплексу екологічних, економічних та соціальних чинників;

відповідальність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за дотримання встановлених процедур дозвільної діяльності і достатність визначених ними умов і обмежень здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Розділ II. Здійснення дозвільної діяльності у сфері
використання ядерної енергії

Стаття 6. Особливості здійснення дозвільної діяльності у
сфері використання ядерної енергії

Особливості здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язані з необхідністю всебічної оцінки безпеки у разі прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.

Дозвільна діяльність є складовою частиною державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і передбачає:

ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу цій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки і на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів;

ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою атомних електростанцій;

обов'язкову сертифікацію джерел іонізуючого випромінювання, елементів, важливих для безпеки ядерних установок, упаковок для зберігання, перевезення та захоронення радіоактивних відходів, транспортних упаковок для перевезення джерел іонізуючого випромінювання і транспортних упаковок для перевезення ядерних матеріалів;

державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання.

Стаття 7. Окремі види діяльності у сфері використання ядерної
енергії, що підлягають ліцензуванню

У сфері використання ядерної енергії обов'язковому ліцензуванню підлягають такі види діяльності:

проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

переробка уранових руд;

перевезення радіоактивних матеріалів;

переробка, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;

виробництво, зберігання, технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання;

використання джерел іонізуючого випромінювання;

підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України);

діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України).

Ліцензування зазначених видів діяльності здійснюється уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до законодавства.

Від ліцензування звільняється діяльність, пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, за таких умов:

безпека використання джерела іонізуючого випромінювання забезпечується його конструкцією;

використання джерела іонізуючого випромінювання не потребує спеціальної підготовки персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки, що виходить за межі вивчення інструкції з використання цього джерела іонізуючого випромінювання;

досвід використання свідчить про відсутність аварій з радіаційними наслідками.

Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Ліцензування діяльності експлуатуючої організації
на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки
або сховища для захоронення радіоактивних відходів

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає експлуатуючій організації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, що подала відповідну заяву (далі - заявник), на підставі всебічної оцінки безпеки ядерної установки або сховища та оцінки спроможності заявника виконувати усі заходи щодо забезпечення безпеки ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, а саме:

на проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

на будівництво ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів після всебічного аналізу усіх аспектів забезпечення безпеки у відповідному проекті;

на введення в експлуатацію ядерної установки;

на експлуатацію ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

на зняття з експлуатації ядерної установки;

на закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Отримання заявником ліцензії є підставою для початку здійснення діяльності, ведення робіт та операцій, пов'язаних з даним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, включаючи усі об'єкти, що знаходяться на майданчику даної ядерної установки або сховища і технологічно з ними пов'язані. Ліцензією встановлюються умови та обмеження здійснення такої діяльності, здійснення робіт та операцій, обумовлюється технологічний комплекс і межі майданчика, на які поширюється дія цієї ліцензії. Одна ліцензія може бути видана на комплекс із декількох ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, розташованих у межах одного майданчика.

Умовами ліцензії на здійснення діяльності на певному етапі життєвого циклу, яку отримує експлуатуюча організація, визначаються види робіт чи операції, здійснення яких на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу, що видається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Умови та порядок видачі таких дозволів визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 9. Ліцензування здійснення персоналом
безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції

Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції і діяльність якого може здійснюватися лише на підставі ліцензії, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Умови та порядок видачі ліцензій на здійснення персоналом безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 10. Сертифікація у сфері використання ядерної енергії

У сфері використання ядерної енергії сертифікації у порядку, встановленому законодавством, підлягають: джерела іонізуючого випромінювання, упаковки для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, транспортні упаковки для перевезення радіоактивних матеріалів, елементи, важливі для безпеки ядерних установок.

Стаття 11. Державна реєстрація джерел іонізуючого
випромінювання

Джерела іонізуючого випромінювання підлягають обов'язковій державній реєстрації, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Розділ III. Порядок ліцензування діяльності експлуатуючих організацій на
етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення
радіоактивних відходів

Стаття 12. Порядок видачі ліцензій експлуатуючим
організаціям на етапах життєвого циклу ядерних
установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів

Для отримання ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, експлуатуюча організація (оператор) подає заяву органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

До заяви додаються копії засвідчених у встановленому порядку засновницьких документів, а також документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, перелік яких встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок та розмір справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.

Перелік, а також вимоги щодо форми та змісту поданих документів встановлюються для кожного з етапів життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки проводиться попередній розгляд заяви з метою оцінки виконання заявником вимог щодо номенклатури та складу поданих документів.

