Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 грудня 1999 р. N 2288
Київ

Про впорядкування умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2334 від 20.12.
99
N 2338 від 21.12.
99
N 2358 від 22.12.
99
N 220 від 07.02.20
00
N 225 від 07.02.20
00
з Розпорядженням КМ
N 76-р від 08.02.20
00
з Постановою КМ
N 618 від 06.04.2000
)

З метою вдосконалення оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Адміністрації Президента України, керівних працівників Кабінету Міністрів України, керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату Верховної Ради України, Рахункової палати України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради, Ради міністрів, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах рад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів, а також розміри надбавок за ранги державних службовців, дипломатичні ранги та спеціальні звання згідно з додатками 1 - 49. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2358 від 22.12.99 )

Керівникам зазначених органів здійснити конкретні заходи, спрямовані на удосконалення структури апарату управління. Рекомендувати радам всіх рівнів здійснити аналогічні заходи.

2. Надати право керівникам органів і головам рад, зазначених у пункті 1 цієї постанови:

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

г) керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, за класний чин, кваліфікаційний клас та спеціальні звання. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

г') спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, рад та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету економії заробітної плати на посадах, що займають відсутні із зазначених причин працівники;

д) прокурорсько-слідчим працівникам доплати за сумісництво на вакантних посадах за місцем постійної роботи понад установлений робочий час у межах не більше чотирьох годин у робочий день чи повного робочого дня у вихідний з оплатою за фактично виконану роботу, але не більш як 50 відсотків посадового окладу;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці; ( Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2338 від 21.12.99 )

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

3. Виплачувати працівникам зазначених у пункті 1 цієї постанови органів та рад:

а) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

б) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу;

в) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

4. Преміювання керівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Преміювання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських рад, сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних рад, надання їм матеріальної допомоги, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів здійснюється за рішенням відповідної ради у межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату відповідного органу.

5. Групи за оплатою праці працівників місцевих державних адміністрацій встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320 "Про віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 150) із доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 655.

6. Установити, що:

подання пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо умов оплати праці працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що фінансуються з бюджету здійснюється Міністерством праці та соціальної політики;

роз'яснення щодо застосування цієї постанови надає Міністерство праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів.

7. Міністерству праці та соціальної політики:

разом з Міністерством юстиції подати у тижневий термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів з питань оплати праці у відповідність з цією постановою;

забезпечити контроль за дотриманням умов оплати праці, визначених цією постановою.

8. Міністерству фінансів забезпечити рівномірне фінансування видатків на оплату праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з державного бюджету.

9. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 1999 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Адміністрації Президента України

                       Посада     

                      
Місячний
посадовий оклад,
 гривень
Перший віце-прем'єр-міністр 400
Віце-прем'єр-міністр 390
Урядовий Секретар Кабінету Міністрів 380
Перший заступник Урядового Секретаря
Кабінету Міністрів
370
Заступник Урядового Секретаря Кабінету
Міністрів
360
Керівник служби Прем'єр-міністра 330
Керівник групи радників Прем'єр-міністра,
перший помічник Прем'єр-міністра
330
Радник Прем'єр-міністра, помічник
Прем'єр-міністра
300 - 310
Прес-секретар Прем'єр-міністра, керівник
прес-служби
310
Керівник служби: Першого
віце-прем'єр-міністра,
Віце-прем'єр-міністра, Урядового Секретаря
Кабінету Міністрів; керівник групи радників
Першого віце-прем'єр-міністра, керівник
групи експертів Першого
віце-прем'єр-міністра
270 - 300

Помічник Першого віце-прем'єр-міністра
260
Керівник групи радників
Віце-прем'єр-міністра, Керівник групи
експертів Віце-прем'єр-міністра, Помічник
Віце-прем'єр-міністра, Урядового Секретаря
Кабінету Міністрів, прес-секретар
Віце-прем'єр-міністра
250
Директор департаменту 340
Начальник управління, завідувач
самостійного відділу
330
Завідувач відділу, сектору у складі
департаменту, управління
290 - 310
Завідувач сектору у складі самостійного
відділу
270
Головний спеціаліст, консультант, експерт 250
Провідний спеціаліст 200
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115

     

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників Кабінету
Міністрів України, а також керівних працівників і
спеціалістів Секретаріату
Кабінету Міністрів України

                      Посада


Місячний
посадовий
оклад,
гривень
Перший віце-прем'єр-міністр 400
Віце-прем'єр-міністр 390
Урядовий Секретар Кабінету Міністрів 380
Перший заступник Урядового Секретаря Кабінету Міністрів 370
Заступник Урядового Секретаря Кабінету Міністрів 360
Керівник служби Прем'єр-міністра 330
Керівник групи радників Прем'єр-міністра,
перший помічник Прем'єр-міністра
330
Радник Прем'єр-міністра, помічник
Прем'єр-міністра
300 - 310
Прес-секретар Прем'єр-міністра, керівник прес-служби 310
Керівник служби: Першого
віце-прем'єр-міністра,
Віце-прем'єр-міністра, Урядового Секретаря
Кабінету Міністрів; керівник групи радників
Першого віце-прем'єр-міністра, керівник
групи експертів Першого
віце-прем'єр-міністра
270 - 300

Помічник Першого віце-прем'єр-міністра 260
Керівник групи радників
Віце-прем'єр-міністра, Керівник групи
експертів Віце-прем'єр-міністра, Помічник
Віце-прем'єр-міністра, Урядового Секретаря
Кабінету Міністрів, прес-секретар
Віце-прем'єр-міністра
250
Директор департаменту 340
Начальник управління, завідувач
самостійного відділу
330
Завідувач відділу, сектору у складі
департаменту, управління
290 - 310
Завідувач сектору у складі самостійного
відділу
270
Головний спеціаліст, консультант, експерт 250
Провідний спеціаліст 200
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 2358 від 22.12.99, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 76-р від 08.02.2000 )

Урядовий Секретар А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Верховної Ради України

            Посада


Місячний
посадовий
оклад,
гривень
Керівник апарату 380
Заступник Керівника апарату 370
Заступник Керівника апарату - Керуючий справами 360
Керівник управління 330
Завідувач самостійного відділу,
керівник Прес-служби

310-320
Завідувач відділу у складі управління 290-310
Перший помічник Голови Верховної Ради України
завідувач Секретаріату

320
Радник, помічник Голови Верховної Ради України,
начальник управління будинками

