Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 11-12, ст. 41):

1) у пункті "д" частини першої статті 27 слова "чи створення небезпеки для здоров'я людей" виключити;

2) у частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей" замінити словами "забрудненню навколишнього природного середовища";

3) у статті 33:

частину першу викласти в такій редакції:

"Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів";

частину третю викласти в такій редакції:

"Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів";

у частині шостій слова "Міністерством охорони здоров'я України" виключити;

4) частину п'яту статті 52 викласти в такій редакції:

"Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються в установленому законодавством порядку";

5) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках.

2. У частині першій статті 10 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2000 р., N 10, ст. 79):

пункт 12 доповнити словами "здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів";

пункт 26 доповнити словами "правил утримання тварин у домашніх умовах, а також контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених пунктах".

3. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) після слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я".

4. Пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414; 1993 р., N 29, ст. 308) після слова "антимонопольного" доповнити словами "санітарного та природоохоронного", а слова "і санітарно-екологічних вимог" виключити.

5. Абзац другий пункту 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247) доповнити реченням такого змісту: "Нагляд за дотриманням вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах здійснюють органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби".

6. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р., N 2, ст. 6):

1) пункти "а" та "б" частини шостої статті 12 викласти в такій редакції:

"а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва";

2) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках.

7. У Законі України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., 8, ст. 54):

1) у статті 1 слова "та здоров'я людей" виключити;

2) у статті 5:

у пункті 3 слова "санітарних норм" виключити;

у пунктах 4 і 5 слова "здоров'я людей", "і здоров'я людей" виключити;

3) у статті 7 слова "створення загрози здоров'ю людей", "та здоров'я людей" виключити;

4) у статті 8:

у частині першій слова "і небезпеки для здоров'я людей" виключити, а слова "цих впливів" замінити словами "цього впливу";

у частині другій слова "і здоров'я людей" виключити;

5) пункт 2 статті 9 виключити;

6) у частині першій статті 10 слова "та здоров'я людей" виключити;

7) у частині першій статті 13 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити, а слово "їх" замінити словом "його";

8) у пунктах 4 і 5 частини першої та у частині другій статті 14 слова "та здоров'я людей", "та здоров'ю людей" виключити;

9) у пункті 1 частини першої статті 15 слова "здоров'я населення" виключити;

10) у статті 20 слова "а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я України та" виключити;

11) у пункті 1 статті 32 та пункті 1 частини першої статті 34 слова "здоров'я людей", "і здоров'я людей" виключити;

12) у пункті 1 статті 37 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити;

13) у частині третій статті 43 і пункті 3 частини першої статті 50 слова "здоров'я людей", "та здоров'я людей" виключити;

14) частину другу статті 51 після слова "договором" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України";

15) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити.

8. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35 із змінами, внесеними Законом України від 22 лютого 2000 року N 1489-III) доповнити пунктом 30 такого змісту:

"30) державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків".

9. У статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):

в абзаці другому частини другої слова "несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм" виключити;

частину третю після слів "форм власності" доповнити словами "додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 30 статті 6 Закону України "Про страхування", який набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 квітня 2000 року
N 1642-III