Про результати попереднього розгляду заяви орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє заявника протягом 30 днів з моменту її отримання.

Перевірка повноти і достовірності поданих документів та їх оцінка здійснюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення державних експертиз цих документів та інспекційного обстеження (для етапів введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також етапів експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів).

Порядок проведення державних експертиз поданих матеріалів та порядок проведення інспекційного обстеження ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів встановлюються нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Строк перевірки повноти та достовірності поданих документів та їх оцінки не повинен перевищувати трьох місяців з дня отримання повного комплекту документів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, які тягнуть за собою необхідність проведення додаткових досліджень, може встановлювати інший строк, але не більше шести місяців.

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки протягом місяця після отримання висновків державних експертиз поданих документів та акта інспекційного обстеження.

Не пізніше ніж у 10-денний строк після прийняття рішення орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає заявникові ліцензію або направляє письмове повідомлення про відмову у видачі ліцензії із зазначенням причин відмови та умов повторного розгляду заяви.

Стаття 13. Відмова у видачі ліцензії

Заявникові може бути відмовлено у видачі ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі результатів проведеного інспекційного обстеження та висновків державних експертиз у разі:

відсутності чи недостатності документів, що підтверджують відповідність безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника встановленим вимогам;

наявності в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації.

Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена заявником до суду.

Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін

У ліцензії зазначається:

найменування органу, що видав її;

найменування і юридична адреса заявника, який отримує ліцензію;

місце здійснення діяльності (межі майданчика ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів);

перелік основних об'єктів та будівель, що входять до технологічного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

перелік документів, на підставі яких видана ліцензія;

перелік посадових осіб, які відповідають за безпеку здійснення дозволеної цією ліцензією діяльності;

умови здійснення діяльності;

номер реєстрації ліцензії;

дата видачі та строк дії ліцензії.

Ліцензія підписується керівником органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і засвідчується печаткою цього органу.

Строк дії ліцензії встановлюється відповідно до передбачуваної поданими документами тривалості відповідного етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Протягом строку дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може вносити до неї зміни.

Підставами для внесення змін до ліцензії можуть бути:

подання експлуатуючою організацією (оператором) заяви з проханням поширити дію ліцензії на додаткові установки, сховища, будівлі чи об'єкти або розширити межі майданчика, на який поширюється дія ліцензії; продовжити строк дії ліцензії;

набрання чинності новими нормативно-правовими актами з питань ядерної та радіаційної безпеки;

виявлення в процесі експлуатації або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

Розгляд заяви експлуатуючої організації (оператора) про внесення змін до ліцензії та її переоформлення здійснюються у тому ж порядку, що і видача відповідної ліцензії.

Стаття 15. Нагляд за дотриманням умов ліцензії

Нагляд за дотриманням умов ліцензії здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом інспекційних перевірок та аналізу стану ядерної та радіаційної безпеки за звітною документацією, що подається експлуатуючою організацією.

Порядок проведення таких перевірок, їх періодичність і звітність визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Засоби та методи перевірок не повинні перешкоджати діяльності експлуатуючої організації, яка перевіряється.

Стаття 16. Зупинення та анулювання дії ліцензії

Дія ліцензії може бути зупинена, а на етапі проектування або будівництва ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів анульована органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що її видав, у разі:

подання експлуатуючою організацією відповідної заяви;

ліквідації юридичної особи за рішенням суду або через інші обставини;

порушення умов ліцензії;

припинення дії або фактичного невиконання вимог документів, які були подані у складі заявних документів і на підставі яких було зроблено висновок про спроможність заявника здійснювати діяльність відповідно до встановлених вимог.

У разі зупинення дії ліцензії забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів покладається на експлуатуючу організацію.

Про зупинення дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки сповіщає експлуатуючу організацію у письмовій формі із зазначенням причин зупинення, умов, за яких дія ліцензії може бути відновлена, та строку, протягом якого необхідно усунути виявлені порушення. На етапах проектування та будівництва у разі неусунення виявлених порушень у встановлений строк ліцензія анулюється, про що експлуатуюча організація сповіщається у письмовій формі.