300-310
Завідувач секретаріату комітету, фракції,
завідувач групи (самостійної)

300
Помічник Першого заступника і Заступника Голови
Верховної Ради України - завідувач Секретаріату

260-270
Радник Першого заступника і Заступника Голови
Верховної Ради України

260-270
Завідувач сектору; завідувач канцелярії Голови
Верховної Ради України, Першого заступника
Голови Верховної Ради України


270
Головний консультант з питань юридично-наукового
забезпечення; головний науковий консультант

220-250
Головний: консультант, спеціаліст; завідувач
групи

220-250
Провідний спеціаліст 200
Старший: консультант з питань юридично-наукового
забезпечення, науковий консультант

185
Старший консультант, провідний спеціаліст 150-180
Консультант; помічник-консультант народного
депутата України

135-155
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів членів Центральної
виборчої комісії та працівників Секретаріату
Центральної виборчої комісії

                 Посада


Місячний
посадовий
оклад,
гривень
Голова Комісії 400
Заступник Голови Комісії 390
Секретар Комісії 380
Член Комісії 370
Керівник секретаріату 350
Керівник служби Голови Комісії, перший помічник
Голови Комісії, заступник керівника секретаріату
330
Радник Голови Комісії, помічник Голови Комісії 300-310
Прес-секретар Голови Комісії, керівник
прес-служби

310
Помічник заступника Голови Комісії 260
Помічник секретаря Комісії, помічник члена
Комісії

250
Начальник управління, завідувач самостійного
відділу
330
Завідувач відділу у складі управління 290-310
Завідувач сектору 270
Головний спеціаліст 250
Провідний спеціаліст 200
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Рахункової палати України

          Посада


Місячний
посадовий
оклад,
гривень
Голова Рахункової палати 400
Перший заступник, заступник Голови
Рахункової палати
360-390
Секретар Рахункової палати, головний
контролер - керівник департаменту, головний
контролер

340
Начальник управління, начальник
самостійного відділу, начальник відділу у
складі департаменту, радник Голови

310-320
Начальник відділу у складі управління 290-310
Помічник Голови Рахункової палати 280
Завідувач сектору 270
Помічник Першого заступника, заступника
Голови Рахункової палати, помічник
Секретаря Рахункової палати, головний
спеціаліст

220-250

Провідний спеціаліст 150-180
Спеціаліст I категорії 125-140
Спеціаліст II категорії 115-125
Спеціаліст 105-115

Примітка. Посадові оклади визначено з урахуванням їх підвищення на 30 відсотків згідно із статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату України" ( 315/96-ВР ).

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів центрального апарату міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади

       Посада Місячний посадовий оклад, гривень
Міністерства

Інші
центральні
органи
Міністр 380
Перші заступники Міністра 340  
Заступники Міністра 330  
Керівники інших центральних
органів виконавчої влади


340
Перший заступник керівника
іншого центрального органу
виконавчої влади
320
Заступник керівника іншого
центрального органу виконавчої
влади
310
Начальник головного управління
(департаменту)
240-260

Начальник управління, самостійного
відділу, керуючий справами

230-250

210-230
Начальник управління у складі
Головного управління (департаменту)

220-240

Начальник відділу у складі
Головного управління, управління,
підвідділу у складі самостійного
відділу, помічник керівника195-220185-200
Помічник заступника керівника,
завідувач сектору
175-195
155-175
Головний: казначей, контролер-ревізор
ГоловКРУ

165-185
Радник, головний спеціаліст,
консультант
155-180
145-165
Провідний: казначей, контролер-ревізор
ГоловКРУ

145-165
Провідний спеціаліст 135-155 125-145
Старший контролер-ревізор ГоловКРУ 125-145
Спеціаліст I категорії 120-135 115-125
Контролер-ревізор ГоловКРУ 115-125
Спеціаліст II категорії 110-120 105-115
Спеціаліст 100-110 95-105

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Державної податкової адміністрації,
які мають спеціальні звання

         Посада

Місячний
посадовий
оклад,
гривень
Голова Державної податкової адміністрації 380
Перший заступник Голови Державної податкової
адміністрації
360
Заступник Голови Державної податкової
адміністрації
340
Начальник головного управління 310
Начальник управління 300
Начальник управління у складі головного
управління, начальник самостійного відділу
270-290
Начальник відділу у складі головного управління,
управління
260-270
Помічник Голови Державної податкової
адміністрації
260-270
Головний державний податковий ревізор-інспектор 240-260
Головний державний податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор-інспектор
230-250
Старший державний податковий інспектор 220-240
Державний податковий інспектор 190-210

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Державної податкової адміністрації, які мають ранг
державного службовця

               Посада


Місячний
посадовий
оклад,
гривень
Начальник управління, самостійного відділу:
координації підрозділів, наукових досліджень та
наукових закладів, кадрів, фінансування державних
податкових адміністрацій, юридичного, матеріально
технічного забезпечення та будівництва, справами;
начальники головного інформаційно-обчислювального
центру, протокольного відділу, режимно-секретного
відділу
230-250


Начальник відділу (підвідділу) у складі зазначених
управлінь (відділів)
195-220
Головний спеціаліст 155-180
Провідний спеціаліст 135-155
Спеціаліст I категорії 120-135
Спеціаліст II категорії 110-120

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - - діє з 01.01.2000 )

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції Державної
податкової адміністрації

             Посада


Місячний
посадовий
оклад,
гривень
Начальник податкової міліції - перший заступник
Голови Державної податкової адміністрації
360
Начальник Головного управління податкової міліції 310
Перший заступник начальника Головного управління
податкової міліції
300
Начальник самостійного управління, заступник
начальника Головного управління податкової
міліції
290-300

Начальник управління, самостійного відділу,
начальник штабу у складі Головного управління
податкової міліції, помічник начальника
податкової міліції
270-290


Начальник відділу у складі управління головного
управління, самостійного управління, помічник
начальника управління, головний інспектор
податкової міліції
260-270


Начальник відділення, начальник чергової частини,
старший слідчий в особливо важливих справах,
головний державний податковий ревізор-інспектор
240-260


Старші: оперуповноважений в особливо важливих
справах, слідчий, інспектор з особливих доручень;
старший групи; слідчий в особливо важливих
справах, головний державний податковий інспектор,
старший державний податковий ревізор-інспектор
230-250Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий;
старший державний податковий інспектор
220-240
Старший інспектор, оперуповноважений, експерт,
державний податковий інспектор, референт
190-210
Інспектор 170-200

     

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2268

Схема
посадових окладів працівників органів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів
апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

         Посада


Місячний
посадовий
оклад,
гриень
Голова Верховної Ради Автономної Республіки
Крим
380
Перший заступник Голови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
360
Заступник Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
340
Керівник Секретаріату Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
320
Перший заступник керівника Секретаріату
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
310
Голова постійної комісії Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
310
Керуючий справами Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, заступник керівника
Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
300


Заступник керуючого справами Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
290
Завідувач відділу 210-230
Керівник прес-центру, помічник Голови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
185-205
Радник, завідувач сектору 175-195
Помічник першого заступника Голови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
заступника Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
185-205


Консультант 165-175
Головний спеціаліст, помічник керівника
Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
145-165

Провідний спеціаліст 125-145
Спеціаліст I категорії 115-125
Спеціаліст II категорії 105-115
Спеціаліст 95-105

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату
Ради міністрів Автономної Республіки Крим

         Посада


Місячний
посадовий
оклад,
гривень
Голова Ради міністрів Автономної Республіки
Крим
380
Перший заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим
360
Заступник Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
340
Міністр Ради міністрів Автономної Республіки
Крим
320
Перший заступник міністра Ради міністрів
Автономної Республіки Крим
310
Заступник міністра Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
300
Постійний Представник Ради міністрів
Автономної Республіки Крим у м. Києві
300
Начальник управління, завідувач самостійного
відділу
210-230
Завідувач відділу у складі управління 185-210
Керівник прес-служби 185-205
Завідувач сектору, радник 175-195
Консультант 155-175
Помічник: Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, першого заступника Голови
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
заступника Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
185-205Помічник міністра Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
165-175
Головний спеціаліст 145-165
Провідний спеціаліст 125-145
Спеціаліст I категорії 115-125
Спеціаліст II категорії 105-115
Спеціаліст 95-105

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату
міністерств, республіканських комітетів, комітетів
управління Державного казначейства, КРУ та інших
республіканських органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим

  Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
                     міністерства,
республіканські
комітети
комітети та інші
республіканські органи
виконавчої влади,
управління Державного
казначейства,КРУ
Міністр, голова республіканського комітету 310
Голова комітету, керівник іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
Державного казначейства, КРУ


260
Перший заступник: міністра,
голови республіканського комітету,
голови комітету, керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
Державного казначейства, КРУ

280
230Заступник: міністра, голови
республіканського комітету, голови
комітету, керівника іншого
республіканського органу виконавчої
влади, управління Державного
казначейства, КРУ

270

220
Начальник управління, самостійного
відділу
180-200
170-180
Начальник відділу у складі управління,
підвідділу у складі самостійного відділу

170-180

160-170
Начальник сектору, помічник,
радник керівника

155-170

155-165
Головний: казначей, контролер-ревізор КРУ 150-160
Головний спеціаліст 135-155 130-145
Провідний: казначей, контролер-ревізор
КРУ


140-155
Провідний спеціаліст 120-135 115-130
Старший контролер-ревізор КРУ 115-135
Спеціаліст I категорії 110-120 105-115
Контролер-ревізор КРУ 105-120
Спеціаліст II категорії 100-110 95-105
Спеціаліст 90-100 90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

        Посада
Місячний посадовий оклад за
групами областей, гривень
поза групою
м.Київ
1
    2,
м.Севастополь

Голова державної адміністрації
390 340 320

Перший заступник голови
державної адміністрації
330
310
290

Заступник голови державної
адміністрації, керівник апарату
державної адміністрації
310

290

270


Заступник керівника апарату
державної адміністрації
230-250
210-230
200-210

Начальник відділу (крім
господарського відділу та відділу
бухгалтерського обліку)
190-230

170-210

160-200


Начальник: господарського відділу
та відділу бухгалтерського обліку
160-180
150-170
145-160

Завідувач сектору апарату,
помічник голови державної
адміністрації, радник,
консультант, завідувач прес-служби
145-155


140-150


135-145Головний спеціаліст, помічник
заступника голови
135-155
130-150
125-145

Провідний спеціаліст
120-135 120-130 115-125

Спеціаліст I категорії
110-120 110-120 110-115

Спеціаліст II категорії
100-110 100-110 100-110

Спеціаліст
90-100 90-100 90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, обласних управлінь, відділів
центральних органів виконавчої влади

                  Посада Місячний посадовий оклад за
групами областей, гривень
поза групою
м.Київ
1
2,
м.Севастополь

Керівник управління, відділу,
іншого структурного підрозділу

190-230

170-210

160-200

Начальник відділу у складі
управління, підвідділу у складі
відділу

165-180


150-165


145-155


Головні: казначей,
контролер-ревізор КРУ

140-155

135-150

130-145

Головний спеціаліст

130-150

125-145

120-140

Провідні: казначей,
контролер-ревізор КРУ


130-140


125-135


120-130

Провідний спеціаліст, старший
контролер-ревізор КРУ


115-130


115-125


110-120

Спеціаліст I категорії,
контролер-ревізор КРУ
110-120
110-120
105-115

Спеціаліст II категорії

100-110

100-110

100-105

Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних податкових адміністрацій
в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, які мають спеціальні звання

Посада Місячний посадовий оклад, гривень
               за групами областей
Автономна
Республіка
Крим  
поза групою
м.Київ
    1
    2,
м.Севастополь
Голова державної податкової
адміністрації

330

330

320

310
Перший заступник голови
державної податкової
адміністрації

310


310


300


290

Заступник голови державної
податкової адміністрації

300

300

290

280
Начальник управління,
самостійного відділу

270-280

270-280

240-260

230-250
Начальник відділу у складі
управління

230-250

230-250

230-245

220-240
Помічник голови державної
податкової адміністрації

230-250

230-250

230-245

220-240
Головний державний
податковий ревізор-інспектор

210-230

210-230

210-230

210-230
Головний державний
податковий інспектор,
старший державний
податковий ревізор-інспектор

200-220200-220200-220200-220


Старший державний
податковий інспектор

190-210

190-210

190-210

190-210
Державний податковий
інспектор

170-190

170-190

170-190

170-190

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних податкових адміністрацій
в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, які мають ранг державного
службовця

Посада               Місячний посадовий оклад, гривень
         за групами областей
Автономна
Республіка
Крим  
поза групою
м.Київ
       1

    2,
м.Севастополь
Начальник управління,
самостійного відділу

170-200

165-180

145-165

140-155
Начальник відділу у
складі управління,
підвідділу у складі
самостійного відділу