У разі одержання рішення органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про анулювання дії ліцензії експлуатуюча організація зобов'язана:

негайно припинити здійснення раніше дозволеної діяльності, вживши при цьому заходів для збереження умов, що забезпечують безпеку праці, здоров'я персоналу, охорону навколишнього природного середовища;

протягом 10 днів з дня отримання рішення надіслати в орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, який видав ліцензію, перший примірник ліцензії та повідомлення про припинення дозволеної діяльності.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки протягом 5 днів з дня анулювання ліцензії зобов'язаний надіслати органам державного управління у сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами інформацію про анулювання виданої ліцензії.

Порядок анулювання ліцензії на введення в експлуатацію ядерної установки визначається умовами цієї ліцензії.

Ліцензія на експлуатацію або зняття з експлуатації ядерної установки та ліцензія на експлуатацію та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів можуть бути анульовані тільки після повного вилучення із зазначеної установки або сховища ядерних матеріалів і радіоактивних відходів чи після видачі ліцензії на цю установку або сховище іншій експлуатуючій організації.

До одержання ліцензії на експлуатацію або зняття з експлуатації ядерної установки чи ліцензії на експлуатацію або закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів іншою юридичною особою забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів покладається на експлуатуючу організацію, якій видана така ліцензія.

Розділ IV. Права та обов'язки суб'єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії мають право:

одержувати інформацію про стан та результати розгляду поданих документів;

надавати органові державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, додаткові письмові чи усні пояснення, зауваження, рекомендації по суті питань, що розглядаються;

порушувати клопотання перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміни в переліку експертних організацій, які беруть участь у розгляді поданих документів;

оскаржувати у встановленому порядку неправомірні дії окремих посадових осіб у разі порушення ними встановленого порядку розгляду заяви та поданих документів, прийняття необгрунтованого чи необ'єктивного рішення.

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії зобов'язані:

заявляти про намір здійснювати діяльність, що потребує дозволу на виконання виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;

надавати органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, документацію та супровідні матеріали до неї в обсязі, необхідному для всебічного, об'єктивного аналізу, оцінки та прийняття рішення щодо заявленої діяльності;

сприяти цим органам та організаціям у виконанні їх обов'язків;

передавати в установлені строки органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки документи, розрахунки, дані, додаткові відомості, що стосуються безпеки дозволеної діяльності;

повідомляти органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміну умов здійснення діяльності;

сплачувати збори за видачу ліцензії відповідно до законодавства.

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Дозволи на діяльність у сфері використання ядерної енергії, які діяли на території України до прийняття цього Закону, втрачають свою чинність не пізніш як через три роки після набрання чинності цим Законом. Протягом зазначеного періоду юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, зобов'язані переоформити дозволи відповідно до вимог цього Закону.

3. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

5. Статтю 33 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81) викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Експлуатуюча організація (оператор)

Експлуатуюча організація (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду.

Експлуатуюча організація (оператор):

отримує ліцензію згідно з законодавством на здійснення діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

розробляє та здійснює заходи щодо підвищення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

має право страхування зайнятості робочих місць, важливих для забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

забезпечує радіаційний захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

несе відповідальність за фізичний захист ядерних матеріалів та радіоактивних відходів;

у встановленому порядку подає своєчасно і в повному обсязі інформацію про випадки порушень у роботі ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;

забезпечує фінансове покриття відповідальності за ядерну шкоду у розмірі та на умовах, що визначаються законодавством України;

відраховує кошти у фонд зняття з експлуатації ядерної установки;

несе відповідальність за збитки, завдані персоналу під час виконання ним службових обов'язків, згідно з законодавством України.

Експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана періодично, відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, здійснювати переоцінку безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів і подавати звіти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Переоцінка безпеки також здійснюється на вимогу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі істотних змін конструкції установки або сховища, а також коли досвід експлуатації свідчить про недоліки попередньої оцінки.

Експлуатуюча організація (оператор) не може вдаватися до дій або демонстрації намірів, які можуть спонукати персонал до порушення вимог цього Закону, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Експлуатуюча організація (оператор) включає у собівартість виробництва електроенергії затрати на:

реалізацію програм підвищення безпеки роботи ядерних установок;

забезпечення зберігання відпрацьованого ядерного палива, переробки і захоронення радіоактивних відходів;

науково-технічний і конструкторсько-технологічний супровід експлуатації ядерних установок;

комплектування, підготовку і перепідготовку персоналу;

страхування персоналу і населення на випадок ядерної шкоди;

зняття з експлуатації та консервацію ядерних установок;

соціально-економічний розвиток територій, на яких розташовані ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 січня 2000 року
N 1370-XIV