160-180140-150135-145130-140


Головний спеціаліст
135-145

130-140

125-135

120-130
Провідний спеціаліст
120-135

115-130

115-125

110-120
Спеціаліст I категорії
110-120

110-120

110-120

105-115
Спеціаліст II категорії
100-110

100-110

100-110

100-105
    

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції Державної
податкової адміністрації в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі

Посада      Місячний посадовий оклад, гривень
                                 за групами областей
поза групою
Автономна
Республіка
Крим,  
м.Київ
  I    II,
м.СевастопольНачальник управління податкової
міліції - перший заступник голови
державної податкової адміністрації

310


300


290


Начальник управління, штабу,
самостійного відділу

270-280

240-260

230-250

Начальник відділу у складі
управління

230-250

230-245

220-240

Начальник відділення у складі
управління, відділу;
начальник чергової частини,
старший слідчий в особливо
важливих справах;
головний державний податковий
ревізор-інспектор

210-230


210-230


210-220


Старші: оперуповноважений в
особливо важливих справах,
слідчий, інспектор з особливих
доручень;
старший групи;
слідчий в особливо важливих
справах, головний державний
податковий інспектор,
старший державний податковий
ревізор-інспектор

200-220

200-220

200-220

Старші: оперуповноважений,
експерт; слідчий;
командир взводу, старший
державний податковий інспектор

190-210190-210190-210Старший інспектор;
оперуповноважений, експерт,
державний податковий інспектор

170-190


170-190


170-190


Інспектор

140-160

140-160

140-160

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій

              Посада Місячний посадовий оклад, гривень
райони в м.Києві

райони,
райони в
м.Севастополі

Голова державної адміністрації

270

260

Перший заступник голови державної
адміністрації

240

230

Заступник голови державної адміністрації,
керівник апарату державної адміністрації

230

220

Заступник керівника апарату державної,
адміністрації

170-185

160-175

Начальник відділу

150-170

140-160

Головний спеціаліст

130-140

120-130

Провідний спеціаліст

115-125

110-120

Спеціаліст I категорії

105-115

105-110

Спеціаліст II категорії

100-105

100-105

Спеціаліст

90-100

90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів районних, районних
у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, управлінь, відділів центральних
органів виконавчої влади

                        Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
райони в м.Києві
райони,
райони в
м.Севастополі

Керівник управління, відділу, іншого
структурного підрозділу державної
адміністрації, відділення, головний
архітектор

150-170140-160Начальник відділу у складі управління,
начальник відділу державної виконавчої
служби, відділення

140-150


130-140


Головний: казначей, контролер-ревізор КРУ

125-130

120-125

Головний спеціаліст, старший державний
виконавець

115-125

110-120

Провідний: казначей, контролер-ревізор
КРУ

115-125

110-120

Провідний спеціаліст, старший контролер
ревізор КРУ, державний виконавець

110-115

105-110

Спеціаліст I категорії,
контролер-ревізор КРУ


105-110


100-105

Спеціаліст II категорії

100-105

95-100

Спеціаліст

90-100

90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних податкових інспекцій в
районах, районах у містах Києві та Севастополі,
міжрайонних державних податкових інспекцій,
які мають спеціальні звання

                    Посада Місячний посадовий оклад, гривень
райони в
м.Києві

райони,
райони в
м.Севастополі
міжрайонні
державні
податкові
інспекції

Начальник державної податкової інспекції

260

250

Заступник начальника державної податкової
інспекції

250

240

Начальник управління, самостійного
відділу

210-230
200-220

Начальник відділу у складі управління

200-220
190-210

Головний державний податковий
ревізор-інспектор

190-210

180-200

Головний державний податковий
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор

180-200


170-190


Старший державний податковий інспектор

170-190

160-180

Державний податковий інспектор

160-180

140-160

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних податкових інспекцій
в районах, районах у містах Києві та
Севастополі, міжрайонних державних податкових
інспекцій, які мають ранг державного службовця

                     Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
райони в м.Києві
райони,
райони в
м.Севастополі
міжрайонні
державні
податкові
інспекції

Начальник управління, самостійного відділу

140-150

130-140

Начальник відділу у складі управління

125-140

120-130

115-125

110-120

Провідний спеціаліст

110-115

105-110

Спеціаліст I категорії

105-110

100-105

Спеціаліст II категорії

100-105

95-100

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій в районах, районах у
містах, міжрайонних державних податкових
інспекцій

                      Посада
Місячний посадовий оклад,
гривень

Начальник відділу податкової міліції - перший
заступник начальника державної податкової
інспекції

240


Начальник відділення, штабу відділу податкової
міліції

200-220

Старший слідчий, головний державний податковий
ревізор-інспектор

180-200

Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий;
головний державний податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор - інспектор

170-190


Оперуповноважений, експерт, старший інспектор,
старший державний податковий інспектор

160-180

Інспектор, державний податковий інспектор

140-160

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів відділень Державного казначейства
та контрольно-ревізійних відділів у містах
(крім міст Києва та Севастополя)

Посада Місячний посадовий оклад,  гривень
            за групами міст
у містах чисель-ністю 
 населення  
понад 1млн. 
чоловік        
поза групою    1      2      3
Начальник відділення,
відділу

155-180

150-170

145-165

140-160

130-150

Начальник відділу у
складі відділення,
начальник групи

145-155


140-150


135-145


130-140


125-135


Головний: казначей,
контролер-ревізор
КРУ

125-135


125-130


125-130


120-125


115-120


Провідний: казначей,
контролер-ревізор
КРУ

120-130


115-125


115-125


110-120


110-115


Старший контролер
ревізор КРУ

110-120

110-115

110-115

105-110

105-110

Контролер-ревізор
КРУ

105-110

105-110

105-110

100-105

100-105

Головний спеціаліст

120-130

115-125

115-125

110-120

110-115

Провідний спеціаліст

110-120

110-115

110-115

105-110

105-110

Спеціаліст I
категорії

105-110

105-110

105-110

100-105

100-105

Спеціаліст II
категорії

100-105

100-105

100-105

95-100

95-100

Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

90-95

90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів міських (міст обласного значення)
управлінь юстиції та відділів державної
виконавчої служби

Посада  Місячний посадовий оклад,  гривень
                                         за групами міст
у містах чисель-ністю 
населення  
понад 1млн.   
чоловік      
  
поза групою

    1

    2

    3


Начальник управління

155-180

150-170

145-165

140-160

130-150

Начальник відділу

145-155

140-150

135-145

130-140

125-135

Заступник начальника
відділу, начальник
сектору

140-145


135-140


135-140


125-130


120-125


Головний спеціаліст,
старший державний
виконавець

120-130


115-125


115-125


110-120


110-115


Провідний спеціаліст,
державний-виконавець


110-120


110-115


110-115


105-110


105-110

Спеціаліст I
категорії

105-110

105-110

105-110

100-105

100-105

Спеціаліст II
категорії

100-105

100-105

100-105

95-100

95-100

Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

90-95

90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових інспекцій в містах (крім міст
Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових
інспекцій, які мають спеціальні звання

Посада               Місячний посадовий оклад,  гривень
         за групами міст
у містах чисель-ністю 
населення  
понад 1млн.
чоловік        
поза групою    1      2     3Начальник державної
податкової інспекції

285

265

255

245

235
Заступник начальника
державної податкової
інспекції

275


250


240


230


220

Начальник управління
220-240

210-230

200-220

190-210

190-210
Начальник відділу у
складі управління

200-225

200-220

190-210

180-200

180-200
Головний державний
податковий
ревізор-інспектор

190-210


190-210


180-200


170-190


170-190

Головний державний
податковий інспектор,
старший державний
податковий
ревізор-інспектор

180-200
180-200
170-190
160-180
160-180Старший державний
податковий інспектор

170-190

170-190

160-180

150-170

150-170
Державний податковий
інспектор

160-180

160-180

150-170

140-160

140-160

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових інспекцій в містах (крім міст
Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових
інспекцій, які мають ранг державного службовця

Посада                 Місячний посадовий оклад,  гривень
                   за групами міст
у містах 
чисель-ністю 
населення  
понад 1млн. 
чоловік        
поза групою
   1
  2
3
Начальник управління
145-155

140-150

135-145

130-140

125-135
Начальник відділу у
складі управління

140-145

135-140

135-140

125-130

120-125
Головний спеціаліст
120-130

115-125

115-125

110-120

110-115
Провідний спеціаліст
110-120

110-115

110-115

105-110

105-110
Спеціаліст I
категорії

105-110

105-110

105-110

100-105

100-105
Спеціаліст II
категорії

100-105

100-105

100-105

95-100

95-100

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 27
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій в містах, об'єднаних
державних податкових інспекцій

                        Посада Місячний посадовий оклад,  гривень
                                    у містах чисельністю 
населення  
понад 1млн.            
чоловік

        
інші
міста,
об'єднані
державні
податкові
інспекції
Начальник головного відділу (відділу)
податкової міліції - перший заступник
начальника державної податкової
інспекції

275250


Начальник відділу, штабу, відділення у
складі головного відділу (відділу)
податкової міліції

200-220


190-210

Старший слідчий, головний державний
податковий ревізор-інспектор

190-210

180-200
Старші: оперуповноважений, експерт;
слідчий; начальник чергової частини,
командир взводу; головний державний
податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор-інспектор

180-200
170-190Оперуповноважений, експерт, старший
інспектор, старший державний податковий
інспектор

170-190


160-180

Інспектор, державний податковий
інспектор

160-180

150-170

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Схема
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу підрозділів податкової
міліції

Посада
Місячний посадовий оклад, 
гривень
Помічник оперуповноваженого податкової міліції,
помічник слідчого
105-115
Начальник канцелярії податкової міліції 115
Міліціонер - водій 95
Старший інспектор канцелярії 95-105

Урядовий Секрктар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату обласних, Київської та
Севастопольської міських рад

                  Посада Місячний посадовий оклад,  гривень
 за групами областей
поза групою
м.Київ
      1
       2,
м.Севастополь
Голова ради
380

340

320
Заступник голови ради
310

290

270
Голова постійної комісії з питань
бюджету

230-250

210-230

200-220
Керуючий справами
250

230

220
Завідувач відділу
190-230

170-210

160-200
Помічник голови (заступника голови)
ради, радник (консультант)


145-155


140-150


135-145
Головний бухгалтер, головний
спеціаліст

135-155

130-150

125-145
Провідний спеціаліст
120-135

120-130

115-125
Спеціаліст I категорії
110-120

110-120

110-115
Спеціаліст II категорії
100-110

100-110

100-110
Спеціаліст
90-100

90-100

90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату районних, районних у
містах Києві та Севастополі рад

                     Посада Місячний посадовий оклад,  гривень
райони,
райони в
м.Севастополі
райони в
м.Києві
Голова ради
260

270
Заступник голови ради
220

230
Керуючий справами
170

180
Завідувач відділу
140-160

150-170
Радник (консультант) голови ради
125-135

135-145
Головний бухгалтер, головний
спеціаліст


120-130


130-140
Провідний спеціаліст
110-120

115-125
Спеціаліст I категорії
105-110

105-115
Спеціаліст II категорії
100-105

100-105
Спеціаліст
90-100

90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.Толстоухов

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату міських (крім міст Києва
і Севастополя) рад та їх виконавчих органів

            Місячний посадовий оклад за групами міст, гривень
     Посада    Чисельність 
    населення
у містах 
чисельністю 
населення  
понад 1млн.    
чоловік  
поза
групою       I
     II
      III
понад
15тис.
чоловік


до
15тис.
чоловікМіський голова

300

280

270

260

240

200

170

Перший заступник
міського голови

270

250

240

230

210

180

150

Заступник міського
голови з питань
діяльності
виконавчих органів,
секретар ради,
керуючий справами
(секретар)
виконавчого
комітету

250
230
220
210
190
170
140
Завідувач відділу

155-180

150-170

145-165

140-160

130-150

120-130

110-120

Радник, консультант
голови ради

140-150

135-145

130-140

120-130

115-125Помічник голови,
начальник сектору

130-140

125-135

120-130

Головний
бухгалтер,
головний
спеціаліст

120-130115-125115-125110-120110-115

Провідний
спеціаліст

110-120Спеціаліст I
категорії

105-110

105-110

105-110

100-105

100-105

100-105

100-105

Спеціаліст
II категорії

100-105

100-105

100-105

95-100

95-100

95-100

95-100

Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

90-95

90-95

90-95

90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних у містах (крім міст Києва і Севастополя)
рад та їх виконавчих комітетів

Посада
Місячний посадовий оклад , гривень
Голова ради 250
Заступник голови ради з питань діяльності
виконавчого органу, керуючий справами
(секретар) виконкому


210
Завідувач відділу 140-160
Головний бухгалтер, головний спеціаліст 120-130
Провідний спеціаліст 110-120
Спеціаліст I категорії 105-110
Спеціаліст II категорії 100-105
Спеціаліст 90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату сільських і селищних рад
та їх виконавчих органів

Посада                          Місячний посадовий оклад, гривень 
                      Села, селища з чисельністю населення,тис. чол.
понад
   15
від 10
до 15
від 7,5
до10
від 3
до 7,5
до 3
Сільський, селищний
голова

170

160

150

140

130
Заступник голови з
питань діяльності
виконавчих органів


140


130


125
Секретар ради,
керуючий справами,
секретар виконавчого
комітету125120115110105
Спеціаліст I
категорії

100-110

100-110

100-105

100-105

Спеціаліст II
категорії

95-100

95-100

95-100

95-100

95-100
Спеціаліст 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 34
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів самостійних управлінь, відділів
виконавчих органів міських (крім міст Києва
і Севастополя) рад

Посада       Місячний посадовий оклад , гривень
                         за групами міст         
у містах 
чисельністю 
населення  
понад 1млн.
чоловік 

      
поза групою
    I
    II
   III
у містах
не
віднесених
до груп
за
оплатою
праці

Начальник
самостійного
управління, відділу

155-180


150-170


145-165


140-160


130-150


110-130


Начальник відділу у
складі управління,
підвідділу у складі
відділу

145-155140-150135-145130-140125-130


Завідувач сектору

140-145

135-140

135-140

Головний спеціаліст

120-130

115-125

115-125

110-120

110-115

105-110

Провідний спеціаліст

110-120

110-115

110-115

105-110

105-110

105-110

Спеціаліст I
категорії


105-110


105-110


105-110


100-105


100-105


100-105

Спеціаліст II
категорії


100-105


100-105


100-105


95-100


95-100


95-100

Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

90-95

90-95

90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 35
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів самостійних управлінь, відділів
виконавчих органів районних у містах (крім
міст Києва і Севастополя) рад

                       Посада      
              
Місячний посадовий оклад,
гривень
Начальник самостійного управління, відділу 140-150
Начальник відділу у складі управління,
підвідділу

125-135
Завідувач сектору, головний спеціаліст 110-120
Провідний спеціаліст 105-110
Спеціаліст I категорії 100-105
Спеціаліст II категорії 95-100
Спеціаліст 90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 36
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Генеральної прокуратури
України

Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
Генеральний прокурор 390
Перший заступник Генерального прокурора 380
Заступник Генерального прокурора 370
Начальник Головного управління 315
Начальник управління 290
Начальник відділу, старший помічник
Генерального прокурора з особливих доручень

250-280
Старший слідчий в особливо важливих справах 230-250
Слідчий в особливо важливих справах,
старший прокурор управління, відділу,
прокурор-криміналіст


200-230
Прокурор управління, відділу; помічник
Генерального прокурора з особливих доручень,
головний спеціаліст-консультант


190-220
Головний бухгалтер 205-220
Провідний спеціаліст 150-180
Спеціаліст I категорії 125-140
Спеціаліст II категорії 115-125
Спеціаліст 105-115

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 37
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів прокуратур Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя та
прирівняних до них прокуратур

Посада                 Місячний посадовий оклад, гривень
                                за групами областей
Автономна
Республіка
Крим
поза
групою       
м.Київ
      1

2,
Севастополь

Прокурор

340

310

290

270

Перший заступник
прокурора

310

280

270

250

Заступник прокурора

290

270
250
230

Начальник управління,
відділу; старший
помічник прокурора

210-230


210-230


210-220


195-210


Старший слідчий в
особливо важливих
справах

185-205
Слідчий в особливо
важливих справах,
прокурор-криміналіст

175-195


175-195


175-195


175-195


Старший слідчий

165-185

165-185

165-185

Старший прокурор
управління, відділу

175-195

175-195

175-185

175-185

Прокурор управління,
відділу: помічник
прокурора, головний
спеціаліст-консультант

165-185165-185155-175155-175Головний бухгалтер

165-185

165-185

155-175

155-175

Провідний спеціаліст

125-145

120-135

120-130

115-125

Спеціаліст I категорії

115-125

110-120

110-120

100-115

Спеціаліст II категорії

100-110

100-110

100-110

100-110

Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 38
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів міських прокуратур (крім міст
Києва і Севастополя)

Посада                Місячний посадовий оклад, гривень
      за групами міст
у містах 
чисельністю 
населення  
понад 1млн .  
чоловік
поза
групою


    1


    2


    3Прокурор

250

230

220

210

195

Перший заступник
прокурора

230

200

190Заступник прокурора

220

190

180

170

160

Старший помічник
прокурора, слідчий в
особливо важливих
справах

165-185165-180155-170155-165145-155Старший слідчий,
прокурор-криміналіст

155-175

155-175

155-165

155-165

145-155

Слідчий

145-155

145-155

145-150

Помічник прокурора,
спеціаліст
консультант

145-155


145-155


135-155


135-155


135-150


Стажист

135

135

135

Провідний спеціаліст

120-125

115-125

115-125

Спеціаліст I
категорії


110-115


110-115


110-115Спеціаліст II
категорії


100-110


100-110


100-110Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 39
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів районних, міжрайонних, районних
в містах, природоохоронних та інших прирівняних
до них прокуратур

Посада                      Місячний посадовий оклад, гривень
районні
прокуратури
м.Києва
прокуратури
виправно-
трудових
установ,
міжрайонні
прокуратури

районні
прокуратури в містах,
природоохоронні
прокуратури та
прокуратури
сільських
районів

Прокурор

230

220

220

Заступник прокурора

210

200

200

Старший помічник
прокурора, старший
слідчий


155-175


155-165


145-165

Слідчий

145-155

145-155

145-155

Помічник прокурора

145-165

135-155

135-155

Стажист

135

135

135

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 40
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів заступників Голови та
суддів Конституційного Суду України

                                     Посада  
Місячний посадовий оклад,
гривень

Заступник Голови Конституційного Суду
України
420

Секретар Колегії суддів Конституційного
Суду України
400

Суддя Конституційного Суду України
380

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 41
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Верховного Суду України

                        Посада  
Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник Голови Верховного Суду

400

Заступник Голови Верховного Суду - голова
судової колегії


390

Заступник Голови судової колегії, секретар
Пленуму Верховного Суду


380

Суддя Верховного Суду

370

Радник Голови Верховного Суду та заступника
Голови Верховного Суду


300-310

Начальник управління, самостійного відділу,
секретаріату, прес-служби; керуючий справами


310-330

Помічник Голови Верховного Суду, заступника
Голови Верховного Суду, судді Верховного Суду

250-310

Головний консультант

205-250

Старший консультант

185-205

Консультант

165-185

Головний бухгалтер

220-250

Провідний спеціаліст

150-180

Спеціаліст I категорії

125-140

Спеціаліст II категорії

115-125

Відповідальний секретар судової колегії

115-125

Секретар судової колегії

105-115

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 42
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів суду Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського і Севастопольського
міських судів

                  Посада                           Місячний посадовий оклад, гривень
                   за групами областей
Автономна
Республіка
Крим
поза групою
м.Київ
      1
2,
м.Севастополь

Голова суду

380

360

340

320

Заступник голови суду

340

310

290

270

Суддя суду

305

290

275

260

Помічник голови суду, судді

155-170

140-160

135-150

130-140

Старший консультант,
головний бухгалтер,
завідувач приймальні135-155135-145130-140125-135

Консультант

125-145

120-135

120-130

115-125

Старший секретар суду

110-135

110-125

110-125

110-120

Секретар судового засідання

105-120

105-115

105-115

105-110

Секретар судової колегії,
секретар суду, судовий
розпорядник, перекладач90-10590-10590-10590-105

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 43
до постанови Кабінету Міністрів України
віл 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів міських і районних судів

          Посада                         Місячний посадовий оклад, гривень
   міські суди за групами міст  районні суди
         1
 2
   3
м.Києва
м.Севастополя,
обласних
центрів та
інших міст
з районним
поділом
інших
районівГолова суду
270

260

240

270

260

250
Заступник голови
суду

240

230

205

240

230

220
Суддя суду
220

210

195

220

210

200
Консультант,
помічник голови
суду

105-120


105-120


100-110


105-120


105-120


100-110

Старший секретар
суду

100-110

100-115

95-110

100-115

100-115

95-110
Секретар судового
засідання,
судовий розпорядник

95-100


95-100


95-100


95-100


95-100


95-100

Секретар суду,
секретар судової
колегії, перекладач

90-95


90-95


90-95


90-95


90-95


90-95

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Вищого арбітражного
суду України

                            Посада
Місячний посадовий оклад,
гривень

Перший заступник Голови
Вищого арбітражного суду


400

Заступник Голови Вищого арбітражного суду
голова судової колегії


390

Заступник голови судової колегії, секретар
Пленуму Вищого арбітражного суду


380

Суддя Вищого арбітражного суду

370

Начальник управління, самостійного відділу,
секретаріату, прес-служби, керуючий справами

310-330

Начальник відділу у складі управління

290-310

Радник Голови Вищого арбітражного суду

300-310

Помічник Голови Вищого арбітражного суду

300-310

Головні: консультант, спеціаліст, керівник
сектору

205-250

Старший консультант, завідувач редакційно
видавничої групи

185-205

Консультант

165-185

Головний бухгалтер

220-250

Провідний спеціаліст

150-180

Спеціаліст I категорії

125-140

Спеціаліст II категорії
115-125

Спеціаліст

105-115

Начальник секретаріату арбітражної колегії,
відповідальний секретар колегії, пленуму,
секретар судового засідання

115-125


Секретар судової колегії

105-115

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів арбітражного суду Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських арбітражних судів

                   Посада                   Місячний посадовий оклад, гривень
                   за групами областей
Автономна
Республіка
Крим
поза групою
м.Київ
 1

2,
м.Севастополь

Голова арбітражного суду

380

360

340

320

Перший заступник голови
арбітражного суду

360

330

310

280

Заступник голови
арбітражного суду

340

310

290

270

Суддя арбітражного суду

305

290

275

260

Начальник відділу

165-185

165-185

155-175

145-165

Радник

145-160

145-155

145-155

135-145
Помічник голови
арбітражного суду

155-170

140-160

135-150

130-140
Головний спеціаліст,
старший консультант,
головний бухгалтер,
завідувач приймальні
135-155
135-145
135-140
125-135
Провідний спеціаліст,
консультант

125-145

120-135

120-130

115-125
Спеціаліст I категорії
110-125

110-120

110-120

110-115
Спеціаліст II категорії
105-110

100-110

100-110

100-110
Спеціаліст
95-105

90-100

90-100

90-100

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 46
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів службовців апарату органів
виконавчої влади, прокуратури, судів та інших
органів

                      Посада               Місячний посадовий оклад, гривень

апарат
Верховної Ради
України,
Адміністрація
Президента
України,
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Генеральна
прокуратура
України,
Верховний
Суд України,
Вищий
арбітражний
суд
України,
Рахункова
палата
України,
Верховна
Рада і Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим

 

 

 

 

 

міністерства,
центральні
органи
виконавчої
влади та їх
органи
в областях,
органи
прокуратури,
суди
Автономної
Республіки
Крим та
областей;
державні
адміністрації
областей, мм.
Києва та
Севастополя,
їх управління
та інші
структурні
підрозділі


районні,
районні в
містах Києві
та Севастополі
державні
адміністрації,
їх управління
та інші
структурні
підрозділи,
інші органи
прокуратури,
міські (крім
мм. Києва та
Севастополя) і
районні суди,
міські (крім
мм. Києва та
Севастополя)
районні суди
міські (крім
мм. Києва та
Севастополя)
районні
управління
(відділи)
центральних
органів
виконавчої
влади

Відповідальний черговий

140-150

125-140

115-125

100-105

Завідувач: архіву,
протокольної частини,
підрозділу з обліку і
доставки документів,
бібліотеки

125-130

115-130

95-125

95-115

Секретар приймальної
арбітражних судів100-115


95-115


95-110

Старший: інспектор,
статистик;
завідувач: друкарського
бюро, копіювально
розмножувального бюро

110-125

105-125
100-120
95-105

Завідувач: експедиції,
господарства, складу,
орденської комори;
касир, інспектор,
статистик, бібліотекар

100-105

95-105

95-100

95-100

Завідувач військово
облікового бюро

95-100

Секретар керівника

95-100

95-100

95-100

95-100

Комендант

105-110

100-110

95-100

95-100

Стенографістка I
категорії, оператор
комп'ютерного набору,
оператор копіювально
розмножувальної техніки

105-110

100-110

100-105

Стенографістка II
категорії, секретар
стенографістка,
друкарка I категорії,
друкарка диктофонної
групи


95-105


95-100


100-105


95-100

Друкарка II категорії,
секретар-друкарка


90-95


90-95


90-95


90-95

Діловод, архіваріус,
експедитор органів
прокуратури, експедитор
судів, експедитор90
90
90
90

          
( Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2358 від 22.12.99 )

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 47
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Розміри надбавок
до посадових окладів за
дипломатичні ранги України

                    Дипломатичний ранг
  Розмір
 надбавки, гривень

Надзвичайний і Повноважний Посол

160

Надзвичайний і Повноважний
Посланник першого класу


150

Надзвичайний і Повноважний
Посланник другого класу


145

Радник першого класу

140

Радник другого класу

130

Перший секретар першого класу

120

Перший секретар другого класу

110

Другий секретар першого класу

100

Другий секретар другого класу

90

Третій секретар

80

Аташе

70

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Розміри надбавок
до посадових окладів за ранги
державних службовців

Ранг державного службовця Розмір надбавки, гривень

     1 ранг

160

     2 ранг

150

     3 ранг

145

     4 ранг

140

     5 ранг

130

    6 ранг

120

    7 ранг

110

    8 ранг

100

    9 ранг

90

   10 ранг

80

   11 ранг

70

   12 ранг

60

   13 ранг

55

   14 ранг

50

  15 ранг

45
 

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225

Надбавки
до посадових окладів за спеціальні звання
посадовим особам органів державної податкової
служби

        Спеціальні звання
            
Розмір надбавки,
гривень
Головний державний радник податкової служби
160
Державний радник податкової служби I рангу
150
Державний радник податкової служби II рангу
145
Державний радник податкової служби III рангу
140
Радник податкової служби I рангу
130
Радник податкової служби II рангу
120
Радник податкової служби III рангу
110
Інспектор податкової служби I рангу
100
Інспектор податкової служби II рангу
90
Інспектор податкової служби III рангу
80

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Ради національної
безпеки і оборони

Посада
 Місячний
 посадовий
 оклад, гривень

Секретар Ради національної безпеки і оборони

400

Перший заступник Секретаря

370

Заступник Секретаря

360

Керівник апарату

350

Заступник керівника апарату

340

Керівник управління, служби, керуючий справами

310-320

Завідувач самостійного відділу, перший помічник
Секретаря

310

Завідувач відділу в складі управління, служби

290-310

Завідувач сектору

270

Помічник Секретаря, першого заступника Секретаря,
заступника Секретаря

250-270

Головний консультант, головний спеціаліст,
державний експерт

220-250

Провідний спеціаліст

200

Старший референт

160

Референт

135
    

Урядовий Секретар В.Лисицький

( Постанову доповнено додатком 50 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000 )

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Національного інституту
стратегічних досліджень

Посада 

Місячний
посадовий
оклад, гривень

Директор інституту

350

Заступник директора

340

Заступник директора - керівник центру

320

Заступник директора - завідувач відділу

310-320

Завідувач самостійного відділу

310

Завідувач сектору

270

Радник директора, вчений секретар

250-270

Головний консультант, головний спеціаліст

220-250

Старший консультант

185-220

Провідний спеціаліст

200

Консультант

160-170

Спеціаліст I категорії

160

Спеціаліст II категорії

135

Спеціаліст

115

Урядовий Секретар В.Лисицький

( Постанову доповнено додатком 51 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000 )

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центрального апарату
Антимонопольного комітету

                Посада

Місячний
посадовий
оклад, гривень

Голова Антимонопольного комітету

380

Перший заступник Голови - державний
уповноважений

340

Заступник Голови - державний уповноважений

330

Державний уповноважений

330

Начальник головного управління

240-260

Начальник управління, самостійного відділу,
керуючий справами

230-250

Начальник управління у складі головного
управління

220-240

Начальник відділу в складі управління, керівник
групи спеціалістів при заступнику Голови
державному уповноваженому, керівник групи
спеціалістів при державному уповноваженому

195-220Завідувач сектору

175-195

Головний експерт

165-185

Радник, головний спеціаліст, консультант

155-180

Провідний спеціаліст

135-155

Спеціаліст I категорії

120-135

Спеціаліст

100-110

Урядовий Секретар В.Лисицький

(Постанову доповнено додатком 52 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000 )

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів територіального відділення
Антимонопольного комітету України в
Автономній Республіці Крим

                    Посада

Місячний
посадовий
оклад, гривень
Голова територіального відділення
340
Заступник голови
310
Начальник відділу
180-200
Помічник голови територіального відділення
155-170
Головний експерт
150-160
Головний спеціаліст
135-155
Провідний спеціаліст
120-135
Спеціаліст I категорії
110-120
Спеціаліст II категорії
100-110
Спеціаліст
90-100

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Постанову доповнено додатком 53 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000 )

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
територіальних відділень Антимонопольного комітету

                Посада      Місячний посадовий оклад за групами областей, гривень
 поза
 групою,
 м. Київ
  1

 2,
 м. Севастополь

Голова територіального
відділення

310

290

270

Заступник голови
територіального відділення

190-230

170-210

160-200

Начальник відділу

165-180

150-165

145-155

Головний експерт

140-155

135-150

130-145

Головний спеціаліст

130-150

125-145

120-140

Провідний спеціаліст

115-130

115-125

110-120

Спеціаліст I категорії

110-120

110-120

105-115

Спеціаліст II категорії

100-110

100-110

100-105

Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

Урядовий Секретар В.Лисицький

( Постанову доповнено додатком 54 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000 )

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Державного управління справами

 Посада
Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник Державного управління справами
390
Перший заступник Керівника Державного
управління справами


370
Заступник Керівника Державного управління
справами


360
Начальник управління
330
Керівник апарату Державного управління
справами


330
Радник Керівника Державного управління
справами


300
Завідувач самостійного відділу
300

Завідувач відділу, служби в складі управління

290
Завідувач сектору
270
Головний консультант, головний спеціаліст
240
Старший консультант
195
Спеціаліст I категорії
160

Примітка. Посадові оклади службовців Державного управління справами визначаються відповідно до схем, затверджених додатком 46 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" для службовців Адміністрації Президента України.

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.Лисицький

( Постанову доповнено додатком 55 згідно з Постановою КМ N 618 від 06.04.2000 )